[block id=”bo-sung-1″]

Thị xã Hương Trà là một trong những vựa lúa lớn quan trọng của tỉnh Thừa
Thiên Huế, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, đời sống người dân phần lớn phụ
thuộc vào cây lúa. Tuy nhiên, năng suất lúa trên địa bàn thị xã là không đồng đều, một
phần là do kỹ thuật sử dụng các yếu tố đầu vào khiến cho năng suất lúa cũng bị ảnh
hưởng theo. Xuất phát thực tiễn đó, phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa của các nông
hộ trong thời gian hiện nay nhằm tìm ra các giải pháp góp phần người dân giảm chi
phí đầu vào nhưng tăng được sản lượng nhằm đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận
của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát:
Nghiên cứu, phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa đồng thời đưa ra các biện
pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và chất lượng cho các hộ nông dân trên
địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
• Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kỹ thuật.
• Xác định mức hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng lúa và mức hiệu quả trung
bình của các hộ nghiên cứu.
• Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật.
• Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả kỹ thuật cho các nông hộ trên địa
bàn nghiên cứu, đồng thời làm căn cứ cho các chính quyền địa phương có chính sách
phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa của hộ nông dân.

khoa_luan_phan_tich_hieu_qua_ky_thuat_trong_lua

pdf96 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

f
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
——-—–
KHÓA LUẬN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRỒNG LÚA Ở
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRƯƠNG MINH HIẾU
KHÓA HỌC: 2012 – 2016
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
——-—–
KHÓA LUẬN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRỒNG LÚA Ở
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Sinh viên thực hiện: Trương Minh Hiếu Giáo viên hướng dẫn:
Lớp: K46B KTNN TH.S Trần Hạnh Lợi
Niên khóa:2012 – 2016
Huế, tháng 5 năm 2016
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, số liệu và kết
quả nghiên cứu được trình bày trong bài khóa luận là trung thực, khách quan và chưa
từng được bảo vệ trong bất cứ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận đều đã được
cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong khóa luận đều được ghi rõ nguồn gốc.
Huế, ngày tháng năm 2016
Tác giả khóa luận
Trương Minh Hiếu
SVTH: Trương Minh Hiếu i
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
Lời cảm ơn
Kết quả tôi đạt được ngày hôm nay là nhờ sự tận tình của các thầy cô trường Đại
học kinh tế – Đại học Huế, đã truyền đạt những kiến thức bổ ích trong suốt quá trình tôi
học tập tại trường.
Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa đã tận tình giúp đỡ
tôi, đặc biệt là cô Th.s Trần Hạnh Lợi – là giáo viên trực tiếp phụ trách hướng dẫn, chỉ
bảo tận tình trong suốt quá trình thực tập cuối khóa để tôi có thể hoàn thành tốt bài
khóa luận này.
Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các hộ nông dân, cán bộ tại Trung tâm
khuyến nông – khuyến ngư tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho tôi được thực tập ở đây, trạm
khuyến nông – lâm – ngư thị xã Hương Trà, đặc biệt là anh Phó giám đốc Châu Ngọc Phi
ở trung tâm khuyến nông khuyến ngư và anh Trương Quang Trợ ở trạm khuyến nông lâm
ngư thị xã Hương Trà là những người trực tiếp tư vấn và giúp đỡ trong quá trình tôi thực
tập, các chi cục thống kê thị xã Hương Trà, chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh
Thừa Thiên Huế đã nhiệt tình cung cấp các số liệu cần thiết, tạo điều kiện cho tôi thực
hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp này.
Tuy nhiên, do kiến thức và sự tích lũy kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, nên nội
dung của đề tài sẽ không tránh khỏi được sai sót, kính mong nhận được sự góp ý tận
tình của quý thầy cô đề bài khóa luận được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa, xin gửi đến quý thầy cô, các anh, các chị … những lời cảm ơn chân
thành nhất.
Xin trân trọng !
Huế, ngày …..tháng……năm 2016
Sinh viên
Trương Minh Hiếu
SVTH: Trương Minh Hiếu ii
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………………………………………………. i
LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………………… ii
MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………….. iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT …………………………………………………………………. vi
DANH MỤC ẢNH VÀ ĐỒ THỊ …………………………………………………………………….. vii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU …………………………………………………………………… viii
TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ………………………………………………………….. ix
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………… 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………………………………….. 1
2.Mục tiêu nghiên cứu ……………………………………………………………………………………….. 2
2.1.Mục tiêu tổng quát: ………………………………………………………………………………………. 2
2.2.Mục tiêu cụ thể: …………………………………………………………………………………………… 2
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………….. 3
3.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………………………….. 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………………………….. 3
4. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………… 3
5. Kết quả nghiên cứu ………………………………………………………………………………………… 6
6. Một số hạn chế của đề tài ……………………………………………………………………………….. 6
7. Kết cấu của đề tài…………………………………………………………………………………………… 7
PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………. 8
Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu …………………………………………………….. 8
1.1.Cơ sở lý luận ……………………………………………………………………………………………….. 8
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả ……………………………………………………………………………….. 8
1.1.1.1 Hiệu quả kỹ thuật ……………………………………………………………………………………. 8
1.1.1.2.Hiệu quả phân phối ……………………………………………………………………………….. 11
1.1.1.3. Hiệu quả kinh tế …………………………………………………………………………………… 12
1.1.2.Các phương pháp đo lường hiệu quả kỹ thuật ……………………………………………. 122
1.1.3 Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lúa ……………………………….. 144
1.2.Cơ sở thực tiễn …………………………………………………………………………………………. 166
1.2.1. Tổng quan về tình hình sản xuất lúa thế giới ……………………………………………. 166
SVTH: Trương Minh Hiếu iii
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
1.2.2. Tổng quan về tình hình sản xuất lúa ở Việt nam ……………………………………….. 177
1.2.3. Tổng quan về tình hình sản xuất lúa ở Thừa Thiên Huế ………………………………. 18
1.2.4. Tổng quan về một số nghiên cứu, báo cáo trong và ngoài nước về hiệu quả kỹ
thuật trồng lúa …………………………………………………………………………………………………. 19
Chương 2: Hiệu quả kỹ thuật trồng lúa tại thị xã Hương Trà,tỉnh Thừa Thiên Huế . 25
2.1.Điều kiện tự nhiên của thị xã Hương Trà ………………………………………………………. 25
2.1.1. Vị trí địa lý …………………………………………………………………………………………….. 25
2.1.2. Địa hình ………………………………………………………………………………………………… 27
2.1.3. Khí hậu …………………………………………………………………………………………………. 27
2.1.4 Thỗ nhưỡng ……………………………………………………………………………………………. 28
2.1.5. Thủy văn ……………………………………………………………………………………………….. 29
2.2.Điều kiện kinh tế – xã hội ……………………………………………………………………………. 29
2.2.1. Tình hình sử dụng đất đai ………………………………………………………………………… 29
2.2.2. Tình hình dân số và lao động …………………………………………………………………… 31
2.2.3. Tình hình cơ sở hạ tầng …………………………………………………………………………… 34
2.2.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội …………………………………. 35
2.3.Tình hình sản xuất lúa ở thị xã Hương Trà ……………………………………………………. 36
2.3.1. Tình hình phát triển sản xuất lúa ở địa phương …………………………………………… 36
2.3.2. Các ứng dụng về giống ……………………………………………………………………………. 37
2.3.3. Các ứng dụng về kỹ thuật ………………………………………………………………………… 38
2.3.4. Các dịch vụ hỗ trợ ………………………………………………………………………………….. 38
2.4. Phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa của các hộ điều tra ……………………………….. 39
2.4.1. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra …………………………………………………………. 39
2.4.1.1. Thông tin chung về các hộ điều tra ………………………………………………………… 39
2.4.1.2. Tình hình sử dụng đất đai của hộ điều tra ……………………………………………….. 42
2.4.1.3. Tình hình thu nhập của các hộ điều tra …………………………………………………… 43
2.4.2. Kết quả sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lúa ……………………… 44
2.4.2.1. Kết quả sản xuất lúa …………………………………………………………………………….. 44
2.4.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lúa ……………………………………………….. 46
2.4.3. Hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa …………………………………………………………………. 49
2.4.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa ………………. 52
Chương 3: Định hướng và giải pháp ………………………………………………………………. 55
SVTH: Trương Minh Hiếu iv
Đạ
i h
ọc
K
in
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
3.1. Định hướng và mục tiêu …………………………………………………………………………….. 55
3.1.1. Định hướng mục tiêu chung …………………………………………………………………….. 55
3.1.2. Đối với mục tiêu sản xuất lúa …………………………………………………………………… 55
3.1.2.1 Mục tiêu kinh tế ……………………………………………………………………………………. 55
3.1.2.2. Mục tiêu kỹ thuật và môi trường ……………………………………………………………. 56
3.2. Giải pháp………………………………………………………………………………………………….. 56
3.2.1. Giải pháp về sử dụng các yếu tố đầu vào trong sản xuất ……………………………… 56
3.2.1.1. Đối với giống ………………………………………………………………………………………. 57
3.2.1.2. Về phân bón ………………………………………………………………………………………… 57
3.2.1.3. Thuốc bảo vệ thực vật ………………………………………………………………………….. 57
3.2.1.4. Chăm sóc làm cỏ …………………………………………………………………………………. 59
3.2.1.5. Giải pháp về nước tưới …………………………………………………………………………. 59
3.2.2. Giải pháp về đất đai ………………………………………………………………………………… 60
3.2.3. Giải pháp về công tác tập huấn khuyến nông ……………………………………………… 60
3.2.4 Giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng ở nông thôn ……………………………………………. 61
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………………… 622
1.Kết luận ……………………………………………………………………………………………………… 622
2. Kiến nghị ………………………………………………………………………………………………….. 633
2.1.Về thể chế chính sách ……………………………………………………………………………….. 644
2.2. Đối với các nông hộ …………………………………………………………………………………. 644
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………….. 655
PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………………………………. 666
SVTH: Trương Minh Hiếu v
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TIE Hiệu quả phi kỹ thuật
SFPF Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
PPF Đường sản xuất biên của trang trại
DEA Phương pháp phân tích màng bao dữ liệu
EE Hiệu quả kinh tế
AE Hiệu quả phân phối
TE Hiệu quả kỹ thuật
DFPF Hàm sản xuất biên xác định
OSL Phương pháp bình phương bé nhất
ĐX Vụ đông xuân
HT Vụ hè thu
MLE Phương pháp khả năng cao nhất
KD Giống lúa khang dân
BVTV Thuốc bảo vệ thực vật
BQC Bình quân chung
CNH – HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa
SVTH: Trương Minh Hiếu vi
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
DANH MỤC ẢNH VÀ ĐỒ THỊ
Hình 1.1: Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra ……………………………………………………… 9
Hình 1.2 Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra ……………………………………………………… 10
Hình 2.1. Bản đồ hành chính thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế …………………. 266
SVTH: Trương Minh Hiếu vii
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam tính đến năm 2015 ………………………….. 17
Bảng 1.2: Tình hình sản xuất lúa ở thế giới giai đoạn 2013- 2015 …………………………. 18
Bảng 1.3: Tình hình sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ………………………. 19
giai đoạn 2013- 2015 ……………………………………………………………………………………….. 19
Bảng 2.1: Cơ cấu diện tích đất của thị xã Hương Trà năm 2015 ……………………………. 31
Bảng 2.2: Tình hình dân số thị xã Hương Trà giai đoạn năm 2011 – 2015 ………………. 33
Bảng 2.3: Tình hình lao động của thị xã Hương Trà phân theo ngành nghề ……………. 34
giai đoạn 2013 -2015 ……………………………………………………………………………………….. 34
Bảng 2.4: Tình hình sản xuất lúa thị xã Hương Trà giai đoạn 2013 – 2015 ……………… 37
Bảng 2.5: Thông tin chung về các hộ điều tra ……………………………………………………… 40
Bảng 2.6: Tình hình sử dụng đất hộ điều tra tính bình quân trên hộ ……………………….. 42
Bảng 2.7: Tình hình thu nhập của hộ điều tra ……………………………………………………… 43
Bảng 2.8: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của hộ điều tra ……………………………….. 45
Bảng 2.9: Kết quả ước lượng hàm sản xuất của 90 hộ ………………………………………….. 47
Bảng 2.10: Hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ vụ đông xuân năm 2015 ………………… 50
Bảng 2.11: Hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ vụ hè thu năm 2015 ………………………. 51
Bảng 2.12: Kết quả ước lượng hàm phi hiệu quả kỹ thuật của 90 hộ ……………………… 53
SVTH: Trương Minh Hiếu viii
Đạ
i h

K
inh
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thị xã Hương Trà là một trong những vựa lúa lớn quan trọng của tỉnh Thừa
Thiên Huế, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, đời sống người dân phần lớn phụ
thuộc vào cây lúa. Tuy nhiên, năng suất lúa trên địa bàn thị xã là không đồng đều, một
phần là do kỹ thuật sử dụng các yếu tố đầu vào khiến cho năng suất lúa cũng bị ảnh
hưởng theo. Xuất phát thực tiễn đó, phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa của các nông
hộ trong thời gian hiện nay nhằm tìm ra các giải pháp góp phần người dân giảm chi
phí đầu vào nhưng tăng được sản lượng nhằm đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận
của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát:
Nghiên cứu, phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa đồng thời đưa ra các biện
pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và chất lượng cho các hộ nông dân trên
địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
• Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kỹ thuật.
• Xác định mức hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng lúa và mức hiệu quả trung
bình của các hộ nghiên cứu.
• Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật.
• Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả kỹ thuật cho các nông hộ trên địa
bàn nghiên cứu, đồng thời làm căn cứ cho các chính quyền địa phương có chính sách
phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa của hộ nông dân.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Do thời gian thực hiện có hạn, nên chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu chính
hiệu quả kỹ thuật trồng lúa và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của một số
nông hộ thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
SVTH: Trương Minh Hiếu ix
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
3.2. Phạm vi nghiên cứu
• Về không gian: đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số nông hộ trên địa bàn thị
xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Về thời gian: đề tài tập trung nghiên cứu tình hình sản xuất lúa trên địa bàn thị
xã Hương Trà ở hai vụ đông xuân và hè thu năm 2015.
4. Phương pháp nghiên cứu
• Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử sẽ được chọn làm cho
xuyên suốt cả đề tài.
• Phương pháp phân tích hồi quy tương quan.
• Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
• Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
• Phương pháp hàm sản xuất biên SFPF
5. Kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật trồng lúa, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến
năng suất và hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của các nông hộ thuộc 3 phường Hương
Hồ, Hương An và Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phân
tích hiệu quả kỹ thuật, từ đó đưa ra các biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất
lúa cho các hộ nông dân trên địa bàn nghiên cứu.
Kết quả ước lượng bằng phần mềm “Frontier 4.1” cho thấy hiệu quả kỹ thuật
của toàn thể mẫu điều tra tương đương với 90 hộ nông dân trồng lúa cả 2 vụ đông
xuân và hè thu là 76,80%. Đây là mức hiệu quả tương đối, đa phần các hộ đạt hiệu quả
trên 70%. Kết quả ước lượng hàm sản xuất cho thấy một số biến yếu tố đầu vào vẫn
mang hệ số âm gây nên tác động ngược chiều đến năng suất lúa, phản ánh người dân
chưa sử dụng có hiệu quả các yếu tố đầu vào. Bên cạnh đó, kết quả ước lượng hàm phi
hiệu quả kỹ thuật cũng chỉ ra, không chỉ các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ
thuật mà còn có các yếu tố về kinh tế – xã hội.
Như vậy, nếu hiệu quả kỹ thuật được cải thiện thì người nông dân có thể tăng
năng suất mà không cần phải đầu tư thêm chi phí.
SVTH: Trương Minh Hiếu x
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hạnh Lợi
PHẦN

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *