[block id=”bo-sung-1″]


Ô nhiễm môi trường nước là một vấn đề lớn mà Việt Nam đang phải đối
mặt. Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt cũng như nước thải công nghiệp chưa
được xử lý đúng quy cách hoặc không được xử lý xả ra môi trường là nguyên
nhân gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Theo báo cáo giám sát của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội, tỉ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lí nước thải tập trung ở
một số địa phương rất thấp, có nơi chỉ đạt 15 – 20%, như tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu, Vĩnh Phúc. Một số khu công nghiệp có xây dựng hệ thống xử lí nước thải
tập trung nhưng hầu như không vận hành vì để giảm chi phí. Đến nay, mới có 60
khu công nghiệp đã hoạt động có trạm xử lí nước thải tập trung (chiếm 42% số
khu công nghiệp đã vận hành) và 20 khu công nghiệp đang xây dựng trạm xử lí
nước thải. [15]
Vì vậy việc tìm kiếm biện pháp xử lý nước thải đạt hiệu quả và tốn ít chi
phí đầu tư cũng như vận hành rất cần thiết đối với các doanh nghiệp. Xử lý nước
thải bằng bãi lọc ngầm trồng cây là một trong những phương pháp xử lý nước
thải đã và đang được áp dụng nhiều nơi trên thế giới với ưu điểm là xử lý nước
thải trong điều kiện tự nhiên, thân thiện với môi trường, cho phép đạt hiệu suất
cao, chi phí thấp và ổn định, đồng thời làm tăng giá trị đa dạng sinh học, cải tạo
cảnh quan môi trường, hệ sinh thái của địa phương. Mặt khác, Việt Nam là nước
nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm, rất thích hợp cho sự phát triển của các loại thực vật
thủy sinh. Do vậy đề tài “Tính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để
nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm cho Công Ty Cổ phần Chế biến
Dịch vụ Thủy sản Cát Hải.” được lựa chọn nhằm giúp cho doanh nghiệp mắm
Cát Hải nói riêng và ngành sản xuất nước mắm nói chung xử lý nước thải hiệu
quả và kinh tế, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.


pdf57 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tính toán thiết kế mô hình bãi lọc ngầm trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm cho công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Phạm Thị Mỹ Linh
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Phạm Thị Mai Vân
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÔ HÌNH BÃI LỌC NGẦM
TRỒNG CÂY ĐỂ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
SẢN XUẤT MẮM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ
BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên : Phạm Thị Mỹ Linh
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Phạm Thị Mai Vân
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Thị Mỹ Linh Mã SV:1212301019
Lớp: MT1601 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Tính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để nghiên cứu xử lý
nước thải sản xuất mắm công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ
Thủy sản Cát Hải.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Phạm Thị Mai Vân
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ khóa luận
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 18 tháng 4 năm 2016
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 09 tháng 7 năm 2016
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Phạm Thị Mỹ Linh ThS. Phạm Thị Mai Vân
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2016
Hiệu trưởng
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2016
Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MẮM VÀ
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ……………………………………………………………………….. 2
1.1. Sản xuất nước mắm và đặc trưng nước thải sản xuất mắm…………… 2
1.1.1. Một vài nét về sản xuất mắm. ………………………………………………….. 2
1.1.2. Nguyên liệu sản xuất nước mắm. …………………………………………….. 3
1.1.3. Công nghệ sản xuất nước mắm. ………………………………………………. 3
1.1.4. Đặc trưng nước thải sản xuất mắm. ………………………………………… 4
1.2. Các phương pháp xử lý nước thải sản xuất mắm………………………….. 5
1.2.1. Phương pháp xử lý cơ học. ……………………………………………………… 5
1.2.2. Phương pháp xử lý hóa học. ……………………………………………………. 6
1.2.3. Phương pháp xử lý hóa lý. ………………………………………………………. 6
1.2.4. Phương pháp xử lý sinh học. …………………………………………………… 7
1.3. Xử lý nước thải bằng bãi lọc ngầm trồng cây. ……………………………. 10
1.3.1. Giới thiệu về bãi lọc ngầm trồng cây. ……………………………………… 10
1.3.2.1. Bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang(Horizontal flow – HF) …….. 11
1.3.2.2. Bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng (Vertical flow – VF) …………… 12
1.3.3. Cơ chế xử lý nước thải của bãi lọc ngầm. ………………………………. 12
1.3.4. Vật liệu sử dụng trong bãi lọc………………………………………………… 14
1.3.5. Thực vật trong bãi lọc ngầm trồng cây. ………………………………….. 14
1.3.6. Giới thiệu về cây sậy. …………………………………………………………….. 15
1.3.7. Ứng dụng của bãi lọc trong xử lý nước thải. …………………………… 18
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH
VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI VÀ CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY ……………………………………………………………… 21
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải.
………………………………………………………………………………………………………….. 21
2.2. Các nguồn phát sinh nước thải và tính chất nước thải tại Công ty. .. 25
2.2.1. Nguồn phát sinh nước thải. ……………………………………………………….. 25
2.2.2. Đặc trưng nước thải của nhà máy. ……………………………………………… 27
2.3. Biện pháp xử lý nước thải của Công ty. ………………………………………… 27
2.4. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho Công ty. ………………… 29
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BÃI LỌC TRỒNG CÂY MÔ
HÌNH PHÒNG THÍ NGHIỆM ……………………………………………………………… 32
3.1. Tính toán thiết kế bãi lọc trồng cây. ……………………………………………… 32
3.1.1. Tính toán thiết kế bãi lọc dòng chảy ngang. ……………………………. 32
3.1.2. Tính toán thiết kế bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng. ………………. 34
3.2. Bước đầu đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình ………………………….. 32
3.2.1 Đánh giá hiệu quả xử lý của bãi lọc ngầm trồng cây sậy dòng
chảy ngang ……………………………………………………………………………………… 38
3.2.2 Đánh giá hiệu quả xử lý của bãi lọc ngầm trồng cây sậy dòng
chảy đứng. ………………………………………………………………………………………. 39
3.2.3 So sánh hiệu quả xử lý của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây sậy
dòng chảy ngang và dòng chảy đứng …………………………………………………. 41
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ …………………………………………………………. 44
1. Kết luận ……………………………………………………………………………………….. 44
2. Khuyến nghị ………………………………………………………………………………… 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 46
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Tên các loại nước mắm và tỷ lệ phối trộn tạo sản phẩm. ………………… 2
Bảng 1.2: Nồng độ ô nhiễm đặc trưng của nước thải sản xuất mắm ……………….. 4
Bảng 1.3: Cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm ……………………………………………………… 13
Bảng 1.4: Vai trò chính của thực vật trong quá trình xử lý nước thải. …………… 15
Bảng 2.1: Sản phẩm chính của Công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản
Cát Hải ………………………………………………………………………………………………….. 23
Bảng 2.2: Tổng lượng nước xả thải lớn nhất có thể tại công ty trong ngày. ….. 26
Bảng 2.3: Thông số đặc trưng của nước thải trước khi vào hệ thống xử lý…….. 27
Bảng 2.4: Kết quả thành phần nước thải sản xuất sau bể xử lý sinh học của Công
ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải. ………………………………………… 30
Bảng 3.1: Giá trị tính toán bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang. ……………………. 34
Bảng 3.2: Giá trị tính toán bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng. ……………………… 37
Bảng 3.3: Hiệu suất xử lý COD, amoni của mô hình bãi lọc trồng cây Sậy dòng
chảy ngang. ……………………………………………………………………………………………. 38
Bảng 3.4: Hiệu suất xử lý độ mặn, tổng chất rắn lơ lửng của mô hình bãi lọc
trồng cây Sậy dòng chảy ngang. ………………………………………………………………. 39
Bảng 3.5: Hiệu suất xử lý COD, amoni của mô hình bãi lọc trồng cây Sậy dòng
chảy đứng. …………………………………………………………………………………………….. 40
Bảng 3.6: Hiệu suất xử lý độ mặn, tổng chất rắn lơ lửng của mô hình bãi lọc
trồng cây Sậy dòng chảy đứng. ………………………………………………………………… 41
Bảng 3.7: Hiệu suất xử lý COD,NH4+, độ mặn, SS của mô hình bãi lọc dòng
chảy đứng và bãi lọc dòng chảy ngang trồng cây Sậy …………………………………. 42
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Mặt cắt đứng bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang. ………………………… 11
Hình 1.2: Mặt cắt đứng của một bãi lọc dòng chảy đứng. ……………………………. 12
Hình 1.3: Cơ chế xử lý nước thải trong bãi lọc. ………………………………………….. 13
Hình 1.4: Hình ảnh về cây sậy. ………………………………………………………………… 16
Hình 2.1: Quy trình công nghệ sản xuất nước mắm tại Công ty Cổ phần Chế
biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải. ……………………………………………………………….. 24
Hình 2.2: Quy trình công nghệ xử lý nước thải ………………………………………….. 30
Hình 3.1: Sơ đồ cấu tạo bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang…………………………. 34
Hình 3.2: Sơ đồ bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng ……………………………………… 36
Hình 3.3: Biểu đồ so sánh HSXL COD mô hình bãi lọc trồng cây Sậy dòng chảy
đứng và dòng chảy ngang ………………………………………………………………………… 42
Hình 3.4: Biểu đồ so sánh HSXL Amoni mô hình bãi lọc trồng cây Sậy dòng
chảy đứng và dòng chảy ngang ………………………………………………………………… 42
Hình 3.5: Biểu đồ so sánh HSXL Độ mặn mô hình bãi lọc trồng cây Sậy dòng
chảy đứng và dòng chảy ngang ………………………………………………………………… 43
Hình 3.6: Biểu đồ so sánh HSXL SS mô hình bãi lọc trồng cây Sậy dòng chảy
đứng và dòng chảy ngang ………………………………………………………………………… 43
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
1. QCVN : Quy chuẩn Việt Nam.
2. TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam.
3. TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng.
4. BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày.
5. BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa.
6. COD : Nhu cầu oxy hóa học.
7. TSS : Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng.
8. HF : Bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang.
9. VF : Bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng.
10. HSXL : Hiệu suất xử lý.
11. YTHP : Y tế Hải Phòng.
12. CNTC : Chứng nhận tiêu chuẩn.
13. CH : Cát Hải.
14. MT : Mắm tôm.
15. ATTP : An toàn thực phẩm.
16. XNCB : Xí nghiệp chế biến.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh – MT1601 Trang 1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Ô nhiễm môi trường nước là một vấn đề lớn mà Việt Nam đang phải đối
mặt. Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt cũng như nước thải công nghiệp chưa
được xử lý đúng quy cách hoặc không được xử lý xả ra môi trường là nguyên
nhân gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Theo báo cáo giám sát của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội, tỉ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lí nước thải tập trung ở
một số địa phương rất thấp, có nơi chỉ đạt 15 – 20%, như tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu, Vĩnh Phúc. Một số khu công nghiệp có xây dựng hệ thống xử lí nước thải
tập trung nhưng hầu như không vận hành vì để giảm chi phí. Đến nay, mới có 60
khu công nghiệp đã hoạt động có trạm xử lí nước thải tập trung (chiếm 42% số
khu công nghiệp đã vận hành) và 20 khu công nghiệp đang xây dựng trạm xử lí
nước thải. [15]
Vì vậy việc tìm kiếm biện pháp xử lý nước thải đạt hiệu quả và tốn ít chi
phí đầu tư cũng như vận hành rất cần thiết đối với các doanh nghiệp. Xử lý nước
thải bằng bãi lọc ngầm trồng cây là một trong những phương pháp xử lý nước
thải đã và đang được áp dụng nhiều nơi trên thế giới với ưu điểm là xử lý nước
thải trong điều kiện tự nhiên, thân thiện với môi trường, cho phép đạt hiệu suất
cao, chi phí thấp và ổn định, đồng thời làm tăng giá trị đa dạng sinh học, cải tạo
cảnh quan môi trường, hệ sinh thái của địa phương. Mặt khác, Việt Nam là nước
nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm, rất thích hợp cho sự phát triển của các loại thực vật
thủy sinh. Do vậy đề tài “Tính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây để
nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm cho Công Ty Cổ phần Chế biến
Dịch vụ Thủy sản Cát Hải.” được lựa chọn nhằm giúp cho doanh nghiệp mắm
Cát Hải nói riêng và ngành sản xuất nước mắm nói chung xử lý nước thải hiệu
quả và kinh tế, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.
Tính toán thiết kế mô hình bãi lọc trồng cây dòng chảy đứng và dòng chảy
ngang xử lý nước thải công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải,
chạy thử nghiệm mô hình và tìm ra mô hình xử lý nước thải hiệu quả cho công
ty.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh – MT1601 Trang 2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MẮM VÀ
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
1.1. Sản xuất nước mắm và đặc trưng nước thải sản xuất mắm. [7,15]
1.1.1. Một vài nét về sản xuất mắm. [15]
Nước mắm được sử dụng rộng rãi như là gia vị trong ẩm thực của các quốc
gia Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và dần trở nên phổ biến
trên toàn cầu. Ngoài ra nước mắm được sử dụng để chữa một bệnh như đau dạ
dày, phỏng cơ thể suy nhược, cung cấp năng lượng. Không những vậy, hiện nay
người Nhật còn sử dụng nước mắm Việt Nam đã khử mùi và độ mặn để làm đẹp
vì trong thành phần nước mắm Việt Nam có các protein rất quan trọng.
Nước mắm là một sản phẩm lên men từ một số loài thủy sản như cá,
tôm, được ngâm dầm trong muối mặn, phân giải dần từ protein phức tạp đến
protein đơn giản nhờ hệ enzyme proteara có trong cá làm cho nước mắm có mùi
và vị đặc trưng.
Nước mắm được sản xuất từ cá và muối không chỉ được sử dụng rộng rãi ở
Việt Nam mà còn được ưa chuộng ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Đặc
biệt nước mắm được sản xuất ở hầu hết các nước Châu Á. Mỗi nước có kiểu sản
xuất khác nhau tạo ra sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và giá trị cảm quan khác
nhau.
Bảng 1.1: Tên các loại nước mắm và tỷ lệ phối trộn tạo sản phẩm.[15]
Nước mắm Điều kiện và thời gian lên men
Nhật Bản – Shottsuru
Uwo Shoyu
Tỷ lệ 5 : 1 = Cá : Muối + gạo lên men
Thời gian lên men 6 tháng
Hàn Quốc – Jeot kal Tỷ lệ Cá : Muối = 4 : 1 (6 tháng)
Việt Nam – nước mắm Tỷ lệ Cá : Muối = 3 : 1 – 3 : 2 (4 – 12 tháng)
Thái Lan – Nam Pla Tỷ lệ Cá : Muối = 5 : 1 (5 – 12 tháng)
Malaysia – Budu Tỷ lệ Cá : Muối + đường + me = 5:1–3:1 (3–12 tháng)
Philippine – Patis Tỷ lệ Cá : Muối = 3 : 1 – 4 : 1 (3 – 12 tháng)
Brunay – Ngapi Tỷ lệ Cá : Muối = 5 : 1 (3 – 6 tuần)
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh – MT1601 Trang 3
1.1.2. Nguyên liệu sản xuất nước mắm.
Nước mắm đựợc làm từ nhiều loài thủy sản khác nhau nhưng phổ biến nhất
là nước mắm được làm từ cá.
Một số loại nước mắm nguyên liệu chỉ gồm có cá và muối, tuy nhiên một
số khác có thêm thảo dược và gia vị. Nước mắm được lên men ngắn ngày vẫn
giữ nguyên mùi tanh đặc trưng của cá còn đối với quá trình lên men dài ngày sẽ
giảm mùi tanh và nước mắm có vị béo hơn. Trong quá trình lên men bã chượp
được thường xuyên khuấy trộn phơi nắng thì nước mắm sẽ thơm hơn và độ đạm
được nâng cao.
Nước mắm được làm từ những loại cá sống ở tầng nước mặt và giữa như
cá thu, cá lục, cá cơm, cá nhâm cho chất lượng thơm ngon vì những loại cá này
có hàm lượng đạm cao. Các loài cá sống ở tầng đáy như cá phèn, cá mối cho
chất lượng mắm không ngon vì môi trường sống ít chất dinh dưỡng, bụng cá
dính bùn đất ảnh hưởng tới màu sắc nước chượp.
1.1.3. Công nghệ sản xuất nước mắm.
Nước mắm được sản xuất theo 4 phương pháp:
– Phương pháp chế biến nước mắm cổ truyền.
– Phương pháp chế biến nước mắm cải tiến.
– Phương pháp chế biến nước mắm bằng hóa học.
– Phương pháp chế biến nước mắm bằng vi sinh vật.
Sản xuất nước mắm theo phương pháp cổ truyền nước mắm được lên men
từ cá và muối, có thể có thêm nước, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào.
Quá trình lên men diễn ra trong thời gian từ 3 – 6 tháng, thậm chí lên tới 12
tháng. Quá trình phân giải cá diễn ra dưới tác dụng của các enzym và vi sinh vật
tự nhiên có trong ruột cá. Có 3 phương pháp sản xuất nước mắm cổ truyền:
 Phương pháp đánh khuấy: cá chượp được cho muối nhiều lần, bổ sung
thêm nước và đánh khuấy, phơi nắng liên tục.
 Phương pháp gài nén: cá chượp được cho muối một lần hoặc nhiều lần,
không cho thêm nước, gài nén chặt, phơi nắng và không đánh khuấy.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh – MT1601 Trang 4
 Phương pháp hỗn hợp: kết hợp giữa 2 phương pháp gài nén và đánh
khuấy. Giai đoạn đầu làm theo phương pháp gài nén, giai đoạn sau thực
hiện theo phương pháp đánh khuấy.
1.1.4. Đặc trưng nước thải sản xuất mắm.
Cùng với sự phát triển theo từng năm thì ngành chế biến thủy hải sản cũng
đưa vào môi trường một lượng nước thải khá lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng
nguồn nước. Nước thải ngành này chứa phần lớn các chất thải hữu cơ có nguồn
gốc từ động vật và các thành phần chủ yếu là protein và các chất béo. Trong hai
thành phần này chất béo khó phân hủy bởi vi sinh vật.
Giá trị các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải sản xuất mắm được
thể hiện qua bảng sau:
Bảng 1.2: Nồng độ ô nhiễm đặc trưng của nước thải sản xuất mắm [7]
STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 11-MT:2015 cột B
1 pH – 4,8 5,5 – 9
2 COD mg/l 1460 150
3 BOD mg/l 1200 50
4 TSS mg/l 110 100
5 N – Tổng mg/l 85 60
6 P – Tổng mg/l 41 20
7 Dầu mỡ mg/l 235 20
8 Coliforms MPN/100ml 8.500 5.000
9 Clo dư mg/l 2 2
10 Độ muối mg/l 3.600 –
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
SVTH: Phạm Thị Mỹ Linh – MT1601 Trang 5
1.2. Các phương pháp xử lý nước thải sản xuất mắm [1,4,5,6]
Nước thải thường chứa nhiều tạp chất có bản chất khác nhau. Mục đích
của xử lý nước thải là khử các tạp chất đó về mức cho phép theo tiêu chuẩn hiện
hành. Các tiêu chuẩn này khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng nước sau
xử lý. Để xử lý hiệu quả các loại tạp chất trên thường phải dùng kết hợp nhiều
phương pháp khác nhau. Các phương pháp xử lý nước thải có thể chia thành
nhóm các phương pháp cơ học, hóa học, hóa lý và sinh học.
1.2.1. Phương pháp xử lý cơ học.
Nguyên lý: Phương pháp xử lý cơ học được sử dụng để loại bỏ các hợp
chất hữu cơ không hòa tan, tồn tại trạng thái lơ lửng và một phần các chất dạng
keo ra khỏi nước thải. Những công trình xử lý cơ học bao gồm: song, lưới chắn
rác,bể điều hòa, bể lắng (lắng cát, lắng tách chất lơ lửng), bể lọc, bể vớt dầu
mỡ
Song và lưới chắn rác: để loại bỏ rác và tạp chất nổi có kích thước lớn ra
khỏi dòng chảy để bảo vệ bơm và đường ống. Đây là bước quan trọng nhằm
đảm bảo an toàn và điều kiện làm việc thuận lợi cho cả hệ thống xử lý nước thải.
Bể điều hòa: điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải và các chất cần xử
lý để bảo đảm hiệu quả cho quá trình xử lý sinh học về sau.
Bể lắng: quá trình lắng

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Tính toán thiết kế mô hình bãi lọc ngầm trồng cây để nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất mắm cho công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *