[block id=”bo-sung-1″]

Cùng với sự phát triển kinh tế, các đô thị, các ngành sản xuất kinh doanh
và dịch vụ ngày càng được mở rộng, phát triển nhanh chóng, nó đã tạo ra một
lượng lớn chất thải bao gồm: Chất thải công nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất
thải xây dựng , chất thải y tế và đáng nói hơn cả là chất thải sinh hoạt.
Dân số ngày càng tăng nên lượng rác thải sinh hoạt cũng ngày một
nhiều.Vì vậy việc quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề lớn với tất
cả những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Việc quản lý, xử lý
tại nguồn phát thải đang được nước ta nghiên cứu và áp dụng. Xu hướng xử lý
rác thải sinh hoạt thành phân sinh học (Compost) thân thiện môi trường là lựa
chọn của thế giới. Việt Nam cũng đang áp dụng biện pháp xử lý rác này và
bước đầu đã thu được nhiều kết quả khả quan.
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng là một trong 4 trường Đại học của
Thành phố Hải Phòng với trên 3500 sinh viên theo học, lượng rác thải sinh hoạt
của trường là tương đối lớn. Việc nghiên cứu các biện pháp quản lý và xử lý
lượng rác đó tại chỗ sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu rác thải chung
cho Thành phố. Vì vậy tôi chọn Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng là địa
điểm nghiên cứu thực trạng rác thải sinh hoạt, công tác quản lý cũng như việc
xử lý lượng rác thải của trường. Qua đó cũng xin mạnh dạn đề xuất một số biện
pháp quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt của trường.

khoa_luan_phan_tich_mot_so_thanh_phan_cua_rac_thai_sinh_hoat
pdf56 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 2338 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích một số thành phần của rác thải sinh hoạt của khu giảng đuờng và khách sạn sinh viên của truờng đại học dân lập Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
PHÂN TÍCH MỘT SỐ THÀNH PHẦN CỦA RÁC THẢI
SINH HOẠT CỦA KHU GIẢNG ĐƢỜNG VÀ KHÁCH
SẠN SINH VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP
HẢI PHÒNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Dung
Sinh viên : Lê Thị Phú
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Lê Thị Phú Mã SV: 120786
Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Phân tích một số thành phần của rác thải sinh hoạt của khu
Giảng đường và Khách sạn Sinh viên của trường Đại học
Dân lập Hải Phòng.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Các số liệu thu được từ thực nghiệm.
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
– Phòng thí nghiệm F203, Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ bài Khoá luận
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày tháng năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Lê Thị Phú TS. Nguyễn Thị Kim Dung
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
TS. Nguyễn Thị Kim Dung
MỤC LỤC
Mở đầu ….1
ất thải rắ …………………… 2
1.1. Định nghĩa, phân loại, thành phần chất thải rắn [3] ………………………………… 2
1.1.1 Định nghĩa: ……………………………………………………………………………………… 2
: ………………………………………………………………. 2
: …………………………………………………………… 2
ất thải rắ [3] ………………………………………………… 3
ất thải rắn : ………………………………………… 3
ất thải rắ ……………………………………… 5
ất thải rắ …………………………………….. 7
1.3 Chuyển hóa lý học, hóa học, sinh học của chất rắn [3] …………………………. .8
1.3.1 Chuyển hóa lý học: …………………………………………………………………………. .8
1.3.2 Chuyển hóa hóa học ……………………………………………………………………….. 11
1.3.3. Chuyển hóa sinh học ……………………………………………………………………… 13
1.3.4 Vai trò của quá trình chuyển hóa chất thải trong quản lý chất thải rắn ….. 14
1.4 Sử dụng rác sinh hoạt để ủ phân compost: …………………………………………… 15
1.5 Giới thiệu tình hình chất thải rắn sinh hoạt Trường Đại học Dân lập Hải
Phòng. [3,5] …………………………………………………………………………………………… 17
Chƣơng 2. Đối tƣợng, mục đích và phƣơng pháp nghiên cứu …………………. 18
2.1 Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………………… 18
2.2 Mục đích nghiên cứu: ………………………………………………………………………… 18
2.3 Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………. 18
2.3.1 Khảo sát lấy mẫu khu Giảng đường, khu Phòng thí nghiệm và khu Khách
sạn Sinh viên [6] ……………………………………………………………………………………. 18
2.3.2 Các phương pháp của hoá phân tích:[3, 4] ………………………………………… 19
2.4 Một số chỉ tiêu phân tích trong phòng thí nghiệm: ………………………………… 19
2.4.1 Phương pháp xác định độ ẩm tuyệt đối: …………………………………………….. 19
2.4.2 Xác định Nitơ tổng số theo phương pháp Kenđan [2, 4] ……………………… 19
`2.4.3 Xác định Canxi và Magie bằng phương pháp complexon: [2,4] ………….. 22
2.4.4 Xác định tổng Canxi và Magie: ……………………………………………………….. 24
2.4.5 Xác định photpho trong rác thải [2, 4] ………………………………………………. 26
Chƣơng 3: Kết quả và thảo luận [3, 4] …………………………………………………… 30
3.1 Kết quả phân loại: …………………………………………………………………………….. 30
3.2 Chuẩn bị mẫu: ………………………………………………………………………………….. 31
3.3. Kết quả xác định độ ẩm của rác ………………………………………………………… 32
3.4 . Kết quả xác định Nitơ tổng số trong rác thải ………………………………………. 32
3.5. Kết quả xác định hàm lượng Canxi trong các mẫu rác thải ……………………. 34
3.6. Kết quả xác định Magie trong rác thải ……………………………………………….. 35
3.7. Kết quả xác định hàm lượng Photpho trong mẫu …………………………………. 36
3.7.1. Kết quả xây dựng đường chuẩn ………………………………………………………. 36
3.7.2. Kết quả xác định phốt pho trong các mẫu rác thải ……………………………… 37
3.8. Đề xuất biện pháp quản lý và xử lý rác thải khu giảng đường: ………………. 39
3.8.1. Đề xuất một số biện pháp quản lý chất thải nguy hại phòng thí nghiệm: . 40
3.8.2 Quy trình làm phân compost như sau: ………………………………………………. 41
Kết luận ……………………………………………………………………………………………….. 44
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………………………………… 45
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1 Rác thải khu giảng đường Trường ĐHDL Hải Phòng ……………………… 2
Hình 1.2 Lượng rác trung bình khu Giảng đường (kg/ngày) ………………………… 17
Hình 2.1 Xác định Nitơ đã hấp thu …………………………………………………………… 21
Hình 2.2. Phân tích Ca
2+
…………………………………………………………………………. 24
Hình 2.3. Phân tích tổng Ca2+ + Mg2+ ……………………………………………………….. 26
Hình 2.4. Tro hoá ướt ……………………………………………………………………………… 28
Hình 3.1 Biểu đồ thành phần rác thải ………………………………………………………… 31
Hình 3.2 Biểu đồ hàm lượng Nitơ tổng……………………………………………………… 33
Hình 3.3 Biểu đồ % canxi trong rác thải. …………………………………………………… 34
Hình 3.4 Biểu đồ hàm lượng của Magie ……………………………………………………. 36
Hình 3.5. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng phốt pho trong các mẫu rác thải ………. 38
Hình 3.6. Rác thải phòng thí nghiệm ………………………………………………………… 39
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 Khối lượng riêng và hàm lượng ẩm của các chất thải có trong rác sinh
hoạt [3] …………………………………………………………………………………………………… 4
Bảng1.2 Thành phần có khả năng phân hủy sinh học của một số chất thải hữu
cơ tính theo hàm lượng lignin [3] ………………………………………………………………. 8
Bảng 1.3 Các quá trình chuyển hóa sử dụng trong quản lý chất thải rắn [3] …… 10
ạ ………………… 30
Bảng 3.2 Phân loại các thành phần rác thải trường ĐHDL – HP …………………… 31
3.3 Kết quả ……………… 32
Bảng 3.4 Hàm lượng Nitơ tổng số trong rác thải ………………………………………… 33
Bảng 3.5. Kết quả hàm lượng Canxi trong rác thải …………………………………….. 34
Bảng 3.6. Kết quả hàm lượng magie trong rác thải …………………………………….. 35
Bảng 3.7. Kết quả xác định đường chuẩn PO4
3-
………………………………………….. 36
Bảng 3.8. Kết quả xác định phôtpho trong các mẫu rác thải ………………………… 37
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt 4 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại học
, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của bản thân cùng sự quan tâm của Ban giám
hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa đã giúp em hoàn
thành chương trình học của mình.
giáo trong

.
Em , các chị trong nhà ăn trường ĐHDL Hải
Phòng đã tạo điều kiện cho em lấy mẫu thực hành.Và cuối cùng em xin cả
.
T C
.
!
, 2012
Sinh viên
Trường ĐHDL Hả i Phòng Khoá luận tố t nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Phú – Lớp: MT1202 1
Cùng với sự phát triển kinh tế, các đô thị, các ngành sản xuất kinh doanh
và dịch vụ ngày càng được mở rộng, phát triển nhanh chóng, nó đã tạo ra một
lượng lớn chất thải bao gồm: Chất thải công nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất
thải xây dựng , chất thải y tế và đáng nói hơn cả là chất thải sinh hoạt.
Dân số ngày càng tăng nên lượng rác thải sinh hoạt cũng ngày một
nhiều.Vì vậy việc quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt đang là vấn đề lớn với tất
cả những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Việc quản lý, xử lý
tại nguồn phát thải đang được nước ta nghiên cứu và áp dụng. Xu hướng xử lý
rác thải sinh hoạt thành phân sinh học (Compost) thân thiện môi trường là lựa
chọn của thế giới. Việt Nam cũng đang áp dụng biện pháp xử lý rác này và
bước đầu đã thu được nhiều kết quả khả quan.
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng là một trong 4 trường Đại học của
Thành phố Hải Phòng với trên 3500 sinh viên theo học, lượng rác thải sinh hoạt
của trường là tương đối lớn. Việc nghiên cứu các biện pháp quản lý và xử lý
lượng rác đó tại chỗ sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu rác thải chung
cho Thành phố. Vì vậy tôi chọn Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng là địa
điểm nghiên cứu thực trạng rác thải sinh hoạt, công tác quản lý cũng như việc
xử lý lượng rác thải của trường. Qua đó cũng xin mạnh dạn đề xuất một số biện
pháp quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt của trường.
Trường ĐHDL Hả i Phòng Khoá luận tố t nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Phú – Lớp: MT1202 2
ất thải rắn
1.1. Định nghĩa, phân loại, thành phần chất thải rắn [3]
1.1.1 Định nghĩa:
a. Chất thải:
Chất thải là vật chất loại ra trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất hoặc trong
các hoạt động khác. Chất thải có thể ở rạng rắn, lỏng, khí hoặc các dạng khác.
b. Chất thải rắn sinh hoạt:
.
c. ệm:
Là rác thải thải ra từ phòng thí nghiệm có chứa hoá chất.
1.1.2 :
:
1.1.3 :
Thành phần lý, hóa học của chất thải rắn đô thị rất khác nhau, tùy thuộc
vào từng địa phương, vào các mùa khí hậu, vào điều kiện kinh tế và nhiều yếu
tố khác.
Hình 1.1 Rác thải khu giảng đường Trường ĐHDL Hải Phòng
Trường ĐHDL Hả i Phòng Khoá luận tố t nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Phú – Lớp: MT1202 3
1.2 ất thải rắn [3]
1. ất thải rắn s :
Những tính chất lí học quan trọng của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm khối
lượng riêng, độ ẩm, kích thước, khả năng giữ nước và độ xốp (độ rỗng) của rác
đã nén.
a. Khối lƣợng riêng:
Khối lượng riêng được định nghĩa là khối lượng vật chất trên một đơn vị
thể tích, tính bằng kg/m3. Điều quan trọng cần ghi nhớ rằng, khối lượng riêng
của chất thải rắn sinh hoạt sẽ rất khác nhau tùy từng trường hợp: rác để tự nhiên
không chứa trong thùng, rác chứa trong thùng và không nén, rác chứa trong
thùng và nén. Do đó, số liệu khối lượng riêng của chất thải rắn sinh hoạt chỉ có
ý nghĩa khi được ghi chú kèm theo phương pháp xác định khối lượng riêng.
Khối lượng riêng của một số thành phần chất thải có trong rác sinh hoạt chứa
trong thùng, có nén, hoặc không nén.
Khối lượng riêng của rác sẽ rất khác nhau tùy theo vị trí địa lí, mùa trong
năm, thời gian lưu trữ, Do đó, khi chọn giá trị khối lượng riêng cần phải xem
xét cả những yếu tố để giảm bớt sai số kéo theo cho các phép tính toán. Khối
lượng riêng của rác sinh hoạt ở các khu đô thị lấy từ các xe ép rác thường giao
động trong khoảng từ 178kg/m3 đến 415kg/m3 và giá trị đặc trưng thường vào
khoảng 297 kg/m3
b. :
Độ ẩm của chất thải rắn thường được biểu diễn theo một trong hai cách:
tính theo thành phần phần trăm khối lượng ướt và thành phần phần trăm khối
lượng khô. Trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn, phương pháp khối lượng ướt
thông dụng hơn.
Trường ĐHDL Hả i Phòng Khoá luận tố t nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Phú – Lớp: MT1202 4
Bảng 1.1 Khối lƣợng riêng và hàm lƣợng ẩm của các chất thải có trong rác
sinh hoạt [3]
Loại chất thải
Khối lƣợng
riêng(lb/yd
3
)
Độ ẩm (% khối
lƣợng)
Khoảng
dao động
Đặc
trƣng
Khoảng
dao động
Đặc
trƣng
Rác khu dân cư (Không nén)
Thực phẩm 220-810 490 50-80 70
Giấy 70-220 150 4-10 6
Carton 70-135 85 4-8 5
Nhựa 70-220 110 1-4 2
Vải 70-170 10 6-15 10
Cao su 170-340 220 1-4 2
Da 170-440 270 8-12 10
Rác vườn 100-380 170 30-80 60
Gỗ 220-540 400 15-40 20
Thủy tinh 270-810 330 1-4 2
Lon thiếc 85-270 150 2-4 3
Nhôm 110-405 270 2-4 2
Các kim loại khác 220-1940 540 2-4 3
Bụi, tro 540-1685 810 6-12 8
Tro 1095-1400 1255 6-12 6
Rác rưởi 150-305 220 5-20 15
Rác vườn
Lá (xốp và khô) 50-250 100 20-40 30
Cỏ tươi (xốp và ướt) 350-500 400 40-80 60
Cỏ tươi (ướt và nén) 100-1400 1000 50-90 80
Rác vườn (vụn) 450-600 500 20-70 50
Rác vườn (composted) 450-650 550 40-60 50
Lb/yd
3
x 0.5933 = kg/m
3
Trường ĐHDL Hả i Phòng Khoá luận tố t nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Phú – Lớp: MT1202 5
c. Kích thƣớc và sự phân bố kích thƣớc:
Kích thước và sự phân bố kích thước của các thành phần có trong chất thải
rắn đóng vai trò quan trọng đối với quá trình thu hồi vật liệu, nhất là khi sử
dụng phương pháp cơ học như sàng quay và các thiết bị tách loại từ tính.
d. Khả năng tích ẩm (Field Capacity):
Khả năng tích ẩm của chất thải rắn là tổng lượng ẩm mà chất thải có thể tích trữ
được. Đây là thông số có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định lượng rò rỉ
sinh ra từ bãi chôn lấp phần nước dư vượt quá khả năng tích trữ của chất thải
rắn sẽ thoát ra ngoài thành nước rò rỉ. Khả năng tích ẩm sẽ thay đổi tùy theo
điều kiện nén ép rác và trạng thái phân hủy của chất thải. Khả năng tích ẩm của
chất thải rắn sinh hoạt của khu dân cư và khu thương mại trong trường hợp
không nén ra được có thể dao động trong khoảng 50-60%.
e. Độ thẩm thấu của rác nén:
Tính dẫn nước của chất thải đã nén là thông số vật lí quan trọng khống chế sự
vận chuyển của chất lỏng và khí trong bãi chôn lấp. Độ thẩm thấu thực chỉ phụ
thuộc vào tính chất của chất thải rắn, kể cả sự phân bố kích thước lỗ rỗng, bề
mặt, và độ xốp. Giá trị độ thẩm thấu đặc trưng đối với chất thải rắn đã nén trong
một bãi chôn lấp thường giao động khoảng 10-11 đến 10-12 m2 theo phương
thẳng đứng và khoảng 10-10 m2 theo phương ngang.
1.2.2 ất thải rắn
Tính chất hóa học của chất thải rắn đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn
phương án xử lý và thu hồi nguyên liệu. Ví dụ, khả năng cháy phụ thuộc vào
tính chất hóa học của chất thải rắn, đặc biệt trong trường hợp chất thải là hỗn
hợp của các thành phần cháy được và không cháy được. Nếu muốn xử lí chất
thải rắn làm nhiên liệu, cần xác định bốn đặc tính quan trọng sau:
1. Những tính chất cơ bản
2. Điểm nóng chảy
3. Thành phần các nguyên tố
4. Năng lượng chứa trong rác
Đối với thành phần rác hữu cơ dùng làm phân compost hoặc thức ăn gia súc,
Trường ĐHDL Hả i Phòng Khoá luận tố t nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Phú – Lớp: MT1202 6
ngoài thành phần những nguyên tố chính, cần phải xác định thành phần các
nguyên tố vi lượng.
a. Những tính chất cơ bản:
Những tính chất cơ bản cần phải xác định đối với thành phần cháy được
trong chất thải rắn bao gồm:
+ Độ ẩm (phần ẩm mất đi khi sấy ở 105oC trong thời gian 1 giờ)
+ Thành phần các chất cháy bay hơi (phần khối lượng mất đi khi nung ở
950
o
C trong lò nung kín)
+ Thành phần carbon cố định (thành phần có thể cháy được còn lại sau
khi thải các chất có thể bay hơi)
+ Tro (phần khối lượng còn lại khi đốt trong lò hở).
b. Điểm nóng chảy của tro:
Điểm nóng chảy của tro là nhiệt độ mà tại đó tro tạo thành từ quá trình đốt
cháy chất thải bị nóng chảy và kết dính tạo thành dạng rắn (xỉ). nhiệt độ nóng
chảy đặc trưng đối với xỉ từ quá trình đốt rác sinh hoạt thường dao động trong
khoảng từ 2000 đến 2200 oF (11000C đến 12000C).
c. Các nhân tố cơ bản trong chất thải rắn sinh hoạt:
Các nhân tố cơ bản trong chất thải rắn trong sinh hoạt cần phân tích bao
gồm C (carbon), H (Hydro), O (Oxy), N (Nitơ), S (Lưu huỳnh), và tro. Thông
thường, các nguyên tố thuộc nhóm halogen cũng được xác định do các dẫn xuất
của clo tồn tại trong thành phần khí thải khi đốt rác. Kết quả xác định các
nguyên tố cơ bản này được sử dụng để xác định công thức hóa học của thành
phần chất hữu cơ có trong chất thải rắn sinh hoạt cũng như xác định tỷ lệ C/N
thích hợp cho quá trình làm phân compost.
d. Năng lƣợng chứa trong các thành phần của chất thải rắn:
Năng lượng chứa trong các thành phần chất hữu cơ có trong rác sinh hoạt
có thể xác định được bằng cách:
+) Sử dụng lò hơi như một thiết bị đo nhiệt lượng
+) Thiết bị đo nhiệt lượng
+) Thiết bị đo nhiệt lượng trong phòng thí nghiệm
Trường ĐHDL Hả i Phòng Khoá luận tố t nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Phú – Lớp: MT1202 7
+) Tính toán nếu biết các thành phần các nguyên tố
Tuy nhiên, phương án sử dụng lò hơi khó thực hiện nên hầu hết số liệu về
năng lượng của các thành phần chứa trong rác đều được xác định bằng máy đo
nhiệt lượng trong phòng thí nghiệm.
e. Chất dinh dƣỡng và những nguyên tố cần thiết khác:
Nếu thành phần chất hữu cơ có trong chất thải rắn sinh hoạt được sử dụng
làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm thông qua quá trình chuyển hóa sinh học
(phân compost, methane, và ethanol, …). Số liệu về chất dinh dưỡng và những
nguyên tố cần thiết khác trong chất thải đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo
dinh dưỡng cho vi sinh vật cũng như yêu cầu của sản phẩm sau quá trình
chuyển hóa sinh học.
1.2.3 a chất thải rắn
Ngoại trừ nhựa, cao su, và da, phần chất hữu cơ của hầu hế ải rắn
sinh hoạt có thể được phân loại như sau:
1. Những chất tan được trong nước như đường, tinh bột, amino axit, và
các axit hữu cơ khác.
2. Hemicellulose là sản phẩm ngưng tụ của đường 5 carbon và đường 6
carbon.
3. Cellulose là sản phẩm ngưng tụ của glucose, đường 6-carbon.
4. Mỡ, dầu và sáp là những este của rượu và axit béo mạch dài.
5. Lignin là hợp chất cao phân tử chứa các vòng thơm và các nhóm
methoxyl (-OCH3).
6. Lignocellulose
7. Proteins là chuỗi các amino axi

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Phân tích một số thành phần của rác thải sinh hoạt của khu giảng đuờng và khách sạn sinh viên của truờng đại học dân lập Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *