[block id=”bo-sung-1″]

Những năm gần đây các nguồn nguyên liệu hóa thạch để sản xuất năng
lượng ngày càng bị cạn kiệt, sản phẩm của nguyên liệu này đã và đang gây ô
nhiễm môi trường trên toàn thế giới như: gây hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ô
zôn, các khí thải như H
2S, HO
X
, CO,làm mưa axit .Có nhiều giải pháp khác
nhau, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời khác nhau như: năng lượng gió,
năng lượng thủy, năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học .Trong số các nhiên
liệu này thì nhiên liệu sinh học là được quan tâm nhất vì nó được sản xuất từ loại
nhiên liệu có thể trồng trọt và khí thải gây ô nhiễm môi trường là rất ít.
Hiện nay động cơ diesel có tỉ số nén cao do đó trên thế giớ đang có xu
hướng diesel hóa động cơ nên nhiên liệu sinh học diesel được quan tâm hơn cả.
Biodiesel được coi là một loại nhiên liệu sinh học, khi trộn với diesel theo một tỉ
lệ thích hợp làm cho nhiên liệu diesel giảm đáng kể lượng khí thải gây ô nhiễm
môi trường mà ta không phải cải tiến động cơ.

khoa_luan_nghien_cuu_tong_hop_biodiesel_than_thien_moi_truong

pdf46 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1108 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu nành) trên xúc tác naoh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Ngƣời hƣớng dẫn : Th.S Đặng Chinh Hải
Sinh viên : Phạm Thị Huyên
HẢI PHÕNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 2
Lớp: MT1201
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
Nghiªn cøu tæng hîp biodiesel th©n thiÖn m«i
tr-êng tõ dÇu thùc vËt (dÇu nµnh) trªn xóc t¸c
NaOH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: kỸ thuËt m«I truêng
Ngƣời hƣớng dÉn : Th.S Đặng Chinh Hải
Sinh viên : Phạm Thị Huyên
HẢI PHÕNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 3
Lớp: MT1201
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Thị Huyên Mã số: 120284
Lớp: MT 1201 Ngành: Kỹ thuật Môi trường
Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu
thực vật (dầu nành) trên xúc tác NaOH
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 4
Lớp: MT1201
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (
về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 5
Lớp: MT1201
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên : Đặng Chinh Hải
Học hàm, học vị : Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Khoa môi trường -Trường ĐHDL Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………………………….
………………..
……………….
……………….
……………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….
Học hàm, học vị:…………………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:……………………………………………………………………………………….
Nội dung hướng dẫn:…………………………………………………………………………………
……………….
……………..
……………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ……. tháng ……. năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ……. tháng ……. năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Phạm Thị Huyên Đặng Chinh Hải
Hải Phòng, ngày ……tháng……..năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 6
Lớp: MT1201
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(họ tên và chữ ký)
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 7
Lớp: MT1201
Lời cảm ơn !
Qua thời gian học tập tại trường đại học dân lập Hải Phòng, được sự phân
công của nhà trường và bộ môn kỹ thuật môi trường, làm nhiệm vụ tốt nghiệp,
em đã hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp này. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn sâu
sắc tới thạc sỹ Đặng Chinh Hải người đã hướng dẫn em hết sức tận tình và chu
đáo về chuyên môn để hoàn thành bản đồ án.
Đồng thời, em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường đại
học Dân Lập Hải Phòng đã tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất trong suốt
thời gian em làm tốt nghiệp.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tới gia đình và bạn bè, họ là nguồn
động lực lớn lao của em trong suốt thời gian em học tập và làm đồ án tốt nghiệp.
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012.
Sinh viên.
Phạm Thị Huyên.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT …. Error! Bookmark not defined.
I.1 Khái quát chung về nhiên liệu khoáng và nhiên liệu diesel. ……………………… 2
I.2 Tổng quan về dầu thực vật ……………………………………………………………………. 3
I.2.1 Tính chất lý học của dầu thực vật . ……………………………………………………… 5
I.2.2 Tính chất hoá học của dầu thực vật. ……………………………………………………. 5
I.2.3 Các chỉ số quan trọng của dầu thực vật. ……………………………………………… 7
I.3 Nhiên liệu diesel . ……………………………………………………………………………….. 7
I.3.1. Nhiên liệu diesel truyền thống. ………………………………………………………….. 7
I.3.2 Khí thải của nhiên liệu diesel truyền thống. …………………………………………. 8
I.4. Tổng quan về biodiesel ………………………………………………………………………. 9
I.4.1 Nhiên liệu sinh học. ………………………………………………………………………….. 9
I.4.2 Giới thiệu về biodiesel . …………………………………………………………………….. 9
I.4.3. Các quá trình chuyển hoá este tạo biodiesel. ……………………………………… 12
I.4.4.Quá trình chuyển hoá este sử dụng xúc tác bazơ. ………………………………… 13
CHƢƠNG II: THỰC NGHIỆM ……………………………………………………………. 18
II.1. Quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu đậu nành. ……………………………………. 18
II.1.1. Yêu cầu về nguyên liệu. ………………………………………………………………… 18
II.1.1.1 Alcol. ………………………………………………………………………………………… 18
II.1.1.2. Dầu thực vật( dầu đậu nành) ……………………………………………………….. 19
II.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá tổng hợp biodiesel. …………………………… 19
II.1.3. Cách tiến hành tổng hợp biodiesel. …………………………………………………. 21
II.1.3.1. Các thiết bị chính trong quá trình thực nghiệm. ……………………………… 21
Sơ đồ mô tả thiết bị phản ứng như sau: ……………………………………………………… 21
II.1.3.2. Các bước làm. ……………………………………………………………………………. 22
II.1.3.3. Quá trình tách và tinh chế sản phẩm: ……………………………………………. 23
II.2. Các phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm. ……………………………….. 25
CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………………………………………… 27
III. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quả trình tổng hợp biodiesel từ dầu đậu
nành trên xúc tác NaOH . ………………………………………………………………………… 27
III.1 Nồng độ xúc tác NaOH. …………………………………………………………………… 27
III.2. Ảnh hưởng thời gian phản ứng. ……………………………………………………….. 28
III.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng. …………………………………………………… 29
Kết luận ……………………………………………………………………………………………….. 32
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………………………………… 33
Hình ảnh
Phụ lục
DANH MỤC BẢNG
Bảng I.1. So sánh nhiên liệu sinh học với nhiên liệu dầu mỏ …………………………. 9
Bảng I.2: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng biodiesel theo ASTM – D6751 …………. 12
Bảng III.1. Ảnh hưởng của lượng xúc tác tới hiệu suất biodiesel . ……………….. 28
Bảng III.2. Sự phụ thuộc hiệu suất biodiesel vào thời gian phản ứng ……………. 29
Bảng III.2. Sự phụ thuộc hiệu suất biodiesel vào nhiệt độ phản ứng. ……………. 30
Bảng III. Chỉ tiêu sản phẩm biodiesel thu được. …………………………………………. 31
DANH MỤC HÌNH
Hình I.1: Sơ đồ công nghệ sản xuất biodiesel …………………………………………….. 14
Hình II.1 Thiết bị phản ứng. …………………………………………………………………….. 21
Hình II.2: Thiết bị chiết sản phẩm. …………………………………………………………… 23
Hình III.1 : Ảnh hưởng của lượng xúc tác đến hiệu suất. …………………………….. 28
Hình III.2: Sự phụ thuộc hiệu suất vào thời gian phản ứng ………………………….. 29
Hình III.3. Sự phụ thuộc hiệu suất biodiesel vào nhiệt độ phản ứng. …………….. 30
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 1
Lớp: MT1201
LỜI MỞ ĐẦU
Những năm gần đây các nguồn nguyên liệu hóa thạch để sản xuất năng
lượng ngày càng bị cạn kiệt, sản phẩm của nguyên liệu này đã và đang gây ô
nhiễm môi trường trên toàn thế giới như: gây hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ô
zôn, các khí thải như H2S, HOX, CO,làm mưa axit.Có nhiều giải pháp khác
nhau, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời khác nhau như: năng lượng gió,
năng lượng thủy, năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học.Trong số các nhiên
liệu này thì nhiên liệu sinh học là được quan tâm nhất vì nó được sản xuất từ loại
nhiên liệu có thể trồng trọt và khí thải gây ô nhiễm môi trường là rất ít.
Hiện nay động cơ diesel có tỉ số nén cao do đó trên thế giớ đang có xu
hướng diesel hóa động cơ nên nhiên liệu sinh học diesel được quan tâm hơn cả.
Biodiesel được coi là một loại nhiên liệu sinh học, khi trộn với diesel theo một tỉ
lệ thích hợp làm cho nhiên liệu diesel giảm đáng kể lượng khí thải gây ô nhiễm
môi trường mà ta không phải cải tiến động cơ.
Trên thế giới đã có rất nhiều nước nghiên cứu sản xuất và sử dụng
biodiesel như là phụ gia cho nhiên liệu diesel tiêu biểu như là Đức, Mỹ, Pháp.
Việt Nam là 1 nước nông nghiệp, (70% là làm nông nghiệp) do vậy có
nguồn thực vật phong phú việc sử dụng chúng trong sản xuất nhiên liệu sinh
học sẽ có giá trị khoa học và thực tiễn lớn.
Do vậy, trong bài khóa luận tốt nghiệp đã đề cập vấn đề “ nghiên cứu tổng
hợp biodiesel thân thiên môi trường từ dầu thực vật (dầu nành) trên xúc tác
NaOH .
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 2
Lớp: MT1201
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
I.1 Khái quát chung về nhiên liệu khoáng và nhiên liệu diesel.[ 1, 2, 6, 7]
Hiện nay, sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật càng ngày càng được
phát triển và hoàn thiện. Để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế và khoa học
kỹ thuật thì ngành năng lượng phải được phát triển cả về số lượng và chất lượng,
vì năng lượng được ví là đầu tầu để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của một quốc
gia, an ninh năng lượng gắn liền với an ninh kinh tế và an ninh quốc gia.Các
nguồn năng lượng đang được sử dụng hiện nay trên thế giới chủ yếu là nguồn
năng lượng hóa thạch như than, dầu mỏ, và nguồn năng lượng thủy điện, hạt
nhân.
Các nguồn năng lượng đang được sử dụng hiện nay trên thế giới chủ yếu
là nguồn năng lượng hoá thạch như than ,dầu mỏ và nguồn năng lượng thuỷ
điện, hạt nhân Trong đó nguồn năng lượng dầu mỏ quan trọng nhất chiếm
65% năng lượng sử dụng trên thế giới trong khi đó than đá chiếm 20- 22%; 5-
6% từ năng lượng nước và 8-125 từ năng lượng hạt nhân.
Ta thấy rằng dạng năng lượng hoá thạch dần dần sẽ bị cạn kiệt. Theo như
dự báo của tập đoàn BP thì trữ lượng dầu mỏ đã thăm dò trên toàn cầu là 150 tỷ
tấn. Năm 2003 lượng dầu mỏ tiêu thụ trên toàn thế giới là 3,6 tỷ tấn, do vậy nếu
như không phát hiện ra mỏ nào trên toàn thế giới thì nguồn dầu mỏ này sẽ bị cạn
kiệt trong vòng 41 năm trong khi đó thì lượng tiêu thụ dầu mỏ ngày càng tăng
cùng với sự bùng nổ dân số và sự phát triển liên tục của các phương tiện giao
thông ,dự kiến đến năm 2050 trên toàn thế giới sẽ có khoảng 1 tỉ ô tô các
loại.Tất cả lý do trên làm đẩy giá dầu lên cao, hiện nay giá dầu thô trên thế giới
dao động từ 65-75$ một thùng.
Mặt khác, nguồn dầu mỏ lại tập chung ở những khu vực bất ổn về chính
trị như Trung Đông (chiếm 2/3 trữ lượng dầu mỏ của thế giới ),Trung Á,Trung
Phi,Veneruyla. Điều này, làm mỗi khi có cuộc khủng về dầu mỏ làm nền kinh tế
nhiều nước bị khủng hoảng trầm trọng đặc biệt là các nước nghèo, các nước
không có nguồn tài nguyên dầu mỏ . Các khảo sát của các tổ chức quốc tế cho
hay tốc độ phát triển công nghiệp toàn cầu đang suy giảm do giá dầu tăng như ở
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 3
Lớp: MT1201
Mỹ, EU và các nước Châu Á. Việt Nam cũng không nằm trong số đó.
Việt Nam là một nước có tiềm năng dầu khí không phải lớn lắm, tuy
nhiên vài năm gần đây ta đã khai thác được dầu và đang được xuất khẩu dưới
dạng dầu thô và còn các sản phẩm dầu ta vẫn phải nhập khẩu.
Sử dụng nhiên liệu hoá thạch gây tác động lớn đến môi trường toàn cầu
như gây hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng dần lên( do nhiên liệu hoá thạch
thải nhiều khí CO2), gây lên mưa axit( thải khí SOx ) và các khí độc hại với sức
khoẻ con người như hydro cacbon thơm, CO Do vậy, việc nâng cao chất
lượng các sản phẩm nhiên liệu giảm lượng khí thải và tìm kiếm nhiên liệu mới
đang được quan tâm.
Phương pháp được nhiều nước quan tâm nhất và tập trung nhiên cứu
nhiều nhất là đưa các hợp chất chứa oxy vào nhiên liệu diesel gọi là nhiên liệu
sinh học. Đây là phương pháp lấy từ nguồn nguyên liệu sinh học, đó là một
nguồn nguyên liệu vô tận, tái sử dụng được, hơn nữa nhiên liệu này khi cháy tạo
rất ít các khí thải như COX; SOX; H2S; hydro cacbon thơm ,các khí này là
nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
Biodiesel là một nhiên liệu sinh học điển hình, nó được điều chế từ dầu
thực vật( dầu dừa, dầu bông, dầu hạt hướng dương, dầu cọ, dầu đậu nành, dầu
sở) hoặc là mỡ động vật sạch hoặc phế thải. Đây là những nguyên liệu không
độc hại, có khả năng phân huỷ sinh học,có thể trồng trọt và chăn nuôi được.
Ngoài ra, trong quá trình sản xuất biodiesel , có tạo ra sản phẩm phụ là glyxerin,
đây cũng là một chất có giá trị kinh tế cao, chúng được sử dụng trong các ngành
dược, mỹ phẩm.
Biodiesel rất sạch, đây là một nguồn nhiên liệu thay thế tốt nhất cho động
cơ trong tương lai khi mà nguồn nguyên liệu khoáng bị cạn kiệt, không làm suy
yếu các nguồn tự nhiên, có lợi về mặt sức khoẻ và môi trường.
I.2 Tổng quan về dầu thực vật.[4,7,11,12]
Dầu thực vật là một trong những nguyên liệu được sử dụng rộng rãi trong
ngành công nghiệp thực phẩm và các ngành công nghiệp khác. Dầu thực vật có
tính khô để sản xuất các chất tạo màng sơn, véc ni, các vật liệu chống thấm tách
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 4
Lớp: MT1201
ẩm Trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ dầu thực vật làm nguyên liệu để tổng
hợp chất hoá dẻo, các polyme mạch thẳng.
Các nguyên liệu dầu thực vật để sản xuất biodiesel là: dầu đậu nành, dầu
sở, dầu bông, dầu cọ, dầu dừa.. Tuỳ vào điều kiện của từng nước như số lượng
nguyên liệu sẵn có, điều kiện kinh tế và phương pháp sản xuất mà sử dụng sản
xuất biodiesel từ nguyên liệu khác nhau như ở Mỹ người ta sản xuất biodiesel
chủ yếu từ dầu đậu nành, ở Châu Âu sản xuất chủ yếu từ dầu hạt cải.
Thành phần chủ yếu của dầu thực vật là các glyxerit, nó là este tạo thành
từ axit béo có phân tử lượng cao và glyxerin (chiếm 95-97%). Công thức cấu tạo
chung của nó là:
R1, R2, R3 là các gốc hydrocacbua của axit béo, khi chúng có cấu tạo
giống nhau thì gọi là glyxerit đồng nhất, nếu khác nhau thì gọi là glyxerit hỗn
tạp. Các gốc R có chứa từ 8 đến 22 nguyên tử cacbon. Đại bộ phận dầu thực vật
có thành phần glyxerit hỗn tạp.
Thành phần khác nhau của dầu thực vật đó là các axit béo. Các axit béo
có trong dầu thực vật, đại bộ phận ở dạng kết hợp trong glyxerit và một lượng
nhỏ ở trạng thái tự do. Các glyxerit có thể thủy phân tạo thành axit béo theo
phương trình phản ứng sau:
Thường axit béo sinh ra từ dầu mỡ có thể vào khoảng 95% so với trọng
lượng dầu mỏ ban đầu. Về cấu tạo, axit béo là những axit cacboxylic mạch
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 5
Lớp: MT1201
thẳng có cấu tạo khoảng 6-30 nguyên tử cacbon. Các axit lúc này có thể no hoặc
không no.
Một thành phần nữa trong dầu thực vật là glyxerin, nó tồn tại ở dạng kết
hợp trong glyxerit. Glyxerin là rượu ba chức, trong dầu mỡ lượng glyxerin thu
được khoảng 8- 12% so với trọng lượng dầu ban đầu.
Ngoài các hợp chất chủ yếu ở trên trong dầu thực vật còn chứa một lượng
nhỏ các hợp chất khác như các photphatit, các chất sáp , chất nhựa , chất nhờn,
các chất màu, các chất gây mùi, các tiền tố và sinh tố
I.2.1 Tính chất lý học của dầu thực vật .
* Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc: vì các dầu khác nhau có thành
phần hoá học khác nhau do vậy với loại dầu khác nhau thì có nhiệt độ nóng chảy
và nhiệt độ đông đặc khác nhau. Các giá trị nhiệt độ này không ổn định nó
thường là một khoảng nào đó.
* Tính tan của dầu thực vật: vì dầu không phân cực do vậy chúng tan rất
tốt trong dung môi không phân cực, chúng tan rất ít trong rượu và chúng không
tan trong nước. Độ tan của dầu vào trong dung môi chúng phụ thuộc vào nhiệt
độ hoà tan.
* Màu của dầu: dầu có màu gì là tuỳ theo thành phần hợp chất có trong
dầu. Dầu tinh khiết không màu, dầu có màu vàng là do các carotenoit và các dẫn
xuất.
*Khối lượng riêng: Khối lượng riêng của dầu thực vật thường nhẹ hơn
nước, d20
p
= 0,907- 0,971, dầu mà có thành phần có nhiều cacbon và càng no thì
tỷ trọng càng cao.
I.2.2 Tính chất hoá học của dầu thực vật.
Thành phần hóa học của dầu thực vật chủ yếu là este của axit béo với
glyxerin do vậy chúng có đầy đủ tính chất của một este:
*Phản ứng xà phòng hoá:
Trong những điều kiện thích hợp dầu mỡ có thể thuỷ phân ( to, áp suất,
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Phạm Thị Huyên 6
Lớp: MT1201
xúc tác).
Phản ứng: C3H5(OCOR)3 + 3H2O 3 RCOOH +C3H5(OH)3
Phản ứng qua các giai đoạn trung gian tạo thành các diglyxerit và
monoglyxerit.
Nếu trong quá trình thuỷ phân có mặt các loại kiềm (NaOH, KOH), thì
sau quá trình thủy phân, axit béo sẽ tác dụng với kiềm tạo thành xà phòng:
RCOOH + NaOH RCOONa + H2O
Tổng quát hai quá trình trên :
C3H5(OCOR)3 + 3NaOH 3RCOONa + C3H5(OH)3
Đây là phản ứng cơ bản trong quá trình sản xuất xà phòng và glyxerin từ dầu
thực vật.
*Phản ứng cộng hợp :
Trong điều kiện thích hợp, các axit béo không no sẽ cộng hợp với một số
chất khác:
+Phản ứng hydro hoá : là phản ứng được tiến hành ở điều kiện nhiệt độ,
áp suất và có mặt của xúc tác Niken
+Trong những điều kiện thích hợp , dầu có chứa các axit béo không no có
thể cộng hợp với các halogen.
*Phản ứng trao đổi este (rượu phân):
Các glyxerit trong điều kiện có mặt của xúc tác vô cơ như các xúc tác axit
H2SO4, HCl hoặc các xúc tác bazơ NaOH, KOH có thể tiến hành este hoá trao
đổi với các rượu bậc một như metylic, etylic tạo thành các alkyl este axit béo
và glyxerin:
C3H5(OCOR)3 + 3CH3OH 3RCOOCH3 + C3H5(OH)3
+Phản ứng oxi hoá: Dầu thực vật

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu nành) trên xúc tác naoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *