[block id=”bo-sung-1″]


Khi công nghiệp hóa chăn nuôi cộng với sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng
đàn gia súc thì chất thải từ hoạt động chăn nuôi của các trang trại, gia trại đã làm
cho môi trường chăn nuôi đặc biệt là môi trường xung quanh bị ô nhiễm trầm
trọng, nó đã gây nên một làn sóng mới phản đối các trang trại chăn nuôi từ phía
người dân ở gần các trang trại. Theo báo cáo tổng kết của Viện chăn nuôi, hầu
hết các hộ chăn nuôi đều để nước thải chảy tự do ra môi trường xung quanh gây
mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt là vào những ngày oi bức. Nồng độ khí H2S và
NH3 cao hơn mức cho phép khoảng 30-40 lần.Tổng số VSV và bào tử nấm cũng
cao hơn mức cho phép rất nhiều lần. Ngoài ra nước thải chăn nuôi còn có chứa
coliform, e.coli, COD., và trứng giun sán cao hơn rất nhiều lần so với tiêu
chuẩn cho phép. Hiện nay với sự hội nhập quốc tế kèm với nó là sự gia tăng
những quy định về bảo vệ môi trường, ý thức ngày càng được nâng cao của
cộng đồng về các vấn đề môi trường thì vấn đề môi trường nói chung và môi
trường chăn nuôi nói riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.
Trên thế giới môi trường chăn nuôi đã được đánh giá một cách khá toàn diện,
một trong số đó là các nghiên cứu về xử lý chất thải chăn nuôi.


pdf69 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 / ngày đêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Văn Phong
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Đặng Chinh Hải
HẢI PHÒNG – 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI
TRONG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG SUẤT
200M
3
/ NGÀY ĐÊM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Văn Phong
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Đặng Chinh Hải
HẢI PHÒNG – 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Văn Phong Mã SV: 1312301010
Lớp: MT1701 Ngành: Kỹ thuật Môi Trường
Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn
công suất 200m3/ ngày đêm
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Đặng Chinh Hải
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họvà tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày …..tháng ….. năm2017
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ….. tháng ….. năm 2017
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …. tháng …. năm 2017
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2017
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian vừa học qua, em đã được các thầy cô trong khoa
môi trường tận tình chỉ dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu, khóa luận tốt
nghiệp này là dịp để em tổng hợp lại những kiến thức đã học, đồng thời rút ra
những kinh nghiệm cho bản thân cũng như trong các phần học tiếp theo.
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn
giảng viên TS. Đặng Chinh Hải đã tận tình hướng dẫn, cung cấp cho em những
kiến thức quý báu, những kinh nghiệm trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt
nghiệpnày.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Môi Trường đã giảng dạy, chỉ
dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt thời gian vừa qua.
Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên trong đồ án này còn
nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và bạn bè
nhằm rút ra những kinh nghiệm cho công việc sắptới.
Hải Phòng, Ngày tháng năm 2017
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Văn Phong
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 2
1.1.Phát triển chăn nuôi ảnh hưởng đến môi trường ……………………………………… 2
1.1.2. Tổng quan về chất thải chăn nuôi ……………………………………………………… 4
1.2. Các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo……………………………………. 5
1.2.1. Phương pháp xử lý cơ học ………………………………………………………………… 6
1.2.2. Phương pháp xử lý hóa lý ………………………………………………………………… 6
1.2.3. Phương pháp xử lí sinh học ………………………………………………………………. 7
1.2.3.1. Phương pháp xử lí hiếu khí ……………………………………………………………. 7
1.2.3.2. Phương pháp xử lý kỵ khí ……………………………………………………………… 7
1.2.3.3. Các hệ thống xử lý nhân tạo bằng phương pháp sinh học ………………….. 8
1.2.3.4. Các hệ thống xử lý tự nhiên bằng phương pháp sinh học …………………. 11
1.2.3.5. Ứng dụng thực vật nước để xử lý nước thải …………………………………… 14
CHƢƠNG 2: ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI
HEO CÔNG SUẤT 200M3/NGÀY ĐÊM ……………………………………………….. 16
2.1. Cơ sở lựa chọn phương án xử lý nước thải ………………………………………….. 16
2.2 phương án thiết kế ……………………………………………………………………………. 17
3.1Tính toán song chắn rác ……………………………………………………………………… 19
3.2. ể lắng cát ………………………………………………………………………………………. 21
3.2.1. Mục đích bể lắng cát ……………………………………………………………………… 21
3.2.2. Tính toán thiết kế bể lắng cát ………………………………………………………….. 22
3.3 ể điều hòa …………………………………………………………………………………… 24
3.3.1: Chức năng ……………………………………………………………………………………. 24
3.3.2: Tính toán kích thước bể: ………………………………………………………………… 24
3.4.1. Nhiệm vụ ……………………………………………………………………………………… 28
3.4.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………… 28
3.5. ể xử lí kị khí U S ……………………………………………………………………. 31
3.5.1. Mục đích bể kị khí …………………………………………………………………………. 31
3.5.2. Tính toán thiết kế bể kị khí …………………………………………………………….. 33
3.6. ể eroten ………………………………………………………………………………………. 39
3.6.1. Nhiệm vụ ……………………………………………………………………………………… 39
3.6.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………… 39
3.7. ể lắng 2 ………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
3.7.1. Mục đích của bể lắng ………………………….. Error! Bookmark not defined.
3.7.2. Tính toán thiết kế bể lắng …………………….. Error! Bookmark not defined.
3.8. ể n n b n ……………………………………………. Error! Bookmark not defined.
3.8.1. Mục đích bể n n b n …………………………… Error! Bookmark not defined.
3.8.2. Tính toán thiết kế bể n n b n ……………….. Error! Bookmark not defined.
3.9. Hồ sinh học …………………………………………… Error! Bookmark not defined.
3.9.1. Nhiệm vụ …………………………………………… Error! Bookmark not defined.
3.9.2. Tính toán …………………………………………… Error! Bookmark not defined.
ẾT LUẬN VÀ IẾN NGH ………………………… Error! Bookmark not defined.
1. Kết luận: ……………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
2. Kiến nghị ………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM HẢO …………………………………………………………………….. 58
DANH MỤC BẢNG
ảng 1.1: Lượng phân gia súc, gia cầm thải ra hằng ngày tính theo tỷ lệ ………… 3
% khối lượng cơ thể …………………………………………………………………………………. 3
ảng 1.2: Lượng chất thải chăn nuôi 1000 kg lợn trong 1 ngày …………………….. 3
ảng 1.3: Một số thực vật nước phổ biến Chongrak Polprasert, 1997 ……….. 15
ảng 2.1:Thành phần nước thải chăn nuôi heo …………………………………………… 16
ảng 3.1: Các thông số thiết kế cho song chắn rác [7 ………………………………… 19
ảng 3.2: Các thông số tính toán và kích thước song chắn rác …………………….. 20
ảng 3.3: Các thông số thiết kế cho bể lắng cát [10 …………………………………… 22
ảng 3.4: Các thông số tính toán của bể lắng cát ……………………………………….. 23
ảng 3.5: các thông số tính toán của bể điều hòa. ………………………………………. 27
ảng 3.6: Các thông số cơ bản thiết kế cho bể lắng 1 …………………………………. 29
ảng 3.7: Các thông số thiết kế bể UASB …………………………………………………. 33
ảng 3.8: Các thông số tính toán bể U S ……………………………………………….. 38
ảng 3.9: Các kích thước điển hình của aerotank xáo trộn hoàn toàn[7 ……….. 42
ảng 3.10: tổng hợp tính toán bể aerotank ……… Error! Bookmark not defined.
ảng 3.11: Các thông số tính toán của bể lắng. .. Error! Bookmark not defined.
ảng 3.12 : Các thông số tính toán của bể n n b n ……….. Error! Bookmark not
defined.
DANH MỤC HÌNH
Hình3.1: Mặt cắt và mặt bằng song chắn rác thiết kế ………………………………….. 21
Hình3.2: Mặt cắt và mặt bằng bể lắng cá …………………………………………………… 24
Hình3.3: Mặt bằng củabể điều hòa …………………………………………………………… 28
Hình 3.4: Mặt cắt bể lắng 1 ……………………………………………………………………… 31
Hình 3.5: Sơ đồ cấu tạo bể U S ……………………………………………………………. 32
ảng 3.7: Các thông số thiết kế bể U S …………………………………………………. 33
ảng 3.8: Các thông số tính toán bể U S ……………………………………………….. 38
Hình 3.6: Mặt cắt bể U S …………………………………………………………………….. 38
Hình 3.7: Mặt cắt bểaerotank ………………………… Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
BTNMT: Bộ tài Nguyên Môi Trường
TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
TS: Tổng chất rắn
TDS: Chất rắn hòa tan
TSS: Chất rắn lơ lửng
BOD5: Nhu cầu Oxy sinh hóa
COD: Nhu cầu Oxy hóa học
DO: Lượng Oxy hòa tan
SS: Chất rắn lơ lửng (không thể lọc được)
Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Văn Phong – MT1701 1
MỞ ĐẦU
Khi công nghiệp hóa chăn nuôi cộng với sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng
đàn gia súc thì chất thải từ hoạt động chăn nuôi của các trang trại, gia trại đã làm
cho môi trường chăn nuôi đặc biệt là môi trường xung quanh bị ô nhiễm trầm
trọng, nó đã gây nên một làn sóng mới phản đối các trang trại chăn nuôi từ phía
người dân ở gần các trang trại. Theo báo cáo tổng kết của Viện chăn nuôi, hầu
hết các hộ chăn nuôi đều để nước thải chảy tự do ra môi trường xung quanh gây
mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt là vào những ngày oi bức. Nồng độ khí H2S và
NH3 cao hơn mức cho phép khoảng 30-40 lần.Tổng số VSV và bào tử nấm cũng
cao hơn mức cho phép rất nhiều lần. Ngoài ra nước thải chăn nuôi còn có chứa
coliform, e.coli, COD…, và trứng giun sán cao hơn rất nhiều lần so với tiêu
chuẩn cho phép. Hiện nay với sự hội nhập quốc tế kèm với nó là sự gia tăng
những quy định về bảo vệ môi trường, ý thức ngày càng được nâng cao của
cộng đồng về các vấn đề môi trường thì vấn đề môi trường nói chung và môi
trường chăn nuôi nói riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.
Trên thế giới môi trường chăn nuôi đã được đánh giá một cách khá toàn diện,
một trong số đó là các nghiên cứu về xử lý chất thải chăn nuôi.
Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Văn Phong – MT1701 2
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1.Phát triển chăn nuôi ảnh hƣởng đến môi trƣờng
Trong những năm gần đây, nghành chăn nuôi nước ta phát triển nhanh
chóng cả về số lượng vật nuôi cũng như quy mô trang trại. Trong khi đó cơ sở
vật chất và kỹ thuật chuồng trại chưa đảm bảo nên năng suất chăn nuôi thấp và
gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường
và tác động đến sức khỏe con người trên nhiều khía cạnh: ô nhiễm môi trường
đất, nước mặt, nước ngầm, không khí. Đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều
căn bệnh về hô hấp, tiêu hóa do trong chất thải chăn nuôi có chứa nhiều VSV
gây bệnh, trứng giun , sán. Tổ chức y tế thế giới(WHO) khuyến cáo: nếu chất thải
chăn nuôi không được thu gom và xử lý hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức
khỏe con người, vật nuôi và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt là các
loại virus biến thể từ các dịch bệnh long móng lở mồm, bệnh heo tai xanh lây lan
trong môi trường gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi.
Theo Tổ chức nông lương thế giới(FAO), chất thải chăn nuôi toàn cầu tạo
ra 65% lượng Nito oxit(N2O) trong khí quyển. Khí này hấp thu năng lượng ặt
trời gấp 296 lần CO2. Động vật nuôi còn thải ra 9% lượng khí CO2 toàn cầu,
73% lượng khí Methane CH4 Khí này có khả năng giữ nhiệt cao gấp 23 lần
CO2. Ngoài các khí gây hiệu ứng nhà kính như trên, thì còn có tới hơn 40 loại
khí gây mùi khác, mà chủ yếu là NH3 và H2S. Theo số liệu thống kê của Cục
chăn nuôi, hằng năm đàn gia súc, gia cầm của Việt Nam thải ra từ 73 đến 76
triệu tấn chất thải. Số lượng chất thải này chủ yếu được sử dụng làm phân bón.
Tuy nhiên, trước khi đưa vào sử dụng chúng được xử lý trước, tùy vào quy mô
của các trang trại chăn nuôi mà có các hình thức xử lý khác nhau. Hiện nay, vẫn
còn nhiều trang trại chăn nuôi heo, bò vẫn thải một lượng lớn chất thải trực
tiếp ra cống toát nước, kênh mương gây ra sự ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng. Đặc biêt là các trang trại quy mô nhỏ ở các vùng nông thôn. Gây ảnh
hưởng xấu tới sức khỏe người dân sống xung quanh. Chăn nuôi được xác định là
một trong những nghành tạo ra lượng chất thải lớn nhất. Chất thải chăn nuôi bao
Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Văn Phong – MT1701 3
gồm các chất ở dạng rắn, lỏng hay khí phát sinh ra trong qua trình sản xuất chăn
nuôi. Như:
– Chất thải của bản thân gia súc, gia cầm như phân, nước tiểu, lông, vảy da và
các phủ tạng loại thải của gia súc, gia cầm…
– Nước thải từ quá trình tắm gia súc, rửa chuồng hay rửa dụng cụ và thiết
bị chăn nuôi, nước làm mát hay từ các hệ thống dịch vụ chăn nuôi
– Thức ăn thừa, các vật dụng chăn nuôi, thú y bị loại ra trong quá trình chăn
nuôi.
– Bệnh phẩm thú y, xác gia súc, gia cầm chết.
– Bùn lắng từ các mương dẫn, hố chứa hay lưu trữ và chế biến hay xử lý chất
thải
Hằng ngày, gia súc và gia cầm thải ra một lượng chất thải rất lớn. Khối
lượng phân và nước tiểu chiếm từ 1,5 – 6% khối lượng cơ thể và tang nhanh
theo quá trình tăng thể trọng
Bảng 1.1: Lƣợng phân gia súc, gia cầm thải ra hằng ngày tính theo tỷ lệ
% khối lƣợng cơ thể
Loại gia súc Tỷ lệ % phân so với khối lượng cơ thể
Lợn 6 – 8
Bò sữa 7 – 8
Bò thịt 5 – 8
Gà, vịt 5
Bảng 1.2: Lƣợng chất thải chăn nuôi 1000 kg lợn trong 1 ngày
Chỉ tiêu Khối lượng (kg)
Tổng lượng phân 84
Tổng lượng nước tiểu 39
TS 11
BOD5 3.1
NH4 – N 0.29
SS 0.027
Nguồn: ASEA standards
Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Văn Phong – MT1701 4
1.1.2. Tổng quan về chất thải chăn nuôi
a. Phân
Phân là sản phẩm loại thải của quá trình tiêu hoá của gia súc, gia cầm bị
bài tiết ra ngoài qua đường tiêu hóa. Trong phân chứa nhiều chất hữu cơ nên là
nguồn dinh dưỡng tốt cho cây trồng và các loài động vật khác như cá, giun.
Thành phần hóa học của phân:
– Các chất hữu cơ gồm các chất protein, carbonhydrate, chất béo và các
sản phẩm trao đổi của chúng – Các chất vô cơ bao gồm các hợp chất khoáng đa
lượng, vi lượng). Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo 4
GVHD: Ths. Lê Tấn Thanh Lâm
– Nước: là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 65 – 80% khối
lượng của phân.
– Dư lượng của thức ăn bổ sung cho gia súc, gồm các thuốc kích thích
tăng trưởng, các hormone hay dư lượng kháng sinh
– Các men tiêu hóa của bản thân gia súc, chủ yếu là các men tiêu hóa sau
khi sử dụng bị mất hoạt tính và được thải ra ngoài
– Các mô và chất nhờn tróc ra từ niêm mạc đường tiêu hoá .
– Các thành phần tạp từ môi trường thâm nhập vào thức ăn trong quá trình
chế biến thức ăn hay quá trình nuôi dưỡng gia súc (cát, bụi, .
– Các yếu tố gây bệnh như các vi khuẩn hay ký sinh trùng bị nhiễm trong
đường tiêu hoá gia súc hay trong thức ăn
b. Nƣớc tiểu:
Nước tiểu gia súc là sản phẩm bài tiết của con vật, chứa đựng nhiều độc tố,
là sản phẩm cặn bã từ quá trình sống của gia sú, khi phát tán vào môi trường có thể
chuyển hóa thành các chất ô nhiễm gây tác hại cho con người và môi trường.
c. Nƣớc thải:
Nước thải chăn nuôi là hỗn hợp bao gồm cả nước tiểu, nước tắm gia súc,
rửa chuồng. Nước thải chăn nuôi còn có thể chứa một phần hay toàn bộ lượng
phân được gia súc, gia cầm thải ra. Nước thải là dạng chất thải chiếm khối lượng
lớn nhất trong chăn nuôi. Theo khảo sát của Trương Thanh Cảnh và các ctv
Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Văn Phong – MT1701 5
(2006) trên gần 1.000 trại chăn nuôi heo quy mô vừa và nhỏ ở một số tỉnh phía
Nam cho thấy hầu hết các cơ sở chăn nuôi đều sử dụng một khối lượng lớn nước
cho gia súc. Cứ 1 kg chất thải chăn nuôi do lợn thải ra được pha thêm với từ 20
đến 49 kg nước. Lượng nước lớn này có nguồn gốc từ các hoạt động tắm cho gia
súc hay d ng để rửa chuồng nuôi hành ngày Việc xử dụng nước tắm cho gia
súc hay rửa chuồng làm tăng lượng nước thải đáng kể, gây khó khăn cho việc
thu gom và xử lý nước thải sau này. Thành phần của nước thải rất phong phú,
chúng bao gồm các chất rắn ở dạng lơ lửng, các chất hòa tan hữu cơ hay vô cơ,
trong đó nhiều nhất là các hợp chất chứa nitơ và photpho. Nước thải chăn nuôi
còn chứa rất nhiều vi sinh vật, ký sinh trùng, nấm, nấm men và các yếu tố gây
bệnh sinh học khác. Do ở dạng lỏng và giàu chất hữu cơ nên khả năng bị phân
hủy vi sinh vật rất cao. Chúng có thể tạo ra các sản phẩm có khả năng gây ô
nhiễm cho cả môi trường đất, nước và không khí. Nồng độ các chất ô nhiễm
trong nước thải phụ thuộc vào thành phần của phân, nước tiểu gia súc, lượng
thức ăn rơi vãi, mức độ và phương thức thu gom (số lần thu gom, vệ sinh
chuồng trại và có hốt phân hay không hốt phân trước khi rửa chuồng , lượng
nước dùng tắm gia súc và vệ sinh chuồng trại
1.2. Các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo
Việc xử lý nước thải chăn nuôi heo nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm
trong nước thải đến một nồng độ cho ph p có thể xả vào nguồn tiếp nhận. Việc lựa
chọn phương pháp làm sạch và lựa chọn quy trình xử lý nước phụ thuộc vào các
yếu tố như :
 Các yêu cầu về công nghệ và vệ sinh nước.
 Lưu lượng nước thải.
 Các điều kiện của trại chăn nuôi.
 Hiệu quả xử lý.
Đối với nước thải chăn nuôi, có thể áp dụng các phương pháp sau :
 Phương pháp cơ học
 Phương pháp hóa lý
 Phương pháp sinh học
Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Văn Phong – MT1701 6
Trong các phương pháp trên ta chọn xử lý sinh học là phương pháp chính.
Công trình xử lý sinh học thường được đặt sau các công trình xử lý cơ học,
hóa lý.
1.2.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 / ngày đêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *