[block id=”bo-sung-1″]

Luận văn nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại
ở Thị xã Hương Trà”.
Mục tiêu nghiên cứu: Từ thực tiễn phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương
Trà, đề tài muốn đưa ra những đề xuất về phương hướng và giải pháp nhằm phát triển
kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà.
Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm:
– Thu thập dữ liệu thứ cấp: Thu thập tài liệu từ các cán bộ phòng thống kê Thị
xã Hương Trà, báo cáo kinh tế xã hội của Thị xã, niên giám thống kê của Thị xã.
– Thu thập dữ liệu sơ cấp: điều tra phỏng vấn ngẫu nhiên 20 trang trại.
– Phương pháp thống kê mô tả: thống kê dữ liệu bằng cách lập bảng, vẽ đồ thị
Kết quả đạt được:
Đề tài đánh giá được tình hình phát triển kinh tế trang trại của Thị xã. Đã khẳng
định được chủ trương của phát triển kinh tế trang trại của Thị xã là hướng đi đúng đắn
phù hợp và cũng rất cần thiết cho phép khai thác và phát huy tốt tiềm năng của Thị xã,
đồng thời tạo ra sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần
xóa đói giảm nghèo.
Bên cạnh những thành tựu đáng kể thì việc phát triển kinh tế trang trại còn tồn tại
những hạn chế:
– Trang trại của Thị xã phát triển chậm chưa tương xứng với tiềm năng có sẵn
của Thị xã. Các trang trại chưa tận dụng được những điều kiện vốn có như: về nguồn
đất với diện tích đất rộng tuy nhiên việc sử dụng đất vẫn chưa đạt kết quả tốt.

khoa luan thuc trang va giai phap phat trien kinh te trang trai o thi xa huong tra
pdf59 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 566 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ÂAÛI HOÜC HUÃÚ
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ
KHOA KINH TÃÚ PHAÏT TRIÃØN
…..  …..
KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂAÛI
HOÜC
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂNKINH TẾ TRANG TRẠI Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Sinh viên: Nguyễn Thị Mai Sương Giáo viên hướng dẫn:
Lớp: K45-KTNN ThS. Võ Việt Hùng
Niên khóa: 2011 – 2015
Huế, tháng 05 năm 2015
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Lời CảmƠnĐể hoàn thành đề tài này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơnsâu sắc đến thầy giáo Thạc sĩ Võ Việt Hùng, người đã hướng dẫntận tình và giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu.Xin được tri ân đến quý thầy, cô giáo trong khoa Kinh tế pháttriển, quý thầy cô giảng dạy em trong suốt khóa học, gia đình, bạnbè đã ủng hộ, động viên và tạo mọi điều kiện cho em hoàn thànhtốt khóa luận này.Đồng thời em cũng xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể cánbộ phòng Kinh tế Thị xã Hương Trà đã giúp đỡ, tạo điều kiện vàhướng dẫn nhiệt tình cho em trong suốt thời gian thực tập.Do vốn kiến thức cũng như thời gian có hạn nên khóa luậnkhông tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sựchia sẻ, giúp đỡ, đóng góp ý kiến của quý thầy, cô giáo cũng nhưcác bạn để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn. Huế, tháng 5 năm 2015
Sinh viên
Nguyễn Thị Mai Sương
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương i
MỤC LỤC
Trang
Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………1
1. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………………………. 1
2. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu ……………………………………………………………. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………………………….. 2
4. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………… 2
5. Kết cấu đề tài. ……………………………………………………………………………………. 3
Phần II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………..4
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI. …..4
1. Khái niệm trang trại ……………………………………………………………………………. 4
1.1. Khái niệm kinh tế trang trại …………………………………………………………………………..4
1.2. Đặc điểm của trang trại…………………………………………………………………………………4
2. Tiêu chí để xác định trang trại. ……………………………………………………………… 5
3. Phân loại trang trại. …………………………………………………………………………….. 5
3.1.Các trang trại được xác định theo lĩnh vực sản xuất như sau:……………………………..5
3.2. Trang trại chuyên ngành. ………………………………………………………………………………6
4. Vai trò của kinh tế trang trại…………………………………………………………………. 6
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở THỊ
XÃ HƯƠNG TRÀ…………………………………………………………………………………………….7
2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ở Thị xã Hương Trà ………………. 7
2.1.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên……………………………………………………………………7
2.1.2. Đánh giá về đặc điểm kinh tế – xã hội ………………………………………………………….8
2.1.2.1. Tình hình sử dụng đất. …………………………………………………………………………….8
2.1.2.2. Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ………………………………….9
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà ……………………. 15
2.2.1 Tiềm năng phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà ……………………………15
2.2.1.1. Về điều kiện tự nhiên ……………………………………………………………………………15
2.2.1.2. Về điều kiện kinh tế xã hội…………………………………………………………………….15
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương ii
2.2.2. Về số lượng trang trại ở Thị xã Hương Trà…………………………………………………15
2.2.2.1. Về quy mô trang trại ……………………………………………………………………………..16
2.2.2.2. Về loại hình trang trại ……………………………………………………………………………17
2.2.3. Tình hình các chủ trang trại ở Thị xã Hương Trà ………………………………………..17
2.2.3.1. Trang trại chăn nuôi………………………………………………………………………………17
2.2.3.2. Trang trại lâm nghiệp ……………………………………………………………………………18
2.2.3.3. Trang trại nuôi trồng thủy sản ………………………………………………………………..18
2.2.4. Áp dụng khoa học công nghệ và nguồn vốn của các trang trại ………………………19
2.2.4.1. Áp dụng khoa học công nghệ ………………………………………………………………..19
2.2.4.2. Nguồn vốn của các trang trại ………………………………………………………………….20
2.2.5. Tình hình sản phẩm và tiêu thụ của các trang trại ………………………………………..20
2.2.5.1. Sản phẩm …………………………………………………………………………………………….20
2.2.5.2. Tiêu thụ các sản phẩm …………………………………………………………………………..21
2.2.6. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại ……………………………………………….22
2.3. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Thị xã Hương Trà…….. 23
2.3.1. Thành tựu……………………………………………………………………………………………….23
2.3.1.1. Về xã hội……………………………………………………………………………………………..23
2.3.1.2. Về kinh tế…………………………………………………………………………………………….24
2.3.1.3. Về môi trường………………………………………………………………………………………24
2.3.2. Tồn tại hạn chế ……………………………………………………………………………………….25
2.3.3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế trang trại ở Thị xã Hương
Trà………………………………………………………………………………………………………………….25
2.3.3.1. Về đất đai và giấy chứng nhận đất ………………………………………………………….25
2.3.3.2. Về nguồn vốn ………………………………………………………………………………………26
2.3.3.3. Về khoa học công nghệ và nguồn lao động………………………………………………26
CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TRANG TRẠI Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ………………………………………………………..28
3.1. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế trang trại của Thị xã
Hương Trà ………………………………………………………………………………………….. 28
3.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế trang trại……………………………………………………….28
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương iii
3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội………………………………………………………………29
3.1.2.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2015 của Thị xã Hương Trà ……………29
3.1.2.2. Nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2015 của Thị xã Hương Trà …………………..29
3.1.3. Phương hướng phát triển kinh tế- xã hội của Thị xã Hương Trà ……………………30
3.1.3.1. Phương hướng phát triển chung của Thị xã Hương Trà……………………………..30
3.1.3.2. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại ở Thị xã Hương Trà …………………30
3.2. Các giải pháp để phát triển kinh tế trang trại trong giai đoạn tới …………….. 31
3.2.1. Giải pháp về đất. ……………………………………………………………………………………..31
3.2.2. Giải pháp về nguồn vốn……………………………………………………………………………32
3.2.3. Về nguồn lao động…………………………………………………………………………………..33
3.2.4. Về khoa học-công nghệ ……………………………………………………………………………34
3.2.5. Về thị trường tiêu thụ ………………………………………………………………………………34
3.2.6. Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất …………………………………………………………….35
3.2.7. Nâng cao trình độ chuyên môn của các chủ hộ ……………………………………………36
3.2.8. Tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với kinh tế trang trại ……………36
Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………………..37
1. Kết luận ………………………………………………………………………………………….. 37
2. Kiến nghị ………………………………………………………………………………………… 38
2.1. Đối với nhà nước ……………………………………………………………………………………….38
2.2. Đối với địa phương……………………………………………………………………………………38
2.3. Đối với chủ trang trại………………………………………………………………………………….39
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………40
PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………………………41Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương iv
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CN : Công nghiệp
GTSX : Giá trị sản xuất
KT-XH : Kinh tế xã hội
TTCN : Tiểu thủ công nghiệp
UBND : Uỷ ban nhân dân
XD : Xây dựng
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương v
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ĐỒ THỊ
Trang
Biểu đồ 2.1: Biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ……………………….11
Biểu đồ 2.2. Biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp……………………….12
Biểu đồ 2.3. Biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng ……………..13
Biểu đồ 2.4. Biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ…………………..14
Biểu đồ 2.5. Biểu đồ Số lượng trang trại ở Thị xã Hương Trà giai đoạn 2010-2014 …16
Sơ đồ: Sơ đồ kênh phân phối các sản phẩm từ trang trại trên địa bàn ……………………..21
Thị xã Hương Trà …………………………………………………………………………………………….21
Biểu đồ 2.6. Biểu đồ chi phí, lợi nhuận bình quân………………………………………………..22
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang
Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2011- 2013………………..8
Bảng 2.2: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế thị xã Hương Trà giai đoạn 2011 –
2013 ……………………………………………………………………………………………………………….10
(Theo giá cố định năm 2010)……………………………………………………………………………..10
Bảng 2.3: Số lượng trang trại ở Thị xã Hương Trà giai đoạn 2010-2014…………………15
Bảng 2.4: Quy mô trang trại Thị xã Hương Trà năm 2014 …………………………………….16
Bảng 2.5: Tổng vốn sản xuất và giá trị sản lượng hàng hóa của các trang trại ở Thị xã
Hương Trà năm 2014………………………………………………………………………………………..17
Bảng 2.6 : Tỷ suất lợi nhuận/chi phí và tỷ suất lợi nhuận/vốn qua 3 năm ………………..22
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương vii
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Luận văn nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại
ở Thị xã Hương Trà”.
Mục tiêu nghiên cứu: Từ thực tiễn phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương
Trà, đề tài muốn đưa ra những đề xuất về phương hướng và giải pháp nhằm phát triển
kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà.
Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm:
– Thu thập dữ liệu thứ cấp: Thu thập tài liệu từ các cán bộ phòng thống kê Thị
xã Hương Trà, báo cáo kinh tế xã hội của Thị xã, niên giám thống kê của Thị xã.
– Thu thập dữ liệu sơ cấp: điều tra phỏng vấn ngẫu nhiên 20 trang trại.
– Phương pháp thống kê mô tả: thống kê dữ liệu bằng cách lập bảng, vẽ đồ thị
Kết quả đạt được:
Đề tài đánh giá được tình hình phát triển kinh tế trang trại của Thị xã. Đã khẳng
định được chủ trương của phát triển kinh tế trang trại của Thị xã là hướng đi đúng đắn
phù hợp và cũng rất cần thiết cho phép khai thác và phát huy tốt tiềm năng của Thị xã,
đồng thời tạo ra sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần
xóa đói giảm nghèo.
Bên cạnh những thành tựu đáng kể thì việc phát triển kinh tế trang trại còn tồn tại
những hạn chế:
– Trang trại của Thị xã phát triển chậm chưa tương xứng với tiềm năng có sẵn
của Thị xã. Các trang trại chưa tận dụng được những điều kiện vốn có như: về nguồn
đất với diện tích đất rộng tuy nhiên việc sử dụng đất vẫn chưa đạt kết quả tốt.
– Chất lượng hiệu quả của các trang trại còn nhiều hạn chế.
– Nguồn vốn của các trang trại còn nhiều khó khăn, một số trang trại phải tự xoay vốn.
– Nhìn chung nguồn vốn đều từ các hộ trang trại là chủ yếu. Các trang trại còn
nhỏ lẻ, chưa tập trung, còn mang tính tự phát.
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương 1
Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển kinh tế trang trại là xu thế tất yếu, phù hợp với quy luật khách quan khi nền
kinh tế nông nghiệp thế giới chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, từ nền sản xuất
tự cung tự cấp sang nền nông nghiệp hàng hóa có tính chất chuyên môn. Chính vì vậy
kinh tế trang trại ra đời, phát triển rộng rãi khắp thế giới, ngày càng khẳng định vai trò
quan trọng trong cơ chế thị trường. Đến thế kỷ XX, kinh tế trang trại hộ gia đình đã trở
thành mô hình sản xuất nông nghiệp phổ biến nhất thế giới.
Ở Việt Nam, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra và tác động toàn
diện đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế. Đặc biệt chúng ta đang chứng kiến sự
thay đổi lớn trong nông nghiệp, nền nông nghiệp đang diễn ra theo hướng công nghiệp
hóa. Trong đó, trang trại là một biểu hiện rõ rệt nhất của sự thay đổi theo hướng tích
cực, với sự áp dụng của công nghệ sinh học và kỹ thuật hiện đại dẫn đến năng suất lao
động và hiệu quả sản xuất cao hơn.
Đồng thời thực hiện đường lối mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế hộ nông dân đã
phát huy được tác dụng to lớn tạo nên sức mạnh trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông thôn. Kinh tế trang trại ở nước ta tăng nhanh về số lượng với nhiều thành phần
kinh tế tham gia. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là trang trại hộ gia đình nông dân và một tỷ
lệ đáng kể của gia đình cán bộ, công chức, bộ đội đã nghỉ hưu. Và hầu hết các trang
trại có quy mô đất đai dưới mức hạn hẹp, nguồn gốc đa dạng, sử dụng lao động của gia
đình là chủ yếu. Mặt khác, đầu tư trong kinh tế trang trại là vốn tự có và vay vốn cộng
đồng, vay vốn của tổ chức tín dụng.
Sự phát triển của kinh tế trang trại đã góp phần khai thác nguồn vốn trong dân, mở
mang diện tích đất trồng trọt đồi núi trọc, đất hoang hóa, nhất là các vùng trung du,
miền núi, ven biển.
Hương trà là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế trang trại. Xét thấy tiềm
năng và những lợi thế trong quá trình đổi mới. Chủ trương của Thị xã là tạo cơ chế
thông thoáng nhằm động viên, khuyến khích các hộ dân mạnh dạn phát triển kinh tế
trang trại. Kinh tế trang trại phát triển đã góp phần thúc đẩy Hương Trà khai thác thêm
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương 2
nguồn vốn trong nhân dân, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho
người dân. Tuy nhiên, thực tế phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà đang đặt
ra những vấn đề cần giải quyết: quy hoạch, quản lý ruộng đất, nhận thức về phát triển
kinh tế trang trại chưa tốt, thị trường tiêu thụ cách thức tổ chức sản xuất.
Với những lý do trên, em chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang
trại ở Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm khóa luận tốt nghiệp cuối khóa
của mình.
2. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu.
Từ thực tiễn phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà, đề tài muốn đưa ra những
đề xuất về phương hướng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại ở thị xã
Hương Trà.
2.2. Câu hỏi nghiên cứu
Câu hỏi 1: Trong những năm gần đây, thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở Thị xã
Hương Trà như thế nào?
Câu hỏi 2: Cần có những giải pháp nào để đạt được hiệu quả tốt hơn?
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu về tình hình phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà, tỉnh
Thừa Thiên Huế.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian: khóa luận tập trung nghiên cứu kinh tế trang trại ở thị xã Hương
Trà.
– Về thời gian: Sự phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà giai đoạn
2012-2014.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp:
– Thu thập dữ liệu thứ cấp: Thu thập tài liệu từ các cán bộ phòng thống kê Thị
xã Hương Trà, báo cáo kinh tế xã hội của Thị xã, niên giám thống kê của Thị
xã.
Đại
học
Kin
h tế
H
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương 3
– Thu thập dữ liệu sơ cấp: điều tra phỏng vấn ngẫu nhiên 20 trang trại.
– Phương pháp thống kê mô tả: thống kê dữ liệu bằng cách lập bảng, vẽ đồ thị
5. Kết cấu đề tài.
Ngoài phần đặt vấn đề, kết bài, phụ lục và tài liệu tham khảo khóa luận gồm ba
chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại
Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà
Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà.
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Võ Việt Hùng
SVTH: Nguyễn Thị Mai Sương 4
Phần II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI.
1. Khái niệm trang trại
1.1. Khái niệm kinh tế trang trại
Trong lịch sử phát triển nền nông nghiệp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng
kinh tế trang trại đã ra đời và trải qua nhiều bước thăng trầm. Đồng thời kinh tế trang
trại đã góp một phần quan trọng thúc đẩy nông nghiệp phát triển và làm thay đổi diện
mạo kinh tế nông thôn nước ta.
Trên thế giới, cũng như ở nước ta hiện nay cũng chú trọng về các vấn đề liên quan đến
kinh tế trang trại. Vậy kinh tế trang trại được hiểu như thế nào?
Nghị quyết 03 ngày 02/02/2000 của chính phủ về kinh tế trang trại đã nêu rõ: “Kinh tế
trang trại là hình thức tổ chức sản

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *