[block id=”bo-sung-1″]


Ô nhiễm nguồn nước do tác động của nước thải sinh hoạt và sản xuất
đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Việc bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn nước để
cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất, đáp ứng nhu cầu hiện tại và
thỏa mãn nhu cầu tương lai đã và đang là bài toán nan giải đối với Việt Nam nói
riêng và cả thế giới nói chung. Đối với các thành phố lớn hiện nay,định hướng
phát triển kinh tế sẽ tập trung mạnh vào các ngành dịch vụ như thương mại, tài
chính, ngân hàng, du lịch, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, đào tạo, công nhân kỹ
thuật cao Dân số tăng lên kéo theo lượng lớn nước thải sinh hoạt xả thải ra môi
trường gây nên tình trạng “quá tải” cho hệ thống kênh thoát nước thải và các hồ điều
hòa. Việc xử lý nước thải sinh hoạt của các cụm dân cư sẽ góp phần giảm tải áp lực
cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung của thành phố, góp phần bảo vệ chất
lượng nguồn nước cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Đây cũng
chính là lý do đề tài “thiết kế bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang xử lý nƣớc thải
sinh hoạt “ hình thành.


pdf58 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thiết kế bãi lọc trồng cây dõng chảy ngang xử lý nước thải sinh hoạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
Sinh viên : Nguyễn Quốc Pháp
HẢI PHÕNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–
THIẾT KẾ BÃI LỌC TRỒNG CÂY DÕNG CHẢY
NGANG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
Sinh viên : Nguyễn Quốc Pháp
HẢI PHÕNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Quốc Pháp Mã SV: 1112301028
Lớp: MT1501 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Thiết kế bãi lọc trồng cây dòng chảy ngay xử lý nước thải
sinh hoạt
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
……
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
……
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Tô Thị Lan Phương
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ khóa luận
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày .tháng .năm 2015
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày .. tháng . năm 2015
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Nguyễn Quốc Pháp ThS. Tô Thị Lan Phương
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2015
Hiệu trƣởng
GS.TS.NSƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Hải Phòng, ngày tháng năm 2015
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………… 1
1.1. Cơ sở hình thành đề tài …………………………………………………………………….. 1
1.2. Mục tiêu đề tài ………………………………………………………………………………… 1
1.3. Nội dung đề tài ………………………………………………………………………………… 1
1.4. Phương pháp nghiên cứu đề tài …………………………………………………………. 2
1.4.1 Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết …………………………….. 2
1.4.2 Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu …………………………………………. 2
1.4.3 Phương pháp so sánh …………………………………………………………………….. 3
1.4.4 Phương pháp hệ thống …………………………………………………………………… 3
1.5. Phương hướng phát triển của đề tài ……………………………………………………. 3
1.6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn ……………………………………………….. 3
1.6.1 Ý nghĩa khoa học ………………………………………………………………………….. 3
1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn ………………………………………………………………………….. 4
CHƢƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ NƢỚC THẢI SINH HOẠT VÀ PHƢƠNG
PHÁP XỬ LÝ ………………………………………………………………………………………… 5
2.1 Nguồn gốc và đặc tính nước thải sinh hoạt ………………………………………… 5
2.2 Thành phần và tính chất nước thải ……………………………………………………… 6
2.2.1 Thành phần nước thải …………………………………………………………………… 6
2.2.2 Tính Chất Nước Thải …………………………………………………………………… 8
2.3 Tổng quan phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt ……………………………. 10
2.3.1 Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt ………………… 11
2.3.2 Phương pháp hóa học ………………………………………………………………….. 16
2.3.3 Phương pháp sinh học …………………………………………………………………. 19
2.4 Tìm hiểu vùng đất ngập nước trong xử lý nước thải …………………………… 23
2.4.1 Cấu tạo vùng đất ngập nước ………………………………………………………… 23
2.4.1.1 Bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang (Horizontal flow-HF) ………………… 24
2.4.1.2 Bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng (Vertical flow-VF) …………………….. 24
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028
2.4.1.3 Kết hợp HF và VF ………………………………………………………………………. 25
2.4.2 Cơ chế xử lý nước thải …………………………………………………………………. 26
CHƢƠNG III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ………………………….. 30
3.1 Các thông số nước thải …………………………………………………………………… 30
3.1.1 Nồng độ các chất trong nước thải ………………………………………………….. 30
3.1.2 Yêu cầu nước thải đầu ra ……………………………………………………………… 30
3.1.3 Giá trị lưu lượng dùng để thiết kế …………………………………………………. 31
3.2 Đề xuất phương án xử lý nước thải bằng bãi lọc trồng cây dòng
chảy ngang …………………………………………………………………………………………….. 31
3.3 Tính toán thông số hệ thống ……………………………………………………………. 33
3.3.1 Song chắn rác ……………………………………………………………………………… 33
3.3.2 Bể gom-điều hòa ………………………………………………………………………… 33
3.3.3 Bể lọc kị khí ……………………………………………………………………………… 35
3.3.4 Bể làm thoáng …………………………………………………………………………….. 38
3.3.5 Bãi lọc trồng cây …………………………………………………………………………. 40
3.3.6 Tính toán chi phí (tham khảo giá xây dựng trên thị trường) …………….. 44
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 47
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Tải trọng chất bẩn theo đầu người. ……………………………………………….. 6
Bảng 2.2 Tải lượng ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt. …………………………………….. 9
Bảng 2.3 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt. ……………………… 9
Bảng 2.4 Thành phần trung bình của nước thải sinh hoạt. …………………………… 10
Bảng 2.5 chức năng các công trình, thiết bị trọng hệ thống xử lý nước thải. ….. 15
Bảng 2.6 Qúa trình đông tụ tủa bông. ……………………………………………………….. 17
Bảng 2.7 ứng dụng quá trình xử lý hóa học. ………………………………………………. 18
Bảng 2.8 Các quá trình sinh học trong xử lý nước thải. ………………………………. 20
Bảng 2.9 Cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm. ……………………………………………………… 27
Bảng 3.1 Đặc trưng nước thải sinh hoạt cần xử lý. ……………………………………… 30
Bảng 3.2 : thông số nước thải đầu ra ………………………………………………………… 31
Bảng 3.3 Giá trị tính toán bể gom-điều hòa ……………………………………………….. 34
Bảng 3.4 Giá trị tính toán bể lọc kị khí ……………………………………………………… 38
Bảng 3.5 Giá trị tính toán bể sục khí …………………………………………………………. 39
Bảng 3.6 : Giá trị tính toán bãi lọc ……………………………………………………………. 44
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1 Song chắn rác …………………………………………………………………………… 12
Hình 2.2: Bể lắng cát ngang. ……………………………………………………………………. 13
Hình 2.3 Bể lọc sinh học biofilter. ……………………………………………………………. 19
Hình 2.4: Mặt cắt ngang bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang. ……………………… 24
Hình 2.5. Sơ đồ mặt cắt ngang của một bãi lọc dòng chảy đứng. ………………… 25
Hình 2.6. Cơ chế xử lý nước thải trong bãi lọc. ………………………………………….. 26
Hình 2.7: Qúa trình khuếch tán oxy qua rễ. ……………………………………………….. 28
Hình 2.8 : Biến đổi nitơ trong một vùng đất ngập nước. ……………………………… 29
Hình 3.1 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng bãi lọc trồng cây dòng
chảy ngang …………………………………………………………………………………………….. 32
Hình 3.2 Cách bố trí ống nước trong bể lọc kỵ khí. …………………………………….. 37
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT Ký hiệu
chữ viết tắt
Ý nghĩa chữ viết tắt
1 BOD5 Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày
2 BOD Nhu cầu oxy sinh hóa
3 COD Nhu cầu oxy hóa học
4 TSS Tổng hàm lượng các chất rắn lơ lửng
5 HF Bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang
6 VF Bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng
7 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
8 TCXD Tiêu chuẩn xây dựng
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028 Trang 1
CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Cơ sở hình thành đề tài
Ô nhiễm nguồn nước do tác động của nước thải sinh hoạt và sản xuất
đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Việc bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn nước để
cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất, đáp ứng nhu cầu hiện tại và
thỏa mãn nhu cầu tương lai đã và đang là bài toán nan giải đối với Việt Nam nói
riêng và cả thế giới nói chung. Đối với các thành phố lớn hiện nay,định hướng
phát triển kinh tế sẽ tập trung mạnh vào các ngành dịch vụ như thương mại, tài
chính, ngân hàng, du lịch, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, đào tạo, công nhân kỹ
thuật caoDân số tăng lên kéo theo lượng lớn nước thải sinh hoạt xả thải ra môi
trường gây nên tình trạng “quá tải” cho hệ thống kênh thoát nước thải và các hồ điều
hòa. Việc xử lý nước thải sinh hoạt của các cụm dân cư sẽ góp phần giảm tải áp lực
cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung của thành phố, góp phần bảo vệ chất
lượng nguồn nước cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Đây cũng
chính là lý do đề tài “thiết kế bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang xử lý nƣớc thải
sinh hoạt “ hình thành.
1.2. Mục tiêu đề tài
Tính toán thiết kế bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang xử lý nước thải sinh
hoạt.
1.3. Nội dung đề tài
Nội dung khóa luận tập trung vào một số vấn đề sau :
Tổng quan về nước thải sinh hoạt.
Tìm hiểu một số phương pháp chính trong xử lý nước thải sinh hoạt.
Tìm hiểu về bãi lọc trồng cây trong xử lý nước thải (vùng đất ngập
nước).
Thiết kế bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang và các công trình phụ trợ xử
lý nước thải sinh hoạt.
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028 Trang 2
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài
Khóa luận này tính toán thiết kế dựa trên số liệu giả định của một khu dân
cư với mức xả thải nhỏ và các thông số ở mức độ trung bình của nước thải sinh
hoạt, nhằm góp phần bảo vệ môi trường và có thể ứng dụng vào các khu dân cư
nhỏ có mức xả thải thấp được hình thành trong tương lai.
1.4.1 Phƣơng pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết
Phương pháp phân loại lý thuyết: là phương pháp sắp xếp các tài liệu khoa
học thành hệ thống logic chặt chẽ theo từng mặt,từng đơn vị kiến thức, từng vấn
đề khoa học có cùng dấu hiệu bản chất, có cùng hướng phát triển để dễ nhận
biết, dễ sử dụng theo mục đích nghiên cứu, giúp phát hiện các quy luật phát triển
của đối tượng, sự phát triển của kiến thức khoa học để từ đó dự đoán được các
xu hướng phát triển mới của khoa học và thực tiễn.
Phương pháp hệ thống hóa lý thuyết: là phương pháp sắp xếp những thông
tin đa dạng thu thập được từ các nguồn, các tài liệu khác nhau thành một hệ
thống với một kết cấu chặt chẽ (theo quan điểm hệ thống-cấu trúc của việc xây
dựng một mô hình lý thuyết trong nghiên cứu khoa học) để từ đó mà xây dựng
một lý thuyết mới hoàn chỉnh giúp hiểu biết đối tượng đầy đủ và sâu sắc hơn.
Phân loại và hệ thống hóa là hai phương pháp đi liền với nhau. Trong phân
loại đã có yếu tố hệ thống hóa. Hệ thống hóa phải dựa trên cơ sở phân loại và hệ
thống hóa làm cho phân loại được hợp lý và chính xác hơn.
1.4.2 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp tài liệu
Phân tích tài liệu là phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu bằng cách
phân tích chúng thành từng mặt, từng bộ phận để hiểu vấn đề một cách đầy đủ
và toàn diện, từ đó chọn lọc những thông tin quan trọng cho đề tài nghiên cứu.
Phương pháp tổng hợp là phương pháp liên kết từng mặt, từng bộ phận
thông tin, từ cái lý thuyết đã thu được để tạo ra một hệ thống lý thuyết mới đầy
đủ và sâu sắc hơn về vấn đề nghiên cứu.
Phân tích tài liệu đảm bảo cho tổng hợp nhanh và chọn lọc đúng thông tin
cần thiết, tổng hợp giúp cho phân tích sâu sắc hơn.
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028 Trang 3
1.4.3 Phƣơng pháp so sánh
Phương pháp so sánh là phương pháp xem xét các thông số cần phân tích
bằng cách dựa trên việc so sánh số liệu đo được với một quy chuẩn nhất định để
từ đó xác định được các thông số cần xem xét có nằm trong giới hạn cho phép
hay không.
– So sánh kết quả tính toán của công trình với TCVN 7957:2008 (Thoát
nước-Mạng lưới và công trình bên ngoài-Tiêu chuẩn thiết kế), từ đó đánh giá
được các thông số thiết kế có phù hợp không.
– So sánh các chỉ tiêu nước thải đầu ra với QCVN 14:2008/BTNMT
(Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt), từ đó có thể xác định chất
lượng nước thải đầu ra của công trình thiết kế.
1.4.4 Phƣơng pháp hệ thống
Một số hệ thống là tập hợp các thành tố có mối quan hệ tương tác với
nhau. Sự thay đổi một thành tố sẽ dẫn đến sự thay đổi một thành tố khác, từ đó
dẫn đến thay đổi một thành tố thứ 3Bất cứ một tương tác nào trong hệ thống
cũng có tính nguyên nhân, vừa có tính điều khiển. Rất nhiều tương tác có thể
liên kết với nhau thành một chuỗi tương tác nguyên nhân-kết quả. Hệ thống luôn
có sự học hỏi và rút kinh nghiệm liên tục trong quá trình phát triển.
1.5. Phƣơng hƣớng phát triển của đề tài
Do kiến thức và thời gian có hạn nên khóa luận chỉ tính toán thiết kế bãi
lọc trồng cây dòng chảy ngang cùng các công trình phụ trợ cho một cụm dân cư
giả định có mức xả thải là 30 m3/ngày chứ không đi vào tính toán chi tiết cho
một khu dân cư cụ thể nào. Khi áp dụng tham khảo để xây dựng hệ thống xử lý
nước thải cho các cụm dân cư cụ thể cần phải có sự khảo sát và điều chỉnh, bổ
sung các thông số phù hợp.
1.6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
1.6.1 Ý nghĩa khoa học
+ Đề tài góp phần vào việc tìm hiểu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải
sinh hoạt cho cụm dân cư vừa và nhỏ bằng phương pháp mới thân thiện với môi
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028 Trang 4
trường, dễ vận hành mà chi phí thấp. Từ đó góp phần vào công tác bảo vệ môi
trường, cải thiện chất lượng tài nguyên nước để phục vụ cho các nhu cầu sản
xuất và sinh hoạt.
+ Giúp các nhà quản lý làm việc hiệu quả hơn trong việc bảo vệ môi trường.
1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn
Đề tài sẽ được nghiên cứu bổ sung để có thể áp dụng đối với các khu dân
cư trên trên cả nước.
Hạn chế việc xả thải bừa bãi nước thải sinh hoạt ra môi trường, góp phần
cải thiện chất lượng môi trường.
Giảm áp lực cho hệ thống các hồ điều hòa xử lý nước thải trong thành
phố.
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028 Trang 5
CHƢƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ NƢỚC THẢI
SINH HOẠT VÀ PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ
2.1 Nguồn gốc và đặc tính nƣớc thải sinh hoạt [5]
Nước thải sinh hoạt là nước được thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục
đích sinh hoạt của cộng đồng: tắm, giặt giũ, tẩy rửa, vệ sinh cá nhân,Chúng
thường được thải ra từ các căn hộ, cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ, và các
công trình khác. Lượng nước thải sinh hoạt của một khu dân cư phụ thuộc vào
dân số, vào tiêu chuẩn cấp nước và đặc điểm của hệ thống thoát nước. Tiêu
chuẩn cấp nước sinh hoạt cho một khu dân cư phụ thuộc vào khả năng cung cấp
nước của nhà máy nước hay các trạm cấp nước hiện có. Các trung tâm đô thị
loại 1 có tiêu chuẩn cấp nước (200 l/ngày) cao hơn so với các vùng ngoại thành
(150 l/ngày) và nông thôn (100 l/ngày), do đó lượng nước thải sinh hoạt tính
trên một đầu người cũng có sự khác biệt giữa thành thị và nông thông (lượng
nước thải ≈ 80% lượng nước cấp). Nước thải sinh hoạt ở các trung tâm đô thị
thoát bằng hệ thống thoát nước dẫn ra các sông, rạch, còn các vùng ngoại thành
và nông thôn do không có hệ thống thoát nước nên nước thải thường được tiêu
thoát tự nhiên vào các ao hồ hoặc thoát bằng biện pháp tự thấm. [10]
Khối lượng nước thải của một cộng đồng dân cư phụ thuộc vào:
– Quy mô dân số
– Tiêu chuẩn cấp nước
– Khả năng và đặc điểm của hệ thống thoát nước
– Loại hình sinh hoạt
– Đặc tính chung của nước thải sinh hoạt thường bị ô nhiễm bởi các chất cặn
bã hữu cơ, các chất hữu cơ hòa tan (thông qua chỉ tiêu BOD5/COD), các chất
dinh dưỡng (Nitơ, phospho), các vi trùng gây bệnh (E.Coli, coliform);
Mức độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào :
– Lưu lượng nước thải
– Tải trọng chất bẩn tính theo đầu người
Khóa luận toát nghieäp GVHD: Th.s Tô Thị Lan Phương
SVTH: Nguyễn Quốc Pháp-1112301028 Trang 6
Trong đó tải trọng chất bẩn tính theo đầu người phụ thuộc vào:
– Mức sống, điều kiện sống và tập quán sống
– Điều kiện khí hậu
Bảng 2.1 Tải trọng chất bẩn theo đầu người. [10]
Các đại lƣợng Khối lƣợng (g/ngƣời.ngày)
Chất rắn lơ lửng (SS) 60-65
BOD5 nước thải đã lắng 30-35
BOD5 nước thải chưa lắng 65
Chất hoạt động bề mặt 2-2.5
N-NH4
+
8
Phốt phát (P2O5) 3.3
Clorua (CL
-
) 10
2.2 Thành phần và tính chất nƣớc thải
2.2.1 Thành phần nƣớc thải [5]
Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt phụ thuộc rất nhiều vào nguồn
gốc nước thải. Đặc điểm chung của nước thải sinh hoạt là thành phần của chúng
tương đối ổn định. Các thành phần này bao gồm 52% chất hữu cơ, 48% chất vô
cơ, ng

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Thiết kế bãi lọc trồng cây dõng chảy ngang xử lý nước thải sinh hoạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *