[block id=”bo-sung-1″]

Công nghiệp giấy là ngành công nghiệp có vị trí quan trọng trong nền
kinh tế quốc dân của Việt Nam và có tốc độ tăng trƣởng khá cao trong những
năm vừa qua. Sản phẩm của ngành chiếm ƣu thế rất lớn trong thị trƣờng tiêu thụ.
Giấy là sản phẩm cần thiết và không thể thiếu đối với ngành giáo dục, báo chí,
in ấn, hội họa và cả trong nhiều nhu cầu tiêu dùng hàng ngày khác của con
ngƣời nhƣ khăn giấy, giấy vệ sinh, thùng chứa Đặc biệt ngày nay giấy còn
đƣợc khuyến khích trong việc sử dụng làm bao bì, giấy gói để thay thế cho túi
nilon ở một số quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất giấy cũng là một trong những
ngành công nghiệp có mức độ ô nhiễm trầm trọng nhất và dễ gây tác động đến
con ngƣời và môi trƣờng xung quanh. Một mặt do công nghệ sản xuất lỗi thời
lạc hậu nên khối lƣợng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất rất nhiều. Mặt
khác do các nhà máy chƣa thực sự quan tâm đúng mức đến vấn đề môi trƣờng.
Vì vậy ngành công nghiệp sản xuất giấy đã góp phần làm cho chất lƣợng môi
trƣờng bị giảm sút do độc tính nƣớc thải.

khoa_luan_tinh_toan_thiet_ke_he_thong_xu_ly_nuoc_thai_san_xu

pdf96 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 03/12/2015 | Lượt xem: 983 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy, công suất 1000m 3/ngày đêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Trần Thị Phƣơng
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Mai Linh
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ
NƢỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY, CÔNG SUẤT
1000M
3/NGÀY ĐÊM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Trần Thị Phƣơng
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Mai Linh
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Trần Thị Phƣơng Mã SV: 121241
Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng
Tên đề tài: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất giấy, công
suất 1000m3/ngày đêm.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt
nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Linh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Khoa Môi Trƣờng – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng.
Nội dung hƣớng dẫn:”Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất
giấy, công suất 1000m3/ngày đêm”
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 02 tháng 09 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 08 tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Trần Thị Phƣơng Ths. Nguyễn Thị Mai Linh
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt
nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày. tháng .. năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ths. Nguyễn Thị Mai Linh
LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Linh –
Khoa Kỹ thuật Môi trường Đại học Dân lập Hải Phòng, người đã hướng dẫn và
chỉ bảo em tận tình trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp này. Cảm ơn
cô vì những định hướng, những tài liệu quý báu và những động viên, khích lệ đã
giúp em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp.
Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong Khoa Môi trường và toàn thể
các thầy cô đã dạy em trong suốt khóa học tại trường ĐHDL Hải Phòng.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người thân đã động viên và
tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học và làm khóa luận.
Cuối cùng do thời gian và trình độ có hạn nên bài khóa luận của em không
tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được các thầy cô giáo và các bạn góp ý để
bài khóa luận được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Trần Thị Phương
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Sản lƣợng bột giấy trên thế giới năm 2005 và 2006 ……………………….. 3
Bảng 1.2. Tình hình xuất nhập khẩu và sử dụng giấy tái chế theo vùng lãnh thổ 4
Bảng 1.3. Sản lƣợng giấy toàn cầu theo chủng loại ………………………………………. 5
Bảng 1.4. Các nguồn nƣớc thải từ các bộ phận và thiết bị khác nhau ……………. 14
Bảng 1.5. Ô nhiễm của nhà máy giấy và bột giấy điển hình tại Việt Nam ……. 15
Bảng 1.6. Bảng liệt kê tóm tắt các chất quan trọng nhất phát tán vào không khí
…………………………………………………………………………………………………………….. 20
Bảng 3.1. Các thông số đầu vào của nƣớc thải nhà máy sản xuất giấy A ………. 34
Bảng 4.1. Liều lƣợng phèn nhôm để xử lý nƣớc đục …………………………………… 52
Bảng 4.2. Các thông số cơ bản thiết kế cho bể lắng đợt 1 ……………………………. 55
Bảng 4.3. Các kích thƣớc điển hình của Aerotank xáo trộn hoàn toàn ………….. 60
Bảng 5.1. Tính toán chi phí xây dựng công trình ……………………………………….. 76
Bảng 5.2. Bảng tính toán chi phí thiết bị …………………………………………………… 77
Bảng 5.3. Lƣợng hóa chất cần dùng ………………………………………………………….. 79
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1. Sơ đồ tổng quát xử lý nƣớc thải bột giấy …………………………………….. 29
Hình 2.2. Sơ đồ xử lý nƣớc thải bột giấy báo với TMP ……………………………….. 29
Hình 2.3. Sơ đồ xử lý nƣớc thải của nhà máy giấy cũ từ nguyên liệu giấy cũ … 30
Hình 2.4. Sơ đồ xử lý hóa lý nƣớc thải công nghiệp giấy ……………………………. 31
Hình 2.5. Các sơ đồ có khả năng xử lý sinh học nƣớc thải công nghiệp giấy …. 32
Hình 3.1. Sơ đồ công nghệ theo phƣơng án 1 …………………………………………….. 36
Hình 3.2. Sơ đồ công nghệ theo phƣơng án 2 …………………………………………….. 38
Hình 4.1. Sơ đồ hố thu gom nƣớc …………………………………………………………….. 44
Hình 4.2. Sơ đồ song chắn rác thiết kế ……………………………………………………… 46
Hình 4.3. Mặt cắt và mặt bằng bể lắng cát ngang ……………………………………….. 49
Hình 4.4. Sơ đồ làm việc bể Aerotank ………………………………………………………. 61
Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống phân phối khí trong bể Aerotank …………………………. 65
Hình 4.6. Mặt bằng bể Aerotank ………………………………………………………………. 66
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY ……………………… 3
1.1. Tổng quan về tình hình sản xuất giấy …………………………………………………… 3
1.1.1. Tình hình sản xuất giấy trên thế giới …………………………………………………. 3
1.1.2. Tình hình sản xuất giấy tại Việt Nam …………………………………………………. 6
1.2. Công nghệ sản xuất giấy …………………………………………………………………….. 8
Hình 1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất giấy và bột giấy ……………………………………… 9
1.2.1. Chuẩn bị nguyên liệu thô ……………………………………………………………….. 10
1.2.2. Sản xuất bột giấy …………………………………………………………………………… 10
1.2.2.1. Nấu …………………………………………………………………………………………… 10
1.2.2.2. Rửa …………………………………………………………………………………………… 10
1.2.2.3. Sàng ………………………………………………………………………………………….. 10
1.2.2.4. Tẩy trắng …………………………………………………………………………………… 11
1.2.3. Chuẩn bị phối liệu bột ……………………………………………………………………. 11
1.2.4. Xeo giấy ……………………………………………………………………………………….. 12
1.2.5. Khu vực phụ trợ …………………………………………………………………………….. 12
1.2.6. Thu hồi hóa chất ……………………………………………………………………………. 13
1.3. Hiện trạng môi trƣờng ngành sản xuất giấy …………………………………………. 14
1.3.1. Hiện trạng về nước thải ………………………………………………………………… 14
1.3.2. Hiện trạng về khí thải …………………………………………………………………….. 16
1.3.3. Hiện trạng về chất thải rắn …………………………………………………………….. 17
1.4. Tác động của chất thải ngành giấy đến môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời 17
1.4.1. Nước thải ……………………………………………………………………………………… 17
1.4.2. Bụi ………………………………………………………………………………………………. 18
1.4.3. Hơi khí Clo …………………………………………………………………………………… 18
1.4.4. Monoxit cacbon và dioxit cacbon ……………………………………………………. 18
1.4.5. Tiếng ồn và độ rung ………………………………………………………………………. 18
1.4.6. Các nguồn nhiệt dư ……………………………………………………………………….. 19
1.4.7. Chế độ chiếu sáng …………………………………………………………………………. 19
CHƢƠNG 2. CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI NGÀNH CÔNG
NGHIỆP GIẤY ……………………………………………………………………………………… 21
2.1. Các biện pháp giảm thiểu nƣớc thải trong công nghiệp giấy………………….. 21
2.2. Các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải trong công nghiệp giấy …………………….. 22
2.2.1. Phương pháp lắng …………………………………………………………………………. 22
2.2.2. Phương pháp đông keo tụ hóa học ………………………………………………….. 22
2.2.3. Phương pháp sinh học ……………………………………………………………………. 25
2.3. Xử lý nƣớc thải của công đoạn sản xuất bột giấy ………………………………… 28
2.4. Xử lý nƣớc thải của nhà máy sản xuất giấy và cactong …………………………. 30
CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI
SẢN XUẤT GIẤY …………………………………………………………………………………. 34
3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nƣớc thải sản xuất giấy ………………………. 34
3.2. Các thông số thiết kế và yêu cầu xử lý………………………………………………… 34
3.2.1. Đặc trưng nước thải của cơ sở lựa chọn thiết kế ………………………………. 34
3.2.2. Yêu cầu xử lý ………………………………………………………………………………… 35
3.3. Các phƣơng án công nghệ đề xuất xử lý nƣớc thải sản xuất giấy …………… 35
3.3.1. Phương án 1 …………………………………………………………………………………. 36
3.3.2. Phương án 2 …………………………………………………………………………………. 38
3.4. Lựa chọn phƣơng án …………………………………………………………………………. 40
CHƢƠNG 4. TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ …….. 41
4.1. Bể trộn chất kiềm hóa……………………………………………………………………….. 41
4.1.1. Mục đích ………………………………………………………………………………………. 41
4.1.2. Tính toán bể trộn chất kiềm hóa ……………………………………………………… 41
4.2. Hố thu nƣớc của giai đoạn sản xuất bột giấy ……………………………………….. 43
4.2.1. Mục đích ………………………………………………………………………………………. 43
4.2.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………… 43
4.3. Song chắn rác ………………………………………………………………………………….. 44
4.3.1. Mục đích ………………………………………………………………………………………. 44
4.3.2. Tính toán song chắn rác …………………………………………………………………. 44
4.4. Bể lắng cát ngang] ……………………………………………………………………………. 47
4.4.1. Mục đích ………………………………………………………………………………………. 47
4.4.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………… 47
4.5. Sân phơi cát …………………………………………………………………………………….. 49
4.5.1. Mục đích ………………………………………………………………………………………. 49
4.5.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………… 49
4.6. Bể điều hòa ……………………………………………………………………………………… 49
4.6.1. Mục đích ………………………………………………………………………………………. 49
4.6.2. Tính toán bể điều hòa …………………………………………………………………….. 50
4.7. Bể trộn phèn ……………………………………………………………………………………. 51
4.7.1. Mục đích ………………………………………………………………………………………. 51
4.7.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………… 51
4.8. Bể trộn thủy lực ……………………………………………………………………………….. 54
4.8.1. Mục đích ………………………………………………………………………………………. 54
4.8.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………… 54
4.9. Bể lắng đợt 1 …………………………………………………………………………………… 55
4.9.1. Mục đích ………………………………………………………………………………………. 55
4.9.2. Tính toán bể lắng 1………………………………………………………………………… 55
4.10. Bể Aerotank …………………………………………………………………………………… 57
4.10.1. Mục đích …………………………………………………………………………………….. 57
4.10.2. Tính kích thước bể Aerotank …………………………………………………………. 58
4.10.3. Tính toán lượng bùn dư thải bỏ mỗi ngày, lưu lượng bùn tuần hoàn….. 61
4.10.4. Tính hệ số tuần hoàn bùn  …………………………………………………………. 62
4.10.5. Xác định lượng không khí cần thiết cung cấp cho Aerotank ……………… 62
4.10.5. Chọn kiểu và tính toán thiết bị cung cấp khí, đường ống dẫn khí ………. 64
4.11. Bể lắng đợt II …………………………………………………………………………………. 67
4.11.1. Mục đích …………………………………………………………………………………….. 67
4.11.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………. 67
4.12. Bể nén bùn …………………………………………………………………………………….. 70
4.12 .1. Mục đích ……………………………………………………………………………………. 70
4.12 .2. Tính toán …………………………………………………………………………………… 70
4.13. Máy ép bùn lọc ép dây đai ………………………………………………………………. 73
4.13.1. Mục đích …………………………………………………………………………………….. 73
4.13.2. Tính toán ……………………………………………………………………………………. 73
4.14. Bể khử trùng, bể tiếp xúc ………………………………………………………………… 74
4.14.1. Mục đích …………………………………………………………………………………….. 74
4.14.2. Khử trùng nước thải bằng Clo ………………………………………………………. 74
4.14.3. Tính toán bể tiếp xúc ……………………………………………………………………. 75
CHƢƠNG 5. TÍNH TOÁN KINH TẾ ………………………………………………………. 76
5.1. Chi phí đầu tƣ xây dựng ……………………………………………………………………. 76
5.2. Chi phí vận hành hệ thống ………………………………………………………………… 79
5.2.1. Lượng hóa chất sử dụng …………………………………………………………………. 79
5.2.2. Chi phí điện ………………………………………………………………………………….. 79
5.2.3. Chi phí nhân công …………………………………………………………………………. 79
5.2.4. Chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị ………………………………………………… 79
5.2.5. Giá thành xử lý 1m3 nước thải ………………………………………………………… 80
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………….. 81
1. Kết luận …………………………………………………………………………………………….. 81
2. Kiến nghị …………………………………………………………………………………………… 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………….. 83
Khóa luận tốt nghiệp Ngành Kỹ thuật Môi trường
Sinh viên: Trần Thị Phương- MT1202 1
MỞ ĐẦU
Công nghiệp giấy là ngành công nghiệp có vị trí quan trọng trong nền
kinh tế quốc dân của Việt Nam và có tốc độ tăng trƣởng khá cao trong những
năm vừa qua. Sản phẩm của ngành chiếm ƣu thế rất lớn trong thị trƣờng tiêu thụ.
Giấy là sản phẩm cần thiết và không thể thiếu đối với ngành giáo dục, báo chí,
in ấn, hội họa và cả trong nhiều nhu cầu tiêu dùng hàng ngày khác của con
ngƣời nhƣ khăn giấy, giấy vệ sinh, thùng chứaĐặc biệt ngày nay giấy còn
đƣợc khuyến khích trong việc sử dụng làm bao bì, giấy góiđể thay thế cho túi
nilon ở một số quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất giấy cũng là một trong những
ngành công nghiệp có mức độ ô nhiễm trầm trọng nhất và dễ gây tác động đến
con ngƣời và môi trƣờng xung quanh. Một mặt do công nghệ sản xuất lỗi thời
lạc hậu nên khối lƣợng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất rất nhiều. Mặt
khác do các nhà máy chƣa thực sự quan tâm đúng mức đến vấn đề môi trƣờng.
Vì vậy ngành công nghiệp sản xuất giấy đã góp phần làm cho chất lƣợng môi
trƣờng bị giảm sút do độc tính nƣớc thải. Độc tính của các dòng nƣớc thải từ các
nhà máy sản xuất giấy là do sự hiện diện một hỗn hợp phức tạp các dịch chiết
trong thân cây nhƣ nhựa cây, các axit béo, lignin, và một số sản phẩm phân hủy
của lignin đã bị cl

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy, công suất 1000m 3/ngày đêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *