[block id=”bo-sung-1″]

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Văn bản quy phạm pháp luật
Kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ
Đơn vị thực hiện KĐ, HC
Thực trạng và định hướng KĐ, HC.

kiem dinh hieu chuan phuong tien do trong linh vuc quan trac moi truong
pdf33 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 07/03/2018 | Lượt xem: 15229 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực quan trắc môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO TRONG
LĨNH VỰC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
DƯƠNG THÀNH NAM
Phòng Kiểm chuẩn thiết bị
Hà Nội, 9/2014
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Văn bản quy phạm pháp luật
Kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ
Đơn vị thực hiện KĐ, HC
Thực trạng và định hướng KĐ, HC
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 Luật Đo lường số 04/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11
năm 2011;
 Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.
 Nghị định 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định
việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an
toàn giao thông và bảo vệ môi trường.
 Nghị định 27/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ quy định
điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
 Thông tư 23/2013/TT-KHCN ngày 26/9/2013 của Bộ KHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo
nhóm 2:
• Thông tư cũng đã ban hành danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ
kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực quan trắc môi trường như: Quả cân cấp chính xác E2, quả
cân cấp chính xác đến F1; hàm lượng bụi tổng số (TSP); nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không
khí; phương tiện đo pH, oxy hòa tan (DO), độ dẫn điện (EC), độ đục (Tub), tổng chất rắn hòa tan
(TDS) trong nước; độ ồn và độ rung.
 Thông tư 24/2013/TT-KHCN ngày 26/9/2013 của Bộ KHCN quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn,
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường:
• Trong đó, Điều 11 đã đề cập đến các nội dung về điều kiện, trình tự, thủ tục chỉ định thực hiện hoạt
động kiểm định, hiệu chuẩn (có lĩnh vực hoạt động được chứng nhận phù hợp với lĩnh vực đề nghị
chỉ định; Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam;
Nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Có đủ văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về quy trình kiểm
định, hiệu chuẩn).
 Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ KHCN quy định kiểm tra nhà nước về Đo lường
 Các TCVN, ĐLVN có liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường
Kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ
Phương tiện đo: là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo
(Mục 5, Điều 3, Luật Đo lường)
Hay PTĐ được hiểu là tên gọi chung để chỉ các thiết bị được
dùng độc lập hoặc kết hợp với một hoặc một số thiết bị phụ để
thực hiện phép đo.
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ
Đặc trưng Hiệu chuẩn Kiểm định
Khái niệm
Là việc xác định, thiết lập mối quan
hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo
lường, PTĐ với giá trị đo của đại
lượng cần đo
Hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ
thuật đo lường của PTĐ theo yêu cầu kỹ
thuật đo lường
Căn cứ
Tiêu chuẩn, quy tắc, yêu cầu của
khách hàng
Yêu cầu của pháp luật
Đảm bảo kết quả nằm trong phạm vi sai
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Mục tiêu
Mối liên hệ giữa số chỉ của thiết bị
và giá trị thực quy ước
số lớn nhất cho phép trong thời hạn hiệu
lực.
Chu kỳ
thực hiện
Tùy thuộc vào nhu cầu của khách
hàng
Theo quy định của cơ quan quản lý nhà
nước (ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa)
Đánh giá
kết quả
Bởi người sử dụng thiết bị Bởi cơ quan thực hiện kiểm định
Đơn vị
thực hiện
Phụ thuộc vào năng lực PTN và
đặc trưng kỹ thuật của thiết bị
Sai số cho phép lớn nhất đã được quy
định
Phân loại PTĐ và biện pháp quản lý
Đối tượng
Phương tiện đo
(Khoản 1, Điều 4,
Thông tư 23/2013)
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Biện pháp quản lý
Phân loại
Nhóm 1
(Không có trong
danh mục nhóm 2)
Theo yêu cầu KTĐL
do tổ chức, cá nhân
công bố áp dụng
Nhóm 2
(9 PTĐ có liên quan
đến QTMT)
Theo yêu cầu KTĐL
quy định tại ĐLVN
do cơ quan QLNN
quy định áp dụng
Yêu cầu đối với PTĐ?
Yêu cầu cơ bản đối với PTĐ quy định tại Điều 17, Luật Đo lường:
 Phải được thể hiện trên PTĐ hoặc tài liệu đi kèm:
 Phạm vi đo/Giá trị danh định
 Cấp, độ, chính xác hoặc sai số
 Giá trị độ chia
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
 Cấu trúc của PTĐ phải đảm bảo sự ngăn ngừa sự can thiệp dẫn
đến làm sai lệch kết quả đo.
 Đặc tính kỹ thuật đo lường của PTĐ phải phù hợp với yêu cầu kỹ
thuật đo lường đã được tổ chức, cá nhân công bố (PTĐ nhóm 1)
hoặc do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền
quy định áp dụng (PTĐ nhóm 2).
Yêu cầu đối với PTĐ nhóm 1
 Đáp ứng các yêu cầu cơ bản đối với phương tiện đo tại
điều 17 của Luật Đo lường.
 Được kiểm định, hiệu chuẩn tự nguyện theo yêu cầu của
tổ chức, cá nhân hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
 Việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhóm 1 do tổ chức, cá
nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng PTĐ tự lựa
chọn, quyết định thực hiện tại tổ chức đã được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn.
Yêu cầu đối với PTĐ nhóm 2
 Đáp ứng các yêu cầu cơ bản đối với phương tiện đo tại
điều 17 của Luật Đo lường và được kiểm soát một/một số
yêu cầu:
 Kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng;
 Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng;
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
 Kiểm định sau sửa chữa.
 Việc kiểm định PTĐ nhóm 2 phải được thực hiện tại tổ
chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
kiểm định
Danh mục thiết bị QTMT phải kiểm định
(Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ KHCN)
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Quản lý hoạt động KĐ, HC PTĐ?
Thông tư
Đăng ký cung
cấp dịch vụ kiểm
định, hiệu chuẩn
(ĐK)
Điều kiện hoạt động:
– Được thành lập theo quy định
– Đủ cơ sở vật chất
– Tự công bố QTKĐ/HC
– Nhân viên phải đào tạo
– Phải đăng ký hoạt động
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
24/2013 quy định
về hoạt động
kiểm định, hiệu
chuẩn
Chỉ định thực
hiện hoạt động
kiểm định, hiệu
chuẩn
– Đã được cấp GCN cung cấp dịch
vụ KĐ, HC
– Đủ cơ sở vật chất
– Chuẩn đo lường phải được hiệu
chuẩn tại tổ chức được chỉ định
– Nhân viên phải đào tạo tại TĐC
– QTKĐ theo ĐLVN
Đơn vị thực hiện KĐ, HC?
Ai thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn?
 Điều 55 của Luật Đo lường quy định trách nhiệm của Bộ/ CQ ngang Bộ
 Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đo lường và kiểm định/hiệu
chuẩn trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước.
 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/3/2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT;
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
 m) Xây dựng và quản lý hệ thống quan trắc môi trường quốc gia;
hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện …. kiểm chuẩn (kiểm
định/hiệu chuẩn) thiết bị quan trắc môi trường;
 Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCMT;
 b) Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện … kiểm
định/hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.
Đơn vị thực hiện KĐ, HC?
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Quyết định công nhận KĐ, HC
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Danh mục năng lực KĐ, HC
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Năng lực KĐ, HC (ĐK 40; VILAS 575)
PKC liên kết với một số đơn vị uy tín trong lĩnh
vực kiểm định, hiệu chuẩn như:
• Cơ quan Môi trường Hàn Quốc (KECO)
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
• Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KRISS)
• Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ
• Viện Đo lường Việt Nam
• Phòng Hiệu chuẩn
Năng lực KĐ, HC (ĐK 40; VILAS 575)
KĐ, HC trạm AMS tại CEM
Ozon
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Năng lực KĐ, HC (ĐK 40; VILAS 575)
Thiết bị được gửi đi hiệu chuẩn quá xa mất thời gian và mất dữ
liệu. Quá trình vận chuyển thiết bị đi lại nhiều sẽ không đảm bảo
được độ an toàn của thiết bị.
KĐ, HC trạm AMS tại cơ sở
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Năng lực KĐ, HC (ĐK 40; VILAS 575)
KĐ, HC thiết bị đo khí cầm tay
Các thành phần chính của hệ thống bao gồm:
– Bộ phận tạo khí chuẩn
– Buồng kiểm chuẩn
– Bộ phận điều khiển.
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Năng lực KĐ, HC (ĐK 40; VILAS 575)
KĐ, HC: Trạm quan trắc nước tự động, liên tục
1. pH
2. EC
3. ORP*
4. Độ đục
5. TDS
6. DO
21Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Năng lực KĐ, HC (ĐK 40; VILAS 575)
KĐ, HC: Thiết bị đo nước cầm tay
1. pH
2. EC
3. ORP*
4. Độ đục
5. TDS
6. DO
22Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Năng lực KĐ, HC (ĐK 40; VILAS 575)
– KĐ, HC: Cân 4 số, 5 số, 6 số
– Hiệu chuẩn: Lưu lượng khí
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
– Hiệu chuẩn: Độ ồn
Năng lực KĐ, HC (ĐK 40; VILAS 575)
– Hiệu chuẩn:
 Tủ ấm, tủ sấy
 Tủ bảo quản mẫu
 Lò nung
 Bếp phá mẫu COD
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Năng lực KĐ, HC (ĐK 40; VILAS 575)
– Hiệu chuẩn:
Máy quang phổ tử ngoại
khả kiển (UV/VIS)
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Thực trạng hiệu chuẩn thiết bị
 Kiểm định thiết bị hầu như chưa được thực hiện
 Hiệu chuẩn thiết bị đã được chú trọng hơn (các PTN
áp dụng theo ISO 17025);
 Tần suất hiệu chuẩn thông thường: 1 năm;
 GCN Hiệu chuẩn chưa được sử dụng vào tính kết
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
quả;
 Không có dấu hiệu nhận biết “Số hiệu chính”;
 Không nên hiệu chỉnh ngoài hiện trường mà chỉ nên
đo kiểm tra;
 Chế độ hiệu chuẩn (cài đặt bằng IC hoặc trên máy
tính) -> không khóa được
Thực trạng hiệu chuẩn thiết bị
Đảo bảo độ
 Các thiết bị cần phải được KĐ,
HC bởi cơ quan có thẩm quyền.
 Thiết bị phải được KĐ, HC theo
chu kỳ để đảm bảo độ chính
xác.
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
chính xác  Thiết bị/mẫu chuẩn phải được
liên kết chuẩn.
 Chuẩn sử dụng phải phù hợp
với các chuẩn quốc gia và quốc
tế.
 Mẫu thử phải được đo và thử
bằng một thiết bị khác
Thực trạng hiệu chuẩn thiết bị
Kiểm định Hiệu chuẩn
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
(QLNN) (VILAS)
Thực trạng hiệu chuẩn thiết bị
Hiệu
chuẩn
Biết tình
trạng
thiết bị
Biết được
Không có
nghĩa sau
giúp gì
cho đơn
vị
độ sai lệch
của thiết bị
Số hiệu
chính
của thiết
bị
khi hiệu
chuẩn thiết
bị đảm bảo
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
Thực trạng hiệu chuẩn thiết bị
Lấy thông
tin gì GCN
và sử
dụng?
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
 Phối hợp với Bộ KHCN để tiếp tục hoàn thiện
các văn bản quy phạm pháp luật.
Định hướng hoạt động KĐ, HC
 Tổ chức thực hiện hướng dẫn, kiểm tra và
giám sát việc chấp hành các quy định quản lý
nhà nước về đo lường.
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn
 Đầu mối thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết
bị quan trắc môi trường cho các đơn vị thuộc
mạng lưới QTMT quốc gia và địa phương.
Định hướng hoạt động KĐ, HC
 Trung tâm QTMT phấn đấu là 1 trong các tổ
chức được chỉ định để thực hiện hoạt động
kiểm định, hiệu chuẩn.
Hội thảo, tập huấn về kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong PTN thanhnam@vea.gov.vn

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực quan trắc môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *