[block id=”bo-sung-1″]


Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay.Công cuộc
công nghiệp hóa đi kèm với tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng. Trong đó, ô nhiễm
do kim loại nặng thải ra từ các ngành công nghiệp là mối đe dọa đối với sức khỏe
con người và sự an toàn của hệ sinh thái.
Việc loại trừ các thành phần chứa kim loại nặng độc hại ra khỏi các nguồn
nước, đặc biệt là nước thải công nghiệp là một trong những mục tiêu môi trường
quan trọng cần phải giải quyết hiện nay.
Đã có nhiều phương pháp được áp dụng nhằm tách các ion kim loại nặng ra
khỏi nước thải như: phương pháp hóa lý, phương pháp sinh học, phương pháp hóa
học, phương pháp hấp thụ Trong đó, phương pháp hấp phụ được áp dụng rộng
rãi và cho kết quả rất khả thi. Một trong những vật liệu được sử dụng để hấp phụ
kim loại đang được nhiều nhà khoa học quan tâm là các phụ phẩm nông nghiệp
như vỏ trấu, vỏ chuối, bã mía, lõi ngô, Hướng nghiên cứu này có nhiều ưu điểm
là sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, vật liệu sẵn có, thân thiện với môi trường và khả
năng hấp phụ tương đối cao khi được biến tính phù hợp.
Việt Nam là một nước nhiệt đới có nguồn thực vật phong phú.Cây sầu riêng
được trồng và tiêu thụ khá phổ biến ở Việt Nam. Khi ăn quả, vỏ quả sầu riêng
chiếm tỷ trọng quả khá lớn, hàm lượng xenlulo cao, thường bị bỏ đi. Chính vì
những lý do trên, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Khảo sát khả năng hấp phụ
Fe3+ trong nước bằng vật liệu biến tính từ vỏ sầu riêng”.


pdf46 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu khả năng xử lý Fe3+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sầu riêng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
Sinh viên:Trần Thị Liên
HẢI PHÒNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ Fe3+
TRONG NƢỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ
CHẾ TẠO TỪ VỎ SẦU RIÊNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
Sinh viên:Trần Thị Liên
HẢI PHÒNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Trần Thị Liên Mã SV: 1112301004
Lớp: MT1501 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng xử lý Fe3+ trong nước bằng vật liệu
hấp phụ chế tạo từ vỏ quả sầu riêng.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về
lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ sầu riêng
– So sánh khả năng hấp phụ sắt của nguyên liệu và vật liệu hấp phụ
– Tìm các yếu tố tối ưu cho quá trình hấp phụ sắt của vật liệu hấp phụ
…………
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
Các số liệu thực nghiệm liên quan đến quá trình thí nghiệm như: pH,
khối lượng vật liệu, thời gian hấp phụ, tải trọng hấp phụ, giải hấp3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Phòng thí nghiệm F204 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Tô Thị Lan Phương
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ khóa luận
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày .tháng .năm 2015
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày .. tháng . năm 2015
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Trần Thị Liên ThS. Tô Thị Lan Phương
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2015
Hiệu trƣởng
GS.TS.NSƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2015
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Trần Thị Liên – MT1501
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, em đã nhận được sự
hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị và các bạn.Với lòng kính
trọng và biết ơn sâu sắc em xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám
hiệu.Phòng Đào tạo Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tạo điều kiện cho em
trong suốt quá trình học tập.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Môi trường, những
người đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt lại cho em những kiến thức bổ trợ vô cùng
có ích trong những năm học vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Tô Thị Lan Phương, người trực tiếp
hướng dẫn đề tài. Trong quá trình làm luận văn, cô đã tận tình hướng dẫn em thực
hiện đề tài, giúp em giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm luận văn và
hoàn thành luận văn đúng định hướng ban đầu.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong hội đồng chấm luận văn đã cho em
những đóng góp quý báu để luận văn thêm hoàn chỉnh.
Hải Phòng, ngày tháng năm 2015.
Sinh viên
Trần Thị Liên
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Trần Thị Liên – MT1501
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………….. 2
1.1. Nước thải – đặc trưng và thông số đánh giá ……………………………………………… 2
1.1.1. Định nghĩa nước thải ………………………………………………………………………….. 2
1.1.2. Thông số đánh giá chất lượng nước. …………………………………………………….. 2
1.2.Các phương pháp xử lý nước thải …………………………………………………………….. 4
1.2.1. Phương pháp cơ học …………………………………………………………………………… 4
1.2.2. Phương pháp hóa lý ……………………………………………………………………………. 4
1.2.3. Phương pháp hóa học …………………………………………………………………………. 5
1.2.4. Phương pháp sinh học …………………………………………………………………………. 5
1.3. Một số phương pháp xác định kim loại nặng trong nước …………………………… 5
1.3.1. Phương pháp phân tích trắc quang ………………………………………………………. 5
1.3.2. Phương pháp phân tích cực phổ …………………………………………………………… 6
1.4.Giới thiệu về phương pháp hấp phụ ………………………………………………………….. 7
1.4.1.Các khái niệm ……………………………………………………………………………………… 7
1.4.2.Phươngtrìnhmôtả quátrìnhhấpphụ đẳng nhiệt. ……………………………………….. 8
1.4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ và giải hấp ………………….. 10
1.4.4. Ứng dụng của phương pháp hấp phụ trong xử lý nước thải……………………. 11
1.5. Chiếttáchxenlulotừvỏquảsầuriêng ………………………………………………………….. 11
1.5.1.Sầuriêng ……………………………………………………………………………………………. 11
1.5.2.Hìnhtháihọc ………………………………………………………………………………………. 11
1.5.3.Vỏquảsầuriêng …………………………………………………………………………………… 12
1.5.4.Thànhphầnhóahọccủavỏquảsầuriêng ……………………………………………………. 13
1.5.4.1.Xenlulo ………………………………………………………………………………………….. 13
1.5.4.2.Lignin ……………………………………………………………………………………………. 14
1.5.4.3.Chiết táchxenlulozotừvỏ quảsầuriêng ………………………………………………… 14
1.6. Giới thiệu về Sắt ………………………………………………………………………………….. 15
1.6.1. Tính chất và sự phân bố sắt trong môi trường ………………………………………. 15
1.6.2. Vai trò của sắt ………………………………………………………………………………….. 15
1.6.3. Độc tính của sắt………………………………………………………………………………… 16
CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM ………………………………………………………………… 16
2.1. Mục đích nghiên cứu ……………………………………………………………………………. 17
2.2. Nội dung nghiên cứu. …………………………………………………………………………… 17
2.3. Dụng cụ và hóa chất …………………………………………………………………………….. 17
2.3.1.Dụng cụ ……………………………………………………………………………………………. 17
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Trần Thị Liên – MT1501
2.3.2. Hóa chất ………………………………………………………………………………………….. 17
2.4.Phương pháp xác định sắt ……………………………………………………………………… 18
2.4.1. Chuẩn bị dung dịch thí nghiệm …………………………………………………………… 18
2.4.2. Cách tiến hành …………………………………………………………………………………. 18
2.4.3.Xây dựng đường chuẩn ……………………………………………………………………… 18
2.5. Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ sầu riêng …………………………………………………. 20
2.5.1.Nguyên liệu ……………………………………………………………………………………….. 21
2.5.2.Xử lý hóa bằng phương pháp axit ………………………………………………………….. 21
2.5.3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xenlulo từ vỏ quả sầu
riêng …………………………………………………………………………………………………………. 21
2.5.3.1.Ảnh hưởng của nồng độ H2SO4 đến quá trình chiết xenlulo từ vỏ sầu riêng
………………………………………………………………………………………………………………… 21
2.5.3.2. Ảnh hưởng của thời gian nấu đến quá trình chiến xenlulo từ vỏ sầu riêng
………………………………………………………………………………………………………………… 21
2.6. Khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu và vật liệu hấp phụ ……………….. 22
2.7. Khảo sát khả năng hấp phụ Fe3+ trong dung dịch của vật liệu hấp phụ ……….. 22
2.7.1. Khảo sát sự ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ Fe3+ …………………… 22
2.7.2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ Fe3+ ………………. 22
2.7.3. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình hấp phụ ……….. 23
2.7.4. Khảo sát sự phụ thuộc tải trọng vào nồng độ cân bằng của sắt ………………. 23
2.10. Khảo sát khả năng giải hấp , tái sinh vật liệu hấp phụ ……………………………. 23
2.10.1. Khảo sát khả năng giải hấp ……………………………………………………………… 23
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………………………………………………. 24
3.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ H2SO4 đến quá trình chiết xenlulo từ vỏ sầu riêng.
………………………………………………………………………………………………………………… 24
3.1.2.Ảnh hưởng của thời gian nấu đến quá trình chiết xenlulo từ vỏ sầu riêng …. 25
3.2. Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu và nguyên liệu sầu riêng ….. 26
3.3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ sắt. ……… 28
3.3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình hấp phụ
………………………………………………………………………………………………………………… 29
3.7. Khảo sát sự phụ thuộc tải trọng vào nồng độ cân bằng của sắt. …………………. 30
3.4.Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ và tái sinh của vật liệu hấp phụ ……………. 32
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………… 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 35
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Trần Thị Liên – MT1501
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1.Kết quả xác định dường chuẩn sắt ………………………………………………….. 19
Bảng 3.1. Kết quả ảnh hưởng của H2SO4 đến quá trình chiết xenlulo ………………. 24
Bảng 3.2. Ảnh hưởng của thời gian nấu đến quá trình chiết xenlulo ………………… 25
Bảng 3.3. Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu và nguyên liệu sầu riêng ……… 26
Bảng 3.4. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ ………………………….. 27
Bảng 3.5.Ảnh hưởng thời gian đến quá trình hấp phụ …………………………………….. 28
Bảng 3.6. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình hấp phụ ……………….. 29
Bảng 3.7. Khảo sát sự phụ thuộc tải trọng vào nồng độ cân bằng của sắt ………….. 30
Bảng 3.8. Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu …………………………………………. 32
Bảng 3.9. Kết quả giải hấp vật liệu hấp phụ bằng HNO3 1M …………………………… 32
Bảng 3.10. Kết quả tái sinh vật liệu hấp phụ …………………………………………………. 33
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Trần Thị Liên – MT1501
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1. Hấp phụ đẳng nhiệt ở T1 và T2, ……………………………………………………….. 8
Hình 1.2. Xác định hệ số phương trình Fredilch ……………………………………………… 9
Hình 1.3. Cây sầu riêng ………………………………………………………………………………. 11
Hình1.4.Vỏ quả sầu riêng ……………………………………………………………………………. 12
Hình 2.1. Phương trình đường chuẩn sắt ………………………………………………………. 19
Hình 2.2. Quy trình biến tính vỏ sầu riêng. ……………………………………………………. 20
Hình 3.1 . Ảnh hưởng của nồng độ H2SO4 đến % lignin bị loại ……………………….. 24
Hình 3.2. Ảnh hưởng của thời gian đến % lignin bị loại. ………………………………… 25
Hình 3.3. Ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ sắt ………………………………….. 27
Hình 3.4. Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ sắt …………………………. 28
Hình 3.5. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình hấp phụ sắt …………… 29
Hình 3.6. Sự phụ thuộc của tải trọng hấp phụ q vào nồng độ cân bằng Cf của Fe
+3
trong dung dịch. …………………………………………………………………………………………. 31
Hình 3.7. Sự phụ thuộc của Cf/q vào nồng độ cân bằng Cf ……………………………… 31
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Trần Thị Liên – MT1501 Page 1
MỞ ĐẦU
Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay.Công cuộc
công nghiệp hóa đi kèm với tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng. Trong đó, ô nhiễm
do kim loại nặng thải ra từ các ngành công nghiệp là mối đe dọa đối với sức khỏe
con người và sự an toàn của hệ sinh thái.
Việc loại trừ các thành phần chứa kim loại nặng độc hại ra khỏi các nguồn
nước, đặc biệt là nước thải công nghiệp là một trong những mục tiêu môi trường
quan trọng cần phải giải quyết hiện nay.
Đã có nhiều phương pháp được áp dụng nhằm tách các ion kim loại nặng ra
khỏi nước thải như: phương pháp hóa lý, phương pháp sinh học, phương pháp hóa
học, phương pháp hấp thụ Trong đó, phương pháp hấp phụ được áp dụng rộng
rãi và cho kết quả rất khả thi. Một trong những vật liệu được sử dụng để hấp phụ
kim loại đang được nhiều nhà khoa học quan tâm là các phụ phẩm nông nghiệp
như vỏ trấu, vỏ chuối, bã mía, lõi ngô,Hướng nghiên cứu này có nhiều ưu điểm
là sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, vật liệu sẵn có, thân thiện với môi trường và khả
năng hấp phụ tương đối cao khi được biến tính phù hợp.
Việt Nam là một nước nhiệt đới có nguồn thực vật phong phú.Cây sầu riêng
được trồng và tiêu thụ khá phổ biến ở Việt Nam. Khi ăn quả, vỏ quả sầu riêng
chiếm tỷ trọng quả khá lớn, hàm lượng xenlulo cao, thường bị bỏ đi. Chính vì
những lý do trên, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Khảo sát khả năng hấp phụ
Fe
3+
trong nước bằng vật liệu biến tính từ vỏ sầu riêng”.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Trần Thị Liên – MT1501 Page 2
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1.Nƣớc thải – đặc trƣng và thông số đánh giá [1, 12]
1.1.1.Định nghĩa nước thải
Người ta định nghĩa nước thải là chất lỏng được thải ra sau quá trình sử dụng
của con người và đã bị thay đổi tính chất ban đầu của chúng. Thông thường nước
thải được phân loại theo nguồn gốc phát sinh ra chúng. Theo cách phân loại này,
có các loại nước thải dưới đây:
Nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt là nước thải từ các khu dân cư, khu vực hoạt động thương
mại, công sở, trường học và các cơ sở tương tự khác.
Nước thải công nghiệp:
Nước thải công nghiệp là nước thải từ các nhà máy đang hoạt động, có cả nước
thải sinh hoạt nhưng trong đó nước thải công nghiệp là chủ yếu.
Nước thải tự nhiên:
Nước mưa được xem như nước thải tự nhiên. Ở thành phố hiện đại nước thải tự
nhiên được thu gom theo một hệ thống thoát riêng.
Nước thải đô thị:
Nước thải đô thị là thuật ngữchung chỉ chất lỏng trong hệ thống cống thoát của
một thành phố. Đó là hỗn hợp của các loại nước thải kể trên.
1.1.3. Thông số đánh giá chất lượng nước.
 Các chất lơ lửng
Là chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng nước thải. Căn cứ vào chỉ tiêu này để
tính toán hệ thống xử lý.
Các chất lắng: chiếm một phần chất lơ lửng, đây là những hạt có kích thước lớn
hơn 10-4mm, có khả năng lắng xuống bể lắng sau 2 giờ nên dễ dàng tách ra khỏi
nước thải. Phương pháp thường dùng để tách các chất lắng là để lắng. Trong 1 lít
nước thải có từ 3 – 9 ml cặn lắng.
Các chất không lắng: đó là những hạt có kích thước rất nhỏ gần bằng kích thước
hạt keo, không lắng trong thời gian qui định, khối lượng của các chất này tương
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Trần Thị Liên – MT1501 Page 3
đối lớn. Vì vậy muốn tách chúng ra ta dùng phương pháp phá vỡ hệ keo bằng cách
cho vào trong nước các chất keo tụ hoặc dùng phương pháp nhiệt.
Các chất tan: ngoài các muối hòa tan còn có các chất khác như NH3, Urê, các
chất tẩy rửa hòa tan.
 BOD – nhu cầu oxy sinh học (Biological Oxygen Demand)
BOD là lượng oxy cần thiết (mg) cung cấp cho các vi sinh vật chuyển hóa sinh
học các chất hữu cơ trong 1 lít nước thải thành CO2 và nước dưới điều kiện 20
0
C
trong 5 ngày hoặc 20 ngày tương ứng có ký hiệu BOD5 hoặc BOD20.
Đơn vị tính mg/l
Chỉ số BOD đặc trưng cho mức độ ô nhiễm của nước thải, BOD càng cao nước
càng bị ô nhiễm. Khi thải nước có BOD cao ra ngoài môi trường sẽ làm giảm
lượng oxy hòa tan của nguồn tiếp nhận vì các vi sinh vật lấy đi O2 trong nước để
oxy hóa các chất hữu cơ.
Hàm lượng BOD là chỉ tiêu để tính toán công trình xử lý sinh học. Với các
nguồn nước khác nhau hay cùng một nguồn nước nhưng ở những thời điểm khác
nhau, chỉ số BOD cho những giá trị khác nhau. Hiện tượng oxy hóa diễn ra không
đồng đều theo thời gian. Ở thời gian đầu quá trình xảy ra mạnh, sau đó giảm
dần.Đối với nước thải sinh hoạt sau 20 ngày hầu như oxy hóa toàn bộ các chất hữu
cơ nên BOD20 được coi là BOD toàn phần.
 COD – nhu cầu oxy hóa hóa học (Chemical Oxygen Demand)
COD là lượng oxy (mg) tương đương với lượng Dichromate kali dùng để oxy
hóa (trong môi trường acid) hết các chất có thể bị oxy hóa trong 1 lít nước thải.
Chỉ số COD tương tự như BOD, biểu hiện sự ô nhiễm của nước nhưng ở mức
cao hơn BOD vì dùng phương pháp hóa học cưỡng bức để oxy hóa các chất trong
nước thải.
Nhu cầu oxy sinh học không phản ánh toàn bộ các chất hữu cơ có chứa trong
nước thải vì nó không tính đến các chất hữu cơ tiêu thụ cho việc tăng sinh khối của
sinh vật và những chất hữu cơ bền vững mà sinh vật không thể phân hủy được. Giá
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Trần Thị Liên –

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu khả năng xử lý Fe3+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sầu riêng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *