[block id=”bo-sung-1″]


Từ ngàn năm nay cuộc sống của người nông dân Việt Nam gắn liền với cây lúa và
chăn nuôi gia súc. Chăn nuôi gia súc không chỉ cung cấp phần lớn thịt tiêu thụ hằng
ngày, là nguồn cung cấp phân hữu cơ cho cây trồng, chăn nuôi heo còn tận dụng thức
ăn và thu hút lao động dư thừa trong nông nghiệp. Với những đặc tính riêng của nó
như tăng trọng nhanh, vòng đời ngắn chăn nuôi heo luôn được quan tâm và trở thành
con vật không thể thiếu được của cuộc sống hằng ngày trong hầu hết các gia đình nông
dân. Trong những năm gần đây đời sống của nhân dân ta không ngừng được cải thiện
và nâng cao, nhu cầu tiêu thụ thịt trong đó chủ yếu là thịt heo ngày một tăng cả về số
lượng và chất lượng đã thúc đẩy ngành chăn nuôi heo bước sang bước phát triển mới.
Hiện nay trên cả nước ta đã xây dựng nhiều mô hình chăn trại chăn nuôi heo với quy
mô lớn, chủ yếu phân bố tại 5 vùng trọng điểm là Mộc Châu Sơn La , Hà Nội và các
vùng phụ cận, khu vực TPHCM và các tỉnh xung quanh, Lâm Đồng và một số tỉnh
duyên hải miền Trung. Bên cạnh những mặt tích cực, vấn đề môi trường do ngành
chăn nuôi gây ra đang được dư luận và các nhà làm công tác môi trường quan tâm. Ở
các nước có nền chăn nuôi công nghiệp phát triển mạnh như Hà Lan, Anh, Mỹ,Hàn
Quốc, thì đây là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn nhất. Ở Việt Nam, khía cạnh
môi trường của ngành chăn nuôi chỉ được quan tâm trong vài năm trở lại đây khi tốc
độ phát triển chăn nuôi ngày càng tăng, lượng chất thải do chăn nuôi đưa vào môi
trường ngày càng nhiều, đe dọa đến môi trường đất, nước, không khí xung quanh một
cách nghiêm trọng.


pdf68 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 300m3 / ngày đêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢIPHÒNG
——————————-
KHÓA LUẬN TỐTNGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Đặng Chinh Hải
HẢI PHÒNG – 2016
ISO 9001:2008
Sinh Viên : Trần Văn Sơn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————-
THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI
TRONG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN
CÔNG SUẤT 300M3/NGÀY ĐÊM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Trần Văn Sơn
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Đặng Chinh Hải
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Trần Văn Sơn Mã SV: 1112301034
Lớp: MT1501 Ngành: Kỹ thuật Môi Trường
Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại
chăn nuôi lợn công suất 300m3/ngày đêm
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1.Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý
luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bảnvẽ).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tínhtoán.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Địa điểm thực tập tốtnghiệp.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Đặng Chinh Hải
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 10 tháng 10 năm2016
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 26 tháng 12 năm 2016
Đã nhận nhiệmvụĐTTN Đã giao nhiệm vụĐTTN
Sinh viên Ngườihướngdẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2016
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số vàchữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2016
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian vừa học qua, em đã được các thầy cô trong khoa
môi trường tận tình chỉ dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu, khóa luận tốt
nghiệp này là dịp để em tổng hợp lại những kiến thức đã học, đồng thời rút ra
những kinh nghiệm cho bản thân cũng như trong các phần học tiếp theo.
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn
giảng viên ThS. Đặng Chinh Hải đã tận tình hướng dẫn, cung cấp cho em
những kiến thức quý báu, những kinh nghiệm trong quá trình hoàn thành khóa
luận tốt nghiệpnày.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Môi Trường đã giảng dạy, chỉ
dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt thời gian vừa qua.
Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên trong đồ án này còn
nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và bạn bè
nhằm rút ra những kinh nghiệm cho công việc sắptới.
Hải Phòng, Ngày tháng năm 2016
Sinh viên thực hiện
Trần Văn Sơn
MỤC LỤC
Mở đầu …………………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 2
1.1. Thành phần, tính chất của nước thải chăn nuôi ……………………………………… 2
1.1.1. Các chất hữu cơ và vô cơ …………………………………………………………………. 2
1.1.2. Nito ( N ) và Photpho ( P ) ……………………………………………………………….. 2
1.1.3. Vi sinh vật gây bệnh ………………………………………………………………………… 2
1.2. Các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo……………………………………. 2
1.2.1. Phương pháp xử lý cơ học ………………………………………………………………… 3
1.2.2. Phương pháp xử lý hóa lý ………………………………………………………………… 3
1.2.3. Phương pháp xử lí sinh học ………………………………………………………………. 3
1.2.3.1. Phương pháp xử lí hiếu khí ……………………………………………………………. 4
1.2.3.2. Phương pháp xử lý kỵ khí ……………………………………………………………… 4
1.2.3.3. Các hệ thống xử lý nhân tạo bằng phương pháp sinh học …………………. 4
1.2.3.4. Các hệ thống xử lý tự nhiên bằng phương pháp sinh học …………………… 7
1.2.3.5. Ứng dụng thực vật nước để xử lý nước thải …………………………………… 10
1.2.3.6. Ứng dụng lục bình để xử lý nước thải …………………………………………… 11
CHƢƠNG 2: ĐỀ XUẤT CÁC PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ NƢỚCTHẢI CHĂN
NUÔI HEO CÔNG SUẤT300M3/NGÀY ĐÊM ……………………………………… 14
2.1. Cơ sở lựa chọn phương án xử lý nước thải ………………………………………….. 14
2.2. Phuơng án thiết kế.. ………………………………………………………………………….. 15
CHƢƠNG 3: T NH TOÁN THIẾT Ế CÔNG TR NH ĐƠN V CỦA HỆ
THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THỐNG NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG
SUẤT 300M3/NGÀY ĐÊM …………………………………………………………………… 17
3.1 Tính toán song chắn rác …………………………………………………………………….. 17
3.2. ể lắng cát ………………………………………………………………………………………. 19
3.2.1. Mục đích bể lắng cát ……………………………………………………………………… 19
3.2.2. Tính toán thiết kế bể lắng cát ………………………………………………………….. 19
3.3 Bể điều hòa …………………………………………………………………………………… 22
3.3.1: Chức năng: . …………………………………………………………………………………. 22
3.3.2: Tính toán kích thước bể …………………………………………………………………. 22
3.4: Bể lắng …………………………………………………………………………………………… 23
3.4.1. Nhiệm vụ ……………………………………………………………………………………… 27
3.4.2. Tính toán……… ……………………………………………………………………………… 28
3.5. ể xử lí kị khí U S ……………………………………………………………………. 29
3.5.1. Mục đích bể kị khí …………………………………………………………………………. 29
3.5.2. Tính toán thiết kế bể kị khí …………………………………………………………….. 31
3.6. ể eroten ………………………………………………………………………………………. 36
3.6.1. Nhiệm vụ ……………………………………………………………………………………… 36
3.6.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………… 37
3.7. ể lắng 2 …………………………………………………………………………………………. 45
3.7.1. Mục đích của bể lắng …………………………………………………………………….. 45
3.7.2. Tính toán thiết kế bể lắng ……………………………………………………………….. 45
3.8. ể n n b n ………………………………………………………………………………………. 49
3.8.1. Mục đích bể n n b n ……………………………………………………………………… 49
3.8.2. Tính toán thiết kế bể nén bùn. …………………………………………………………. 52
3.9. Hồ sinh học. …………………………………………………………………………………….. 56
3.9.1. Nhiệm vụ ……………………………………………………………………………………… 52
3.9.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………… 52
ẾT LUẬN VÀ IẾN NGH ……………………………………………………………….. 54
1.Kết luận: …………………………………………………………………………………………….. 54
2.Kiến nghị ……………………………………………………………………………………………. 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 56
DANH MỤC BẢNG
ảng 1.1: Một số thực vật nước phổ biến Chongrak Polprasert, 1997 ……….. 11
ảng 1.2: Vai trò của các bộ phận của thực vật nước trong hệ thống xử lý ……. 11
ảng 2.1: Thành phần nước thải chăn nuôi heo ………………………………………….. 14
Bảng 3.1: Các thông số thiết kế cho song chắn rác 9 ……………………………….. 17
ảng 3.2: Các thông số tính toán và kích thước song chắn rác …………………….. 18
ảng 3.3: Các thông số thiết kế cho bể lắng cát 9 ……………………………………. 19
ảng 3.4: Các thông số tính toán của bể lắng cát ……………………………………….. 21
ảng 3.5: các thông số tính toán của bể điều hòa. ………………………………………. 26
Bảng 3.6: Các thông số cơ bản thiết kế cho bể lắng 1 …………………………………. 27
ảng 3.7: Các thông số thiết kế bể UASB …………………………………………………. 31
ảng 3.8: Các thông số tính toán bể U S ……………………………………………….. 35
Bảng 3.9: Các kích thước điển hình của aerotank xáo trộn hoàn toàn[1] ……….. 39
Bảng 3.10: tổng hợp tính toán bể aerotank ………………………………………………… 44
ảng 3.11: Các thông số tính toán của bể lắng. ………………………………………….. 49
ảng 3.12: Các thông số tính toán của bể n n b n ……………………………………… 50
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Sơ đồ thiết kế hệ thống xử lí nước thải chăn nuôi lợn …………………… 15
Hình 3.1: Mặt cắt và mặt bằng song chắn rác thiết kế …………………………………. 19
Hình 3.2: Mặt cắt và mặt bằng bể lắng cát …………………………………………………. 22
Hình 3.3: Mặt bằng của bể điều hòa …………………………………………………………. 26
Hình 3.4: Mặt cắt bể lắng 1 ……………………………………………………………………… 29
Hình 3.5 : Sơ đồ cấu tạo bể UASB …………………………………………………………… 30
Hình 3.6: Mặt cắt bể UASB …………………………………………………………………….. 36
Hình 3.7: Mặt cắt bể aerotank ………………………………………………………………….. 45
Hình 3.8: Mặt cắt và mặt bằng bể nén bùn ………………………………………………… 51
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
BTNMT: Bộ tài Nguyên Môi Trường
TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
TS: Tổng chất rắn
TDS: Chất rắn hòa tan
TSS: Chất rắn lơ lửng
BOD5: Nhu cầu Oxy sinh hóa
COD: Nhu cầu Oxy hóa học
DO: Lượng Oxy hòa tan
SS: Chất rắn lơ lửng (không thể lọc được)
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
SV: Trần Văn Sơn – MT1501 1
Mở đầu
Từ ngàn năm nay cuộc sống của người nông dân Việt Nam gắn liền với cây lúa và
chăn nuôi gia súc. Chăn nuôi gia súc không chỉ cung cấp phần lớn thịt tiêu thụ hằng
ngày, là nguồn cung cấp phân hữu cơ cho cây trồng, chăn nuôi heo còn tận dụng thức
ăn và thu hút lao động dư thừa trong nông nghiệp. Với những đặc tính riêng của nó
như tăng trọng nhanh, vòng đời ngắn chăn nuôi heo luôn được quan tâm và trở thành
con vật không thể thiếu được của cuộc sống hằng ngày trong hầu hết các gia đình nông
dân. Trong những năm gần đây đời sống của nhân dân ta không ngừng được cải thiện
và nâng cao, nhu cầu tiêu thụ thịt trong đó chủ yếu là thịt heo ngày một tăng cả về số
lượng và chất lượng đã thúc đẩy ngành chăn nuôi heo bước sang bước phát triển mới.
Hiện nay trên cả nước ta đã xây dựng nhiều mô hình chăn trại chăn nuôi heo với quy
mô lớn, chủ yếu phân bố tại 5 vùng trọng điểm là Mộc Châu Sơn La , Hà Nội và các
vùng phụ cận, khu vực TPHCM và các tỉnh xung quanh, Lâm Đồng và một số tỉnh
duyên hải miền Trung. Bên cạnh những mặt tích cực, vấn đề môi trường do ngành
chăn nuôi gây ra đang được dư luận và các nhà làm công tác môi trường quan tâm. Ở
các nước có nền chăn nuôi công nghiệp phát triển mạnh như Hà Lan, Anh, Mỹ,Hàn
Quốc, thì đây là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn nhất. Ở Việt Nam, khía cạnh
môi trường của ngành chăn nuôi chỉ được quan tâm trong vài năm trở lại đây khi tốc
độ phát triển chăn nuôi ngày càng tăng, lượng chất thải do chăn nuôi đưa vào môi
trường ngày càng nhiều, đe dọa đến môi trường đất, nước, không khí xung quanh một
cách nghiêm trọng.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
SV: Trần Văn Sơn – MT1501 2
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Thành phần, tính chất của nƣớc thải chăn nuôi
Nước thải chăn nuôi là một trong những loại nước thải rất đặc trưng, có khả năng gây
ô nhiễm môi trường cao bằng hàm lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và sinh vật gây
bệnh. Nó nhất thiết phải được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. Lựa chọn một
quy trình xử lý nước thải cho một cơ sở chăn nuôi phụ thuộc rất nhiều vào thành phần
tính chất nước thải, bao gồm: [10]
1.1.1. Các chất hữu cơ và vô cơ
Trong nước thải chăn nuôi, hợp chất hữu cơ chiếm 70–80% gồm cellulose, protit, acid
amin, chất b o, hidratcarbon và các dẫn xuất của chúng có trong phân, thức ăn thừa.
Hầu hết các chất hữu cơ dễ phân hủy. Các chất vô cơ chiếm 20–30% gồm cát, đất,
muối, ure, ammonium, muối chlorua, SO4
2-,
1.1.2. Nito( N ) và Photpho ( P )
Khả năng hấp thụ N và P của các loài gia súc, gia cầm rất k m, nên khi ăn thức ăn có
chứa N và P thì chúng sẽ bài tiết ra ngoài theo phân và nước tiểu. Trong nước thải
chăn nuôi heo thường chứa hàm lượng N và P rất cao. Hàm lượng N- tổng trong nước
thải chăn nuôi 271 – 1026 mg/L, Photpho từ 39 – 94 mg/L.
1.1.3. Vi sinh vật gây bệnh
Nước thải chăn nuôi chứa nhiều loại vi tr ng, virus và trứng ấu tr ng giun sán gây
bệnh
1.2. Các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo
Việc xử lý nước thải chăn nuôi heo nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong nước
thải đến một nồng độ cho ph p có thể xả vào nguồn tiếp nhận. Việc lựa chọn phương
pháp làm sạch và lựa chọn quy trình xử lý nước phụ thuộc vào các yếu tố như:
 Các yêu cầu về công nghệ và vệ sinh nước.
 Lưu lượng nước thải.
 Các điều kiện của trại chăn nuôi.
 Hiệu quả xử lý.
Đối với nước thải chăn nuôi, có thể áp dụng các phương pháp sau :
 Phương pháp cơ học
 Phương pháp hóa lý
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
SV: Trần Văn Sơn – MT1501 3
 Phương pháp sinh học
Trong các phương pháp trên ta chọn xử lý sinh học là phương pháp chính. Công
trình xử lý sinh học thường được đặt sau các công trình xử lý cơ học, hóa lý.
1.2.1. Phƣơng pháp xử lý cơ học
Mục đích là tách chất rắn, cặn, phân ra khỏi hỗn hợp nước thải bằng cách thu gom,
phân riêng. Có thể d ng song chắn rác, bể lắng sơ bộ để loại bỏ cặn thô, dễ lắng tạo
điều kiện thuận lợi và giảm khối tích của các công trình xử lý tiếp theo. Ngoài ra có
thể d ng phương pháp li tâm hoặc lọc. Hàm lượng cặn lơ lửng trong nước thải chăn
nuôi khá lớn khoảng vài ngàn mg/l và dễ dàng có thể lắng sơ bộ trước rồi đưa sang
các công trình sử lý tiếp theo.
Sau khi tách, nước thải được đưa sang các công trình phía sau, còn phần chất thải
được đem ủ để làm phân bón.
1.2.2. Phƣơng pháp xử lý hóa lý
Nước thải chăn nuôi chứa nhiều chất hữu cơ, chất vô cơ dạng hạt có kích thước
nhỏ, khó có thể tách ra bằng các phương pháp cơ học thong thường vì tồn nhiều thời
gian và hiệu quả không cao. Ta có thể áp dụng phương pháp keo tụ để loại bỏ chúng.
Các chất keo tụ thường sử dụng là phèn nhôm, phèn sắt,kết hợp với polymer trợ keo
tụ để tăng quá trình keo tụ.
Nguyên tắc của phương pháp này là: cho vào nước thải các hạt keo mang điện tích
trái dấu với các hạt lơ lửng có trong nước thải. Khi thế điện động của nước bị phá vỡ,
các hạt mang điện trái dấu này sẽ liên kết lại thành các bông cặn có kích thước lớn hơn
và dễ lắng hơn.
Phương pháp keo tụ có thể tách được 80-90%hàm lượng chất lơ lửng có trong nước
thải chăn nuôi heo.[10]
Ngoài ra keo tụ còn loạ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 300m3 / ngày đêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *