[block id=”bo-sung-1″]

Nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật Việt Nam cho rằng khái niệm doanh
nghiệp nhỏ và vừ khái niệm doanh nghiệp nhỏ ợc du
nhập từ ệt Nam. Vấn đề ệp vừa,
nhỏ và cực nhỏ là trung tâm của nhiều cuộc tranh luận trong nhiều năm qua.
Định nghĩa về doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ rõ ràng trước tiên phải dựa
trên quy mô doanh nghiệp. Thông thường, đó là tiêu chí về số nhân công, vốn
đăng ký, doanh thu Các tiêu chí này thay đổi theo từng quốc gia khác nhau.
Ở Việt Nam, theo Công văn số 681/CP-KTN của Chính Phủ ngày 20 tháng
06 năm 1998 về việc định hướng chiến lược và chính sách phát triển các doanh
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa là những doanh nghiệp có số công
nhân dưới 200 người và có vốn kinh doanh dưới 5 tỷ (tương ứng với 378.000
USD theo tỷ giá giữa VNĐ và USD tại thời điểm ban hành công văn). Tuy
nhiên, trên thực tế ệp vừa, nhỏ và
cực nhỏ. Vì vậy, Nghị định số 90/2001/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20 tháng 11
năm 2001 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đưa ra chính thức
về khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau “doanh nghiệp nhỏ và vừa là
những cơ sở sản xuất, kinh doanh đ ộc lập, đăng ký kinh doanh theo
pháp luật hi ện hành có vốn đăng ký không quá 10 t ỷ đồng và có số lao
động trung bình hàng năm không quá 300 ngư ời ”

khoa_luan_xay_dung_de_an_ho_tro_cac_doanh_nghiep_nho_va_vua

pdf83 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 923 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng tiếp cận nguồn tín dụng của các ngân hàng thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 1
TNHH
NHTM
VCCI
TMCP
GDP
GNP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 2
STT Trang
1
.
7
2
29
3
30
4
35
5 44
6 57
7 73
8 74
9 78
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 3
LỜI NÓI ĐẦU
Trong bối cảnh toàn cầu hoá như hiện nay, bất kỳ một quốc gia nào trên thế
giới cũng đều coi mục tiêu phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu quan
trọng. Những năm gần đây, theo xu hướng chung của thế giới, các doanh nghiệp
nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc
làm. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp không ít những khó
khăn, đặc biệt là về vốn. Doanh nghiệp không chỉ dựa vào vốn tự có của mình
mà còn cần phải huy động thêm nguồn vốn từ bên ngoài để mở rộng sản xuất
kinh doanh và tăng năng lự .
31/12/2011 to


, nông
.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 4
ỏ và vừa tạ
vốn .
ết cấ 4 chương:
Chƣơng I: Những vấn đề lý luận cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừ
ụng ngân hàng
Chƣơng II: Khái quát về Công ty TNHH Tƣ vấn quản lý và Đào tạ
.
Chƣơng III: Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng
tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại
. Tuy nhiên đây là rộng và phức tạp, thời gian nghiên cứu chưa
nhiều, kiến thức, hiểu biết còn hạn chế, nên không tránh khỏi
những thiếu sót. Vì vậy, em mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ của
, các thầ để
khoá luận của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo – KS. Lê Đình Mạnh, toàn thể nhân viên
trong Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh, các cán bộ tín dụng
của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố đã tận tình giúp đỡ em
hoàn thành bài khoá luận này.
6 năm 2012
Sinh viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 5
CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN V
1.1 Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1 Khái niệm và tiêu chí phân loại
1.1.1.1
Nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật Việt Nam cho rằng khái niệm doanh
nghiệp nhỏ và vừ khái niệm doanh nghiệp nhỏ ợc du
nhập từ ệt Nam. Vấn đề ệp vừa,
nhỏ và cực nhỏ là trung tâm của nhiều cuộc tranh luận trong nhiều năm qua.
Định nghĩa về doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ rõ ràng trước tiên phải dựa
trên quy mô doanh nghiệp. Thông thường, đó là tiêu chí về số nhân công, vốn
đăng ký, doanh thu Các tiêu chí này thay đổi theo từng quốc gia khác nhau.
Ở Việt Nam, theo Công văn số 681/CP-KTN của Chính Phủ ngày 20 tháng
06 năm 1998 về việc định hướng chiến lược và chính sách phát triển các doanh
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa là những doanh nghiệp có số công
nhân dưới 200 người và có vốn kinh doanh dưới 5 tỷ (tương ứng với 378.000
USD theo tỷ giá giữa VNĐ và USD tại thời điểm ban hành công văn). Tuy
nhiên, trên thực tế ệp vừa, nhỏ và
cực nhỏ. Vì vậy, Nghị định số 90/2001/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20 tháng 11
năm 2001 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đưa ra chính thức
về khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau “doanh nghiệp nhỏ và vừa là
những cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đăng ký kinh doanh theo
pháp luật hiện hành có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng và có số lao
động trung bình hàng năm không quá 300 người”
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 6
1.1.1.2 Tiêu chí phân loại
Trên thế giới, doanh nghiệp nhỏ và vừa đượ
ừng nơi. Các tiêu chí phân loại có
2 nhóm:
– Nhóm tiêu chí định tính: Dựa trên những đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp
như chuyên môn hóa thấp, số đầu mối quản lý ít, mức độ phức tạp của quản lý
thấp Tiêu chí này có ưu điểm là phản ánh đúng bản chất của vấn đề nhưng
thường khó xác định trên thực tế. Chúng được dùng làm cơ sở tham khảo
trong kiểm chứng mà ít được dùng để phân loại trong thực tế.
– Nhóm tiêu chí định lượng: Có thể dựa vào các tiêu chí như số lao động, giá trị
tài sản hay vốn, doanh thu, lợi nhuận. Trong đó:
Số lao động: Có thể là lao động trung bình trong danh sách, lao động
thường xuyên, lao động thực tế.
Tài sản hay vốn: Có thể là tổng giá trị tài sản (hay vốn), tài sản (vốn) cố
định
Doanh thu: có thể là tổng doanh thu/năm, tổng giá trị gia tăng/năm
Trong các nước APEC tiêu chí được sử dụng phổ biển nhất là số lao động.
Tuy nhiên, sự phân loại doanh nghiệp theo quy mô thường chỉ mang tính tương
đối và phụ thuộc nhiều yếu tố như:
– Trình độ phát triển kinh tế củ ớc: Trình độ phát triển càng cao thì trị
số các tiêu chí càng tăng lên.
Ví dụ: Một doanh nghiệp có 400 lao động ở Việt Nam không được coi là
doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng lại được tính là doanh nghiệp nhỏ và vừa ở
Đức. Ở một số nước có trình độ kinh tế phát triển thấp, các chỉ số về lao
động, vốn để phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ thấp hơn những nước
phát triển.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 7
– Tính chất ngành nghề: Do đặc điểm của từng ngành, có ngành sử dụng nhiều
lao động như dệt may, có ngành sử dụng ít lao động nhưng nhiều vốn như hóa
chất, điện…, do đó, cần có tính chất này để có sự so sánh trong việc phân loại
các doanh nghiệp nhỏ và vừa giữa các ngành với nhau. Trong thực tế, ở nhiều
nước người ta vẫn phân chia làm 2 đến 3 nhóm ngành với tiêu chí phân loại khác
nhau.
– Vùng lãnh thổ: Do trình độ phát triển khác nhau nên số lượng và quy mô
doanh nghiệp cũng khác nhau. Do đó, cần đến hệ số vùng để đảm bảo tính
tương thích trong việc so sánh quy mô doanh nghiệp giữa các vùng khác
nhau.
Bảng tham khảo tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nƣớc
Tên nƣớc Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa
Úc
Sản xuất: Dưới 100 lao động
Phi sản xuất: Dưới 20 lao động
Mỹ
Doanh nghiệp nhỏ: dưới 100 lao động
Doanh nghiệp vừa: từ 101 đến 499 lao động
Nhật
Sản xuất: Dưới 100 lao động hoặc dưới 100 triệu yên
Bán lẻ, dịch vụ dưới 50 lao động hoặc dướ
CHLB Đức Dưới 500 lao động
1.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
– Về hình thái tổ chức và cơ cấu tổ chức: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường
thích ứng hơn do cơ cấu đơn giản, số lượng nhân viên ít và các nhân viên đôi
khi đảm nhận nhiều vị trí, công việc trong cùng một lúc.
– Về thị trường: Do đặc thù về quy mô, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường
tập trung khai thác những khoảng trống thị trường, những thị trường và mặt
hàng mới, những đoạn thị trường riêng biệt mà các doanh nghiệp lớn ít chú ý.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 8
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn trợ giúp các doanh nghiệp lớn
trong việc nhận thầ ịch vụ.
– Về nguồn vốn: Hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp nhỏ và
vừa phải huy động vốn từ các nguồn khác nhau. Thực tế cho thấy đa phần các
doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn về nguồn vốn.
– Về trình độ công nghệ, trang thiết bị
ờng cũ kỹ, lạc hậu, một phần do lĩnh vực
kinh doanh, một phần do loại hình doanh nghiệp bị hạn chế về năng lực tài
chính, khó có khả năng trang bị máy móc hiện đạ
ạnh tranh với các doanh nghiệp lớ
. Năng lực tài chính thấp dẫn đến nguồn vốn tín dụng
dành cho các doanh nghiệp này hạn hẹp. Bên cạnh đó, khả năng tích luỹ
thấp, thậm chí không có tích luỹ nên nguồn vốn bổ sung cho đầu tư sản
xuất kinh doanh rất ít. Nhiều doanh nghiệp phải tìm đến con đường liên
doanh liên kết để đổi mới thiết bị công nghệ.
Qua những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ta có thể thấy: Do cơ
cấu đơn giản, số lượng nhân viên ít nên doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể khai
thác được các khoảng trống thị trường mà doanh nghiệp lớn khó có thể thực hiện
đượ
ản xuất kinh doanh, đòi hỏi cần phải có biện pháp khắc phục.
1.1.3 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa
ển đất nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng
được coi trọng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Như nước ta hiện nay, xu
hướng tăng nhanh các doanh nghiệp nhỏ và vừa là sự phát triển phù hợp với
kinh tế xã hội của đất nước.
Thứ nhất: Vai trò nổi bật nhất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa là thu hút
số lượng lao động lớn góp phần giải quyết công ăn việc làm và ổn định xã hội.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 9
Do doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tạo lập một cách dễ dàng với số vốn nhỏ,
hoạt động ở nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Vì vậy, cùng với doanh
nghiệp lớn, sự tồn tại và kinh doanh có hiệu quả của các doanh nghiệp nhỏ và
vừa đã tạo thu nhập và việc làm cho người lao động. Theo Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tính đến ngày 31-12-2011, Việt Nam có
543.963 doanh nghiệp, với số vốn khoảng 6 triệu tỷ đồng. Trong đó, có gầ
ỏ và vừa. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng
51% lao động xã hội.
Thứ hai: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng nhiều trong giá trị
GDP và góp phần tăng trưởng nền kinh tế của các quốc gia. Doanh nghiệp nhỏ
và vừa chiếm đại bộ phận, do vậy, hàng năm các doanh nghiệp này cung cấp
một khối lượng lớn các sản phẩ ụ đa dạng và phong phú đóng
góp đáng kể vào GNP. Hiện tại, ở Việt Nam các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng
góp hơn 40% GDP cả nước. Nếu tính cả 133.000 hợp tác xã, trang trại và
khoảng 3 triệu hộ kinh doanh cá thể thì khu vực này đóng góp tới 60% vào cơ
cấu GDP (Nguồ 2011).
Thứ ba: Doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần quan trọng trong việc tạo lập
sự phát triển cân bằng và chuyển dịch cơ cấu theo vùng, lãnh thổ. Thông
thường, các doanh nghiệp lớn tập trung chủ yếu ở các vùng kinh tế phát triển
như các thành phố lớn, nơi có cơ sở hạ tầng phát triển nhưng lại không phát triển
ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp. Chính sự phát triển doanh
nghiệp nhỏ và vừa góp phần quan trọng trong việc tạo lập sự cân đối phát triển
giữa các vùng. Nó giúp cho vùng sâu vùng xa, các vùng nông thôn có thể khai
thác được tiềm năng của địa phương để phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ,
tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng, lãnh thổ. Đây cũng là vấn đề rất
có ý nghĩa trong việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông
thôn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 10
Thứ tư: Doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần quan trọng trong việc thu hút
vốn đầu tư trong dân cư và sử dụng tối ưu các nguồn vốn địa phương. Việc tạo
lập doanh nghiệp nhỏ và vừa không cần nhiều vốn. Điều đó đã tạo cơ hội cho
đông đảo dân cư có thể tham gia đầu tư. Mặt khác, trong quá trình hoạt động các
doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể dễ dàng huy động vốn dựa trên quan hệ họ
hàng, bạn bè. Chính vì vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa được coi là phương tiện có
hiệu quả trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các khoản tiề
dân cư và biến nó thành các khoản vốn đầu tư. Với quy mô nhỏ và vừa, lại được
phân bố ở hầu khắp các địa phương, vùng lãnh thổ nên các doanh nghiệp này có
khả năng tận dụng tiềm năng về lao động và nguyên vật liệu . Đồng thời sử dụng
các sản phẩm phụ hoặc phế liệu, phế phẩm của các doanh nghiệp lớn.
Thứ năm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần tăng nguồn hàng xuất khẩu
và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Ngày nay, trong cơ chế hội nhập,
quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế – văn hoá giữa các nước đang ngày càng
khăng khít đã làm cho các sản phẩm truyền thống mang đậm nét văn hoá của
từng nước trở thành một nguồn xuất khẩu quan trọng. Việc phát triển doanh
nghiệp nhỏ và vừa đã tạo khả năng thúc đẩy khai thác tiềm năng của các ngành
nghề truyền thống ở các địa phương của mỗi nước như các ngành nghề thủ
công mỹ nghệ, dệt, mây tre đan,… Bên cạnh đó, sự thiết lập các doanh nghiệp
nhỏ và vừa một cách dễ dàng sẽ làm tăng khả năng cung ứng sản phẩm cho xã
hội, làm tăng ngân sách cho nhà nước. Mặc dù đóng góp củ ệp
nhỏ và vừa không lớn nhưng với số lượ ệ
ớc.
Thứ sáu: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp lớn, là
cở sở để hình thành các doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong quá
trình phát triển kinh tế thị trường. Thực tế cho thấy, trong bất kỳ quốc gia nào tất
cả các nguồn lực kinh tế không thể tập trung hết vào các doanh nghiệp có quy
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 11
mô lớn, bởi các doanh nghiệp có quy mô lớn không thể bao quát được toàn bộ
thị trường. Với đặc trưng nhỏ lẻ, năng động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tập
trung vào các “thị trường ngách” hỗ trợ các doanh nghiệp lớn trong việc tiếp cận
thị trường, cân đối khả năng cung cầu trong xã hội. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là
những doanh nghiệp vệ tinh cung cấp các sản phẩm đầu vào hay tham gia chế
tạo sản xuất kinh doanh trong chu kỳ hoạt động của các doanh nghiệp lớn, chính
điều này đã làm tăng khả năng hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường,
tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa các loại hình kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh
của các doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung.
Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt, các
doanh nghiệp nhỏ ị sụp đổ bởi sự cạnh tranh của
các doanh nghiệp lớn. Do vậy, để đứng vững trên thị trường và hoạt động
ngày một tốt hơn đòi hỏi các doanh nghiệp nhỏ phải liên kết với nhau tạo
thành một tập đoàn lớn có sức cạnh tranh cao.
Tóm lại, tuy mỗi nước đều có một đặc điểm nền kinh tế và mức độ phát
triển khác nhau, nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa đều đóng góp một vai trò
quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, tạo ra nhiều việc làm, góp
phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định xã hội, duy trì các ngành nghề truyền
thống tăng kim ngạch xuất khẩu cho đất nước Chính vì vậy, sự ổn định phát
triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa là một yếu tố khách quan cần thiết cho quá
trình phát triển của mỗi quốc gia.
1.1.4 Ƣu thế và hạn chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa nhạy bén vừa dễ thích nghi với sự thay đổi của
thị trường. Đây là ưu thế khá nổi trội của loại doanh nghiệp này, với quy mô
nhỏ và vừa, bộ máy quản lý tương đối gọn nhẹ, doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ
dàng tìm kiếm và đáp ứng yêu cầu có hạn trong những thị trường chuyên môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 12
hóa. Mặt khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có mối quan hệ trực tiếp với
người tiêu dùng và thị trường nên có phản ứng nhanh nhạy với các sự kiện và
sự biến động của thị trường. Với cơ sở vật chất không lớn, doanh nghiệp nhỏ
và vừa có thể đổi mới linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi sản xuất hoặc thu hẹp
quy mô mà không gây những hậu quả nặng nề cho xã hội. Doanh nghiệp nhỏ
và vừa có thể tạo ra một lượng cung hàng hóa và dịch vụ có thể đáp ứng đầy
đủ, kịp thời với giá cả hợp lý đối với nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Chính nhờ
ả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường mà loại hình
doanh nghiệp này đã thể hiện chức năng kinh tế to lớn đối với xã hội.
– Được tạo lập một cách dễ dàng, có hiệu quả với chi phí cố định thấ
ệt Nam đã có những chính sách ưu tiên thành lập và phát triển doanh
nghiệp nhỏ và vừa, một trong những chính sách đó là điều kiện vốn tự có. Với
ưu thế nhỏ gọn, năng động, dễ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất linh
động trong việc học hỏi, phát triển và tránh những thiệt hại to lớn do môi
trường khách quan tác động lên. Mặt khác, một số doanh nghiệp được thành
lập dựa trên mối quan hệ bạn bè, gia đình nên mỗi khi lâm vào hoàn cảnh khó
khăn công nhân và chủ doanh nghiệp có thể hạ thấp tiề ễ
dàng, có tinh thần hỗ trợ cùng nhau vượt qua khó khăn. Điều đó khiến cho các
doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm được chi phí cố định, tận dụng lao động.
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo điều kiện duy trì tự do cạnh tranh. Doanh
nghiệp nhỏ và vừa hoạt động với số lượng đông đảo thường không có tính
độc quyền. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẵn sàng và dễ dàng tự do cạnh
tranh. So với các doanh nghiệp lớn thì doanh nghiệp nhỏ và vừa có tính tự chủ
cao hơn. Các doanh nghiệ ự hỗ trợ của
nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẵn sàng khai thác các cơ hội phát triển
mà không ngại rủi ro. Nói chung, với hoàn cảnh “ tự sinh, tự diệt” các doanh
nghiệp nhỏ và vừa bắt buộc phải duy trì và phát triển nếu không sẽ bị phá sản.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 13
Chính điều đó làm cho nền kinh tế trở nên sống động và thúc đẩy sử dụng tối
đa các tiềm năng của đất nước. Đây là ưu thế quan trọng của các doanh
nghiệp nhỏ và vừa.
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phát huy được tiềm lực trong nước. Thành
công của doanh nghiệp nhỏ và vừa là nắm bắt được các điều kiện cụ thể của
đất nước về tài nguyên và lao động. Đối với các doanh nghiệp lớn, việc sử
dụng các nguồn lực sẵn có tại địa phương thường gặp khó khăn do trữ lượng
thấp không đảm bảo cho các doanh nghiệp sản xuất lớn. Ngược lại, các doanh
nghiệp nhỏ và vừa lại rất có lợi thế trong việc sử dụng lao động tại địa
phương và tận dụng các tài nguyên, tư liệu sản xuất sẵn có, phát huy hết tiềm
lực trong nước cho sản xuất kinh doanh. Mặt khác, đối với các nước đang
trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, sự phát triển của
doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn đầu là cách thức tốt nhất để sản xuất hàng
hoá thay thế nhập khẩu. Với số vốn và trình độ kỹ thuật công nghệ của mình,
doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể sản xuất một số mặt hàng thay thế nhập khẩu,
phù hợp với sức mua của dân chúng. Từ đó góp phần ổn định đời sống, ổn
định xã hội, tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần tạo phát triển cân bằng giữa các vùng
trong một quốc gia. Với sự tạo lập dễ dàng doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể
phát triển rộng rãi ở mọi vùng lãnh thổ và tạo ra các sản phẩm phong phú, đa
dạng, đồng thời tạo ra sự phát triển đa dạng giữa các vùng trong nước.
– Thông thường doanh nghiệp nhỏ và vừa cung ứng 95% sản phẩm tiêu thụ nội
đị ả ất khẩu. Như vậ
góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
đất nước.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
– 1202T Trang 14
1.1.4.2 Hạn chế
– Khả năng tài chính của doanh nghiệp bị hạn chế. Với ưu thế dễ thành lập chỉ
cần một lượng vốn ít, doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải hạn chế là năng lực
tài chính thấp, từ đó dẫn đến một loạt những bất lợi cho doanh nghiệp trong
sản xuất kinh doanh. Khả năng vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất
hạn chế do năng lực tài chính thấp, doanh nghiệp nhỏ và vừa thường thiếu tài
sản thế chấp cho các khoản tiền định vay. Ngay cả ở các nước phát triển như
Nhật, Mỹ các ngân hàng thương mại cũng ngại cho các doanh nghiệp nhỏ
và vừa vay vốn vì khả năng gặp rủi ro lớn khi cho vay. Tiếp đến là khả năng
tài chính hạn chế, quy mô kinh doanh không lớn, các doanh nghiệp nhỏ và
vừa cũng gặp khó khăn và ít huy động được vốn trên thị trường để phục vụ
sản xuất kinh doanh. Vì thế, hầu hết các doanh nghiệp này đều trong tình
trạng thiếu vốn, khiến cho khả năng thu lợi của doanh nghiệp bị hạn chế, ngay
cả khi có cơ hội kinh doanh và có yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Với
tình trạng đó, khả năng tích lũy của doanh nghiệp cũng bị hạn chế.
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó khăn trong việc mua nguyên vật liệu, máy móc
thiết bị và tiêu thụ sản phẩm. Trong trường hợp nhậ ị của
nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thường thiếu ngoại tệ và không mua
được trực tiếp, phải mua qua đại lý nên chịu giá cao hơn. Bên cạnh đó, cũng
do khả năng tài chính hạn hẹp nên doanh nghiệp nhỏ và vừa khó có thể dành
ra khoản tiền để đổi mới máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngoài ra việc thực hiện chiến
lược maketing cũng rất khó khăn để thu hút khách hàng trong nuớc và khả
năng vươn ra thị trường nướ .
– ực
quản lý. Trong thời đại ngày nay, thông tin cũng là một điều rất quan trọng
của hoạt động sản xuất kinh tế bởi lẽ nếu nắm bắt được thông tin nhanh
TRƯ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Xây dựng Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng tiếp cận nguồn tín dụng của các ngân hàng thương mại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *