[block id=”bo-sung-1″]


Phát triển kinh tế xã hội từ xưa đến nay luôn là một trong những chiến lược
trọng tâm để phát triển đất nước. Việc phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất
hàng hóa, tạo ra thêm thu nhập và công ăn việc làm cho người dân đã đem lại
những lợi ích hết sức to lớn. Tuy nhiên đi đôi với điều đó là những mối lưu tâm
về vấn đề ô nhiễm do các hoạt động sản xuất gây ra. Việc phát triển theo xu
hướng bền vững, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường không
còn mới. Một trong những việc đó là giải quyết vấn đề: xử lý nguồn thải ô
nhiễm, đặc trưng nhất là nước thải. Theo những thống kê được biết, hiện nay
hầu hết các doanh nghiệp trên cả nước đều có các hệ thống xử lý nước thải.
Nhưng điểm cần lưu ý ở đây là do một vài nguyên nhân nào đó mà các hệ thống
xử lý này chưa đạt hiệu quả xử lý một cách tối ưu.
Nước thải trong quá trình sản xuất của nhà máy mắm cũng là vấn đề được
các nhà quản lý môi trường lưu tâm. Do nước thải sản xuất mắm mang nhiều
đặc tính như nồng độ chất hữu cơ cao, hàm lượng cặn lớn, và nồng độ muối cao
làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các vi sinh vật, thủy sinh vật, thực vật
trong nước, cũng như ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Vì vậy để góp phần vào việc tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả xử lý
nước thải trong sản xuất mắm Em đã chọn đề tài: “Nghiên cứu khả năng xử lý
nước thải mắm của bãi lọc ngầm trồng cây sậy dòng chảy ngang”


pdf54 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy ngang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Phạm Việt Thắng
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Dung
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
SẢN XUẤT MẮM CỦA BÃI LỌC TRỒNG CÂY
SẬY DÒNG CHẢY NGANG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Phạm Việt Thắng
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Dung
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Việt Thắng Mã SV:1212301013
Lớp: MT1601 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc
trồng cây sậy dòng chảy ngang.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ):
– Khảo sát đặc tính nước thải sản xuất mắm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ –
Sản xuất mắm Cát Hải.
– Nghiên cứu khả năng XLNT mắm của bãi lọc ngầm dòng chảy ngang
trồng cây sậy.
– Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý nước thải sản xuất
mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy ngang.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán:
– Các chỉ tiêu về đặc tính nước thải mắm sau xử lý sơ bộ trước khi vào bãi
lọc trồng cây COD, SS, NH4+, pH, độ mặn
– Các số liệu phân tích đánh giá khả năng xử lý của bãi lọc ngầm trồng
sậy
– Các số liệu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng clo dư và thời gian lưu đến
hiệu suất xử lý
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:
– Công ty cổ phần dịch vụ chế biến thủy sản Cát Hải
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Cơ quan công tác: Bộ môn Môi trường, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn:
– Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy
dòng chảy ngang
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị: …………………………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn: …………………………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày .. tháng . năm 2016
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày . tháng .. năm 2016.
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên
Phạm Việt Thắng
Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Người hướng dẫn
Nguyễn Thị Kim Dung
Hải Phòng, ngày .. tháng .. năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
GS.TS.NGƯT. TRẦN HỮU NGHỊ
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
.
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đặt ra trong
nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu ):
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi cả số và chữ):
Hải Phòng, ngày .. tháng .. năm 2016
Cán bộ hướng dẫn
(Họ tên và chữ ký)
TS. Nguyễn Thị Kim Dung
LỜI CẢM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Nguyễn
Thị Kim Dung đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.
Em cũng xin chân thành cảm ơn tới các Thầy Cô trong ban lãnh đạo nhà
trường, phòng Quản lý khoa học vàđối ngoại, các thầy cô trong Bộ môn Môi
trường đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè đã nhiệt tình giúp
đỡ, động viên và khích lệ em vượt qua mọi khó khăn trong suốt quá trình học
tập và nghiên cứu.
Do hạn chế về thời gian, điều kiện cũng như trình độ hiểu biết nên đề tài
nghiên cứu này chắc không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ
bảo, đóng góp của các thầy, các cô để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên: Phạm Việt Thắng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN …………………………………………………………………………. 2
1.1 Tổng quan về sản xuất mắm. ……………………………………………………………… 2
1.2 Quy trình sản xuất nước mắm. …………………………………………………………… 2
1.2.1 Bản chất của quá trình. ……………………………………………………………… 2
1.2.2 Phân loại phương pháp chế biến nước mắm. ……………………………….. 3
1.2.3 Phương pháp sản xuất nước mắm cổ truyền. ……………………………….. 4
1.3 . Vấn đề ô nhiễm trong sản xuất nước mắm. ………………………………………… 5
1.4 . Công nghệ xử lý nước thải. ……………………………………………………………… 7
1.4.1 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. ………………………………. 7
1.4.2 Phương pháp tự nhiên. ……………………………………………………………… 9
1.5 Phương pháp xử lý nước thải bằng thủy thực vật sống nổi. ………………….. 11
1.6 . Cây sậy và những đặc điểm trong xử lý nước. ………………………………….. 13
1.6.1 Sinh thái………………………………………………………………………………… 13
1.6.2 Đặc điểm trong xử lý nước ……………………………………………………… 14
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM ………………………………………………………………….. 17
2.1 Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………… 17
2.2 Mục tiêu nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 17
2.3 . Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………….. 17
2.3.1 Phương pháp lấy mẫu ……………………………………………………………… 17
2.3.2 Phương pháp xây dựng mô hình thí nghiệm ………………………………. 17
2.3.3 Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm …………………………………. 19
2.3.3.1 Xác định COD bằng phương pháp đo quang. …………………………. 19
2.3.3.2 Xác định hàm lượng Amoni – Thuốc thử Nesler ……………………. 22
2.3.3.3 Xác định hàm lượng PO43- …………………………………………………… 24
2.3.3.4 Nghiên cứu khả năng xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước
thải của bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy ngang. ………………………………….. 26
2.3.3.5 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý nước thải
nhà máy sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây sậy. ……………………………….. 26
CHƯƠNG III : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………………………………………………. 28
3.1 Kết quả xác định đặc tính nước thải của Công ty Dịch vụ chế biến thủy
sản Cát Hải ……………………………………………………………………………………………. 28
3.2 Kết quả xác định đặc tính nước thải Công ty Dịch vụ thủy sản Cát Hải
trước khi vào bãi lọc. ………………………………………………………………………………. 29
3.3 Các kết quả nghiên cứu khả năng xử lý nước thải mắm của bãi lọc trồng
cây sậy dòng chảy ngang. ………………………………………………………………………… 29
3.3.1 Kết quả xử lý COD và NH4+ của bãi lọc trồng cây sậy. ………………. 29
3.3.2 Kết quả xử lý TSS và Độ mặn của bãi lọc trồng cây sậy. ……………. 31
3.3.3 Kết quả xử lý PO43- của bãi lọc trồng cây sậy. …………………………… 32
3.4 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý. ……………………………. 33
3.4.1 Ảnh hưởng của thời gian lưu. ………………………………………………….. 33
3.4.2 Ảnh hưởng của nồng độ Clo dư ……………………………………………….. 38
3.5 Đề xuất quy trình công nghê xử lý nước thải nhà máy mắm ………………… 40
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………. 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………… 43
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1 Các loại thủy sinh thực vật chính : …………………………………………………. 11
Bảng 2.1 Thông số kĩ thuật của bãi lọc …………………………………………………………. 19
Bảng 2.2 Thể tích các dung dịch sử dụng để dựng đường chuẩn COD. …………….. 20
Bảng 2.3 Số liệu đường chuẩn COD ………………………………………………………….. 21
Bảng 2.4 Số liệu số liệu xây dựng đường chuẩn amoni. ………………………………….. 23
Bảng 2.5 Số liệu xây dựng đường chuẩn PO43- ………………………………………………. 25
Bảng 3.1: Các thông số đặc trưng của nước thải sản xuất mắm của Công Ty ……. 28
Bảng 3.2: Các thông số đặc trưng nước thải trước khi vào bãi lọc. …………………… 29
Bảng 3.3 Kết quả xử lý COD và NH4+ ………………………………………………………….. 30
Bảng 3.4 Kết quả xử lý TSS và Độ mặn ……………………………………………………….. 31
Bảng 3.5 Kết quả xử lý PO43- . …………………………………………………………………….. 32
Bảng 3.6 Kết quả ảnh hưởng của thời gian lưu đến HSXL TSS ………………………. 33
Bảng 3.7 Kết quả ảnh hưởng của thời gian lưu đến HSXL NH4+ ……………………… 34
Bảng 3.8 Kết quả ảnh hưởng của thời gian lưu đến HSXL độ mặn ………………….. 35
Bảng 3.9 Kết quả ảnh hưởng của thời gian lưu đến HSXL PO43- ……………………… 36
Bảng 3.10 Kết quả ảnh hưởng của thời gian lưu đến HSXL COD ……………………. 37
Bảng 3.11 Kết quả ảnh hưởng của nồng độ clo dư đến hiệu suất xử lý COD và
TSS của bãi lọc. …………………………………………………………………………………………. 38
Bảng 3.12 Kết quả ảnh hưởng của nồng độ clo dư đến hiệu suất xử lý amoni và
photphat của bãi lọc. …………………………………………………………………………………… 39
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1 Sơ đồ công nghệ sản xuất mắm cổ truyền …………………………………………. 4
Hình 1.2 Sơ đồ quá trình phân hủy kị khí ……………………………………………………….. 9
Hình1.3 Phân loại hệ thống xử lý bằng thực vật nổi. ………………………………………. 12
Hình 1.4a Hình ảnh cây sậy ………………………………………………………………………… 13
Hình 1.4b Ảnh vẽ phác thảo cây sậy …………………………………………………………….. 13
Hình 1.5a Sậy vào mùa mưa ……………………………………………………………………….. 24
Hình 1.5b Sậy vào mùa khô ………………………………………………………………………… 24
Hình 1.6 Các thế hệ cây sậy ………………………………………………………………………… 25
Hình 1.7 Cấu trúc một hệ thống lọc với nước chảy ngang sử dụng cây sậy……….. 16
Hình 2.1 Sơ đồ cấu tạo bãi lọc trồng cây Sậy dòng chảy ngang, công suất
50l/ngđ ……………………………………………………………………………………………………… 18
Hình 2.2 Đường chuẩn COD. ………………………………………………………………………. 21
Hình 2.3 Đường chuẩn Amoni …………………………………………………………………….. 23
Hình 2.4 Đường chuẩn PO43- ……………………………………………………………………… 25
Biểu đồ 3.1 Biểu thị kết quả xử lý COD và amoni của bãi lọc. ………………………… 30
Biểu đồ 3.2 Biểu thị kết quả xử lý TSS và Độ mặn ………………………………………… 31
Biểu đồ 3.3 Kết quả xử lý PO43-. ………………………………………………………………….. 32
Biểu đồ 3.4 Biểu thị ảnh hưởng của thời gian lưu đến HSXL TSS. ………………….. 33
Biểu đồ 3.5 Biểu thị ảnh hưởng của thời gian lưu đến hiệu suất xử lý NH4+ …….. 34
Biểu đồ 3.6 Biểu thị ảnh hưởng của thời gian lưu đến hiệu suất xử lý độ mặn …… 35
Biểu đồ 3.7 Biểu thị ảnh hưởng của thời gian lưu đến hiệu suất xử lý PO43- …….. 36
Biểu đồ 3.8 Biểu thị ảnh hưởng của thời gian lưu đến HSXL COD …………………. 37
Biểu đồ 3.9 Biểu thị ảnh hưởng của nồng độ clo dư đến hiệu suất xử lý nước thải
nhà máy mắm. …………………………………………………………………………………………… 38
Biểu đồ 3.10 Biểu thị ảnh hưởng của nồng độ clo dư đến hiệu suất xử lý nước
thải nhà máy mắm. …………………………………………………………………………………….. 39
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Việt Thắng – MT1601 1
LỜI MỞ ĐẦU
Phát triển kinh tế xã hội từ xưa đến nay luôn là một trong những chiến lược
trọng tâm để phát triển đất nước. Việc phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất
hàng hóa, tạo ra thêm thu nhập và công ăn việc làm cho người dân đã đem lại
những lợi ích hết sức to lớn. Tuy nhiên đi đôi với điều đó là những mối lưu tâm
về vấn đề ô nhiễm do các hoạt động sản xuất gây ra. Việc phát triển theo xu
hướng bền vững, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường không
còn mới. Một trong những việc đó là giải quyết vấn đề: xử lý nguồn thải ô
nhiễm, đặc trưng nhất là nước thải. Theo những thống kê được biết, hiện nay
hầu hết các doanh nghiệp trên cả nước đều có các hệ thống xử lý nước thải.
Nhưng điểm cần lưu ý ở đây là do một vài nguyên nhân nào đó mà các hệ thống
xử lý này chưa đạt hiệu quả xử lý một cách tối ưu.
Nước thải trong quá trình sản xuất của nhà máy mắm cũng là vấn đề được
các nhà quản lý môi trường lưu tâm. Do nước thải sản xuất mắm mang nhiều
đặc tính như nồng độ chất hữu cơ cao, hàm lượng cặn lớn, và nồng độ muối cao
làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các vi sinh vật, thủy sinh vật, thực vật
trong nước, cũng như ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Vì vậy để góp phần vào việc tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả xử lý
nước thải trong sản xuất mắm Em đã chọn đề tài: “Nghiên cứu khả năng xử lý
nước thải mắm của bãi lọc ngầm trồng cây sậy dòng chảy ngang”.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Việt Thắng – MT1601 2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về sản xuất mắm.[1]
Từ xưa đến nay, mắm luôn là một loại gia vị không thể thiếu trong mỗi gia
đình người Việt. Một loại nước chấm có thể dùng trực tiếp hoặc chế biến cùng
các món nấu.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ hơn 200
triệu lít nước mắm. Trong đó, nước mắm công nghiệp chiếm 75%. Còn lại là các
làng nghề truyền thống sản xuất thủ công.
Nước mắm áp dụng quy trình sản xuất thủ côngvề cơ bản bằng cách trộn cá
và muối biển (chượp cá) với một tỷ lệ thích hợp, quá trình chượp giúp phân giải
protein phức tạp về đơn giản và tạo amino axit nhờ tác dụng của các enzim có
sẵn trong thịt cá và ruột cá làm cho nước mắm có mùi vị đặc trưng.
Mắm là sản phẩm của nhiều quá trình phức tạp gồm quá trình đạm hóa, quá
trình phân giải đường trong cá thành axit, quá trình phân hủy một phần thành
amino axit dưới tác dụng của vi khuẩn có hại, tiếp tục bị phân hủy thành các hợp
chất đơn giản như amin, ammoniac,
Ngoài Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng sử dụng nước mắm, mỗi nước
sẽ có một quy trình sản xuất riêng, vì thế sản phẩm tạo ra sẽ có giá trị dinh dưỡng
và mùi vị đặc trưng khác nhau.
1.2 Quy trình sản xuất nước mắm.[1][7]
1.2.1 Bản chất của quá trình.
Cá + Muối

→ Mắm
Thủy phân protein trong cá nhờ hệ :
Ezym proteaza  Pepton  Polypeptit  Axit amin
Quá trình thủy phân protein đến axit amin là quá trình phức tạp. Đặc hiệu của
enzyme peptidaza chỉ tác dụng lên mối nối liên kết peptit để thủy phân liên kết
này:
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Việt Thắng – MT1601 3
– CO – NH –
𝐻2𝑂

𝑃𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑧𝑎
– COOH + – NH2
Sự tham gia của ezym trong quá trình thủy phân theo cơ chế xúc tác:
E + S ⇌ ES ⇌ E + P
Với: E – enzyme
S – cơ chất
ES – hợp chất trung gian giữa enzyme và cơ chất
P – sản phẩm
Sản phẩm chủ yếu của quá trình phân giải protein là axit amin và các peptit
cấp thấp.
1.2.2 Phân loại phương pháp chế biến nước mắm.
– Phương pháp cổ truyền.
– Phương pháp cải tiến.
– Phương pháp hóa học.
– Phương pháp vi sinh vật.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Việt Thắng – MT1601 4
1.2.3 Phương pháp sản xuất nước mắm cổ truyền.[1]
Hình 1.1 Sơ đồ công nghệ sản xuất mắm cổ truyền
Loại 4,5
Muối + H2O
Đánh quậy , phơi nắng
Lọc
Thành phần
(Loại I: đặc biệt, thượng hạng)
Muối + H2O
Giải nén
Đánh quậy, phơi nắng
Nấu cô
Thành phẩm loại II Thực phẩm tươi sống bán
trên thị trường
Loại 6
Cá các loại
Phân loại
Loại 1,2,3
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Việt Thắng – MT1601 5
Phân loại:
Cá được phân loại ngay từ khi mua trong đó loại 1,2,3 được bán trực tiếp ra
thị trường và loại 4,5,6 gồm các loại cá tạp dùng cho sản xuất nước mắm
Chế biến:
Cá được xếp vào ang, bể theo từng lô cùng muối và nước theo tỷ lệ nhất
định. Dùng vỉ tre, gỗ gài nén phía trên để tránh ruồi, nhặng, hạn chế bớt sự hoạt
động của vi khuẩn gây thối rữa.
Quá trình ngâm ủ, đánh quậy, phơi nắng kéo dài từ 12-15 tháng.
Quá trình phơi nắng có tác dụng tạo nhiệt độ thích hợp cho men và vi sinh
vật hoạt động thúc đẩy quá trình chín của cá. Đánh quậy làm cho men vi sinh vật
tiếp xúc nhiều hơn với thịt cá. Vì nhiệt độ thích hợp cho các loại men và vi sinh
vật có ích cho quá trình làm nước mắm từ 27 – 450C, nên việc kết hợp đánh
quậy và phơi nắng có tác dụng nâng cao hiệu xuất phân giải protein và tạo
hương vị riêng, đặc biệt cho nước mắm.
Lọc mắm:
Cho tiến hành lọc với những lô chứa cá loại 4,5. Nước mắm từ các ang, bể
chứa được dẫn qua hệ thống lọc, nước mắm được lọc qua các lớp xương cá và 1
lớp trấu. Quá trình lọc tuần hoàn 6-7 lần. Sản phẩm thu được là nước mắm loại I
( đặc biệt, thượng hạng). Đây là sản phẩm chính tự nhiên mang hương vị thơm
ngon đặc trưng.
Nấu cô:
Bã chượp của quá trình lọc trên đây cùng với các lô chứa cá loại 6 được đưa
vào nồi nấu, thêm muối và nước. Nấu cô từ 7-10 giờ sau đó lọc. Sản phẩm thu
được là nước mắm loại 2 và bã thải.
1.3 . Vấn đề ô nhiễm trong sản xuất nước mắm.
a) Chất thải rắn :
– Chất thải rắn thông thường: chủ yếu là rác thải sinh hoạt như thức ăn thừa, vỏ
lon, túi nilon, bìa carton,
– Xỉ than phát sinh chủ yếu từ các lò nấu, hâm.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Việt Thắng – MT1601 6
– Chất thải nguy hại bao gồm: bóng đèn Neon hỏng, cartridge mực của máy in,
giẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình bảo dưỡng máy móc
b) Khí thải :
Bụi, khí thải (SO2,CO,NO2,) phát sinh chủ yếu từ hoạt động nấu cô trong
quá trình sản xuất nước mắm, ngoài ra còn từ hoạt động từ các phương tiện giao
thông vận chuyển nguyên, nhiên liệu ra vào khu vực công ty gây ra.
Tuy nhiên lượng khí thải và chất thải rắn là không nhiều và nồng độ không
cao.
c) Nước thải.
Trong các loại chất thải của quá trình sản xuất mắm thì nước thải là thành
phần có khả năng gây ô nhiễm nhiều nhất do lưu lượng lớn, thành phần ô nhiễm
cao, bao gồm cả hàm lượng chất hữu cơ cao và hóa chất độc hại cầ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây sậy dòng chảy ngang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *