[block id=”bo-sung-1″]

Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian nhận đồ án tốt nghiệp là sinh viên
năm cuối lại tất bật chuẩn bị cho một trong những nhiệm vụ đƣợc xem là quan trọng
nhất trong năm năm Đại học. Đăng ký tín chỉ, đăng ký đề tài, tìm tài liệu Và cùng
với một lƣợng sinh viên khá đông nên công tác quản lý cũng khá phức tạp.
Những bất cập nảy sinh nhƣ: phân công giáo viên hƣớng dẫn, làm sao để đáp ứng
đƣợc nhu cầu sinh viên. Cho tới việc phải tìm gặp từng giáo viên hƣớng dẫn để
đăng ký đề tài. Rồi sau khi tốt nghiệp một lƣợng lớn đồ án sẽ đƣợc lƣu và kho dữ
liệu, đây là một dạng tài liệu mà sinh viên các khóa sau rất cần để tham khảo cũng
nhƣ làm tài liệu. Trong số đó có nhiều luận văn hay có giá trị cao nếu không đƣợc
sử dụng đúng cách sẽ đánh mất đi giá trị của nó.Vậy tại sao không xây dựng một hệ
thống có thể giám sát việc đăng ký đề tài tốt nghiệp vừa tiết kiệm thời gian cho sinh
viên và giáo viên, vừa quản lý và đƣa vào sử dụng hiệu quả tài nguyên luận văn cho
sinh viên tham khảo .

khoa_luan_su_dung_struts_1_xay_dung_website_quan_ly_khoa_lua

pdf23 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 1381 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

i
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………….. 1
2. Khái quát hệ thống ……………………………………………………………………………… 1
3. Ý nghĩa đề tài …………………………………………………………………………………….. 2
4. Phƣơng pháp thực hiện ……………………………………………………………………….. 2
5. Phạm vi thực hiện của đề tài ………………………………………………………………… 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT ……………………… Error! Bookmark not defined. Chƣơng 1:
TỔNG QUAN VỀ JSP …………………………. Error! Bookmark not defined. 1.1
Giới thiệu về JSP ………………………….. Error! Bookmark not defined. 1.1.1
GIỚI THIỆU VỀ STRUTS FRAMEWORK 1 ……… Error! Bookmark not 1.2
defined.
Giới Thiệu …………………………………….. Error! Bookmark not defined. 1.2.1
Cách làm việc của Struts …………………. Error! Bookmark not defined. 1.2.2
Các thành phần của Struts ……………….. Error! Bookmark not defined. 1.2.3
NGÔN NGỮ JAVASCRIPT …………………. Error! Bookmark not defined. 1.3
AJAX …………………………………………………. Error! Bookmark not defined. 1.4
Giới thiệu ……………………………………… Error! Bookmark not defined. 1.4.1
Cơ chế nguyên lý hoạt động ……………. Error! Bookmark not defined. 1.4.2
Nguyên lý hoạt động ………………………. Error! Bookmark not defined. 1.4.3
NGÔN NGỮ HTML5 …………………………… Error! Bookmark not defined. 1.5
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG …….. Error! Bookmark not Chƣơng 2:
defined.
MÔ TẢ BÀI TOÁN ……………………………… Error! Bookmark not defined. 2.1
PHÂN TÍCH YÊU CẦU ………………………. Error! Bookmark not defined. 2.2
Yêu cầu chức năng hệ thống ……………. Error! Bookmark not defined. 2.2.1
Yêu cầu phi chức năng……………………. Error! Bookmark not defined. 2.2.2
THIẾT KẾ USE- CASE ……………………….. Error! Bookmark not defined. 2.3
ii
Mô hình Use case mức tổng quát …….. Error! Bookmark not defined. 2.3.1
Mô hình ca sử dụng mức chi tiết ……… Error! Bookmark not defined. 2.3.2
THIẾT KẾ HỆ THỐNG ……………………….. Error! Bookmark not defined. 2.4
Thiết kế biểu đồ lớp ……………………….. Error! Bookmark not defined. 2.4.1
Thiết kế biểu đồ tuần tự ………………….. Error! Bookmark not defined. 2.4.2
Thiết kế cơ sở dữ liệu …………………….. Error! Bookmark not defined. 2.4.3
TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ …………………………………….. 2 Chƣơng 3:
TRIỂN KHAI …………………………………………………………………………………… 2 3.1
Công nghệ sử dụng …………………………………………………………………….. 2 3.1.1
Phƣơng pháp triển khai ……………………………………………………………….. 2 3.1.2
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ……………………………………………………………….. 3 3.2
Chức năng cho ngƣời dùng ………………………………………………………….. 3 3.2.1
Chức năng cho quản trị viên ………………………………………………………… 5 3.2.2
KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ………………………………………………………. 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………….. Error! Bookmark not defined.
iii
DANH SÁCH HÌNH VẼ
Hình 1-1: Quá trình nạp, dịch và thực thi trang của một trang JSP ………….. Error!
Bookmark not defined.
Hình 1-3: Quá trình biên dịch trang JSP …………… Error! Bookmark not defined.
Hình 1-4: Cơ chế hoạt động của trang JSP ……….. Error! Bookmark not defined.
Hình 1-5: Sơ đồ hoạt động Struts ……………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 2-1: Mô hình use case mức tổng quát hệ thống.Error! Bookmark not
defined.
Hình 2-2: Sơ đồ use case chức năng đăng ký đề tài luận văn trực tuyến. …. Error!
Bookmark not defined.
Hình 2-3: Sơ đồ use case chức năng quản lý thông tin cá nhân.Error! Bookmark
not defined.
Hình 2-4: Sơ đồ use case chức năng quản lý lớp. . Error! Bookmark not defined.
Hình 2-5: Sơ đồ use case chức năng quản lý chuyên ngành đào tạo ………… Error!
Bookmark not defined.
Hình 2-6: Sơ đồ use case chức năng quản lý giáo viênError! Bookmark not
defined.
Hình 2-7: Sơ đồ use case chức năng duyệt đề tài . Error! Bookmark not defined.
Hình 2-8: Sơ đồ use case chức năng quản lý thống kê.Error! Bookmark not
defined.
Hình 2-9: Biểu đồ lớp chức năng đăng ký thành viên.Error! Bookmark not
defined.
Hình 2-10: Biểu đồ lớp chức năng đăng nhập hệ thống.Error! Bookmark not
defined.
Hình 2-11: Biểu đồ lớp chức năng đăng ký đề tài trực tuyến.Error! Bookmark
not defined.
Hình 2-12: Biểu đồ lớp chức năng upload tài liệu Error! Bookmark not defined.
Hình 2-13: Biểu đồ lớp chức năng quản lý giáo viên.Error! Bookmark not
defined.
Hình 2-14: Biểu đồ lớp chức năng quản lý lớp …. Error! Bookmark not defined.
Hình 2-15: Biểu đồ lớp chức năng quản lý ngành Error! Bookmark not defined.
iv
Hình 2-16: Biểu đồ lớp chức năng quản lý sinh viên.Error! Bookmark not
defined.
Hình 2-17: Biểu đồ lớp chức năng quản lý danh sách đề tàiError! Bookmark
not defined.
Hình 2-18: Biểu đồ lớp chức năng tra cứu ……….. Error! Bookmark not defined.
Hình 2-19: Biểu đồ lớp chức năng quản lý thống kêError! Bookmark not
defined.
Hình 2-20: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký thành viênError! Bookmark not
defined.
Hình 2-21: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập hệ thốngError! Bookmark not
defined.
Hình 2-22: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký đề tài trực tuyến …………….. Error!
Bookmark not defined.
Hình 2-23: Biểu đồ tuần tự chức năng Upload tài liệuError! Bookmark not
defined.
Hình 2-24: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm giáo viênError! Bookmark not
defined.
Hình 2-25: Biểu đồ tuần tự chức năng sửa thông tin giáo viênError! Bookmark
not defined.
Hình 2-26: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa giáo viênError! Bookmark not
defined.
Hình 2-27: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm lớp .. Error! Bookmark not defined.
Hình 2-28: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm ngànhError! Bookmark not
defined.
Hình 2-29: Biều đồ tuần tự chức năng duyệt bài .. Error! Bookmark not defined.
Hình 2-30: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê … Error! Bookmark not defined.
Hình 2-31: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm .. Error! Bookmark not defined.
Hình 2-32: Mô hình thực thể kết hợp ………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 2-33: Sơ đồ dữ liệu quan hệ ……………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 3-1:Giao diện trang chủ ……………………………………………………………………… 3
Hình 3-2: Quản lý thông tin cá nhân ……………………………………………………………. 3
Hình 3-3: Giao diện chức năng đăng ký đề tài ………………………………………………. 4
v
Hình 3-4:Giao diện xem tải tài liệu ……………………………………………………………… 4
Hình 3-5: Giao diện quản lý đăng ký đê tài …………………………………………………… 5
Hình 3-6:Giao diện khi thực hiên thao tác đăng ký mới …………………………………. 6
Hình 3-7:Giao diện thông báo chức năng phân giáo viên ngẫu nhiên ………………. 6
Hình 3-8: Giao diện quản lý sinh viên ………………………………………………………….. 7
Hình 3-9:Danh sách đăng ký đề tài đề tài đồ án tốt nghiệp ……………………………… 8
Hình 3-10:Giao diện duyệt đề tài …………………………………………………………………. 8
Hình 3-11:Tra cứu thông tin giáo viên hƣớng dẫn …………………………………………. 9
Hình 3-12:Chức năng duyệt tài liệu do ngƣời dùng đăng ……………………………….. 9
DANH SÁCH BẢNG BIỂU
Bảng 1-1: Các thành phần trong struts-config …… Error! Bookmark not defined.
Bảng 2-1: Bảng chức vụ. ……………………………….. Error! Bookmark not defined.
Bảng 2-2: Bảng chuyên ngành ………………………… Error! Bookmark not defined.
Bảng 2-3: Bảng lớp sinh hoạt …………………………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 2-4: Bảng học vị …………………………………… Error! Bookmark not defined.
vi
Bảng 2-5: Bảng đăng ký đề tài ……………………….. Error! Bookmark not defined.
Bảng 2-6: Bảng tƣơng tác ………………………………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 2-7: Bảng giáo viên ………………………………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 2-8: Bảng thông báo ……………………………… Error! Bookmark not defined.
Bảng 2-9: Bảng luận văn ……………………………….. Error! Bookmark not defined.
Bảng 2-10: Bảng sinh viên …………………………….. Error! Bookmark not defined.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian nhận đồ án tốt nghiệp là sinh viên
năm cuối lại tất bật chuẩn bị cho một trong những nhiệm vụ đƣợc xem là quan trọng
nhất trong năm năm Đại học. Đăng ký tín chỉ, đăng ký đề tài, tìm tài liệu Và cùng
với một lƣợng sinh viên khá đông nên công tác quản lý cũng khá phức tạp.
Những bất cập nảy sinh nhƣ: phân công giáo viên hƣớng dẫn, làm sao để đáp ứng
đƣợc nhu cầu sinh viên. Cho tới việc phải tìm gặp từng giáo viên hƣớng dẫn để
đăng ký đề tài. Rồi sau khi tốt nghiệp một lƣợng lớn đồ án sẽ đƣợc lƣu và kho dữ
liệu, đây là một dạng tài liệu mà sinh viên các khóa sau rất cần để tham khảo cũng
nhƣ làm tài liệu. Trong số đó có nhiều luận văn hay có giá trị cao nếu không đƣợc
sử dụng đúng cách sẽ đánh mất đi giá trị của nó.Vậy tại sao không xây dựng một hệ
thống có thể giám sát việc đăng ký đề tài tốt nghiệp vừa tiết kiệm thời gian cho sinh
viên và giáo viên, vừa quản lý và đƣa vào sử dụng hiệu quả tài nguyên luận văn cho
sinh viên tham khảo .
Từ những vấn đề bức xúc đó, và dựa trên lợi thế phát triển vƣợt bậc của Công
nghệ thông tin hiện nay nên em đã quyết định chọn đề tài tốt nghiệp : Sử dụng
Struts 1 xây dựng Website quản lý khóa luận tốt nghiệp. Nhằm xây dựng một hệ
thống với chức năng chính là giúp sinh viên thuận tiên trong việc đăng ký đề tài và
tìm kiếm tài liệu hiệu quả. Hi vọng đề tài sẽ góp phần giúp giải quyết đƣợc những
khó khăn bất cập trên.
Nội dung trình bày:
* Chương 1: Cơ sở lý thuyết Trình bày lý thuyết cơ bản về JSP, Javascript,
HTML5, mô hình Struts framework 1.
* Chương 2: Phân tích và thiết kế xây dựng website quản lý khóa luận trực
tuyến.
* Chương 3: Cài đặt và triển khai xây dựng chương trình, trình bày xây dựng
những module chính của chương trình, kết quả demo của chương trình.
2. Khái quát hệ thống
2.1 Qúa trình đăng ký đề tài Đồ án tốt nghiệp
Sinh viên tiến hành đăng ký một tài khoản theo Mã số sinh viên, cung cấp đầy đủ
thông tin chính xác về Họ tên, ngày sinh, lớp và ngành học. Sau đó đăng nhập vào
hệ thống với tài khoản vừa đăng ký và tiến hành đăng ký đề tài. Tại mục này sinh
viên phải cung cấp tên đề tài, lựa chọn giáo viên hƣớng dẫn và mô tả sơ bộ về đề
tài. Sau khi đăng ký hoàn tất website sẽ tự động chuyển sang cửa số để sinh viên
sửa đổi thông tin đề tài. Sinh viên chỉ đƣợc phép sửa đề tài nếu đề tài này chƣa đƣợc
duyệt. Sau khi đề tài đƣợc duyệt chức năng sửa đề tài sẽ bị khóa.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đóng góp và kho tƣ liệu của trƣờng bằng cách
đăng tải luận văn của minh lên website.
2.2 Hệ thống Website
Website có trách nhiệm dựa vào thông tin của sinh viên đăng ký (Họ tên, lớp,
ngành) để đƣa ra nhƣng thông tin phù hợp để sinh viên lựa chọn nhƣ : Thông tin
giáo viên theo khoa
2.3. Vai trò của quản trị viên
Quản trị viên tiếp nhận đề tài, tiến hành duyệt đề tài cho sinh viên. Xác nhận
tình trạng của đề tài, thực hiện các chức năng phân bố giảng viên hƣớng dẫn.
3. Ý nghĩa đề tài
Với sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng phổ biến của Internet cũng nhƣ công
nghệ thông tin “quản lý đăng ký khóa luận trực tuyến” sẽ là một giải pháp thiết thực
giúp giải quyết vấn đề khó khăn khi sinh viên đăng ký đề tài quá đông và cũng giúp
sinh viên và giảng viên hƣớng dẫn tiết kiệm một lƣợng lớn thời gian đi lại.
4. Phương pháp thực hiện
Theo xu hƣớng phát triển website hiện nay thì có ba loại ngôn ngữ chính xây
dựng website, đó là PHP, ASP và JSP Servlet.
– PHP : thích hợp phát triển những trang web nhỏ, miễn phí kết hợp với
mySQL.
– ASP : với những tính năng mạnh mẽ nhƣng phải trả tiền để cài đặt Server.
– JSP : miễn phí nhƣng vẫn rất mạnh, có thể sánh ngang cùng ASP.
Ở đề tài sẽ phát triển ứng dụng web dựa trên nền của Struts 1, sử dụng java
servlet, jsp, giao diện sử dụng Bootstrap và Sql Server 2012.
5. Phạm vi thực hiện của đề tài
Hệ thống xây dựng có 3 tác nhân: Quản trị, Sinh Viên có tài khoản đăng nhập hệ
thống (Thành Viên) và Khách vãng lai chƣa có tài khoản (Khách). Mỗi tác nhân sẽ
có thể thực hiện các chức năng riêng của mình khi sử dụng hệ thống, tùy thuộc vào
quyền của mình.
– Khách vãng lai chƣa có tài khoản có thể đăng ký tài khoản, tìm kiếm
thông tin đề tài, xem thông tin tài liệu.
– Thành viên có tài khoản hệ thống sẽ có đầy đủ các chức năng của khách
vãng lai. Ngoài ra có thể thực hiện đăng ký đề tài, sửa đề tài, quản lý
thông tin cá nhân, đăng, tải tài liệu.
– Quản trị có toàn quyền và chức năng của các nhóm thành viên cùng với
các chức năng quản lý hệ thống: quản lý giáo viên, quản lý sinh viên,
duyệt đề tài ….
Đề tài tập trung giải quyết vấn đề quan trọng nhất là quá trình đăng ký đề tài của
sinh viên một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, đồng thời giải quyết những vấn đề
cốt lõi nhất trong quản lý các thông tin liên quan đến việc quản lý đề tài cho quản
trị.
Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp
TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
TRIỂN KHAI 1.1
Công nghệ sử dụng 1.1.1
– Ngôn ngữ lập trình: Java, SQL, HTML5, JavaScript.
– Sử dụng server: Apache Tomcat 7.0.42.
– Xây dựng ứng dụng web theo trên mô hình Struts
– Công cụ lập trình: Eclipse, Microsoft SQL Server 2012.
Phương pháp triển khai 1.1.2
Triển khai xây dựng chức năng của hệ thống theo các tác nhân sử dụng .Thứ tự
nhóm quản trị xây dựng trƣớc sau đó mới đến nhóm ngƣời dùng. Bao gồm:
– Đối với quản trị:
 Chức năng quản lý quản lý sinh viên.
 Chức năng quản lý quản lý giáo viên.
 Chức năng quản lý quản lý lớp.
 Chức năng quản lý quản lý ngành đào tạo.
 Chức năng quản lý duyệt đề tài.
 Chức năng quản lý quản lý đăng ký- phân bố giảng viên hƣớng dẫn.
 Chức năng quản lý tra cứu danh sách hƣớng dẫn của giảng viên
 Chức năng quản lý thông báo : viết thông báo, cập nhật và xóa thông báo
 Chức năng duyệt bài tài liệu đăng lên từ ngƣời dùng.
– Đối với nhóm người dùng(sinh viên):
 Chức năng đăng ký, đăng nhập.
 Chức năng tra cứu thông tin đề tài
 Chức năng đăng ký đề tài tốt nghiệp
 Chức năng đăng tài liệu.
 Chức năng tƣơng tác với tài liệu : tìm kiếm tài liệu, xem chi tiết, tải
xuống, bình chọn luân văn.
 Chức năng quản lý thông tin cá nhân.
Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 1.2
Chức năng cho người dùng 1.2.1
Trang chủ 1.2.1.1
Hình 0-1:Giao diện trang chủ
Khi truy cập vào giao diện trang chủ của hệ thống ngƣời dùng sẽ thấy các chức
năng đƣợc bố trí một cách trực quan và dễ sử dụng nhất. Ở góc trên bên phải là
chức năng đăng nhập, đăng ký. Menu giữa trang là các chức năng chính mà ngƣời
dùng có thể sử dụng bao gồm: Xem tài liệu luận văn, tra cứu thông tin đề tài,liên hệ
Quản lý thông tin cá nhân 1.2.1.2
Hình 0-2: Quản lý thông tin cá nhân
Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp
Thông qua giao diện quản lý thông tin cá nhân, sinh viên có thể thực hiên các
thao tác thay đổi thông tin cá nhận. Sinh viên phải đảm bảo thông tin cá nhân là
hoàn toàn chính xác.Để đảm bảo đề tài sau khi đăng ký là hợp lệ.
Chức năng đăng ký đề tài 1.2.1.3
Hình 0-3: Giao diện chức năng đăng ký đề tài
Giao điện này giúp sinh viên có thể đăng ký đề tài tốt nghiệp dễ dàng. Tại mục
giáo viên hƣớng dẫn, hệ thông sẽ tự tính toán một giáo viên có thể hƣớng dẫn tối đa
bao nhiêu sinh viên. Nếu đủ số lƣợng thị tên giáo viên sẽ không hiển thị trên
Dropdown list nữa.
Chức năng xem và tải tài liệu 1.2.1.4
Hình 0-4:Giao diện xem tải tài liệu
Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp
Với giao diện này ngƣời dùng có thể xem và tìm kiếm những tài liệu luận văn đã
đƣợc đăng tải lên trƣớc đó để phục vụ cho việc học tập. Ngƣời dùng có thể tím kiếm
và liệt kê tài liệu theo các mục và tải tài liệu về. Ngoài ra ngƣời dùng còn có thể
xem chi tiết thông tin của tài liệu và tham gia đánh giá cho tài liệu bằng cách nhấp
vào button chi tiết.
Chức năng cho quản trị viên 1.2.2
Quản lý đăng ký đề tài 1.2.2.1
Hình 0-5: Giao diện quản lý đăng ký đê tài
Thông qua giao diện này quản trị viện có thể thực hiện chức năng bắt đầu một kỳ
đăng ký đồ án mới. Khi quản trị trị viên ấn vào button “Đăng ký mới” toàn bộ dữ
liệu đăng ký trƣớc đó đƣợc sao lƣu và tiến hành cho một kỳ đăng ký mới.
Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp
– Chức năng đăng ký mới.
Hình 0-6:Giao diện khi thực hiên thao tác đăng ký mới
– Chức năng phân giảng viên hướng dẫn ngẫu nhiên
Mặc định sau khi thực hiện thao tác đăng ký mới thì sinh viên sẽ đƣợc đăng ký
giảng viên hƣớng dẫn theo nhu cầu. Ngoài ra website cũng hộ trợ chức năng phân
phối giáo viên tự động ngẫu nhiên nhƣ hình dƣới đây.
Hình 0-7:Giao diện thông báo chức năng phân giáo viên ngẫu nhiên
Khi thực hiện tác tác phân giảng viên hƣớng dẫn ngẫu nhiên thì toàn bộ sinh viên
sẽ đƣợc hệ thống phân phối giảng viên hƣớng dẫn ngẫu nhiên. Số sinh viên mà mỗi
giảng viên hƣớng dẫn sẽ bằng tổng số sinh viên tham gia chia cho số giảng viên.
Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp
Quản lý sinh viên 1.2.2.2
Hình 0-8: Giao diện quản lý sinh viên
Với giao diện này quản trị viên có thể dễ dàng trong việc quản lý thông tin sinh
viên nhƣ: sữa đổi thông tin, đặt trạng thái cho tài khoản sinh viên. Để chuẩn bị các
điều kiện cần thiết cho sinh viên đủ điều kiệu tham gia đăng ký đề tài luận văn.
Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp
Chức năng duyệt đề tài 1.2.2.3
Hình 0-9:Danh sách đăng ký đề tài đề tài đồ án tốt nghiệp
Giao diện mặc định liệt kê danh sách sinh viên đã đăng ký đề tài và chƣa đƣợc
duyệt. Với hộp tìm kiếm quản trị viên có thể liệt kê nhóm đề tài theo những yêu cầu
cụ thể. Để duyệt cho đề tài quản trị viện ấn và mục chi tiết và tiến hành duyệt. Tại
giao diện của mục chi tiết đề tài sẽ hiển thị chức năng duyệt dề tài cho sinh viên.
Giao diện duyệt đề tài nhƣ hình dƣới đây.
– Chức năng duyệt đề tài
Hình 0-10:Giao diện duyệt đề tài
Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp
Tra cứu thông tin giáo viên hướng dẫn 1.2.2.4
Hình 0-11:Tra cứu thông tin giáo viên hướng dẫn
Bằng việc nhập vào mã số giảng viên, hệ thống sẽ liệt kê ra thông tin giảng viên
tƣơng ứng với mã số giảng viên và danh sách tất cả học sinh cùng thông tinh đề tài
mà giảng viên đó hƣớng dẫn vào xuất danh sách ra file Microsoft Word.
Chức năng duyệt bài đăng 1.2.2.5
Hình 0-12:Chức năng duyệt tài liệu do người dùng đăng
Khi ngƣời dùng đăng bài, đăng tài liệu thì yêu cầu đó sẽ đƣợc gửi lên cho ngƣời
quản lý. Ngƣời quan lý sẽ duyệt để cho phép bài đăng hiển thi trên trang tài liệu hay
không.
Sử dụng Struts 1 xây dựng webs

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *