[block id=”bo-sung-1″]

Phát triển ngư nghiệp là bước đi phổ biến, tất yếu của nền sản xuất nông nghiệp trên
con đường xây dựng nông thôn mới, sản xuất tập trung mang tính hàng hóa. Ở nước ta,
ngư nghiệp đã và đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương ven biển trên toàn quốc.
Tĩnh Gia được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài 42.5 km, bao gồm 33 xã và 1
thị trấn. Huyện Tĩnh Gia có 15 xã ven biển, trong đó có 6 xã ở cửa lạch, nguồn lợi
thủy, hải sản tương đối phong phú, người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi
trồng, khai thác và chế biến thủy, hải sản.Từ khi có chủ trương đổi mới cơ chế quản lí
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã có
nhiều chính sách phát triển ngư nghiệp. Mặc dù đã mang lại một thành quả nhất định,
tăng thu nhập cho người lao động và đời sống của người dân đã có nhiều thay đổi góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, tuy nhiên ngư nghiệp ở huyện
Tĩnh Gia còn nhiều hạn chế, quy mô nhỏ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh
tế-xã hội (KT-XH) của huyện.
Xuất phát từ thực tiễn đó, tôi chọn đề tài “ Phát triển ngư nghiệp trên địa bàn
huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay” làm nội dung khóa luận
tốt nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu
Phát triển ngư nghiệp là một nội dung quan trọng có ý nghĩa lí luận và thực tiễn
trong phát triển kinh tế nên có nhiều đề tài nghiên cứu, bài viết liên quan như:
Dương Long Trì: “Nghiên cứu các giải pháp Khoa học công nghệ nhằm củng cố và
tăng cường năng lực thông tin thống kê thủy sản đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của
ngành thủy sản”. Bộ thủy sản-Nhà xuất bản nông nghiệp (2005), Kỷ yều hội thải toàn
quốc về khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá.
Ts. Đỗ Văn Nam: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường của các xí nghiệp
chế biến thủy sản và đề xuất các giải pháp quản lý.”Bộ thủy sản-Nhà xuất bản nông
nghiệp (2005), Kỷ yều hội thải toàn quốc về khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần
nghề cá.

khoa_luan_phat_trien_ngu_nghiep_tren_dia_ban_huyen_tinh_gia

pdf77 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh gia, tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
———-———-
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
PHÁT TRIỂN NGƯ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn:
Bùi Thị Quyên ThS. Lê Quang Diên
Lớp: K43-KTCT
Niên khóa: 2009 – 2013
Huế, tháng 05 năm 2013
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc GVHD: ThS. Leâ Quang Dieân
SVTH:Buøi Thò Quyeân ii
Lôøi Caûm Ôn
Ñeå hoaøn thaønh khoùa luaän toát nghieäp lôøi ñaàu tieân
toâi xin chaân thaønh caûm ôn Ban giaùm hieäu tröôøng Ñaïi Hoïc
Kinh Teá Hueá, Ban chuû nhieäm khoa Kinh Teá Chính Trò ñaõ taïo
ñieàu kieän cho toâi ñöôïc ñi thöïc taäp cuoái khoùa.
Toâi xin chaân thaønh caûm ôn UBND huyeän Tónh Gia, tænh
Thanh Hoùa. Caùc phoøng ban, ñaëc bieät laø phoøng Noâng
nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân huyeän Tónh Giañaõ nhieät
tình giuùp ñôõ toâi tieáp caän caùc thoâng tin cuõng nhö caùc soá
lieäu ñeå hoaøn thaønh khoùa luaän toát nghieäp cuoái khoùa
naøy.
Toâi cuõng xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ giaùo
trong khoa Kinh Teá Chính Trò ñaõ giuùp ñôõ cho toâi hoaøn
thaønh khoùa luaän. Ñaëc bieät, toâi xin chaân thaønh caûm ôn
thaày giaùo Ths. Leâ Quang Dieân ñaõ taän tình höôùng daãn, chæ
baûo toâi trong quaù trình thöïc taäp cuõng nhö trong quaù trình
hoaøn thieän khoùa luaän cuoái khoùa naøy.
Cuoái cuøng toâi xin chaân thaønh caûm ôn nhöõng ngöôøi
thaân trong gia ñình vaø baïn beø ñaõ luoân ñoäng vieân, giuùp
ñôõ toâi trong suoát thôøi gian qua.
Khoùa luaän toát nghieäp ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh vôùi söï
noã löïc heát söùc mình cuûa baûn thaân. Tuy nhieân do taàm
hieåu bieát coøn haïn cheá vaø gaëp phaûi nhöõng khoù khaên
khaùch quan neân khoùa luaän toát nghieäp khoâng theå khoâng
traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, kính mong thaày coâ vaø caùc
baïn ñoùng goùp ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn thieän hôn.
Xin chaân thaønh caûm ôn!
Hueá, thaùng 5 naêm 2013
Trư
ờn
Đạ
i họ
c K
i h
tế H
uế
Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc GVHD: ThS. Leâ Quang Dieân
SVTH:Buøi Thò Quyeân iii
Sinh vieân thöïc hieän:
Buøi Thò Quyeân
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc GVHD: ThS. Leâ Quang Dieân
SVTH:Buøi Thò Quyeân iv
MỤC LỤC
Lời cảm ơn…………………………………………………………………………………………………………i
Mục lục …………………………………………………………………………………………………………….ii
Danh mục các sơ đồ, biểu đồ……………………………………………………………………………….v
Danh mục bảng biểu ………………………………………………………………………………………….vi
PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………1
1. Tính cấp thiết của đề tài ……………………………………………………………………………….1
2. Tình hình nghiên cứu …………………………………………………………………………………..1
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ……………………………………………………..2
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài…………………………………………………………….2
5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài ……………………………………………………………….3
6. Đóng góp của đề tài……………………………………………………………………………………..3
7. Ý nghĩa của đề tài………………………………………………………………………………………..4
8. Kết cấu đề tài………………………………………………………………………………………………4
PHẦN B. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………….5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
NGƯ NGHIỆP …………………………………………………………………………………………………5
1.1. Một số khái niệm cơ bản……………………………………………………………………………5
1.1.1. Khái niệm cơ bản trong ngư nghiệp ………………………………………………………5
1.1.2. Khái niệm phát triển ngư nghiệp …………………………………………………………..7
1.2. Vai trò của ngư nghiệp………………………………………………………………………………7
1.2.1. Cung cấp nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, đảm bảo an ninh lương
thực, thực phẩm …………………………………………………………………………………………..7
1.2.2. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, phân bón cho nông nghiệp ……………………8
1.2.3. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành côngnghiệp chế biến, công nghiệp
thực phẩm, dược phẩm, mỹ nghệ……………………………………………………………………8
1.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn …………………………………………..9
1.2.5. Tạo việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo………………9
1.2.6. Tạo nguồn xuất khẩu quan trọng, đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn ……………10
1.2.7. Đảm bảo chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng sâu,
vùng xa, nhất là vùng biển và hải đảo …………………………………………………………..10
Trư
ờ g
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc GVHD: ThS. Leâ Quang Dieân
SVTH:Buøi Thò Quyeân v
1.3. Đặc điểm của phát triển ngư nghiệp ………………………………………………………….11
1.4. Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển ngư nghiệp ………………………………..12
1.5. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề phát triển ngư nghiệp………………13
1.6. Kinh nghiệm phát triển ngư nghiệp …………………………………………………………..14
1.6.1. Kinh nghiệm của tỉnh Bình Thuận……………………………………………………….14
1.6.2. Kinh nghiệm của tỉnh Hà Tĩnh ……………………………………………………………15
1.6.3. Kinh nghiệm của huyện Quảng Xương ………………………………………………..15
1.6.4. Bài học rút ra cho huyện Tĩnh Gia……………………………………………………….16
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGƯ NGHIỆP TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA ………………………………………………18
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu……………………………………………………………………18
2.1.1. Điều kiện tự nhiên……………………………………………………………………………..18
2.1.1.1. Vị trí địa lý …………………………………………………………………………………18
2.1.1.2. Thời tiết, khí hậu …………………………………………………………………………19
2.1.1.3. Địa hình ……………………………………………………………………………………..20
2.1.1.4. Tài nguyên nước………………………………………………………………………….20
2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội ……………………………………………………………………..21
2.1.2.1. Dân số, lao động:…………………………………………………………………………21
(Nguồn: số liệu thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2012)…………………………………..22
2.1.2.2. Tình hình sử dụng đất:………………………………………………………………….23
2.1.2.3. Tình hình phát triển kinh tế huyện Tĩnh Gia. …………………………………..23
2.1.2.4. Kết cấu hạ tầng……………………………………………………………………………24
2.1.2.5. Về văn hóa xã hội ………………………………………………………………………..25
2.2. Thực trạng phát triển ngư nghiệp hiện nay trên địa bàn huyện Tĩnh Gia tỉnh
Thanh Hóa ……………………………………………………………………………………………………26
2.2.1. Tình hình nuôi trồng thủy hải sản………………………………………………………..26
2.2.2. Tình hình đánh bắt và khai thác thủy sản ……………………………………………..32
2.2.3. Tình hình chế biến thủy sản………………………………………………………………..39
2.2.4. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá…………………………………………….43
2.2.5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm………………………………………………………………45
2.3. Đánh giá chung về phát triển ngư nghiệp …………………………………………………..48
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc GVHD: ThS. Leâ Quang Dieân
SVTH:Buøi Thò Quyeân vi
2.3.1. Kết quả đạt được……………………………………………………………………………….48
2.3.1.1. Khai thác thủy sản ……………………………………………………………………….48
2.3.1.2. Nuôi trồng thủy hải sản ………………………………………………………………..49
2.3.1.3. Chế biến thủy sản ………………………………………………………………………..49
2.3.1.4. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề biển ……………………………………50
2.3.2. Hạn chế – nguyên nhân ………………………………………………………………………50
2.3.2.1. Hạn chế ………………………………………………………………………………………50
2.3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế …………………………………………52
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
NHẰM PHÁT TRIỂN NGƯ NGHIỆP Ở HUYỆN TĨNH GIA TRONG
THỜI GIAN TỚI ……………………………………………………………………………………………53
3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển ngư nghiệp ở huyện Tĩnh Gia……………..53
3.1.1. Phương hướng chung…………………………………………………………………………53
3.1.2. Mục tiêu …………………………………………………………………………………………..53
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở huyện
Tĩnh Gia trong thời gian tới ……………………………………………………………………………54
3.2.1. Giải pháp về quy hoạch ……………………………………………………………………..54
3.2.2. Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ và khuyến ngư …………………………54
3.2.3. Giải pháp về thị trường………………………………………………………………………56
3.2.4. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực …………………………………………………..56
3.2.5. Giải pháp về quản lý, chỉ đạo sản xuất …………………………………………………57
3.2.6. Nhóm giải pháp về đầu tư…………………………………………………………………..57
3.2.7. Nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ……58
3.2.8. Củng cố phát triển cơ sở dịch vụ hậu cần……………………………………………..58
3.2.9. Giải pháp về quản lý môi trường, bảo vệ nguồn lực thủy sản và phòng
tránh thiên tai …………………………………………………………………………………………….59
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………………………………….60
1. Kết luận ……………………………………………………………………………………………………60
2. Kiến nghị ………………………………………………………………………………………………….60
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Trư
ờ g
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc GVHD: ThS. Leâ Quang Dieân
SVTH:Buøi Thò Quyeân vii
DANH MỤC BIỀU ĐỒ
Biểu đồ 2.1. Diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Tĩnh Gia từ năm 2008 đến 2012……..27
Biểu đồ 2.2. Sản lượng nuôi trồng thủy sản huyện Tĩnh Gia từ năm 2008-2012 ………29
Biểu đồ 2.3: Tình hình chế biến thủy sản huyện Tĩnh Gia năm 2012………………………39
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc GVHD: ThS. Leâ Quang Dieân
SVTH:Buøi Thò Quyeân viii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu kinh tế của huyện Tĩnh Gia……………………………………………….22
Bảng 2.2: Số trường các cấp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia năm 2012………………………24
Bảng2.3. Diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Tĩnh Gia từ năm 2008 đến 2012………..27
Bảng 2.4. Sản lượng nuôi trồng thủy sản huyện Tĩnh Gia từ năm 2008 đến 2012. ……28
Bảng 2.5. Tổng hợp tình hình nuôi trồng thủy sản năm 2012, kế hoạch 2013 ………….29
Bảng 2.6. Số hộ nuôi trồng, đánh bắt và khai thác, chế biến ………………………………….31
Bảng 2.7. Chi phí đầu cơ bản cho mỗi vụ nuôi tôm của các hộ điều tra (bình quân
cho một hộ) ……………………………………………………………………………………..31
Bảng 2.8. Số lượng tàu thuyền đánh bắt qua từ năm 2008-2012 của huyện Tĩnh Gia………33
Bảng 2.9. Sản lượng khai thác thủy sản từ năm 2008-2012……………………………………35
Bảng 2.10: Tổng hợp cơ cấu tàu thuyền, sản lượng khai thác đến 31/12/2012 …………36
Bảng 2.11: Tổng hợp cơ sở chế biến thủy sản năm 2012……………………………………….39
Bảng 2.12: Tổng số cơ sở chế biến thủy sản ở huyện Tĩnh Gia từ năm 2008 đến 2012 ……40
Bảng 2.13: Sản lượng đưa vào chế biến từ năm 2008-2012 …………………………………..41
Bảng 2.14. Sản lượng chế biến nước mắm trên toàn huyện từ năm 2008-2012 ………..41
Bảng 2.15: Tổng hợp tình hình dịch vụ hậu cần nghề cá của huyện Tĩnh Gia từ
năm 2008 đến 2012 …………………………………………………………………………..43
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
in
tế H
uế
Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc GVHD: ThS. Leâ Quang Dieân
SVTH:Buøi Thò Quyeân 1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển ngư nghiệp là bước đi phổ biến, tất yếu của nền sản xuất nông nghiệp trên
con đường xây dựng nông thôn mới, sản xuất tập trung mang tính hàng hóa. Ở nước ta,
ngư nghiệp đã và đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương ven biển trên toàn quốc.
Tĩnh Gia được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài 42.5 km, bao gồm 33 xã và 1
thị trấn. Huyện Tĩnh Gia có 15 xã ven biển, trong đó có 6 xã ở cửa lạch, nguồn lợi
thủy, hải sản tương đối phong phú, người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi
trồng, khai thác và chế biến thủy, hải sản.Từ khi có chủ trương đổi mới cơ chế quản lí
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã có
nhiều chính sách phát triển ngư nghiệp. Mặc dù đã mang lại một thành quả nhất định,
tăng thu nhập cho người lao động và đời sống của người dân đã có nhiều thay đổi góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, tuy nhiên ngư nghiệp ở huyện
Tĩnh Gia còn nhiều hạn chế, quy mô nhỏ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh
tế-xã hội (KT-XH) của huyện.
Xuất phát từ thực tiễn đó, tôi chọn đề tài “ Phát triển ngư nghiệp trên địa bàn
huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay” làm nội dung khóa luận
tốt nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu
Phát triển ngư nghiệp là một nội dung quan trọng có ý nghĩa lí luận và thực tiễn
trong phát triển kinh tế nên có nhiều đề tài nghiên cứu, bài viết liên quan như:
Dương Long Trì: “Nghiên cứu các giải pháp Khoa học công nghệ nhằm củng cố và
tăng cường năng lực thông tin thống kê thủy sản đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của
ngành thủy sản”. Bộ thủy sản-Nhà xuất bản nông nghiệp (2005), Kỷ yều hội thải toàn
quốc về khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá.
Ts. Đỗ Văn Nam: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường của các xí nghiệp
chế biến thủy sản và đề xuất các giải pháp quản lý.”Bộ thủy sản-Nhà xuất bản nông
nghiệp (2005), Kỷ yều hội thải toàn quốc về khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần
nghề cá.
Trư

Đạ
i họ
c K
i h
tế H
uế
Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc GVHD: ThS. Leâ Quang Dieân
SVTH:Buøi Thò Quyeân 2
Nguyễn Đình Xứng, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc thường trực Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Thanh Hóa: “Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng ven biển
gắn với khu kinh tế Nghi Sơn, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật cao để
đảm bảo phát triển”.
Kỹ sư: Vũ Quang Trạch, Giám đốc Cảng Nghi Sơn. “Phát huy thế mạnh của cảng
nước sâu có nhiều ưu thế để phát triển kinh tế biển, đóng góp tích cực cho chiến lược
phát triển kinh tế biển của tỉnh đến năm 2020”.
Ở tỉnh Thanh Hóa cũng có nhiều người nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên đa
phần những nghiên cứu đó vẫn đang tập trung ở những vấn đề, lĩnh vực cụ thể chứ vẫn
chưa có công trình nghiên cứu một cách tổng thể về ngư nghiệp.
Riêng ở huyện Tĩnh Gia cho tới nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào
về phát triển ngư nghiệp một cách đầy đủ, toàn diện. Nó đang dừng lại ở tàu liệu, báo
cáo, tập số liệu thống kê. Kế thừa kết quả của những người đi trước và gắn với hoàn
cảnh cụ thể của địa phương, tôi tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực này dưới góc độ phát triển
ngư nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
3.1. Mục đích của đề tài
Mục đích của đề tài nhằm làm rõ vai trò, ý nghĩa và thực trạng phát triển ngư
nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở lí luận và thực tiễn đó đề
tài đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển ngư nghiệp trong
thời gian tới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của huyện.
3.2. Nhiệm vụ của đề tài.
Để đạt được mục đích đó, đề tài thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:
– Hệ thống hóa các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến phát triển ngư nghiệp.
– Đánh giá thực trạng phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia tỉnh
Thanh Hóa từ năm 2008- 2012.
– Đề xuất những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển ngư nghiệp trong thời gian tới.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài
4.1 Đối tượng
– Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: “Phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện
Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa”.
Trư
ờ g
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc GVHD: ThS. Leâ Quang Dieân
SVTH:Buøi Thò Quyeân 3
4.2 Phạm vi nghiên cứu
+ Về không gian: Nghiên cứu phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia,
tỉnh Thanh Hóa.
+ Về thời gian: Nghiên cứu phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia,
tỉnh Thanh Hóa từ năm 2008 đến năm 2012.
5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
– Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để xem xét và phân tích vấn
đề một cách khoa học, khách quan.
– Phương pháp thu thập thông tin:
Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu báo cáo của phòng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn, phòng thống kê của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp:
Chọn điểm điều tra: Điều tra tại 8 xã của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Chọn mẫu điều tra: Phát phiếu điều tra ngẫu nhiên cho 200 hộ tại 8 xã của huyện
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
– Phương pháp phân tích tổng hợp và xử lí số liệu
Thiết lập các bảng biểu phản ánh một cách khoa học các số liệu đã thu thập được
để thuận tiện cho việc phân tích, so sánh đánh giá kết quả nghiên cứu
– Sử dụng phần mền exel để tính toán, so sánh, xử lí số liệu nghiên cứu.
Phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê và điều tra phỏng vấn tại cơ sở nghiên cứu.
6. Đóng góp của đề

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh gia, tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *