[block id=”bo-sung-1″]


Bia là loại nước giải khát đang được ưa chuộng hiện nay với giá trị
dinh dưỡng cao và phù hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng, sản xuất bia đã
trở thành ngành công nghiệp rất phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt
Nam, hiện nay do nhu cầu của thị trường, chỉ trong một thời gian ngắn, ngành
sản xuất bia có những bước phát triển mạnh mẽ thông qua việc đầu tư, mở rộng
và xây dựng các nhà máy bia mới thuộc trung ương và địa phương, có liên
doanh với các hãng bia nước ngoài. Công nghiệp sản xuất bia đang là ngành tạo
ra nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước và có hiệu quả kinh tế. Mức sống
tăng, mức tiêu dùng bia ngày càng cao. Các cơ sở sản xuất trong nước ngày càng
tăng nhanh (Việt Nam có khoảng 350 cơ sở sản xuất bia).
Ngành công nghiệp sản xuất bia tạo ra một lượng lớn chất thải gây ô
nhiễm môi trường cả 3 dạng: khí thải, chất thải rắn và nước thải. Trong đó
nguồn gây ô nhiễm chính và cần được tập trung giải quyết là nước thải. Ước tính
lượng nước thải tạo thành trong sản xuất bia là 6-7 lít nước thải/ lít bia, phụ
thuộc vào công nghệ và các loại bia sản xuất. Đặc tính của nước thải công
nghiệp bia là có chứa nhiều chất hữu cơ dễ chuyển hóa sinh học với tỉ lệ BOD
và COD khá cao (BOD = 2000 – 3000 mg/l, COD = 4000 – 5000 mg/l), hàm
lượng nitơ, photpho, cũng như các chất lơ lửng cao, chủ yếu là các hợp chất
gluxit, protein, axit hữu cơ và các chất phụ gia. Vì vậy loại nước thải này cần
phải xử lí trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Thực tế, trên khắp cả nước trừ một
số công ty sản xuất với số lượng lớn có đầu tư hệ thống xử lí nước thải còn hầu
hết các cơ sở nhỏ đều không đầu tư hoặc đầu tư hệ thống xử lí sơ sài. Điều này
đang làm ô nhiễm nguồn nước mặt cũng như nguồn nước ngầm của địa phương
do nước thải chưa xử lí được thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước công cộng.
Nước thải không qua xử lí dưới tác động của điều kiện môi trường các vi sinh
vật phân hủy gây mùi hôi thối, tăng độ đục, phú dưỡng hóa nguồn nước ảnh
hưởng đến hệ thống cống thoát, hệ sinh thái thủy vực, gây ô nhiễm nguồn tiếp
nhận, cảnh quan môi trường và hệ sinh thái khu vực.


pdf78 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tìm hiểu thực trạng công nghệ xử lý nước thải và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại công ty cổ phần bia tây âu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Ánh Phương
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Tươi
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN BIA TÂY ÂU
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Ánh Phương
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Tươi
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Ánh Phương Mã SV:1212301001
Lớp: MT1601 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: “Tìm hiểu thực trạng công nghệ xử lý nước thải và đề xuất giải pháp
nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại Công ty cổ phần bia Tây Âu”.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Cơ quan công tác:Trường ĐH Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn:Toàn bộ khóa luận
…………………………………………………………………………………………………………….
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..
Học hàm, học vị:……………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:…………………………………………………………………………………..
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………………………
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 18 tháng 4 năm 2016
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 08 tháng 7 năm 2016
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2016
Hiệu trưởng
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
……
..
..
……
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): 10 ( mười
điểm)
Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2016
Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
ThS. Nguyễn Thị Tươi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT
BIA VÀ KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI BIA ………………. 3
1.1 Giới thiệu về công nghiệp sản xuất bia …………………………………………… 3
1.2 Tổng quát về quy trình công nghệ sản xuất bia ……………………………… 4
1.2.1 Nguyên liệu sản xuất bia ………………………………………………………………… 4
1.3 Quy trình sản xuất bia …………………………………………………………………… 8
1.3.1 Sơ đồ dây chuyền công nghệ …………………………………………………………… 8
1.4 Các nguồn phát sinh chất thải ……………………………………………………… 11
1.4.2 Chất thải rắn ………………………………………………………………………………… 14
1.4.3 Nước thải …………………………………………………………………………………….. 14
1.5 Nước thải công nghiệp …………………………………………………………………. 18
1.5.1 Khái niệm, phân loại …………………………………………………………………….. 18
1.5.2 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải ……………………………….. 18
1.5.3 Quy chuẩn về nước thải công nghiệp …………………………………………….. 22
1.6 Các phương pháp xử lí nước thải …………………………………………………. 23
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT THẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
TÂY ÂU ……………………………………………………………………………………………….. 25
2.1 Giới thiệu về công ty ……………………………………………………………………….. 25
2.1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức …………………………………………………………………….. 25
2.2 Đặc điểm khí tượng thủy văn …………………………………………………………… 26
2.3 Công nghệ ,thiết bị và nguyên liệu ……………………………………………………. 27
2.3.1 Công nghệ sản xuất ……………………………………………………………………….. 27
2.4 Thực trạng chất thải tại công ty ………………………………………………………… 29
2.4.1 Chất thải khí …………………………………………………………………………………. 31
2.4.2 Chất thải rắn (CTR) ……………………………………………………………………… 34
2.5 Nước thải ………………………………………………………………………………………… 35
2.6 Thực trạng nước thải tại công ty ……………………………………………………… 36
2.6.1 Nước thải sản xuất (1000 m3/ng.đ) ………………………………………………… 36
2.6.2 Nước thải sinh hoạt và nước mưa ………………………………………………….. 37
2.7 Hệ thống xử lí nước thải ………………………………………………………………….. 39
2.7.1 Mô tả các hệ thống thu gom …………………………………………………………… 39
2.7.2. Quy trình công nghệ xử lí nước thải ………………………………………………. 40
2.7.3 Mô tả công trình xả nước thải ………………………………………………………… 43
CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC
THẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA TÂY ÂU ………………………………………. 45
3.1 Thông số ô nhiễm đầu vào và các chỉ tiêu đầu ra [8] ……………………… 45
3.1.1 Thông số ô nhiễm đầu vào …………………………………………………………….. 45
3.1.2 Yêu cầu chất lượng nước sau xử lý………………………………………………… 47
3.2 Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải …………………………………………….. 47
3.3 Sơ đồ dòng thải ……………………………………………………………………………….. 48
3.4 Dòng thải ô nhiễm nặng …………………………………………………………………… 51
3.4.1 Bể gom …………………………………………………………………………………………. 52
3.4.2 Thiết bị tách rác …………………………………………………………………………….. 52
3.4.3 Bể điều hòa …………………………………………………………………………………… 52
3.4.4 Bể UASB ………………………………………………………………………………………. 53
3.4.6 Bể Aerotank ………………………………………………………………………………….. 54
3.5 Dòng thải ô nhiễm nhẹ …………………………………………………………………. 54
3.6 Nhập dòng F1 và F2 ………………………………………………………………………….. 55
3.7 Bể khử trùng có V= 60m3 ………………………………………………………………… 56
3.8 Tính toán chi phí vận hành cho 1m3 nước thải/ tháng ………………………. 56
3.8.1 Đối với hệ thống chưa tách dòng …………………………………………………… 56
3.8.2 Đối với hệ thống xử lý nước thải đã tách dòng ………………………………… 57
3.8.3 So sánh chi phí xử lý hệ thống nước thải ………………………………………… 58
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………….. 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 68
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Thành phần hóa học của Malt [8] ………………………………………………… 6
Bảng 1.2 Các nguồn thải và nguồn ô nhiễm từ sản xuất bia [3] ……………………. 12
Bảng 1.3 Một số thông số khí thải của nồi hơi đốt dầu và đốt than ………………. 13
Bảng 1.4: Ô nhiễm nước thải từ nước rửa chai bia [1] ………………………………… 15
Bảng 1.5: Tính chất nước thải từ nhà máy bia [5] ………………………………………. 16
Bảng 1.6: Thành phần nước thải trong sản xuất bia [8] ……………………………….. 18
Bảng 2.1:Nhu cầu nguyên liệu của nhà máy như sau: …………………………………. 28
Bảng 2.2: Kết quả đo kiểm bụi trong khu vực sản xuất ……………………………….. 31
Bảng 2.3: Kết quả đo kiểm bụi trong khu vực xung quanh ………………………….. 32
Bảng 2.4: Kết quả đo kiểm khí thải công nghiệp khu vực sản xuất ………………. 32
Bảng 2.5: Kết quả đo kiểm khí thải công nghiệp khu vực xung quanh ………….. 33
Bảng 2.6: Lượng chất thải rắn phát sinh khi sản xuất 1000l bia ……………………. 34
Bảng 2.7: Kết quả phân tích môi trường nước thải trước và sau xử lí…………… 38
Bảng 3.1: Kết quả phân tích nước thải của dòng thải F1 năm 2016 ……………….. 46
Bảng 3.2: Kết quả phân tích nước thải của dòng thải F2 năm 2016 ……………….. 47
Bảng 3.3: Tiêu chuẩn nước thải sau xử lí ………………………………………………….. 47
LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô giáo – Thạc sĩ Nguyễn
Thị Tươi, trường Đại học dân lập Hải Phòng đã tận tình hướng dẫn em trong
suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến những thầy cô giáo đã giảng dạy em trong
bốn năm qua, những kiến thức mà em nhận được trên giảng đường đại học sẽ là
hành trang giúp em vững bước trong tương lai.
Em cũng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty cổ phần bia Tây Âu đã giúp
đỡ và tạo kiều kiện cho em tìm hiểu thực tế tại công ty.
Cuối cùng, em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và tất cả bạn bè, những người
luôn kịp thời động viên và giúp đỡ em vượt qua những khó khăn trong cuộc
sống.
Sinh viên
Nguyễn Thị Ánh Phương
Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên Nguyễn Thị Ánh Phương – MT1601 Page 1
MỞ ĐẦU
Bia là loại nước giải khát đang được ưa chuộng hiện nay với giá trị
dinh dưỡng cao và phù hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng, sản xuất bia đã
trở thành ngành công nghiệp rất phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt
Nam, hiện nay do nhu cầu của thị trường, chỉ trong một thời gian ngắn, ngành
sản xuất bia có những bước phát triển mạnh mẽ thông qua việc đầu tư, mở rộng
và xây dựng các nhà máy bia mới thuộc trung ương và địa phương, có liên
doanh với các hãng bia nước ngoài. Công nghiệp sản xuất bia đang là ngành tạo
ra nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước và có hiệu quả kinh tế. Mức sống
tăng, mức tiêu dùng bia ngày càng cao. Các cơ sở sản xuất trong nước ngày càng
tăng nhanh (Việt Nam có khoảng 350 cơ sở sản xuất bia).
Ngành công nghiệp sản xuất bia tạo ra một lượng lớn chất thải gây ô
nhiễm môi trường cả 3 dạng: khí thải, chất thải rắn và nước thải. Trong đó
nguồn gây ô nhiễm chính và cần được tập trung giải quyết là nước thải. Ước tính
lượng nước thải tạo thành trong sản xuất bia là 6-7 lít nước thải/ lít bia, phụ
thuộc vào công nghệ và các loại bia sản xuất. Đặc tính của nước thải công
nghiệp bia là có chứa nhiều chất hữu cơ dễ chuyển hóa sinh học với tỉ lệ BOD
và COD khá cao (BOD = 2000 – 3000 mg/l, COD = 4000 – 5000 mg/l), hàm
lượng nitơ, photpho, cũng như các chất lơ lửng cao, chủ yếu là các hợp chất
gluxit, protein, axit hữu cơ và các chất phụ gia. Vì vậy loại nước thải này cần
phải xử lí trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Thực tế, trên khắp cả nước trừ một
số công ty sản xuất với số lượng lớn có đầu tư hệ thống xử lí nước thải còn hầu
hết các cơ sở nhỏ đều không đầu tư hoặc đầu tư hệ thống xử lí sơ sài. Điều này
đang làm ô nhiễm nguồn nước mặt cũng như nguồn nước ngầm của địa phương
do nước thải chưa xử lí được thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước công cộng.
Nước thải không qua xử lí dưới tác động của điều kiện môi trường các vi sinh
vật phân hủy gây mùi hôi thối, tăng độ đục, phú dưỡng hóa nguồn nước ảnh
hưởng đến hệ thống cống thoát, hệ sinh thái thủy vực, gây ô nhiễm nguồn tiếp
nhận, cảnh quan môi trường và hệ sinh thái khu vực. Nước thải bao gồm nhiều
loại được thải ra từ nhiều công đoạn khác nhau nhưng chủ yếu từ phân xưởng
Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên Nguyễn Thị Ánh Phương – MT1601 Page 2
nấu, đường hóa, lên men, lọc chiết bã. Dòng thải còn phát sinh từ nước rửa vệ
sinh thiết bị, chai, sàn nhà, bom, keng. Đây là dòng thải chính cần xử lí triệt để.
Với mục đích trên tôi tiến hành đề tài “ Tìm hiểu thực trạng công nghệ xử lí
nước thải và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lí nước thải tại Công ty cổ
phần bia Tây Âu”
Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên Nguyễn Thị Ánh Phương – MT1601 Page 3
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT
BIA VÀ KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI BIA
1.1 Giới thiệu về công nghiệp sản xuất bia [8]
Bia là đồ uống được chế biến chủ yếu từ đại mạch nảy mầm (thóc malt),
hoa bia (houblon), nguyên liệu phụ là gạo, ngô và nước. Ngày nay không
nước nào trên thế giới là không sản xuất hoặc tiêu thụ bia phụ thuộc nhiều
vào khả năng kinh tế, thị hiếu tiêu dùng.
Trong thập kỉ qua sản lượng bia thế giới tăng khoảng 35,6%. Các nước có
sản lượng lớn là Trung Quốc, Nga, Brazil, Việt Nam, Ukraina.
Mức tiêu dùng bia trên thế giới khá cao, bình quân đạt 22 lít/ người/năm; các
nước Bỉ, Đức, Anh, Úc có mức tiêu thụ bình quân từ 100-140 lít/người/năm.
Theo Euromonitor (công ty nghiên cứu thị trường) dự báo châu Á và châu
Phi là hai thị trường bia có triển vọng cao. Sản lượng bia có tỉ lệ tăng trưởng
thường niên khá cao ở mức 3,8 % tại châu Á và 4,6 % tại châu Phi trong
năm 2012cho đến năm 2016. Nguyên nhân là do những khu vực này có dân
số đông (chiếm 60% và 14% thế giới) độ tuổi uống bia 20-40 tuổi, chiếm
phần đông dân cư. [11]
Sản xuất bia tại Việt Nam chiếm tỉ trọng doanh thu lớn nhất trong ngành
đồ uống có cồn, sản phẩm bia chiếm 97,3% tổng sản lượng đồ uống có cồn
được tiêu thụ (WHO 2014) và là ngành sản xuất công nghiệp nhẹ, lợi nhuận
cao.
Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á về mức tiêu thụ bia. Việt Nam
cũng là một trong 25 quốc gia tiêu thụ bia mạnh nhất thế giới. Với sức tiêu
thụ này và bình quân tăng trưởng cao, thị trường bia Việt Nam còn dự báo
tiềm năng tăng trưởng cao hơn nữa, dự đoán xếp thứ 3 tại châu Á chỉ sau
Nhật và Trung Quốc. Sức tiêu thụ lớn làm tăng thị trường cạnh tranh ở Việt
Nam, xuất hiện hàng loạt nhãn hiệu bia mới. Chính vì vậy, từ nhiều năm
nay, cho dù đã có nhiều thương hiệu thất bại, các hãng bia nước ngoài vẫn
tiếp tục đầu tư vào thị trường Việt Nam.
Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên Nguyễn Thị Ánh Phương – MT1601 Page 4
Với hơn 350 cơ sở sản xuất bia, tập trung quanh khu vực các thành phố
lớn,bia Việt Nam có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.
Theo báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại của Bộ
Công Thương, tính chung 6 tháng đầu năm 2015 sản lượng bia các loại ước
tính đạt 1532,5 triệu lít, tăng 5,6% so với cùng kì.
1.2 Tổng quát về quy trình công nghệ sản xuất bia [8]
1.2.1 Nguyên liệu sản xuất bia
Nguyên liệu chính dùng để sản xuất bia là malt đại mạch, hoa houblon
và nước. Ngoài ra có một số nguyên liệu thay thế như đại mạch chưa nảy mầm,
gạo, ngô
 Nước
Do thành phần chính của bia là nước nên nước là nguyên liệu có ảnh
hưởng rất quan trọng trong quá trình sản xuất bia. Trong nhà máy bia nước được
sử dụng với nhiều mục đích khác nhau nên lượng nước cấp rất lớn. Nước dùng
để nấu bia nên tác động rõ rệt đến chất lượng bia. Mặc dù ảnh hưởng của nó
cũng như tác động tương hỗ của các loại khoáng chất hòa tan trong nước được
sử dụng trong ngành sản xuất bia khá phức tạp. Vì vậy, ngoài việc đáp ứng các
quy định đối với nước uống, nước sản xuất bia còn phải xử lí qua hệ thống RO
đảm bảo một số tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Nước nấu bia cần trong suốt, không
màu,có vị dễ chịu, không có mùi lạ, không chứa các vi sinh vật gây bệnh để đem
lại sự ổn định về chất lượng và mùi vị của sản phẩm. Một số yêu cầu hóa học
của nước nấu bia như sau:
– Độ cứng toàn phần 5-6 mg-dlg/l
– pH = 6,8-7,3
– COD theo KMnO4< 2mg/l
– TLS < 600 mg/l
– Hàm lượng sắt không quá 0,3 mg/l
– Hàm lượng mangan: không qua 0,2 mg
– Hàm lượng nitrat: không quá 10 mg/l
Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên Nguyễn Thị Ánh Phương – MT1601 Page 5
– Trong nước nấu bia không có xianua, thủy ngân, bari, crom, photphat,
nitric
Trong sản xuất bia, cần phải lưu ý một vài điểm nhạy cảm khi nước tiếp
xúc với dịch đường, nấm men và bia:
– Nước rửa bã cần phải điều chỉnh độ kiềm < 50 mg/l và độ pH = 6,5 để
không chiết các chất không mong muốn từ bã.
– pH của dịch đường trước khi nấu phải là 5,4 để thu được dịch đường
sau khi nấu có pH = 5,2
– Nước cọ rửa và rửa nấm men phải được tiệt trùng và loại bỏ mùi lạ.
– Nước pha loãng bia (bia có độ khô cao) cần phải có những đặc tính sau:
o Hàm lượng O2 tan < 0,05 mg/l
o Hàm lượng CO2 > hàm lượng CO2 trong bia cần pha loãng một chút.
Hàm lượng, thành phần khoáng tương đương với bia.
o Không có vi sinh vật và mùi lạ.
 Malt đại mạch [8]
– Ngâm các hạt lúa mạch vào trong nước, cho chúng nảy mầm đến một
giai đoạn nhất định, làm khô hạt nảy mầm bằng lò sấy thu được hạt ngũ cốc đã
mạch nha hóa (malt). Mục tiêu chủ yếu của quy trình này nhằm tích lũy về khối
lượng và hoạt lực của hệ enzim trong đại mạch. Hệ enzim này giúp chuyển hóa
tinh bột trong hạt thành đường hòa tan bền vững vào nước tham gia quá trình lên
men. Malt đại mạch vừa là tác nhân đường hóa vừa là nguyên liệu đặc trưng
dùng để sản xuất bia. Malt phải sạch, có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt, màu vàng
sáng, không mốc và không có mùi hôi.
Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên Nguyễn Thị Ánh Phương – MT1601 Page 6
Thành phần hóa học của malt được nêu trong bảng 1.1
Bảng 1.1: Thành phần hóa học của Malt [8]
TT Thành phần Phần trăm chất khô (%)
1 Tinh bột 58
2 Đường khử 4
3 Sacaroza 5
4 Pentoza hòa tan 1
5 Pentoza không hòa tan 9
6 Xenluloza 6
7 Chất chứa nito 10
8 Chất béo 2,5
Ngoài ra, trong malt còn chứa một số chất khác như chất màu, chất đắng,
chất thơm, các enzim thủy phân như: a-amylaza, b-proteinaza, fitaza,
amylofotaza.
 Gạo [8]
Ở Việt Nam thường sử dụng gạo và cùng với malt để sản xuất bia. Gạo có
hàm lượng tinh bột khá cao có thể dùng sản xuất được các loại bia có chất
lượng hảo hạng. Gạo ở dạng bột mịn dễ tan trong quá trình hồ hóa, rồi
được phối trộn cùng bột malt sau khi đường hóa. Tro

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Tìm hiểu thực trạng công nghệ xử lý nước thải và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại công ty cổ phần bia tây âu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *