[block id=”bo-sung-1″]

Ngày nay,việc nghiên cứu các nguồn năng lương thay thế các nguồn năng
lượng hóa thạch theo hướng than thiện với môi trường đang được các nước trên
thế giới quan tâm vì hai lí do:
Ngày nay cùng sự phát triển của khoa học kĩ thuật (KHKT) là sự cạn dần
nguồn năng lượng hóa thạch, trong khi nguồn năng lượng này không thể tái sinh
và có hạn.Nếu quá trình sử dụng và khai thác không được kiểm soát thì sẽ gây ra
khủng hoảng năng lượng.
Việc sử dụng các sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu đó đã thải
ra các khí độc hại: CO
X,H2S, SO
X
làm ô nhiễm môi trường.Các khí này có tác
động xấu đến môi trường đồng thời sức khỏe con người.
Trong những năm gần đây , người ta đã tìm ra các nguồn năng lượng mới
thay thế như: năng lượng mặt trời ,năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng
sinh học Các nguồn năng lượng này hạn chế nhiều tác động xấu đến môi
trường. Trong đó,năng lượng sinh học được quan tâm hơn cả.

khoa_luan_nghien_cuu_tong_hop_biodiesel_than_thien_moi_truong

pdf49 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 2489 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu nành) trên xúc tác MgO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Người hướng dẫn : Th.S Đặng Chinh Hải
Sinh viên : Nguyễn Thu Hương
HẢI PHÕNG – 2012
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
Nghiªn cøu tæng hîp biodiesel th©n thiÖn
m«i tr-êng tõ dÇu thùc vËt (dÇu nµnh) trªn xóc
t¸c MgO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: kỸ thuËt m«I truêng
Người hướng dÉn : Th.S Đặng Chinh Hải
Sinh viên : Nguyễn Thu Hương
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương Mã số: 121471
Lớp: MT 1201 Ngành: Kỹ thuật Môi trường
Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu
thực vật (dầu nành) trên xúc tác MgO
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
4
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (
về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
5
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên : Đặng Chinh Hải
Học hàm, học vị : Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Khoa môi trường -Trường ĐHDL Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………………………….
………………..
……………….
……………….
……………….
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….
Học hàm, học vị:…………………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:……………………………………………………………………………………….
Nội dung hướng dẫn:…………………………………………………………………………………
……………….
……………..
……………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ……. tháng ……. năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ……. tháng ……. năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Nguyễn Thu Hương Đặng Chinh Hải
Hải Phòng, ngày ……tháng……..năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
6
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hướng dẫn
(họ tên và chữ ký)
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
7
Lời cảm ơn !
Qua thời gian học tập tại trường đại học dân lập Hải Phòng, được sự phân
công của nhà trường và bộ môn kỹ thuật môi trường, làm nhiệm vụ tốt nghiệp,
em đã hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp này. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn sâu
sắc tới thạc sỹ Đặng Chinh Hải người đã hướng dẫn em hết sức tận tình và chu
đáo về chuyên môn để hoàn thành bản đồ án.
Đồng thời, em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường đại
học Dân Lập Hải Phòng đã tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất trong suốt
thời gian em làm tốt nghiệp.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tới gia đình và bạn bè, họ là nguồn
động lực lớn lao của em trong suốt thời gian em học tập và làm đồ án tốt nghiệp.
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012.
Sinh viên.
Nguyễn Thu Hương
MỤC LỤC
Lời mở đầu …………………………………………………………………………………………….. 1
Phần I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT ………………………………………………………. 2
I.1. Khái quát chung về nhiên liệu khoáng và nhiên liệu diesel ……………………… 2
II.2 Tổng quan về dầu thực vật ………………………………………………………………….. 4
II.2.1. Thành phần húa học của dầu thực vật ……………………………………………….. 4
I.2.2. Tính chất lý học của dầu thực vật ………………………………………………………. 6
I.2.3. Tính chất hoá học của dầu thực vật ……………………………………………………. 7
I.2.4. Các chỉ số quan trọng của dầu thực vật ………………………………………………. 8
I.2.5. Giới thiệu về dầu đậu nành ………………………………………………………………. 9
I.3.Động cơ diesel và nhiên liệu diesel ……………………………………………………… 10
I.3.1. Nhiên liệu diesel truyền thống …………………………………………………………. 10
I.3.2. Khí thải nhiên liệu diesel truyền thống ……………………………………………… 10
I.4. Tổng quan về biodiesel ……………………………………………………………………… 11
I.4.1. Nhiên liệu sinh học ………………………………………………………………………… 11
I.4.2. Giới thiệu về biodiesel ……………………………………………………………………. 12
I.4.3. Các quá trình chuyển hóa este tạo biodiesel ………………………………………. 18
I.4.4.Qúa trình chuyển hóa este sử dụng xúc tác MgO ………………………………… 19
Phần II: Thực nghiệm …………………………………………………………………………… 23
II.1. Quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu đậu nành …………………………………….. 23
II.1.1. Yêu cầu về nhiên liệu ……………………………………………………………………. 23
II.1.1.1. Alcol ………………………………………………………………………………………… 23
II.1.1.2. Dầu thực vật (dầu đậu nành) ……………………………………………………….. 23
II.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá tổng hợp biodiesel. …………………………… 24
II.1.3.2. Các bước làm. ……………………………………………………………………………. 26
II.1.3.3. Quá trình tách và tinh chế sản phẩm: ……………………………………………. 27
II.2. Các phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm ………………………………… 28
Phần III: Kết quả và thảo luận ……………………………………………………………… 31
III.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất thu sản phẩm …………………………… 31
III.2. Ảnh hưởng của hàm lượng xúc tác đến hiệu suất sản phẩm …………………. 32
Hình III.2.Ảnh hưởng của xúc tác đến hiệu suất thu sản phẩm. ……………………. 33
III.3.Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất phản ứng………………….. 33
III.4. Điều kiện tối ưu khi tổng hợp biodiesel trên dầu nành với xúc tác MgO. . 34
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 37
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẢNG
Bảng I.1 :Các thành phần axit béo của các loại dầu thực vật …………………………. 6
Bảng I.2: Các tính chất vật lý và hoá học của dầu thực vật ……………………………. 9
Bảng I.3 : So sánh nhiên liệu sinh học với nhiên liệu dầu mỏ ……………………… 12
Bảng I.4: Tính chất vật lý của diesel khoáng so với một số metyleste …………… 14
Bảng I.5: So sánh tính chất của nhiên liệu diesel với biodiesel …………………….. 15
Bảng I.6: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng biodiesel theo ASTM – D6751 …………. 18
Bảng III.1. Hiệu suất sản phẩm phụ thuộc nhiệt độ phản ứng ………………………. 31
Bảng III.2. Hiệu suất sản phẩm phụ thuộc vào hàm lượng xúc tác ……………….. 32
Bảng III.3.Hiệu suất sản phẩm phụ thuộc vào thời gian phản ứng ………………… 33
Bảng III.4 Chỉ tiêu sản phẩm biodiesel thu được…………………………………………35
DANH MỤC HÌNH
Hình I.1: Sơ đồ công nghệ sản xuất biodiesel ……………………………………………. 20
Hình II.1 Thiết bị phản ứng ……………………………………………………………………… 25
Hình III.1. Ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu suất thu sản phẩm ………………………… 31
Hình III.2.Ảnh hưởng của xúc tác đến hiệu suất thu sản phẩm. ……………………. 33
Hình III.3. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất thu sản phẩm …………………. 34
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
1
Lời mở đầu
Ngày nay,việc nghiên cứu các nguồn năng lương thay thế các nguồn năng
lượng hóa thạch theo hướng than thiện với môi trường đang được các nước trên
thế giới quan tâm vì hai lí do:
Ngày nay cùng sự phát triển của khoa học kĩ thuật (KHKT) là sự cạn dần
nguồn năng lượng hóa thạch, trong khi nguồn năng lượng này không thể tái sinh
và có hạn.Nếu quá trình sử dụng và khai thác không được kiểm soát thì sẽ gây ra
khủng hoảng năng lượng.
Việc sử dụng các sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu đó đã thải
ra các khí độc hại: COX,H2S, SOXlàm ô nhiễm môi trường.Các khí này có tác
động xấu đến môi trường đồng thời sức khỏe con người.
Trong những năm gần đây , người ta đã tìm ra các nguồn năng lượng mới
thay thế như: năng lượng mặt trời ,năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng
sinh họcCác nguồn năng lượng này hạn chế nhiều tác động xấu đến môi
trường. Trong đó,năng lượng sinh học được quan tâm hơn cả.
Hiên nay động cơ diesel có tỉ số nén cao hơn động cơ xăng và nhiên liệu
diesel rẻ hơn xăng nên thế giới có xu hướng diesel hóa động cơ.
Biodiezel là diezel được coi là một loại nhiên liệu sinh học, khi trộn
biodiesel với diezel theo tỷ lệ thích hợp làm cho nhiên liệu diezel giảm đáng kể
lượng khí thải ra mô trường mà không cần phải cải tiến động cơ. Biodiezel được
sản xuất từ các loại dầu thực vật, mỡ động vật,thậm chí từ dầu thải
Việt Nam là một nước nông nghiêp do vậy có nguồn thực vật phong phú,
sử dụng chúng trong sản xuất nhên liệu sinh học sẽ có giá trị khoa học và thực
tiễn lớn. Trong bản luận văn tốt nghiệp này tôi đề cập tới vấn đề sau:
Nghiên cứu chế tạo năng lượng than thiện môi trường từ dầu thực vật trên
xúc tác MgO.
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
2
Phần I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
I.1. Khái quát chung về nhiên liệu khoáng và nhiên liệu diesel
[1,2,6,7]
Hiện nay, sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật (KHKT) càng ngày
càng được phát triển và hoàn thiện. Để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế và
KHKT thì ngành năng lượng phải được phát triển cả về số lượng và chất lượng,
vì năng lượng được ví là đầu tầu để thúc đẩy sự pháp triển kinh tế của một quốc
gia.
Các nguồn năng lượng đang sử dụng hiện nay trên thế giới chủ yếu là
nguồn năng lượng hoá thạch như than ,dầu mỏ và nguồn năng lượng thuỷ điện,
hạt nhân Trong đó nguồn năng lượng dầu mỏ quan trọng nhất chiếm 65%
năng lượng sử dụng trên thế giới trong khi đó than đá chiếm 20- 22%; 5-6% từ
năng lượng nước và 8-125 từ năng lượng hạt nhân.
Tuy nhiên năng lượng hoá thạch dần dần sẽ bị cạn kiệt. Nếu như không
phát hiện ra mỏ nào trên toàn thế giới thì nguồn dầu mỏ này sẽ bị cạn kiệt trong
vòng 41 năm. Trong khi đó thì lượng tiêu thụ dầu mỏ ngày càng tăng cùng với
sự bùng nổ dân số và sự phát triển liên tục của các phương tiện giao thông .Tất
cả lý do trên làm đẩy giá dầu lên cao.
Việt Nam là một nước có tiềm năng dầu khí không phải lớn lắm, tuy nhiên
vài năm gần đây ta đã khai thác được dầu và đang được xuất khẩu dưới dạng
dầu thô còn các sản phẩm dầu ta vẫn phải nhập khẩu. Khi sử dụng các nguồn
nhiên liệu hoá thạch thì gặp phải một vấn đê lớn nữa đó là vấn đề ô nhiễm môi
trường. Đây là một vấn đề lớn mà các nước trên thế giới đang quan tâm.
Sử dụng nhiên liệu hoá thạch gây tác động lớn đến môi trường toàn cầu
như gây hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng dần lên( do nhiên liệu hoá thạch
thải nhiều khí CO2), gây lên mưa axit( thải khí SOx ) và các khí độc hại với sức
khoẻ con người như hydro cacbon thơm, CO Do vậy, việc nâng cao chất
lượng các sản phẩm nhiên liệu giảm lượng khí thải và tìm kiếm nhiên liệu mới
đang được quan tâm.
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
3
Đối với động cơ xăng người ta dùng phương pháp hydro hoá làm sạch
hoặc pha trộn cồn tạo nhiên liệu sạch
Đối với động cơ diesel do có tỉ số nén cao hơn động cơ xăng, giá thành
diesel lại rẻ hơn nhiều so với động cơ xăng do vậy trên thế giới đang có su
hướng diesel hoá động cơ diesel. Do vậy vấn đề làm sạch diesel đang được quan
tâm. có rất nhiều phương pháp nhưng nhìn chung có bốn phương pháp chính
sau:
 Phương pháp pha trộn: đó là sử dụng việc pha trộn giữa nhiên liệu
diesel sạch với nhiên liệu diesel bẩn hơn để thu được nhiên liệu diesel đảm bảo
chất lượng. Phương pháp này có hiệu quả kinh tế khá cao, có thể pha trộn với
các tỷ lệ khác nhau để có nhiên liệu diesel thỏa mãn yêu cầu. Tuy nhiên trên thế
giới có rất ít dầu mỏ chứa ít thành phần phi hydrocacbon (dầu mỏ sạch), mà chủ
yếu là dầu mỏ có thành phần phi hydrocacbon cao. Vì vậy, phương pháp này
cũng không phải là phương pháp khả thi.
 Phương pháp hydro hoá làm sạch: phương pháp này có ưu điểm là
hiệu quả làm sạch rất cao, các hợp chất phi hydrocacbon được giảm xuống thấp
nên nguyên liệu diesel rất sạch.Tuy nhiên phương pháp này ít được lựa chọn vì
vốn đầu tư khá cao khoảng 60 đến 80 triệu đô la cho một phân xưởng hydro hoá.
 Phương pháp nhũ hóa nhiên liệu diesel: đưa nước vào nhiên liệu
diesel và tạo thành dạng nhũ tương. Loại nhiên liệu này có nồng độ oxy cao hơn
nên quá trình cháy sạch hơn. Phương pháp này nếu thực hiện được thì không
những giảm được ô nhiễm môi trường, mà còn có giá trị kinh tế rất cao. Nhưng
phương pháp này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu phòng thí nghiệm.
 Phương pháp thứ tư: là đưa các hợp chất chứa oxy vào nhiên liệu
diesel gọi là nhiên liệu sinh học. Dạng nhiên liệu này có nồng độ oxy cao hơn,
thêm vào đó nhiên liệu sinh học lại có ít tạp chất, vì vậy quá trình cháy sạch, ít
tạo cặn.
Phương pháp đưa các hợp chất chứa oxy vào nhiờn liệu diesel là phương
pháp được nhiều nước quan tâm và tập trung nhiên cứu nhiêu nhất vì đây là
phương pháp lấy từ nguồn nguyên liệu sinh học, đó là một nguồn nguyên liệu vô
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
4
tận, tái sử dụng được, hơn nữa nhiên liệu này khi cháy tạo rất ít các khí thải như
COX; SOX; H2S; hydro cacbon thơm các khí này là nguyên nhân gây ô nhiễm
môi trường.
Biodiesel là một nhiên liệu sinh học điển hình, nó được điều chế từ dầu
thực vật( dầu dừa, dầu bông, dầu hạt hướng dương, dầu cọ, dầu đậu nành, dầu
sở) hoặc là mỡ động vật sạch hoặc phế thải. Đây là những nguyên liệu không
độc hại, có khả năng phân huỷ sinh học,có thể trồng trọt và chăn nuôi được.
Ngoài ra, trong quá trình sản xuất biodiesel , có tạo ra sản phẩm phụ là glyxerin,
đây cũng là một chất có giá trị kinh tế cao, chúng được sử dụng trong các ngành
dược, mỹ phẩm.
Biodiesel rất sạch, đây là một nguồn nhiên liệu thay thế tốt nhất cho động
cơ trong tương lai khi mà nguồn nguyên liệu khoáng bị cạn kiệt, không làm suy
yếu các nguồn tự nhiên, có lợi về mặt sức khoẻ và môi trường. Việc sản xuất
biodiesel từ dầu thực vật, mỡ động vật và phế thải không những giúp cân bằng
môi trường sinh thái mà còn làm đa dạng hoá các dạng năng lượng cung cấp cho
con người, đóng góp vào đảm bảo an ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào
nhiên liệu khoáng, đồng thời đem lại lợi nhuận và việc làm cho người dân.
Trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, mật độ phương tiện giao
thông cao vì vậy mà việc sử dụng nguyên liệu sạch là rất lớn. Việc nghiên cứu
tìm ra nguyên liệu sạch cho động cơ đã được thực hiện từ lâu. Hiện nay,việc sử
dụng nhiên liệu sạch như xăng pha cồn, diesel pha biodiesel rất phổ biến ở các
nước này. Đặc biệt, trong những năm gần đây việc sử dụng biodiesel cho nhiên
liệu diesel đã tăng mạnh ở Mỹ, Pháp, Đức, Austria
II.2 Tổng quan về dầu thực vật [4,7,11,12]
II.2.1. Thành phần húa học của dầu thực vật
Các loại dầu khác nhau thì có thành phần hoá học khác nhau. Tuy nhiên,
thành phần chủ yếu của dầu thực vật là các glyxerit, nó là este tạo thành từ axit
béo có phân tử lượng cao và glyxerin (chiếm 95-97%). Công thức cấu tạo chung
của nó là:
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
5
R1COO CH2
R2COO CH
R3COO CH2
R1, R2, R3 là các gốc hydrocacbua của axit béo, khi chúng có cấu tạo giống
nhau thì gọi là glyxerit đồng nhất, nếu khác nhau thì gọi là glyxerit hỗn tạp. Các
gốc R có chứ từ 8 đến 22 nguyên tử cacbon. Đại bộ phận dầu thực vật có thành
phần glyxerit hỗn tạp.
Thành phần khác nhau của dầu thực vật đó là các axit béo. Các axit béo có
trong dầu R1COOCH2 thực vật đại bộ phận ở dạng kết hợp trong glyxerit và một
lượng nhỏ ở trạng thái tự do. Các glyxerit có thể thủy phân tạo thành axit béo
theo phương trình phản ứng sau: nhỏ ở trạng thái tự do. Các glyxerit có thể thủy
phân tạo thành axit béo theo phương trình phản ứng sau:
Thường axit béo sinh ra từ dầu mỡ có thể vào khoảng 95% so với trọng
lượng dầu mỡ ban đầu. Về cấu tạo, axit béo là những axit cacboxylic mạch
thẳng có cấu tạo khoảng 6-30 nguyên tử cacbon. Các axit lúc này có thể no hoặc
không no.
Có thể tham khảo thành phần % của các axit béo của các loại dầu thực vật
khác nhau ở bảng II.1
Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Thu Hương
Lớp: MT 1201
6
Bảng I.1 :Các thành phần axit béo của các loại dầu thực vật
%
Loại dầu
C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 Khác
Dầu bông 28.7 0 0.9 13.0 57.4 0 0
Dầu hướng
dương
6.4 0.1 2.9 17.7 72.9 0 0
Dầu cọ 42.6 0.3 4.4 40.5 10.1 0.2 1.1
Dầu thầu dầu 1.1 0 3.1 4.9 1.3 0 89.9
Dầu đậu nành 13.9 0.3 2.1 23.2 56.2 4.3 0
Dầu lạc 11.4 0 2.4 48.3 32.0 0.9 4.0
Dầu dừa 9.7 0.1 3.0 6.9 2.2 0 65.7
Dầu sở 13-15 – 0.4 74-87 10-14 – –
Một thành phần nữa trong dầu thực vật là glyxerin, nó tồn tại ở dạng kết
hợp trong glyxerit. Glyxerin là rượu ba chức, trong dầu mỡ lượng glyxerin thu
được khoảng 8- 12% so với trọng lượng dầu ban đầu.
Ngoài các hợp chất chủ yếu ở trên trong dầu thực vật còn chứa một lượng
nhỏ các hợp chất khác như các photphatit, các chất sáp , chất nhựa , chất nhờn,
các chất màu, các chất gây mùi, các tiền tố và sinh tố
I.2.2. Tính chất lý học của dầu thực vật
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc: vì các dầu khác nhau có thành
phần hoá học khác nhau do vậy với loại dầu khác nhau thì có nhiệt độ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu nành) trên xúc tác MgO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *