[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Khảo sát đặc trƣng nƣớc thải sản xuất bún tại làng nghề Đình Đông- Hải
Phòng.
– Khảo sát ảnh hƣởng của pH, thời gian lƣu, tải trọng COD tới hiệu quả
xử lý của quá trình.

khoa_luan_nghien_cuu_mot_so_yeu_to_anh_huong_toi_giai_doan

pdf54 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1029 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn xử lý yếm khí nước thải sản xuất bún bằng thiết bị uasb, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Hoàng Quốc Huy
Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà
ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI
GIAI ĐOẠN XỬ LÝ YẾM KHÍ NƢỚC THẢI
SẢN XUẤT BÚN BẰNG THIẾT BỊ UASB
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Hoàng Quốc Huy
Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà
ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Hoàng Quốc Huy Mã SV: 121084
Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng
Tên đề tài: ―Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hƣởng tới giai đoạn xử lý yếm
khí nƣớc thải sản xuất bún bằng thiết bị UASB‖.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Khảo sát đặc trƣng nƣớc thải sản xuất bún tại làng nghề Đình Đông- Hải
Phòng.
– Khảo sát ảnh hƣởng của pH, thời gian lƣu, tải trọng COD tới hiệu quả
xử lý của quá trình.
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Các số liệu thu đƣợc từ thực nghiệm.
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
– Phòng thí nghiệm F204, Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Học hàm, học vị: Phó Giáo sƣ, Tiến sĩ
Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên: Tô Thị Lan Phƣơng.
Học hàm, học vị: Thạc sỹ.
Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 02 tháng 09 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 08 tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hoàng Quốc Huy ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
ThS. Tô Thị Lan Phương
LỜI CẢM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị
Hà, Thạc sỹ Tô Thị Lan Phƣơng đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận
này.
Em cũng xin chân thành cảm ơn tới các Thầy Cô trong ban lãnh đạo nhà
trƣờng, các thầy cô trong Bộ môn kỹ thuật Môi trƣờng đã tạo điều kiện giúp đỡ
cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Vì khả năng và sự hiểu biết còn có hạn nên đề tài của em không tránh
khỏi sự sai sót. Vậy em kính mong các Thầy Cô góp ý để đề tài của em đƣợc
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Hoàng Quốc Huy
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TSS: Hàm lƣợng chất rắn lơ lửng
KHP: Kali Hidro Phalat
COD: Nhu cầu oxi hoá học
BOD: Nhu cầu oxi sinh học
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Cân bằng vật chất, năng lƣợng cho sản xuất một tấn sản phẩm bún.. 5
Bảng 1.2: Khối lƣợng nƣớc thải tại làng sản xuất bún Phú Đô ………………………. 6
Bảng 2.1: Bảng thể tích các dung dịch sử dụng để xây dụng đƣờng chuẩn COD
…………………………………………………………………………………………………………….. 21
Bảng 2.2: Số liệu đƣờng chuẩn COD ………………………………………………………… 21
Bảng 2.3: Bảng thể tích các dung dịch để xây dựng đƣờng chuẩn NH4
+
……….. 24
Bảng 2.4: Bảng kết quả xác định đƣờng chuẩn NH4
+
………………………………….. 24
Bảng 3.1: Đặc trƣng nƣớc thải sản xuất bún ………………………………………………. 32
Bảng 3.2: Ảnh hƣởng của thời gian lƣu tới hiệu suất xử lý ………………………….. 33
Bảng 3.3: Ảnh hƣởng của tải trọng COD dòng vào đến hiệu suất xử lý ………… 35
Bảng 3.4: Ảnh hƣởng của pH tới hiệu suất xử lý………………………………………… 41
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Công nghệ sản xuất bún. …………………………………………………………….. 3
Hình 2.1: Đồ thị biểu diễn đƣờng chuẩn COD …………………………………………… 22
Hình 2.2: Đồ thị biểu diễn đƣờng chuẩn NH4
+
…………………………………………… 25
Hình 2.3: Mô hình thiết bị UASB …………………………………………………………….. 26
Hình2.4: Thiết bị UASB trong phòng thí nghiêm ……………………………………….. 28
Hình 2.5: Thiết bị UASB tự thiết kế và đang sử dụng …………………………………. 29
Hình 3.1: Nƣớc thải sản xuất bún sau khi để lắng 48 tiếng ………………………….. 32
Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hƣởng của thời gian lƣu đến hiệu suất xử lý.
…………………………………………………………………………………………………………….. 34
Hình 3.3: Đồ thị biểu diễn ảnh hƣởng của tải trọng COD đến hiệu suất xử lý
nƣớc thải ……………………………………………………………………………………………….. 36
Hình 3.4: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hƣởng của tải trọng NH4
+
đến hiệu suất xử lý
nƣớc thải ……………………………………………………………………………………………….. 36
Hình 3.5: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hƣởng của pH đến hiệu suất xử lý ……………. 41
Hình 3.6: Nƣớc thải sau khi xử lý 24 tiếng từ nƣớc thải có COD≈ 5000 mg/l .. 42
Hình 3.7: So sánh nƣớc thải đầu vào và đầu ra sau khi cho qua thiết bị UASB . 40
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………… 1
Chƣơng I. TỔNG QUAN ………………………………………………………………………….. 2
1.1.Làng nghề và ô nhiễm do làng nghề. …………………………………………………….. 2
1.2. Làng nghề sản xuất bún và các vấn đề liên quan. …………………………………… 2
1.2.1 Quy trình sản xuất bún. …………………………………………………………………….. 2
1.2.2. Nhu cầu nguyên liệu, năng lƣợng. …………………………………………………….. 4
1.2.3. Các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng do làng nghề sản xuất bún. …………………. 6
1.3. Nƣớc thải và cơ sở khoa học phƣơng pháp xử lý yếm khí nƣớc thải. ……….. 7
1.3.1. Phân loại nƣớc thải. …………………………………………………………………………. 7
1.3.2. Các thông số đánh giá chất lƣợng nƣớc. …………………………………………….. 8
1.3.3. Cơ sở khoa học phƣơng pháp xử lý yếm khí nƣớc thải ………………………. 15
Chƣơng II. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………. 19
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu. ………………………………………………………………………. 19
2.2. Mục tiêu nghiên cứu. ………………………………………………………………………… 19
2.3. Nội dung nghiên cứu. ……………………………………………………………………….. 19
2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu. ………………………………………………………………….. 19
2.4.1. Phƣơng pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu tại hiện trƣờng …………………….. 19
2.4.2. Phƣơng pháp phân tích COD. …………………………………………………………. 19
2.4.3. Phƣơng pháp phân tích NH4
+
………………………………………………………….. 22
2.4.4. Phƣơng pháp xác định pH ………………………………………………………………. 25
2.4.5. Phƣơng pháp xử lý yếm khí nƣớc thải. …………………………………………….. 26
Chƣơng III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ……………………………………………….. 30
3.1. Kết quả nghiên cứu đặc trƣng nƣớc thải. …………………………………………….. 32
3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hƣởng của thời gian lƣu và hiệu suất của quá trình.
…………………………………………………………………………………………………………….. 32
3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hƣởng tải trọng COD dòng vào ………………………. 35
3.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hƣởng của pH và hiệu suất của quá trình. …………. 35
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………… 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………….. 43
Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp
Sinh viên: Hoàng Quốc Huy- MT1201 1
MỞ ĐẦU
Trong nhiều thập niên qua tình trạng ô nhiễm môi trƣờng ngày càng trở
nên nghiêm trọng, đó là sự phát thải bừa bãi các chất ô nhiễm vào môi trƣờng
mà không đƣợc xử lý, gây nên hậu quả nghiêm trọng tác hại đến đời sống nhân
loại trên toàn cầu. Việt Nam chúng ta đã và đang rất chú trọng đến việc cải tạo
môi trƣờng và ngăn ngừa ô nhiễm.
Vì vậy, để ngăn chặn sự ô nhiễm trƣớc tiên phải xử lý các nguồn gây ô
nhiễm thải vào môi trƣờng, ví dụ nhƣ các nhà máy, xí nghiệp, các khu thƣơng
mại, các làng nghề truyền thống trong quá trình hoạt động và sản xuất phát sinh
ra chất thải phải đƣợc xử lý triệt để. Trong đó, xử lý nƣớc thải là một trong
những yêu cầu cấp thiết ở nƣớc ta.
Sự phát triển các làng nghề là loại hình kinh tế phát triển đặc thù của nông
thôn nƣớc ta. Theo thống kê, hiện nay cả nƣớc có 1500 làng nghề phân bố tại tất
cả các tỉnh thành trong cả nƣớc, trong đó Đồng bằng sông Hồng có khoảng già
nửa (800 làng nghề). Trong vòng 10 năm qua, làng nghề nông thôn đa dụng hơn
và đã có tốc độ tăng trƣởng nhanh, trung bình 8% năm[4]. Các làng nghề thủ
công đã góp phần không nhỏ vào bƣớc phát triển chung của nền kinh tế đang đi
lên của đất nƣớc ta. Bên cạnh những dấu hiệu đáng mừng này thì một thực trạng
đáng lo ngại là nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng từ các làng nghề, đặc biệt ô
nhiễm nguồn nƣớc thải trong quá trình sản xuất. Một trong những làng nghề gây
ô nhiễm nguồn nƣớc đáng kể đó là làng nghề sản xuất bún.
Nhằm góp phần cải thiện môi trƣờng trong sạch hơn cùng với sự phát
triển của làng nghề sản xuất, trong khóa luận này tôi lựa chọn đề tài: “ Nghiên
cứu một số yếu tố ảnh hƣởng tới giai đoạn xử lý yếm khí nƣớc thải sản xuất
bún bằng thiết bị UASB”.
Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp
Sinh viên: Hoàng Quốc Huy- MT1201 2
Chƣơng I. TỔNG QUAN
1.1. Làng nghề và ô nhiễm do làng nghề.
Trừ một vài nghề mới xuất hiện trong những năm gần đây nhƣ tái chế phế
liệu, cơ khí còn hầu nhƣ các làng nghề ở nƣớc ta đã hình thành và phát triển
từ lâu đời. Các làng nghề đã phát triển hài hòa với môi trƣờng trong thời gian
dài trƣớc đây. Ngày nay, do nhu cầu thị trƣờng đòi hỏi số lƣợng lớn hơn nhiều
và chất lƣợng cũng phải cao hơn nhiều nên sự mở rộng sản xuất của các làng
nghề đã đến mức quá tải, việc sử dụng hóa chất đã đến mức lạm dụng. Vấn đề
đánh giá tác động môi trƣờng của các làng nghề chƣa đƣợc đặt ra đúng mức.
Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trƣờng lại càng thả nổi hơn khi mọi ngƣời chỉ chú
tâm đến sản lƣợng và lợi nhuận mà ít ai nghĩ đến những lợi ích chung của cộng
đồng.
Các làng nghề với đặc thù quy mô sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ thủ công,
lạc hậu, không đồng bộ, nhận thức bảo vệ môi trƣờng của ngƣời sản xuất còn
hạn chế chính là nguyên nhân gây nên cac hệ lụy về ô nhiễm môi trƣờng xung
quanh, đặc biệt là ô nhiêm nguồn nƣớc.
Giải quyết vần đề ô nhiễm môi trƣờng do nƣớc thải làng nghề là vấn đề
nổi cộm nhất hiện nay, song đó cũng là bƣớc đi nan giải. Thật khó để có đủ vốn
khi mà ở nông thôn của nƣớc ta tiền công cho một ngày công lao động vẫn còn
quá thấp. Tuy nhiên, nếu cứ để tình trạng nhƣ hiện nay thì không chỉ nguồn
nƣớc mặt bị ô nhiễm mà nguồn nƣớc ngầm cũng bị ô nhiễm theo.
1.2. Làng nghề sản xuất bún và các vấn đề liên quan.
1.2.1 Quy trình sản xuất bún.
Muốn cải thiện môi trƣờng các làng nghề góp phần đảm bảo phát triển
bền vững cần phải thực hiện các hiện pháp tổng thể bao gồm các giải pháp quản
lý môi trƣờng làng nghề. Trƣớc tiên phải nắm vững đƣợc công nghệ của từng
loại hình sản xuất. Dƣới đây là công nghệ sản xuất bún.
Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp
Sinh viên: Hoàng Quốc Huy- MT1201 3
Hình 1.1: Công nghệ sản xuất bún.
Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp
Sinh viên: Hoàng Quốc Huy- MT1201 4
Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất bún:
Gạo ngâm nƣớc lạnh qua đêm, nghiền nhuyễn với nƣớc. Sau đó đựng vào
các bao bằng vải treo lên để ráo nƣớc gọi là quá trình ủ chua, quá trình này
thƣờng kéo dài trong khoảng 48 tiếng sau khi xay bột. Bột ƣớt đƣợc hồ hóa 1
phần bằng cách tƣới nƣớc sôi vào rồi nhào thành khối. Khối bột đƣợc nhào kỹ
sau đó ép khuôn để tạo sợi. Sợi bún luộc trực tiếp trong nồi nƣớc đang sôi đến
khi thấy các sợi bún nổi lên thì vớt ra thả vào nƣớc lạnh.
1.2.2. Nhu cầu nguyên liệu, năng lƣợng.
Nguyên liệu chính trong bún đó là gạo đƣợc xay nhuyễn thành bột sau đó
đƣợc hồ hóa, tạo sợi, luộc chín và làm nguội. Nƣớc có mặt trong hầu hết các
công đoạn sản xuất bún. Năng lƣợng nhiệt đƣợc cấp chủ yếu từ điện hoặc than.
Cân bằng nguyên liệu và năng lƣợng cho sản xuất 1 tấn bún thành phẩm
đƣợc thể hiện trong hình 1.1.
Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp
Sinh viên: Hoàng Quốc Huy- MT1201 5
Bảng 1.1: Cân bằng vật chất, năng lượng cho sản xuất một tấn
sản phẩm bún.
Các công
đoạn
Nguyên liệu đầu vào Nguyên liệu đầu ra Dòng thải
Nguyên liệu Lượng Sản phẩm Lượng
Nước
(m
3
)
Chất thải
rắn
Đãi gạo Gạo sạch Nƣớc
450 kg
3m
3
Gạo
sạch
450kg 3
Ngâm gạo
Gạo
Nƣớc sạch
450kg
1m
3
Gạo ƣớt 500kg. 0.95
Xay bột
Gạo ƣớt
Nƣớc
500kg
3m
3
Bột lỏng 3500kg 0
Ủ chua
Tách nƣớc
chua
Bột lỏng chua
Bột cô
W= 50%
(w: độ ẩm)
850kg 2.65
Thấu bột
Bột cô
(w= 50%)
Nƣớc sôi
850kg
0.25m
3
Bột sơ chín 1100kg 0
Vắt bún,
làm chín
Bột sơ chín
Than
Nƣớc
1100kg
52kg
0.5m
3
Bún chín 1000kg 0.5
Xỉ than
(11kg)
Rửa bún
Bún chín
Nƣớc
1000kg
1.5m
3
Bún nguội 1000kg 1.5
Nguồn:[2]
Giải thích: Quá trình làm chín bún, có sự chênh lệch giữa nguyên liệu đầu vào
và ra khoảng 100kg là do quá trình có sử dụng năng lƣợng làm bay hơi khoảng
0,1m
3
Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp
Sinh viên: Hoàng Quốc Huy- MT1201 6
1.2.3. Các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng do làng nghề sản xuất bún.[2]
a) Nƣớc thải.
Nƣớc thải ra trong quá trình sản xuất bún chủ yếu là ớ khâu ngâm gạo,
nghiền bột, công đoạn làm chín và rửa bún. Lƣợng nƣớc này chứa nhiều tinh bột
và tinh bột đã biến tính. Nƣớc ngâm gạo có pH ~ 3 – 4, COD ~ 10000mg/l,
BOD5 ~ 7000 – 8000mg/l. Nƣớc luộc bún và rửa bún có pH ~ 7, chứa ít tinh bột
sống, nhƣng chứa nhiều tinh bột đã bị phá hủy, nƣớc ở dạng dịch keo khó lắng,
lọc. Môi lƣợng nƣớc dùng cho các khâu rửa dụng cụ. sàn nhà… Lƣợng nƣớc này
chứa chủ yếu là các tinh bột sống và các tạp chất khác.[2]
Bảng 1.2: Khối lượng nước thải tại làng sản xuất bún Phú Đô
Loại nước thải
Lượng nước thải
Trên 1 tấn bún thành
phẩm (m3)
Trên năm (m3)
Khoảng 10.000 tấn/năm
Nƣớc thải đãi gạo 3.00 30240
Nƣớc thải ngâm gạo 0.95 9576
Nƣớc tách bột sau ủ chua 2.65 26608
Nƣớc làm bún chín 0.50 5040
Nƣớc rửa bún 1.50 15120
Nƣớc vệ sinh dụng cụ 1.00 10080
Tổng lƣợng nƣớc sử dụng 9.60 96264
Nguồn:[2]
b) Khí thải.
Khí thải sinh ra chủ yếu từ qúa trình ủ chua và quá trình phân hủy nƣớc
thải, chất thải rắn.
Với công nghệ sản xuất cũ, năng lƣợng chủ yếu cho quá trình luộc chín là
than nên sẽ phát sinh khí thải gồm các khí: CO2, SO2, NO2, NO3,…
Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp
Sinh viên: Hoàng Quốc Huy- MT1201 7
c) Chất thải rắn.
Chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất bún chủ yếu là xỉ than
trong quá trình luộc chín, nguyên liệu thất thoát trong qua trình sản xuất và các
loại bao bì sử dụng cho sản phẩm.
1.3. Nƣớc thải và cơ sở khoa học phƣơng pháp xử lý yếm khí nƣớc thải.[8,9]
1.3.1. Phân loại nƣớc thải.
a) Định nghĩa:
Hiến chƣơng Châu Âu đã định nghĩa nƣớc ô nhiễm nhƣ sau: ―Ô nhiễm nƣớc
là sự biến đổi nói chung do con ngƣời đối với chất lƣợng nƣớc, làm nhiễm bẩn
nƣớc và gây nguy hiểm cho con ngƣời, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá,
nghỉ ngơi, giải trí, cho động vật nuôi và các loài hoang dã‖.
Theo Tiêu chuẩn Việt Nam 5980-1995 và ISO 6107/1-1980: ―Nƣớc thải là
nƣớc đã đƣợc thải ra sau khi đã sử dụng hoặc đƣợc tạo ra trong một quá trình
công nghệ và không còn giá trị trực tiếp đối với quá trình đó‖.
Ngƣời ta còn định nghĩa nƣớc thải là chất lỏng đƣợc thải ra sau quá trình sử
dụng của con ngƣời và đã bị thay đổi tính chất ban đầu của chúng.
b) Phân loại nước thải:
+ Nƣớc thải sinh hoạt: nƣớc thải sinh hoạt là nƣớc đƣợc thải bỏ sau khi sử dụng
cho các mục đích sinh hoạt nhƣ tắm giặt, vệ sinh cá nhânđƣợc thải ra từ các
trƣờng học, bệnh viện, cơ quan, hộ gia đình, trung tâm thƣơng mại,..
+ Nƣớc thải công nghiệp: nƣớc thải công nghiệp là nƣớc thải đƣợc sinh ra trong
quá trình sản xuất công nghiệp tại các nhà máy, xí nghiệp, xƣởng sản xuất công
nghiệp.
+ Nƣớc thải bênh viện: là nƣớc thải phát sinh từ các bệnh viện, trung tâm y tế,
phòng khám bệnh,…
+ Nƣớc mƣa: là nƣớc mƣa chảy tràn, thƣờng đƣợc thu gom bằng hệ thống riêng.
+ Nƣớc thải đô thị: là hỗn hợp các loại nƣớc thải trên chảy trong hệ thống thoát
nƣớc chung trong khu vực đô thị.
Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp
Sinh viên: Hoàng Quốc Huy- MT1201 8
1.3.2. Các thông số đánh giá chất lƣợng nƣớc.[1,5]
a) Các chỉ tiêu vật lý
Độ pH
Giá trị pH của nƣớc thải có một ý nghĩa quan trọng trong quá trình xử lý. Giá
trị pH cho phép ta quyết định xử lý nƣớc theo phƣơng pháp thích hợp, hoặc điều
chỉnh lƣợng hóa chất cần thiết trong quá trình xử lý nƣớc. Các công trình xử lý
nƣớc thải áp dụng các quá trình sinh học hoạt động ở pH nằm trong giới hạn từ
6,5 – 9,0. Môi trƣờng thuận lợi nhất để vi khuẩn phát triển thƣờng có pH từ 7 – 8.
Các nhóm vi khuẩn khác nhau có giới hạn pH hoạt động khác nhau. Ví dụ vi
khuẩn nitrit phát triển thuận lợi nhất với pH từ 4,8 – 8,8, còn vi khuẩn nitrat với
pH từ 6,5 – 9,3. Vi khuẩn lƣu huỳnh có thể tồn tại trong môi trƣờng có pH từ 1 –
4. Ngoài ra pH còn ảnh hƣởng đến quá trình tạo bông cặn của các bể lắng bằng
cách tạo bông cặn bằng phèn nhôm.
Nhiệt độ
Xử lí nƣớc thải bằng phƣơng pháp sinh học do quần thể vi sinh vật hoạt
động, mỗi nhóm vi sinh vật sẽ sinh trƣởng và phát triển tốt ở miền nhiệt độ thích
hợp. Nhiệt độ tối ƣu cho vi sinh vật metal là khoảng từ 35-550C. Dƣới 10 độ các
chủng này hoạt động rất kém. Về mùa hè với nhiệt độ cao các vi sinh vật hoạt
động mạnh hơn do đó quá trình xử lí cũng tốt hơn. Về mùa đông nhiệt độ giảm
xuống thấp, các vi sinh vật bị ức chế hoạt động do đó hiệu quả xử lý thấp
(78,3%) hơn nhiều so với mùa hè (92,8%). Trong hệ thống xử lý nƣớc thải công
suất l

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn xử lý yếm khí nước thải sản xuất bún bằng thiết bị uasb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.