[block id=”bo-sung-1″]

Môi trường là một nhân tố ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát
triển của mỗi con người, mỗi quốc gia trên toàn thế giới. C hính vì vậy, bảo vệ
môi trường và đảm bảo phát triển bền vững là vấn đề có tính sống còn đối với
môi dân tộc, mỗi quốc gia.
Nước ta đang ở trong thời kỳ phát triển và hội nhập, trong công cuộc
CNH – HĐH đất nước, đã có nhiều dự án được mở ra nhằm thúc đẩy các ngành
công nghiệp, dịch vụ. cũng như nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên sự phát
triển ồ ạt của các nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp , khu công nghiệp đã và
đang tác động không nhỏ đến chất lượng môi trường tự nhiên cũng như môi
trường xã hội. Đã có nhiều nhà máy xả thẳng các chất gây ô nhiễm ra môi
trường mà không qua xử lý, hoặc xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn vào môi
trường, điển hình là vụ công ty bột ngọt Vedan đã thải trộm nước thải ra sông
Thị Vải, gây thiệt hại lớn cho người dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến
môi trường sống. Vì vậy hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường ở nước ta đang trở
thành vấn đề đáng báo động và cần có các biện pháp cũng như các chế tài pháp
lý hữu hiệu để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

khoa_luan_tinh_toan_thiet_ke_van_hanh_thu_he_thong_xu_ly_noc

pdf56 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 989 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải in công suất 35m 3/ngày cho công ty TNHH quốc tế sinjoobo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Hoàng Văn Tùng
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phạm Thị Mai Vân
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–
TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, VẬN HÀNH THỬ HỆ
THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT VÀ
NƢỚC THẢI IN CÔNG SUẤT 35M3/NGÀY CHO
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SINJOOBO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Hoàng Văn Tùng
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phạm Thị Mai Vân
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Hoàng Văn Tùng Mã SV: 120944
Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nước thải sinh
hoạt và nước thải in công suất 35m3/ngày cho công ty TNHH Quốc tế
SinJooBo.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Họ và tên: Phạm Thị Mai Vân
Học hàm, học vị:
Cơ quan công tác: ..
Nội dung hướng dẫn:
..
..
..
..
..
..
..
..
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày tháng 12 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hoàng Văn Tùng ThS.Phạm Thị Mai Vân
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng 12 năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
ThS. Phạm Thị Mai Vân
LỜI CẢM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn cô giáo: Thạc sỹ –
Phạm Thị Mai Vân – Bộ môn Kỹ thuật Môi trường Đại học Dân lập Hải Phòng
người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn
thành đồ án của mình.
Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong Ngành Kỹ thuật
Môi trường cùng toàn thể các thầy cô đã giảng dạy em trong suốt quá trình học
tập tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Giám đốc – Nguyễn Thành Đạt
và toàn thể các anh chị trong công ty Cổ phần tư vấn dự án và Môi trường bền
vững đã cho phép em được sử dụng công trình thực tế của công ty, cùng các tài
liệu liên quan để em có thể hoàn thành đồ án của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Hoàng Văn Tùng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG I:TỔNG QUAN VỀ NGÀNH MAY MẶC ……………………………… 2
I.1 Tổng quan ………………………………………………………………………………………….. 2
II.2 Các nguồn phát sinh nước thải trong ngành may mặc …………………………….. 5
II.2.1 Nước thải sinh hoạt …………………………………………………………………………. 5
II.2.2 Nước thải sản xuất …………………………………………………………………………… 5
CHƢƠNG II: TỔNG QUAN CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI6
II.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học …………………………………………… 6
II.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý ……………………………………………. 6
II.2.1. Trung hòa ……………………………………………………………………………………… 6
II.2.2. Keo tụ ……………………………………………………………………………………………. 7
II.2.3. Hấp phụ ………………………………………………………………………………………… 8
II.2.4. Tuyển nổi ………………………………………………………………………………………. 8
II.2.5. Trao đổi ion …………………………………………………………………………………… 8
II.2.6 Khử khuẩn ………………………………………………………………………………………. 9
II.3 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học …………………………………………. 9
II.3.1 Các quá trình sinh học chủ yếu dùng trong xử lý nước thải ………………….. 9
CHƢƠNG III: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SIN JOO
BO ……………………………………………………………………………………………………….. 11
III.1 Giới thiệu về Công ty ………………………………………………………………………. 11
III.2 Công nghệ sản xuất …………………………………………………………………………. 11
III.3 Các nguồn thải và lưu lượng nước thải phát sinh trong Công ty ……………. 14
III.3.1 Nước thải sản xuất ……………………………………………………………………….. 14
III.3.2 Nước thải sinh hoạt ………………………………………………………………………. 14
CHƢƠNG IV: QUY TRÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI ………………………………. 16
IV.1 Tải lượng thiết kế và tiêu chuẩn xả thải ……………………………………………… 16
IV.1.1 Nguồn thải: ………………………………………………………………………………….. 16
IV.1.2. Tải lượng thiết kế và tiêu chuẩn xả thải: …………………………………………. 16
IV.2. Cơ sở lựa chọn phương án xử lý ………………………………………………………. 17
IV.3 Thuyết minh quy trình công nghệ ……………………………………………………… 20
IV.3.1. Xử lý nước thải in: ……………………………………………………………………….. 20
IV.3.2 Xử lý nước thải sinh hoạt ………………………………………………………………. 21
CHƢƠNG V: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ CHI PHÍ CÁC CÔNG TRÌNH
ĐƠN VỊ ………………………………………………………………………………………………… 24
V.1. Tính toán thiết kế …………………………………………………………………………….. 24
V.1.1. Bể thu gom nước thải sinh hoạt ………………………………………………………. 24
V.1.2. Bể điều hoà ………………………………………………………………………………….. 24
V.1.3. Bể Aerotank ………………………………………………………………………………….. 24
V.1.4. Bể lắng đứng cho nước thải sinh hoạt ……………………………………………… 26
V.1.5. Bể lắng nước thải in ………………………………………………………………………. 27
V.1.6. Bể lọc hấp phụ bằng than hoạt tính …………………………………………………. 27
V.2. Bản vẽ thiết kế ………………………………………………………………………………… 27
V.3. Chi phí các công trình đơn vị ……………………………………………………………. 28
V.3.1 Công trình xây dựng ………………………………………………………………………. 28
V.3.2 Chi phí thiết bị ………………………………………………………………………………. 32
V.3.3 Lượng hoá chất sử dụng …………………………………………………………………. 36
V.3.4 Chi phí vận hành ……………………………………………………………………………. 38
CHƢƠNG VI: VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM …………………………………………. 40
VI.1 Nguyên tắc đấu nối …………………………………………………………………………. 40
VI.2. Các thiết bị đi kèm từng bể ……………………………………………………………… 40
VI.2.1. Bể thu gom ………………………………………………………………………………….. 40
VI.2.2. Bể điều hòa …………………………………………………………………………………. 40
VI.2.3. Bể Aerotank ………………………………………………………………………………… 40
VI.2.4. Bể lắng nước thải sinh hoạt …………………………………………………………… 40
VI.2.5. Bể lọc ngược hấp phụ bằng than hoạt tính ……………………………………… 41
VI.2.6. Module khử trùng ………………………………………………………………………… 41
VI.3 Nguyên tắc vận hành ……………………………………………………………………….. 41
VI.4. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý ………………………………. 45
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 47
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Tùng – Lớp MT1202 1
MỞ ĐẦU
Môi trường là một nhân tố ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát
triển của mỗi con người, mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Chính vì vậy, bảo vệ
môi trường và đảm bảo phát triển bền vững là vấn đề có tính sống còn đối với
môi dân tộc, mỗi quốc gia.
Nước ta đang ở trong thời kỳ phát triển và hội nhập, trong công cuộc
CNH – HĐH đất nước, đã có nhiều dự án được mở ra nhằm thúc đẩy các ngành
công nghiệp, dịch vụ… cũng như nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên sự phát
triển ồ ạt của các nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp đã và
đang tác động không nhỏ đến chất lượng môi trường tự nhiên cũng như môi
trường xã hội. Đã có nhiều nhà máy xả thẳng các chất gây ô nhiễm ra môi
trường mà không qua xử lý, hoặc xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn vào môi
trường, điển hình là vụ công ty bột ngọt Vedan đã thải trộm nước thải ra sông
Thị Vải, gây thiệt hại lớn cho người dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến
môi trường sống. Vì vậy hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường ở nước ta đang trở
thành vấn đề đáng báo động và cần có các biện pháp cũng như các chế tài pháp
lý hữu hiệu để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng gây ô nhiễm môi trường.
Với lòng yêu nghề sâu sắc và được sự đồng ý của lãnh đạo công ty Cổ
phần tư vấn dự án và môi trường bền vững, em đã thực hiện đề tài : “ Tính toán
thiết kế, vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước
thải in công suất 35 m3/ngày cho công ty TNHH Quốc tế SinJooBoo” tại
phường Hưng Đạo – quận Dương Kinh – thành phố Hải Phòng.
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Tùng – Lớp MT1202 2
CHƢƠNG I:TỔNG QUAN VỀ NGÀNH MAY MẶC
I.1 Tổng quan
Ngành may mặc là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn trong
nền kinh tế quốc dân nước ta. Nó đóng một vai trò quan trọng, nó cung cấp một
mặt hàng không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của nhân dân. Ngành may
mặc nước ta có những điều kiện thuận lợi cho phát triển như: nguồn nhân lực
trẻ, dồi dào, thị trường tiêu thụ trong nước lớn (hơn 80 triệu dân), ngoài ra có thị
trường tiêu thụ tiềm năng tương đối lớn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, khí hậu
nước ta rất phù hợp để phát triển nguồn nguyên liệu tự nhiên cho ngành dệt. Mặt
khác, khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã tạo nhiều
điều kiện thuận lợi cho ngành may mặc nước ta phát triển hơn nữa. Các nước
thành viên trong tổ chức thương mại thế giới đã bãi bỏ hạn ngạch xuất khẩu và
ưu đãi về thuế cho ngành may mặc Việt Nam tham gia thị trường trong nước.
Trong những năm qua, kim ngạch xuất khẩu của ngành may mặc luôn
đứng thứ hai trong tổng số những ngành có sản phẩm xuất khẩu (đứng sau kim
ngạch xuất khẩu của dầu mỏ) thu về nguồn ngoại tệ lớn và đóng góp phần không
nhỏ vào ngân sách của nhà nước. Tính đến cuối tháng 10/2011, may mặc là
ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 11,7 tỷ USD và chiếm tới 17%
trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đây thực sự là những con số ấn
tượng và nhiều ý nghĩa, bởi trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, giá
nguyên phụ liệu cho sản xuất may mặc liên tục tăng trong khi đó sức mua và
tiêu dùng giảm mạnh thì những con số đã trên đã minh chứng cho những nỗ lực
vượt khó của ngành may mặc đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể,
với những thị trường truyền thống của ngành may mặc Việt Nam như: Mỹ, EU,
Nhật Bản vẫn giữ được mức tăng ổn định, tính đến hết tháng 10, kim ngạch xuất
khẩu vào Mỹ tăng 14%, EU tăng 41% và Nhật Bản tăng 52% so với cùng kỳ.
Còn những thị trường mới nổi của ngành may mặc như: Hàn Quốc, Đài Loan,
Canada cũng có mức tăng trưởng rất ấn tượng, đơn cử như thị trường Hàn
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Tùng – Lớp MT1202 3
Quốc, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 10 tháng đã tăng 128% so với
cùng kỳ và đạt 753 triệu USD.
Ở Việt Nam quá trình phát triển của may mặc – một bộ phận trong ngành
may mặc bắt đầu phát triển từ năm 1954. Đến nay, ngành công nghiệp này đã
phát triển qua 4 giai đoạn:
– Từ năm 1954 – 1975: Đây là giai đoạn đầu tiên, được coi như là tiền đề
của ngành may mặc. Các sản phẩm may mặc chủ yếu phục vụ cho công cuộc
kháng chiến cứu nước của dân tộc: quần áo, balô, cờ đều gửi ra tiền tuyến, còn
nhu cầu trong dân chúng chưa nhiều, chủ yếu là tự may vá.
– Năm 1976 – 1990: Thời kì xây dựng hoà bình và hợp tác toàn diện với
các nước xã hội chủ nghĩa. Ngành may mặc Việt Nam phát triển nhanh chóng về
năng lực sản xuất. Các doanh nghiệp may mặc Nhà nước được thành lập. Các
sản phẩm may mặc phục vụ nhu cầu trong nước và cung cấp cho các nước xã
hội chủ nghĩa Đông Âu theo các chỉ tiêu đã định sẵn. Nhìn chung thời kì này chỉ
là 1 bước đệm để may mặc xâm nhập sâu hẳn vào đời sống.
– Năm 1991 – 1999: Thời kì Việt Nam bắt đầu mở cửa kinh tế, sản xuất
kinh doanh theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngành may mặc
bắt đầu hội nhập nhanh chóng, các sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu trong
nước mà đã bắt đầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Mỹ, EU, Nhật,
Canada. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp may mặc Việt Nam Vinatex được
thành lập (4/1995). Doanh nghiệp may mặc lớn nhất lúc bấy giờ, bao gồm 60
doanh nghiệp thành viên. Quyết định thành lập Vinatex nằm trong chiến lược
phát triển may mặc Việt Nam trong đó có may mặc. Các sản phẩm may mặc bắt
đầu khẳng định vị thế trên các thị trường lớn.
– Năm 1999 đến nay: Quá trình hội nhập sâu rộng Việt Nam vào thị
trường quốc tế, chúng ta tham gia khu vực mậu dịch tự do các nước ASEAN,
các diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt 11/2006 Việt Nam gia
nhập WTO, thị trường thế giới hoàn toàn mở rộng với Việt Nam. Đồng thời thị
trường nước ta cũng họp tác mở để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài vào
đầu tư. Ngành may mặc đã có những phát triển đột phá. Nhiều doanh nghiệp
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Tùng – Lớp MT1202 4
Việt Nam đã có uy tín trên thị trường quốc tế, được nhiều khách hàng trong
nước và ngoài nước biết đến như: Việt Tiến, Nhà Bè, Phương Đông, May Sài
Gòn, May Thành Công, May An Phước. Mỗi năm ngành may mặc sản xuất gần
2 tỷ sản phẩm, 65% số này phục vụ xuất khẩu, số còn lại là phục vụ thị trường
nội địa.
Ngành may mặc tại Việt Nam trong những năm qua có nhiều bước tiến
vượt bậc và hòa nhập vào thị trường quốc tế. Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc
gia xuất khẩu sản phẩm may mặc lớn nhất thế giới trong những năm qua (năm
2009 xếp thứ 8). Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang các nước EU và
Nhật Bản cũng đã đạt lần lượt 1,92 tỷ và 1,22 tỷ USD. Con số này tương đương
với mức tăng 43,7% và 52,8%. Xuất khẩu sang các thị trường nói trên hiện
chiếm tới gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 10% so với năm ngoái.Với
những diễn biến tích cực này, kim ngạch xuất khẩu may mặc của Việt Nam dự
kiến sẽ đạt tới 13,7 tỷ USD trong năm nay. Điều này có nghĩa là sẽ tăng 20,5%
so với năm ngoái và vượt khoảng 500 triệu USD so với mục tiêu đề ra đầu năm.
Tuy may mặc có nhiều cơ hội để tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên
thị trường trong nước và quốc tế nhưng cũng có nhiều khó khăn đang nổi cộm:
– Đầu tiên phải kể đến nguồn nguyên liệu khi khoảng 70% nguyên liệu vải
nhập từ nước ngoài, nguồn vải trong nước đáp ứng không đủ và chất lượng
không cao.
– Đối với thị trường trong nước, mối đe doạ của hàng Trung Quốc nhập
lậu, hàng Trung Quốc giá rẻ, hàng may mặc từ các nước khác trong khu vực,
dòng sản phẩm cao cấp từ Châu Âu là rất lớn.
– Xuất khẩu cần phải qua nhiều khâu trung gian, 70% sản phẩm xuất khẩu
vào EU qua các nước trung gian phân phối như Hồng Kông, Đài Loan. Điều này
làm tăng chi phí cho hoạt động xuất khẩu, bên cạnh đó, vấn đề thương hiệu cũng
không được đảm bảo.
– Một số thị trường lớn của ngành may mặc chưa thực sự mở cửa đối với
hàng Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến Quota, Mỹ thì có cơ chế giám sát gắt
gao, chế độ luật pháp phức tạp, luôn đe doạ đến sản phẩm xuất khẩu của may
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Tùng – Lớp MT1202 5
sắn nước ta. Việc Mỹ kiện Việt Nam trong việc bán phá giá 1 số sản phẩm là
một minh hoạ cụ thể cho khó khăn này.
II.2 Các nguồn phát sinh nƣớc thải trong ngành may mặc
Nước thải của các nhà máy may mặc phát sinh từ hai nguồn chính:
II.2.1 Nước thải sinh hoạt
May mặc và may dày da có rất đông công nhân nên đây là nguồn phát
sinh nước thải, chủ yếu từ nhà vệ sinh và bếp ăn. Nước thải sinh hoạt có các chất
hưu cơ, vi khuẩn.. gây ô nhiễm với nồng độ thấp phù hợp với biện pháp xử lý
sinh học.
II.2.2 Nước thải sản xuất
Phát sinh từ việc sử dụng hóa chất tẩy rửa, dung môi..và từ công đoạn in
lụa các chi tiết nhỏ lẻ. Chúng ta sử dụng biện pháp hóa lý để xử lý nước thải.
Khảo sát các nguồn thải của nhà máy nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm, từ đó đưa
ra phương pháp xử lý tối ưu nhằm giảm chi phí đầu tư cho nhà máy. Nếu nhà
máy có cả hai nguồn thải là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất ta cần tách
dòng để xử lý riêng biệt.
Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Tùng – Lớp MT1202 6
CHƢƠNG II: TỔNG QUAN CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI
Các loại nước thải đều chứa các tạp chất gây nhiễm bẩn có tính chất rất
khác nhau: từ các loai chất rắn không tan, đến các loại chất khó tan và những
hợp chất tan trong nước. Xử lý nước thải là loại bỏ các tạp chất đó, làm sạch lại
nước để có thể đưa nước thải vào nguồn tiếp nhận hoặc tái sử dụng. Để đạt được
những mục đích đó thường dựa vào đặc điểm của từng loại tạp chất để sử dụng
những phương pháp xử lý thích hợp. Thông thường có các phương pháp xử lý
nước thải như sau:
– Xử lý bằng phương pháp cơ học;
– Xử lý bằng phương pháp hóa lý;
– Xử lý bằng phương pháp sinh học;
– Xử lý bằng phương pháp tổng hợp.
II.1. Xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp cơ học
Xử dụng các biện pháp cơ học để loại bỏ các chất rắn có kích thước lớn,
các chất không tan có trong nước thải. Các biện pháp cơ học thường dùng như:
– Song chắn

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Tính toán, thiết kế, vận hành thử hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải in công suất 35m 3/ngày cho công ty TNHH quốc tế sinjoobo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *