[block id=”bo-sung-1″]

Nước là nguồn sống, là môi trường đặc biệt cho tất cả các phản ứng sinh
hóa, hóa học bên trong cơ thể sinh vật trên trái đất. Ngoài chức năng tham gia
vào chu trình sống, nước còn có vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động
sống trên trái đất, nhưng nước không phải nguồn vô tận.
Trong những thập niên gần đây cùng với sự phát triển nhanh chóng của các
ngành sản xuất đã đẩy nhanh tốc độ ô nhiễm nguồn nước.
Một trong những nguồn ô nhiễm ở nước ta là nước thải từ các làng nghề
truyền thống, đặc biệt là các làng nghề sản xuất thực phẩm.
Theo thống kê của Bộ NNPTNT, trên địa bàn cả nước hiện c ó 4.575 làng
nghề, trong số đó có 13,59 % là các làng nghề sản xuất thực phẩm, đây là loại
hình sản xuất có nhu cầu sử dụng nước lớn và phần lớn lượng nước này được
thải ra ngoài môi trường. Nước thải của các làng nghề này có đặc tính chung là
rất giàu chất hữu cơ, dễ phân hủy sinh học. Cho đến nay, phần lớn nước thải tại
các làng nghề đều thải thẳng ra ngoài không qua bất kỳ khâu xử lý nào. Nước
thải tồn đọng ở cống rãnh thường bị phân hủy yếm khí gây ô nhiễm không khí
và ngấm xuống lòng đất gây ô nhiễm môi trường đất và suy giảm chất lượng
nước ngầm.

khoa_luan_nghien_cuu_xu_ly_nuoc_thai_san_xuat_bun_sau

pdf58 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1060 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu xử lý nuớc thải sản xuất bún sau giai đoạn aeroten bằng phuơng pháp lọc và sử dụng thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Phạm Văn Tuân
Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Tô Thị Lan Phƣơng
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI SẢN XUẤT BÚN
SAU GIAI ĐOẠN AEROTEN BẰNG PHƢƠNG
PHÁP LỌC VÀ SỬ DỤNG THỰC VẬT
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Phạm Văn Tuân
Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Tô Thị Lan Phƣơng
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Văn Tuân Mã SV: 120996
Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài : Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bún sau giai đoan Aeroten
bằng phương pháp lọc và sử dụng thực vật
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về
lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Tô Thị Lan Phương
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bún sau giai đoan
Aeroten bằng phương pháp lọc và sử dụng thực vật
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:
Học hàm, học vị:
Cơ quan công tác:
Nội dung hướng dẫn:
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ……. tháng ……. năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Phạm Văn Tuân Tô Thị Lan Phương
Hải Phòng, ngày ……tháng……..năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hướng dẫn
(họ tên và chữ ký)
Th.S Tô Thị Lan Phương
LỜI CẢM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Tô Thị Lan
Phương đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
Em cũng xin chân thành cn tới các thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường,
các thầy cô trong bộ môn Kỹ thuật Môi trường đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em
trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Em xin gửi lời cảm ơn tới anh Long, anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá
trình nghiên cứu.
Vì khả năng và sự hiểu biết còn có hạn nên đề tài của em không tránh khỏi
sự sai sót. Vậy em kính mong các thầy cô góp ý để đề tài của em được hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Phạm Văn Tuân
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 6
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 7
1.1. Làng nghề và ô nhiễm do làng nghề …………………………………………………….. 7
1.2. Làng nghề sản xuất bún và các vấn đề môi trường liên quan …………………… 8
1.2.1. Giới thiệu về bún …………………………………………………………………………….. 8
1.2.2. Quy trình sản xuất bún ………………………………………………………………….. 10
1.2.3. Nhu cầu nguyên liệu, năng lượng ……………………………………………………. 15
1.2.4. Các vấn đề ô nhiễm môi trường do làng nghề sản xuất bún ………………… 16
1.3. Nước thải và chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước …………………………………… 17
1.3.1. Phân loại nước thải ………………………………………………………………………… 17
1.3.2. Các thông số đánh giá chất lượng nước ……………………………………………. 21
1.4. Cơ sở khoa học phương pháp xử lý hiếu khí nước thải ………………………… 24
1.5. Phương pháp xử lý nước thải bằng thảm thực vật từ bèo ………………………. 28
1.5.1. Phương pháp xử lý nước thải bằng thảm thực vật ……………………………… 28
1.5.2. Đặc điểm của cây bèo tây ……………………………………………………………….. 29
1.5.3. Đặc điểm của cây bèo cái ……………………………………………………………….. 30
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………….. 32
2.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 32
2.2. Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………………………………. 32
2.3. Nội dung nghiên cứu ………………………………………………………………………… 32
2.4. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………… 32
2.4.1. Phân tích COD bằng phương pháp Kali dicromat ……………………………… 32
2.4.2. Phân tích NH4
+
bằng phương pháp trắc quang …………………………………. 285
Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Văn Tuân – Lớp: MT1202 2
2.5. Phương pháp tạo màng trên vật liệu……………………………………………………. 39
2.5.1. Quá trình nuôi cấy tạo màng sinh học trên vật liệu …………………………… 39
2.5.2. Sơ đồ hệ thống thiết bị ………………………………………………………………….. 39
2.5.3. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của lưu lượng dòng vào …………………… 41
2.5.4. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của tải trọng COD dòng vào ……………. 41
2.6. Phương pháp xử lý bằng kỹ thuật nuôi bèo ………………………………………… 41
2.6.1. Sơ đồ thùng xử lý bằng bèo ……………………………………………………………. 41
2.6.2. Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của mật độ bèo ………………………………. 42
2.6.3. Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của thời gian nuôi bèo …………………….. 42
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………………………………………… 45
3.1. Đặc trưng nước thải dòng vào …………………………………………………………… 45
3.2. Kết quả xử lý bằng lọc sinh học …………………………………………………………. 46
3.2.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng COD dòng vào ……………… 46
3.2.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng dòng …………………………… 47
3.3. Kết quả xử lý bằng thảm thực vật ………………………………………………………. 49
3.3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ bèo ………………………………… 49
3.3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nuôi bèo ……………………… 51
Kết luận & Kiến nghị …………………………………………………………………………… 53
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………………………………… 54
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Bún ………………………………………………………………………………………….. 3
Hình 1.2: Quy trình sản xuất bún ……………………………………………………………….. 5
Hình 1.3: Cối xay bột truyền thống …………………………………………………………….. 7
Hình 1.4: Phối trộn bột sống và bột đã được hồ hóa……………………………………… 8
Hình 1.5: Sơ đồ phân loại các công nghệ xử lý hiếu khí ……………………………… 18
Hình 1.6: Cây bèo tây ……………………………………………………………………………… 22
Hình 1.7: Cây bèo cái ……………………………………………………………………………… 23
Hình 2.1: Biểu đồ đường chuẩn COD ……………………………………………………….. 27
Hình 2.2: Biểu đồ đường chuẩn NH4
+
……………………………………………………….. 30
Hình 2.3: Sơ đồ cột hiếu khí ……………………………………………………………………. 31
Hình 2.4: Thùng nuôi bèo ……………………………………………………………………….. 33
Hình 2.5: Cột lọc hiếu khí ……………………………………………………………………….. 35
Hình 2.6: Thùng nuôi bèo tây ……………………………………………………………….. 36
Hình 2.7: Bèo tây làm thí nghiệm …………………………………………………………….. 36
Hình 2.8: Thùng nuôi bèo cái …………………………………………………………………. 36
Hình 2.9: Bèo cái làm thí nghiệm …………………………………………………………….. 36
Hình 3.1: Ảnh hưởng của lưu lượng dòng tới hiệu quả xử lý COD ………………. 38
Hình 3.2: Ảnh hưởng của tải trọng COD tới hiệu quả xử lý COD ………………… 39
Hình 3.3: Ảnh hưởng của mật độ bèo tới hiệu quả xử lý COD …………………….. 41
Hình 3.4: Ảnh hưởng của thời gian nuôi bèo tới hiệu quả xử lý COD …………… 43
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Vi khuẩn tồn tại trong quá trình bùn hoạt tính …………………………….. 19
Bảng 2.1: Thể tích các dung dịch sử dụng xây dựng đường chuẩn COD ………. 27
Bảng 2.2: Thể tích các dung dịch sử dụng xây dựng đường chuẩn NH4
+
………. 29
Bảng 2.3: Số liệu đường chuẩn NH4
+
………………………………………………………… 30
Bảng 3.1: Kết quả đặc trưng nước thải dòng vào………………………………………… 37
Bảng 3.2: Ảnh hưởng của lưu lượng dòng tới hiệu quả xử lý COD ………………. 38
Bảng 3.3: Ảnh hưởng của tải trọng COD tới hiệu quả xử lý COD ………………… 39
Bảng 3.4: Ảnh hưởng của mật độ bèo tây tới hiệu quả xử lý COD ……………….. 40
Bảng 3.5: Ảnh hưởng của thời gian nuôi bèo tây tới hiệu quả xử lý COD …….. 42
DANH MỤC VIẾT TẮT
NNPTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn
TNMT: Tài nguyên môi trường
COD: Chemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy hóa học
BOD: Biochemical oxygen Demand – nhu cầu oxy sinh hoá
KHP: Kali hydro phtalat
Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Văn Tuân – Lớp: MT1202 1
MỞ ĐẦU
Nước là nguồn sống, là môi trường đặc biệt cho tất cả các phản ứng sinh
hóa, hóa học bên trong cơ thể sinh vật trên trái đất. Ngoài chức năng tham gia
vào chu trình sống, nước còn có vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động
sống trên trái đất, nhưng nước không phải nguồn vô tận.
Trong những thập niên gần đây cùng với sự phát triển nhanh chóng của các
ngành sản xuất đã đẩy nhanh tốc độ ô nhiễm nguồn nước.
Một trong những nguồn ô nhiễm ở nước ta là nước thải từ các làng nghề
truyền thống, đặc biệt là các làng nghề sản xuất thực phẩm.
Theo thống kê của Bộ NNPTNT, trên địa bàn cả nước hiện có 4.575 làng
nghề, trong số đó có 13,59 % là các làng nghề sản xuất thực phẩm, đây là loại
hình sản xuất có nhu cầu sử dụng nước lớn và phần lớn lượng nước này được
thải ra ngoài môi trường. Nước thải của các làng nghề này có đặc tính chung là
rất giàu chất hữu cơ, dễ phân hủy sinh học. Cho đến nay, phần lớn nước thải tại
các làng nghề đều thải thẳng ra ngoài không qua bất kỳ khâu xử lý nào. Nước
thải tồn đọng ở cống rãnh thường bị phân hủy yếm khí gây ô nhiễm không khí
và ngấm xuống lòng đất gây ô nhiễm môi trường đất và suy giảm chất lượng
nước ngầm.
Vì vậy, “Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bún sau giai đoan Aeroten
bằng phương pháp lọc và sử dụng thực vật” là một đề tài cần thiết, đáp ứng
nhu cầu thực tiễn.
Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Văn Tuân – Lớp: MT1202 2
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Làng nghề và ô nhiễm do làng nghề [1]
Trong những năm gần đây, với các chính sách và cơ chế mới về kinh tế,
nhiều ngành nghề truyền thống được phục hồi, nhiều ngành nghề mới được hình
thành và phát triển, hình thành các làng nghề tạo tiền đề cho nền sản xuất hàng
hóa, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay rõ rệt.
Vậy, như thế nào là một làng nghề? Một làng được gọi là làng nghề khi hội
tụ 2 điều kiện sau:
Có một số lượng tương đối các hộ cùng sản xuất một nghề.
Thu nhập do sản xuất nghề mang lại chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng
thu nhập của làng.
Hiện nay toàn quốc có khoảng 4.575 làng nghề (số liệu của Bộ TN&MT),
trong đó có hơn 1.300 làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho hơn 11
triệu lao động nông thôn, hoạt động ngành nghề ở nông thôn đang phát triển và
có tác dụng giải quyết công ăn việc làm tạo ra nguồn thu nhập cho nhiều tầng
lớp dân cư.
Cũng như đối với các lĩnh vực sản xuất khác, hệ thống chỉ tiêu về hoạt động
làng nghề gồm:
Yếu tố sản xuất (lao động, vốn, nguyên liệu, nhiên liệu, trang bị công
nghệ).
Kết quả sản xuất.
Bảo vệ môi trường sinh thái.
Tác động của ngành nghề đối với các ngành sản xuất khác.
Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Văn Tuân – Lớp: MT1202 3
Tuy nhiên, có một thực trạng hiện nay là hơn 90% làng nghề trên cả nước
vi phạm pháp luật về môi trường, 100% làng nghề Việt Nam bị ô nhiễm ở nhiều
mức cấp độ đang trở thành mối hiểm họa tới sức khỏe người dân, tạo áp lực
nặng nề cho xã hội. Có giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường thì các làng
nghề mới có thể phát triển bền vững, tạo thêm nhiều việc làm cũng như đóng
góp cho nền kinh tế đất nước, đồng thời cũng góp phần giữ gìn truyền thống văn
hóa dân tộc Việt Nam.
1.2. Làng nghề sản xuất bún và các vấn đề môi trƣờng liên quan
1.2.1. Giới thiệu về bún [2]
Hình 1.1: Bún
Nghề làm bún là nghề truyền thống vốn có từ lâu và đến nay vẫn tiếp tục
duy trì, phát triển. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nghề làm bún
ngày càng được các cơ sở cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất và chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng.
Trong ẩm thực Việt Nam, bún là loại thực phẩm dạng sợi tròn, trắng mềm,
được làm từ tinh bột gạo tẻ, tạo sợi qua khuôn và được luộc chín trong nước sôi.
Là một nguyên liệu, thành phần chủ yếu để chế biến nhiều món ăn mà tên món
ăn thường có chữ bún ở đầu (như bún cá, bún mọc, bún chả, v.v.), bún là một
trong những loại thực phẩm phổ biến nhất trong cả nước, chỉ xếp sau các món ăn
Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Văn Tuân – Lớp: MT1202 4
dạng cơm, phở
Bún là một trong những món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam từ rất
lâu. Bún thường được sử dụng một cách rộng rãi và đa dạng với nhiều thực
phẩm khác trong những dịp lễ, tết, đám tiệc, và trong các bữa ăn hằng ngày. Bún
còn là thành phần quan trọng không thể thiếu trong một số món ăn đặc sản của
Việt Nam được du khách nước ngoài rất ưa chuộng món gỏi cuốn.
Hiện nay, bún đã có mặt không những ở những nơi bình dân hay vỉa hè mà
đã bước vào trong các nhà hàng sang trọng, tạo cảm giác mới mẻ khi thưởng
thức các món ẩm thực Việt Nam. Do đó, bún ở Việt Nam vừa là món ăn sang
trọng, vừa là món ăn bình dân. Bún có nhiều tên gọi khác nhau (dựa vào cách
tạo hình) như bún rối, bún nắm, bún lá, bún đếm trăm (loại bún lá nhưng nhỏ
như con hến, bán từng trăm).
Mỗi miền, mỗi vùng dân cư, thậm chí mỗi nhà hàng lại có món bún khác
nhau về thành phần thực phẩm, cách chế biến, chủng loại gia vị, bí quyết nhà
nghề để có tên gọi riêng, cách ăn riêng, hương vị riêng rất đặc trưng của từng xứ
sở. Bún được dùng để chế biến rất nhiều món ăn như bún thịt nướng hay bún
chả, bún nem, bún ốc, bún thang, bún riêu, bún mọc, bún bò giò heo và bún cá.
Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Văn Tuân – Lớp: MT1202 5
1.2.2. Quy trình sản xuất bún [3]
Hình 1.2: Quy trình sản xuất bún
Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Văn Tuân – Lớp: MT1202 6
1. Nguyên liệu gạo
Nguyên liệu dùng để sản xuất bún là gạo tẻ. Cần lựa chọn gạo tẻ loại tốt
đảm bảo các yêu cầu sau:
Gạo tẻ ngon
Không bị mốc
Không có sâu, mọt
Tỷ lệ tạp chất dưới 0,1%
Trước khi đưa vào sản xuất, gạo cần phải được sàng sẩy để loại bớt một
phần tạp chất nhẹ và cát sỏi, sau đó đem vo, đãi kỹ bằng nước sạch. Sau khi làm
sạch, nguyên liệu (gạo) phải không còn lẫn tạp chất nhất là kim loại, đá sỏi, cao
su…
2. Ngâm
Gạo sau khi làm sạch được ngâm trong nước sạch khoảng 3 giờ. Sau giai
đoạn này, gạo sẽ được làm mềm nhờ hút được một lượng nước nhất định để khi
xay bột sẽ mịn và dẻo hơn. Cần phải dùng đủ lượng nước để ngâm ngập toàn bộ
khối gạo.
3. Nghiền ướt (xay)
Quá trình nghiền có thể được làm bằng tay bằng cách cho một muỗng gạo
đã ngâm và một muỗng nước sạch vào cối nghiền, nghiền đến khi gạo mịn và
tạo thành dịch bột trắng. Công đoạn này có thể được cơ giới hoá để tiết kiệm
thời gian và tăng công suất bằng cách sử dụng máy nghiền 2 thớt kiểu đứng
hoặc nằm. Gạo được nghiền cùng với lượng nước vừa đủ qua lưới lọc 2.400
lỗ/cm2, tạo thành dạng bột mịn, làm cho bột dễ tạo hình, chóng chín và tăng độ
dai cho sợi bún sau này.
Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Văn Tuân – Lớp: MT1202 7
Hình 1.3: Cối xay bột truyền thống
4. Loại bỏ nước
Giúp nhanh chóng chuyển từ dạng dung dịch bột loãng sau nghiền thành
dạng bột ẩm, có thể nắn được thành cục. Quá trình làm ráo nước có thể thực
hiện trong bể, thúng tre hoặc trong hộc gỗ có lót vải lọc.
5. Hồ hoá
Khi xử lý nhiệt tinh bột trong nước đến nhiệt độ hồ hoá thì sẽ xảy ra hiện
tượng hồ hoá tinh bột, là hiện tượng

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu xử lý nuớc thải sản xuất bún sau giai đoạn aeroten bằng phuơng pháp lọc và sử dụng thực vật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *