[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (
về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
Tìm hiểu về chỉ số WQI và tình hình điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội
tại tỉnh Tuyên Quang.
Thu thập các thông tin tài liệu: kế thừa các kết quả có sẵn, thu thập,
phân tích qua các báo cáo, đề tài nghiên cứu, các báo cáo đánh giá tác
động môi trường.
Xử lý số liệu thô và thông qua chỉ số WQI tính toán, đánh giá chất
lượng nước cho từng con sông tại tỉnh Tuyên Quang trên từng năm

khoa_luan_su_dung_chi_so_wqi_buoc_dau_danh_gia_chat_luong

 

pdf87 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 7download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Sử dụng chỉ số WQI buớc đầu đánh giá chất luợng nuớc một số sông tại Tuyên Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Người hướng dẫn: Th.S Tô Thị Lan Phương
Sinh viên : Vũ Thị Hà
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
SỬ DỤNG CHỈ SỐ WQI BƢỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƢỢNG NƢỚC MỘT SỐ SÔNG TẠI TUYÊN QUANG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Người hướng dẫn: Th.S Tô Thị Lan Phương
Sinh viên : Vũ Thị Hà
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Vũ Thị Hà Mã số:120759
Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật Môi trường
Tên đề tài: Sử dụng chỉ số WQI bước đầu đánh giá chất lượng nước
một số sông tại Tuyên Quang
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (
về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
Tìm hiểu về chỉ số WQI và tình hình điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội
tại tỉnh Tuyên Quang.
Thu thập các thông tin tài liệu: kế thừa các kết quả có sẵn, thu thập,
phân tích qua các báo cáo, đề tài nghiên cứu, các báo cáo đánh giá tác
động môi trường.
Xử lý số liệu thô và thông qua chỉ số WQI tính toán, đánh giá chất
lượng nước cho từng con sông tại tỉnh Tuyên Quang trên từng năm.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Các số liệu về các chỉ số quan trắc môi trường nước các con sông
trong năm năm trở lại đây.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang.
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Tô Thị Lan Phương
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Khoa Môi trường – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ khóa luận
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………………..
Học hàm, học vị:…………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:……………………………………………………………………………….
Nội dung hướng dẫn:…………………………………………………………………………..
………………..
……………………
……………………
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày tháng năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Vũ Thị Hà Th.S Tô Thị Lan Phương
Hải Phòng, ngày ……tháng……..năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(họ tên và chữ ký)
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành
nhất đến Thạc sĩ Tô Thị Lan Phương, người đã quan tâm, dìu dắt và tận tình
hướng dẫn em trong suốt quá trình làm luận văn. Đồng thời em xin cảm ơn chú
Trịnh Viết Thanh ban lãnh đạo Chi Cục Trưởng – chi cục trưởng Bảo vệ môi
trường, cùng các anh chị Phạm Tiến Tài, Phùng Thế Hiệu, Nguyễn Thanh Bình,
Bùi Xuân Sáng chuyên viên trong Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường tỉnh Tuyên
Quang, đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận văn
này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu và các thầy cô trường Đại Học
Dân Lập Hải Phòng đã tạo mọi điều kiện giúp em hoàn thành luận văn tốt
nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Môi trường đã hết lòng
truyền đạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian
học tại trường.
Xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ và các bạn sinh viên khoa Môi trường đã đóng
góp ý kiến, giúp đỡ, động viên và khuyến khích tôi trong suốt thời gian học tập
và thực hiện luận văn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, ngày 8 tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Vũ Thị Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 3
1.1. Tổng quan về nước [24] ………………………………………………………………………. 3
1.1.1. Định nghĩa của nước ……………………………………………………………………….. 3
1.1.2. Tính chất của nước ………………………………………………………………………….. 3
1.1.3. Phân loại nước thiên nhiên[8] …………………………………………………………… 4
1.1.4. Vai trò và ảnh hưởng của nước [20,21] ……………………………………………… 7
1.1.5. Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước trên thế giới ………………………………… 9
1.1.6. Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước tại Việt Nam[13,24] …………………… 11
1.2. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang [13] ………………….. 13
1.2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên tỉnh tuyên Quang ……………………………. 13
1.2.2. Tổng quan về điều kiện kinh tế – xã hội tỉnh Tuyên Quang[12] …………… 19
1.3. Tổng quan về chỉ số chất lượng nước WQI ………………………………………….. 24
1.3.1. Khái quát về chỉ số chất lượng nước ………………………………………………… 24
1.3.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng chỉ số WQI của một số quốc gia trên
thế giới.[1] …………………………………………………………………………………………….. 28
1.3.3. Tình hình nghiên cứu và áp dụng WQI tại Việt Nam …………………………. 28
CHƢƠNG II: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
…………………………………………………………………………………………………………….. 30
2.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 30
2.2. Nội dung nghiên cứu …………………………………………………………………………. 30
2.3. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………. 31
2.3.1. Tham khảo số liệu …………………………………………………………………………. 31
2.3.2. Xử lý các số liệu thô ………………………………………………………………………. 31
2.3.3. Phương pháp tính toán chỉ số WQI[1] ……………………………………………… 31
CHƢƠNG III : SỬ DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƢỢNG NƢỚC BƢỚC ĐẦU
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC CỦA 3 CON SÔNG CHÍNH TẠI
TỈNH TUYÊN QUANG ………………………………………………………………………… 37
3.1. Sông Lô …………………………………………………………………………………………… 37
3.1.1. Xã Yên Lâm, Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang ……………………………. 37
3.1.2. Phường Minh Xuân – Thành phố Tuyên Quang ………………………………… 41
3.1.3. Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn………………………………………………………….. 44
3.1.4. Đánh giá chất lượng nước sông Lô ………………………………………………….. 46
3.2. Sông Gâm ………………………………………………………………………………………… 49
3.2.1. Khu 17 xã Thanh Tương huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang ………………. 49
3.2.2. Trạm bơm Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang ………………… 52
3.2.3. Ngã ba Lô – Gâm ………………………………………………………………………….. 55
3.2.4. Đánh giá chất lượng nước sông Gâm ……………………………………………….. 57
3.3. Sông Phó Đáy …………………………………………………………………………………… 61
3.3.1. Bản Pình xã Trung Môn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang ……………….. 61
3.3.2Thôn Quyết Thắng thị trấn Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang …………………… 64
3.3.3. Đò Phan Lương huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang ………………………. 67
3.3.4. Đánh giá chất lượng nước sông Phó Đáy ………………………………………….. 69
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………….. 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 74
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Bảng phân chia độ dốc tỉnh Tuyên Quang …………………………………………….. 15
Bảng 1.2. Tần suất lưu lượng lũ lớn nhất …………………………………………………………………. 19
Bảng 1.3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2001 – 2010 tỉnh Tuyên Quang … 20
Bảng 1.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ 2005 – 2010 ………………………………….. 21
Bảng 2.1. Bảng quy định các giá trị qi, BPi ……………………………………………………………… 33
Bảng 2.2. Bảng quy định các giá trị Bpi và qi đối với DO% bão hòa …………………. 34
Bảng 2.3. Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với thông số pH …………………….. 35
Bảng 2.4. Bảng mức đánh giá chất lượng nước ………………………………………………………. 36
Bảng 3.1: Kết quả phân tích mẫu nước mặt Sông Lô(Điểm Xã Yên Lâm –
Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang) ……………………………………………………………………. 37
Bảng 3.2: Kết quả tính WQI cho Sông Lô(Điểm Xã Yên Lâm – Huyện Hàm
Yên – Tỉnh Tuyên Quang) …………………………………………………………………………………………… 39
Bảng 3.3: Kết quả phân tích mẫu nước mặt Sông Lô(Điểm Xã Yên Lâm –
Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang) ……………………………………………………………………. 41
Bảng 3.4: Kết quả tính WQI cho Sông Lô(Điểm Phường Minh Xuân – thành
phố Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang) ………………………………………………………………….. 42
Bảng 3.5: Kết quả phân tích mẫu nước mặt Sông Lô(Điểm Xã Đội Bình –
Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang)…………………………………………………………………….. 44
Bảng 3.6: Kết quả tính WQI cho Sông Lô(Điểm Xã Đội Bình – Huyện Yên Sơn
– Tỉnh Tuyên Quang) ……………………………………………………………………………………………………. 45
Bảng 3.7: Kết quả tính WQI cho Sông Lô tại các vị trí khác nhau ……………………… 46
Bảng 3.8: Kết quả phân tích mẫu nước mặt Sông Gâm(Điểm khu 17 – xã Thanh
Tương – huyện Na Hang – Tỉnh Tuyên Quang) …………………………………………………….. 49
Bảng 3.9: Kết quả tính WQI cho Sông Gâm(Điểm khu 17 – xã Thanh Tương –
huyện Na Hang – Tỉnh Tuyên Quang) ……………………………………………………………………… 50
Bảng 3.10: Kết quả phân tích mẫu nước mặt Sông Gâm(Điểm trạm bơm Vĩnh
Lộc – huyện Chiêm Hóa – Tỉnh Tuyên Quang) …………………………………………………….. 52
Bảng 3.11: Kết quả tính WQI cho Sông Gâm(Điểm trạm bơm Vĩnh Lộc – huyện
Chiêm Hóa – Tỉnh Tuyên Quang) ……………………………………………………………………………… 53
Bảng 3.12: Kết quả phân tích mẫu nước mặt Sông Gâm(Điểm Ngã ba Lô – Gâm
– Tỉnh Tuyên Quang) ……………………………………………………………………………………………………. 55
Bảng 3.13: Kết quả tính WQI cho Sông Gâm(Điểm Ngã ba Lô – Gâm – Tỉnh
Tuyên Quang) ………………………………………………………………………………………………………………… 56
Bảng 3.14: Kết quả tính WQI cho Sông Gâm tại các vị trí khác nhau ……………….. 57
Bảng 3.15: Kết quả phân tích mẫu nước mặt Sông Phó Đáy(Điểm Bản Pình – xã
Trung Môn – huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang) ……………………………………………… 61
Bảng 3.16: Kết quả tính WQI cho Sông Phó Đáy(Điểm Bản Pình – xã Trung
Môn – huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang) …………………………………………………………. 62
Bảng 3.17: Kết quả phân tích mẫu nước mặt Sông Phó Đáy(Điểm thôn Quyết
Thắng – thị trấn Sơn Dương – Tỉnh Tuyên Quang) ……………………………………………….. 64
Bảng 3.18: Kết quả tính WQI cho Sông Phó Đáy(Điểm thôn Quyết Thắng – thị
trấn Sơn Dương – Tỉnh Tuyên Quang) ……………………………………………………………………… 65
Bảng 3.19: Kết quả phân tích mẫu nước mặt Sông Phó Đáy(Điểm đò Phan
Lương – huyện Sơn Dương – Tỉnh Tuyên Quang)…………………………………………………. 67
Bảng 3.20: Kết quả tính WQI cho Sông Phó Đáy(Điểm đò Phan Lương – huyện
Sơn Dương – Tỉnh Tuyên Quang) ……………………………………………………………………………… 68
Bảng 3.21: Kết quả tính WQI cho Sông Phó Đáy tại các vị trí khác nhau ………… 69
DANH MỤC HÌNH VẼ
Đồ thị 3.1: Diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại điểm xã Yên Lâm –
Huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang ……………………………………………………………………… 40
Đồ thị 3.2: Diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại điểm Phường Minh
Xuân – thành phố Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang ………………………………………….. 42
Đồ thị 3.3: Diễn biến chỉ số WQI qua các năm tại điểm Xã Đội Bình – Huyện
Yên Sơn – Tuyên Quang ……………………………………………………………………………………………… 45
Đồ thị 3.4: Diễn biến WQI tại sông Lô vào mùa khô …………………………………………….. 46
Đồ thị 3.5: Diễn biến WQI tại sông Lô vào mùa mưa …………………………………………… 47
Đồ thị 3.6: Diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại điểm Khu 17 – xã
Thanh Tương – huyện Na Hang – Tỉnh Tuyên Quang ………………………………………….. 50
Đồ thị 3.7: diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại Điểm trạm bơm Vĩnh
Lộc – huyện Chiêm Hóa – Tỉnh Tuyên Quang ……………………………………………………….. 53
Đồ thị 3.8: diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại Điểm Ngã ba Lô –
Gâm – Tỉnh Tuyên Quang …………………………………………………………………………………………… 56
Đồ thị 3.9: Diễn biến WQI tại sông Gâm vào mùa khô…………………………………………. 58
Đồ thị 3.10: Diễn biến WQI tại sông Gâm vào mùa mưa ……………………………………… 59
Đồ thị 3.11: diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại Điểm Bản Pình – xã
Trung Môn – huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang ………………………………………………. 62
Đồ thị 3.12: diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại Điểm thôn Quyết
Thắng – thị trấn Sơn Dương – Tỉnh Tuyên Quang …………………………………………………. 65
Đồ thị 3.13: diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại Điểm đò Phan
Lương – huyện Sơn Dương – Tỉnh Tuyên Quang ………………………………………………….. 68
Đồ thị 3.14: Diễn biến WQI tại sông Phó Đáy vào mùa khô ……………………………….. 70
Đồ thị 3.15: Diễn biến WQI tại sông Phó Đáy vào mùa mưa ………………………………. 71
Trường DHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Vũ Thị Hà – Lớp MT1201 1
LỜI MỞ ĐẦU
Nước là tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu
của sự sống và môi trường. Tài nguyên nước trên thế giới nói chung và ở Việt
Nam nói riêng đang chịu sức ép nặng nề do biến đổi khí hậu, tốc độ gia tăng dân
số, do sự phát triển của các hoạt động kinh tế – xã hội, đời sống của con người
có liên quan đến sử dụng nước và tình trạng ô nhiễm, suy thoái nguồn nước
ngày càng trầm trọng.
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc có tổng diện tích đất tự nhiên
578732,71 ha và dân số 727.505 người. Hệ thống sông suối trên địa bàn tỉnh khá
dày đặc, bình quân 900m/km2. Với địa hình bị chia cắt bởi các dãy núi và sông
suối, lượng mưa phân bố không đều giữa các tháng và các mùa trong năm là
nguyên nhân chính gây nên mất cân đối về nguồn nước, gây ra hạn hán về mùa
kiệt, lũ lụt vào mùa mưa.[13]
Trong những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh chuyển dịch
mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông lâm nghiệp, đẩy
nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhu cầu cho phát triển của mọi ngành kinh
tế tăng lên rất nhanh, kéo theo đó là nhu cầu khai thác các nguồn tài nguyên
thiên nhiên phục vụ sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng. Nguy cơ suy thoái các
nguồn tài nguyên và ô nhiễm môi trường ngày càng cao. Đã xuất hiện các hiện
tượng lũ quét, lũ ống, ngập lụt, hạn hán kéo dài, rét đậm rét hại gây thiệt hại về
người, tài sản và mùa màng của nhân dân.
Nhằm phát triển kinh tế – xã hội theo hướng hiệu quả, bền vững, tiết kiệm tài
nguyên, việc đánh giá chất lượng nước các con sông chính trên địa bàn tỉnh là
nội dung cấp thiết phù hợp với tiến trình phát triển trong thời kỳ mới nhằm thực
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đề ra.
Trước đây, việc đánh giá chất lượng nước và mức độ ô nhiễm của các thủy
vực thường dựa vào phân tích các chỉ số chất lượng nước riêng biệt và so sánh
với giá trị giới hạn được quyết định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước
và quốc tế. Cách làm này có nhiều hạn chế. Thứ nhất, đánh giá từng thông số
Trường DHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Vũ Thị Hà – Lớp MT1201 2
riêng biệt không nói lên chất lượng nước tổng quát của con sông. Thứ hai, với
các thông số riêng lẻ, có thông số đạt và có thông số vượt tiêu chuẩn cho phép
nên việc đánh giá chất nước sông chỉ có các nhà khoa học có chuyên môn mới
hiểu được. Do vậy sẽ khó thông tin tình trạng chất lượng nước sông cho công
chúng, gây khó khăn khi các nhà quản lý đưa ra các quyết định nhằm bảo vệ
hay khai thác nguồn nước hợp lý.
Để khắc phục khó khăn trên, cần có một hoặc một hệ thống chỉ số cho phép
nhìn nhận chất lượng nước một cách tổng hợp về các chỉ tiêu lý – hóa – sinh
của nguồn nước, được đánh giá theo một thang điểm thống nhất, dễ hiểu với
các đối tượng phổ thông. Một trong các chỉ số đó là “Chỉ số chất lượng nước –
WQI”. Chỉ số chất lượng nước (WQI) với ưu điểm là đơn giản, dễ hiểu, có
tính khái quát cao có thể được sử dụng cho mục đích đánh giá diễn biến chất
lượng nước theo không gian và thời gian, là nguồn thông tin phù hợp cho
cộng đồng, cho những nhà quản lý không phải chuyên gia về môi trường
nước.
Với những lý do nêu trên, tôi lựa chọn đề tài “ Sử dụng chỉ số WQI bƣớc
đầu đánh giá chất lƣợng nƣớc một số sông tại Tuyên Quang” .
Nội dung khóa luận bao gồm:
Mở đầu.
Chương I: Tổng quan.
Chương II: Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu.
Chương III: Sử dụng chỉ số chất lượng nước bước đầu đánh giá chất
lượng nước của 3 con sông chính tại tỉnh Tuyên Quang.
Kết luận và kiến nghị.
Tài liệu tham khảo.
Trường DHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Vũ Thị Hà – Lớp MT1201 3
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về nƣớc [24]
1.1.1. Định nghĩa của nước
Nước: được xem như một tài nguyên quí giá và cần thiết cho sự sống. Nước
ch

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Sử dụng chỉ số WQI buớc đầu đánh giá chất luợng nuớc một số sông tại Tuyên Quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *