[block id=”bo-sung-1″]

Nuớc là nguồn gốc của sự sống, cần thiết không những đối với con nguời,
súc vật mà còn đối với cây cỏ. Ngày nay, nuớc đuợc thừa nhận nhu một nguồn
tài nguyên chiến luợc của mỗi quốc gia, và đó là một trong các nguồn tài nguyên
chủ chốt nhất của Trái Đất, bảo đảm sự an toàn thực phẩm, duy trì sự cân bằng
của các hệ sinh thái, và đảm bảo sự hoạt động của con nguời trong một thế giới
đầy những biến động nhanh chóng về địa lý, xã hội và môi truờng.
Luợng nuớc ngọt có thể sử dụng đuợc trên hành tinh chúng ta (không kể
nuớc đóng băng và nguồn nuớc ngầm rất sâu) chỉ chiếm 0,26% luợng nuớc toàn
thể, hoặc có khoảng 50.000km
3
/năm trong đó chỉ 1/3 là có khả năng sử dụng
vào việc sản xuất nuớc sạch. Sự đa dạng về không gian và thời gian của các
nguồn nuớc, về nhu cầu sử dụng là rất khác biệt, nhất là với các yêu cầu ngày
càng tăng của các miền đất đang dần bị khô cạn, đang chịu một áp lực nặng nề
về dân số và đang bị đe dọa bởi sự ô nhiễm trầm trọng do phát triển công
nghiệp, nông nghiệp

khoa_luan_tim_hieu_cong_nghe_san_xuat_nuoc_sach_tai_cong_ty

pdf80 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1105 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tìm hiểu công nghệ sản xuất nước sạch tại công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 – Hải phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Mai Phƣơng Thảo
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Hoàng Thị Thúy
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƢỚC SẠCH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƢỚC SẠCH
SỐ 2 – HP
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Ngƣời hƣớng dẫn : ThS. Hoàng Thị Thúy
Sinh viên : Mai Phƣơng Thảo
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Mai Phƣơng Thảo Mã SV: 120801
Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng
Tên đề tài: Tìm hiểu công nghệ sản xuất nƣớc sạch tại Công ty cổ phần
kinh doanh nƣớc sạch số 2 – HP
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (
về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..
Học hàm, học vị:……………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:…………………………………………………………………………………..
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………………………
………………..
…………….
……………….
……………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..
Học hàm, học vị:……………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:…………………………………………………………………………………..
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………………………
……………….
……………….
……………….
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày ……. tháng ……. năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày ……. tháng ……. năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày ……tháng……..năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(họ tên và chữ ký)
LỜ
Với lòng biết ơn sâu sắ
: Thạc sĩ Hoàng Thị Thúy – Khoa Môi trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đã
tận tình hƣớng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và
hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong Khoa Môi trƣờng và
toàn thể các thầy cô đã dạy em trong suốt khóa học tại trƣờng ĐHDL Hải
Phòng.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và ngƣời thân đã động
viên và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học và làm khóa luận.
Việc thực hiện khóa luận là bƣớc đầu làm quen với nghiên cứu khoa học,
do thờ khóa luận của em không
tránh khỏi những thiếu sót, rất mong đƣợc các thầy cô giáo và các bạn góp ý để
bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Mai Phương Thảo
DANH MỤC HÌNH
Hình 3.1: Hồ sơ lắng ………………………………………………………………………………. 42
Hình 3.2: Hai bình hòa tan phèn ………………………………………………………………. 44
Hình 3.3: Máy trộn vôi và máy khuấy vôi …………………………………………………. 46
Hình 3.4: Bể trộn hóa chất ………………………………………………………………………. 47
Hình 3.5: Bể phản ứng tạo bông cặn và máng thu bọt …………………………………. 48
Hình 3.6: Mƣơng dẫn nƣớc từ bể phản ứng sang bể lắng …………………………….. 50
Hình 3.7: Bể lắng …………………………………………………………………………………… 50
Hình 3.8: Ống thu nƣớc đã lắng ……………………………………………………………….. 51
Hình 3.9: Bể lọc và vùng phân phối nƣớc vào bể ……………………………………….. 52
Hình 3.10: Máy châm clo và ống định lƣợng clo ……………………………………….. 55
Hình 3.11: Bể chứa nƣớc sạch …………………………………………………………………. 57
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Các ion chủ yếu có trong nƣớc thiên nhiên …………………………………… 7
Bảng 1.2: Giới hạn các chỉ tiêu chất lƣợng nƣớc ăn uống ……………………………. 16
Bảng 1.3:Tải lƣợng tác nhân ô nhiễm do con ngƣời đƣa vào môi trƣờng hàng
ngày ……………………………………………………………………………………………………… 18
Bảng 1.4: Thành phần nƣớc thải của một số ngành công nghiệp ………………….. 20
Bảng 1.5: Các nhóm thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ chủ yếu ………………………… 21
Bảng 1.6:Số lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng ở Thái Bình từ 1990 đến
1995 ……………………………………………………………………………………………………… 21
Bảng 1.7: Nồng độ diệt trùng của các ion kim loại nặng ……………………………… 26
Bảng 2.1: Bảng kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty ………………………….. 32
Bảng 3.1. Chất lƣợng nƣớc đầu vào tại nguồn tháng 12/2011………………………. 36
Bảng 3.2. Chất lƣợng nƣớc đầu vào tại nguồn tháng 1/2012 ………………………… 37
Bảng 3.3. Chất lƣợng nƣớc đầu vào tại nguồn tháng 5/2012 ………………………… 38
Bảng 3.4. Chất lƣợng nƣớc đầu vào tại nguồn tháng 7/2012 ………………………… 39
Bảng 3.5. Chất lƣợng nƣớc cấp (13/12/2011) …………………………………………….. 59
Bảng 3.6. Chất lƣợng nƣớc cấp (10/01/2012) …………………………………………….. 60
Bảng 3.7. Chất lƣợng nƣớc cấp (08/5/2012) ………………………………………………. 61
Bảng 3.8. Chất lƣợng nƣớc cấp (03/7/2012) ………………………………………………. 62
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần ……………………………….. 31
Sơ đồ 3.1: Dây chuyền công nghệ xử lý nước sạch …………………………………….. 40
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DO : Nhu cầu oxi hóa học
BOD : Nhu cầu oxi sinh hóa
COD : Nhu cầu oxi hóa học
PAC : Poli Aluminium Chloride
DDT : Dichloro Diphenyl Trichloroethane
TSS : Tổng chất rắn lơ lửng
QCVN : Quy chuẩn Việt Nam
TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
BYT : Bộ y tế
BTNMT : Bộ tài nguyên môi trƣờng
TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
UBND : Ủy ban nhân dân
CBCNV : Cán bộ công nhân viên
HĐQT : Hội đồng quản trị
XNSXN : Xí nghiệp sản xuất nƣớc
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời mở đầu …………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 2
1.1. Khái niệm và phân loại nƣớc mặt. ………………………………………………………. 2
1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng nƣớc …………………………………………….. 4
1.2.1. Các chỉ tiêu vật lý. ………………………………………………………………………….. 4
1.2.2. Các chỉ tiêu hóa học. ……………………………………………………………………….. 7
1.2.3. Các chỉ tiêu vi sinh. ………………………………………………………………………. 13
1.3. Các tiêu chuẩn nƣớc cấp …………………………………………………………………… 14
1.3.1. Chất lƣợng nƣớc cấp cho ăn uống và sinh hoạt …………………………………. 14
1.3.2. Chất lƣợng nƣớc cấp cho công nghiệp ……………………………………………… 17
1.4. Các nguồn gây ô nhiễm nƣớc mặt. …………………………………………………….. 17
1.4.1. Nƣớc thải sinh hoạt. ………………………………………………………………………. 17
1.4.2. Nƣớc chảy tràn mặt đất ………………………………………………………………….. 18
1.4.3. Nƣớc thải công nghiệp. ………………………………………………………………….. 19
1.4.4. Nƣớc thải nông nghiệp ………………………………………………………………….. 20
1.5. Các phƣơng pháp xử lý nƣớc mặt thành nƣớc cấp ……………………………….. 22
1.5.1. Phƣơng pháp lắng và tuyển nổi ……………………………………………………….. 23
1.5.2. Phƣơng pháp keo tụ ………………………………………………………………………. 24
1.5.3. Phƣơng pháp lọc …………………………………………………………………………… 25
1.5.4. Phƣơng pháp khử trùng …………………………………………………………………. 25
CHƢƠNG II: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………. 28
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 28
2.1.1. Điều kiện tự nhiên …………………………………………………………………………. 28
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ……………………………………. 29
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty ………………………………………………… 31
2.1.4. Chức năng nhiệm vụ ……………………………………………………………………… 31
2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………………………….. 33
2.2.1. Phƣơng pháp khảo sát ngoài thực địa ………………………………………………. 33
2.2.2. Phƣơng pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết …………………………………. 33
2.2.3. Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp tài liệu …………………………………………. 33
2.2.4. Phƣơng pháp so sánh ……………………………………………………………………… 34
CHƢƠNG III: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC MẶT THÀNH
NƢỚC CẤP ………………………………………………………………………………………….. 35
3.1. Chất lƣợng nƣớc đầu vào tại nguồn ……………………………………………………. 35
3.2. Dây chuyền công nghệ ……………………………………………………………………… 40
3.2.1. Nguồn nƣớc thô (Sông Vật Cách) ……………………………………………………. 41
3.2.2. Hồ sơ lắng ……………………………………………………………………………………. 42
3.2.3. Trạm bơm cấp 1 ……………………………………………………………………………. 43
3.2.4. Nhà hóa chất …………………………………………………………………………………. 44
3.2.4.1. Phèn PAC (Poli Aluminium Chloride) ………………………………………….. 44
3.2.4.2. Vôi ……………………………………………………………………………………………. 46
3.2.5. Bể trộn …………………………………………………………………………………………. 46
3.2.6. Bể phản ứng tạo bông…………………………………………………………………….. 48
3.2.7. Bể lắng …………………………………………………………………………………………. 49
3.2.8. Bể lọc …………………………………………………………………………………………… 52
3.2.9. Khử trùng …………………………………………………………………………………….. 55
3.2.10. Bể chứa ………………………………………………………………………………………. 57
3.2.11. Trạm bơm cấp 2 ………………………………………………………………………….. 57
3.2.12. Các tuyến ống phân phối nƣớc ………………………………………………………. 58
3.3. Chất lƣợng nƣớc cấp ………………………………………………………………………… 58
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………….. 64
Kết luận ………………………………………………………………………………………………… 64
Kiến nghị ………………………………………………………………………………………………. 64
Khoá luận tốt nghiệp _ Ngành Kỹ Thuật Môi Trƣờng
SV: Mai Phương Thảo _MT1202 1
LỜI MỞ ĐẦU
Nƣớc là nguồn gốc của sự sống, cần thiết không những đối với con ngƣời,
súc vật mà còn đối với cây cỏ. Ngày nay, nƣớc đƣợc thừa nhận nhƣ một nguồn
tài nguyên chiến lƣợc của mỗi quốc gia, và đó là một trong các nguồn tài nguyên
chủ chốt nhất của Trái Đất, bảo đảm sự an toàn thực phẩm, duy trì sự cân bằng
của các hệ sinh thái, và đảm bảo sự hoạt động của con ngƣời trong một thế giới
đầy những biến động nhanh chóng về địa lý, xã hội và môi trƣờng.
Lƣợng nƣớc ngọt có thể sử dụng đƣợc trên hành tinh chúng ta (không kể
nƣớc đóng băng và nguồn nƣớc ngầm rất sâu) chỉ chiếm 0,26% lƣợng nƣớc toàn
thể, hoặc có khoảng 50.000km3 /năm trong đó chỉ 1/3 là có khả năng sử dụng
vào việc sản xuất nƣớc sạch. Sự đa dạng về không gian và thời gian của các
nguồn nƣớc, về nhu cầu sử dụng là rất khác biệt, nhất là với các yêu cầu ngày
càng tăng của các miền đất đang dần bị khô cạn, đang chịu một áp lực nặng nề
về dân số và đang bị đe dọa bởi sự ô nhiễm trầm trọng do phát triển công
nghiệp, nông nghiệp
Xét trên phạm vi toàn cầu, tình trạng cung cấp nƣớc sạch hiện nay là
không đáp ứng : cứ 5 ngƣời thì có 1 ngƣời thiếu nƣớc uống, cứ 2 ngƣời thì có
một ngƣời không đƣợc sử dụng hệ thống nƣớc đƣợc xử lý hợp vệ sinh và 5 triệu
ngƣời chết hàng năm vì dùng nƣớc bị ô nhiễm. Vì vậy, để sử dụng nguồn nƣớc
mặt vào các mục đích phục vụ cho con ngƣời đƣợc an toàn, chúng ta phải tìm
cách xử lý khắc phục các chất ô nhiễm trong nƣớc phục vụ từng mục đích sử
dụng nƣớc. Trong bản báo cáo này em tìm hiểu về dây truyền công nghệ xử lý
nƣớc sạch tại công ty Cổ phần Kinh doanh nƣớc sạch số 2 Hải Phòng (Xí nghiệp
sản xuất nƣớc Vật Cách).
Trong bản báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót trong khi trình bày.
Em rất mong đƣợc sự dạy bảo và giúp đỡ của các thầy cô
Khoá luận tốt nghiệp _ Ngành Kỹ Thuật Môi Trƣờng
SV: Mai Phương Thảo _MT1202 2
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Khái niệm và phân loại nƣớc mặt. [1,2,7]
Khối lƣợng toàn bộ nguồn nƣớc trên Trái Đất ƣớc tính 1.454.000.000 km3.
Diện tích mặt nƣớc chiếm khoảng 3/4 diện tích bề mặt Trái Đất. Hơn 97% lƣợng
nƣớc toàn cầu là nƣớc mặn. Khoảng 2% nƣớc thuộc dạng băng đá nằm ở hai cực
Trái đất. Chỉ có 1% là nƣớc ngọt tồn tại ở các sông, hồ, ao, suối và nƣớc ngầm.
[2]
Nƣớc có thể đƣợc phân loại theo một số cách nhƣ theo độ mặn, trạng thái hay
vị trí.
Phân loại nƣớc theo độ mặn
– Nƣớc ngọt ở các sông, hồ chứa, suối, ao có độ mặn 0,01 – 0,5 ‰
– Nƣớc lợ có ở cửa sông có độ mặn 0,5 – 30 ‰
– Nƣớc mặn có độ mặn trên 30‰
– Nƣớc siêu mặn: 40 – 300 ‰
Phân loại nƣớc theo trạng thái. [7]
– Nƣớc ở dạng rắn gồm có nƣớc băng tuyết ở các địa cực và các vùng núi
cao xứ hàn đới (2%) và nếu giả thuyết các khối băng đó tan thành nƣớc
thì mực nƣớc đại dƣơng có thể dâng lên 66,4m. Lƣợng nƣớc này nằm ở
khu vực giá lạnh vĩnh cửu xa khu dân cƣ, nên khả năng sử dụng chúng
còn rất hạn chế.
– Nƣớc ở dạng lỏng nhƣ nƣớc hồ (1,15%), nƣớc đầm lầy (0,015%), nƣớc
sông (0,005%), nƣớc biển (97%). Nƣớc sông và hồ tuy chiếm tỷ lệ rất nhỏ
(1,155%), song do tồn tại ở dạng lỏng, ngọt và gần các khu dân cƣ nên
chúng có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của
con ngƣời.
– Nƣớc ở dạng khí nhƣ hơi nƣớc, mây, sƣơng mù… Hơi nƣớc trong đất tồn
tại ở trong các lỗ hổng của đất và rễ cây thì không sử dụng đƣợc song nó
giúp cho hệ sinh vật hoạt động tốt, giúp điều hòa nhiệt độ trong đất. Đồng
thời nó cũng luôn thay đổi về trạng thái khí hay lỏng.
Khoá luận tốt nghiệp _ Ngành Kỹ Thuật Môi Trƣờng
SV: Mai Phương Thảo _MT1202 3
Phân loại nƣớc theo vị trí
– Nƣớc ngầm là nƣớc trong đất đƣợc khai thác từ các tầng chứa nƣớc dƣới
đất, chất lƣợng nƣớc ngầm phụ thuộc vào thành phần khoáng hóa và cấu
trúc địa tầng mà nƣớc thấm qua. Nƣớc chảy qua các địa tầng chứa cát và
granit thƣờng có tính axit và chứa ít chất khoáng. Nƣớc chảy qua địa tầng
chứa đá vôi thì nƣớc thƣờng có độ cứng và độ kiềm hydrocacbonat khá
cao. Ở độ sâu 1000m có khoảng 4 triệu km3 nƣớc, còn ở độ sâu 1000m
đến 6000m có khoảng 5 triệu km3 nƣớc. Nhìn chung nƣớc ngầm là nguồn
cung cấp nƣớc quan trọng cho con ngƣời và cây trồng. [7]
– Nƣớc mặt gồm có biển, đại dƣơng, sông, suối, ao, hồ với ranh giới dƣới là
thạch quyển và ranh giới trên là khí quyển.
Biển và Đại dƣơng chiếm 97% tổng lƣợng nƣớc trên trái đất. Nƣớc biển
thƣờng có độ mặn rất cao khoảng 3,5%. Hàm lƣợng muối trong nƣớc biển thay
đổi tùy theo vị trí địa lý nhƣ cửa sông, gần bờ hay xa bờ, ngoài ra trong nƣớc
biển thƣờng có nhiều chất lơ lửng càng gần bờ nồng độ càng tăng. Do đó mà con
ngƣời không thể sử dụng trực tiếp cho các hoạt động sinh hoạt, công nghiệp
nhƣng có thể sử dụng gián tiếp qua quá trình tuần hoàn của nƣớc tạo ra nƣớc
ngọt.
Nƣớc sông đƣợc cung cấp bởi nƣớc mƣa và nƣớc ngầm tập trung thành
những dòng sông, có trữ lƣợng lớn, dễ thăm dò, khai thác, độ cứng và hàm
lƣợng sắt nhỏ. Tuy nhiên chúng thay đổi theo mùa về độ đục, lƣu lƣợng, mức
nƣớc và nhiệt độ nƣớc. Sông thƣờng có nhiều tạp chất; hàm lƣợng cặn cao vào
mùa lũ, chứa lƣợng hữu cơ và vi sinh vật lớn; dễ bị nhiễm bẩn bởi nƣớc thải từ
các khu dân cƣ và hoạt động nông nghiệp nên giá thành xử lý cao.
Nƣớc suối cũng đƣợc hình thành nhƣ nƣớc sông, mùa khô nƣớc trong nhƣng
lƣu lƣợng nhỏ, mùa lũ nƣớc lớn nhƣng đục, có nhiều cát sỏi, mức nƣớc lên
xuống đột biến. Có thể sử dụng cấp nƣớc cho các bản làng, các đơn vị bộ đội
trong khu vực. Nếu muốn sử dụng cho hệ thống cấp nƣớc quy mô lớn thì phải có
công trình dự trữ, bảo vệ nguồn nƣớc không bị ô nhiễm.
Khoá luận tốt nghiệp _ Ngành Kỹ Thuật Môi Trƣờng
SV: Mai Phương Thảo _MT1202 4
Nƣớc ao hồ hàm lƣợng cặn thấp nhƣng có độ màu, các hợp chất hữu cơ và
sinh vật phù du, rong tảo lớn, thƣờng dễ nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn nếu không
đƣợc bảo vệ cẩn thận.
Về số lƣợng hồ cho tới nay vẫn chƣa tính đƣợc chính xác, vì chƣa đƣợc điều
tra đầy đủ. Sơ bộ ƣớc tính có 2,8 triệu hồ tự nhiên, trong số 145 hồ có diện tích
mặt trên 100km2 với lƣợng nƣớc của những hồ này chiếm 95% tổng số nƣớc hồ
trên trái đất, trong đó khoảng 56% là nƣớc nhạt. Hồ nƣớc ngọt lớn nhất và sâu
nhất trên trái đất là hồ Baican (thuộc CHLB Nga) chứa 2.300 km3 nƣớc, với độ
sâu tối đa 1.741 m. [7]
Ngoài số

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Tìm hiểu công nghệ sản xuất nước sạch tại công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 – Hải phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *