[block id=”bo-sung-1″]

VSA 210 – Hợp đồng kiểm toán
VSA 220 – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC
VSA 240 – Trách nhiệm của KTV liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán BCTC
VSA 260 – Trao đổi các vấn đề quan trọng với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

kiem_toan_can_ban_quy_trinh_kiem_toan_bao_cao_tai_chinh

pptx28 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 3173 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kiểm toán căn bản – Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BÔ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠMÔN: KIỂM TOÁN CĂN BẢNLỚP: ĐẠI HỌC KẾ TOÁNBÁO CÁO1QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNHGVHD: NguyễN minh nhẬtNhóm:1. Lê Tuấn Anh2. Võ Thị Bích Ngọc3. Võ Minh Tân4. Bùi Trọng Trách5. Nguyễn Thị Kim Trinh2TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠNội Dung1. Chuẩn bị kế hoạch2. Thực hiện kiểm toán3. Hoàn thành kiểm toán3TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠQuy Trình Kiểm Toán BCTC4TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠNội Dung1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán2. Thực hiện kiểm toán3. Hoàn thành kiểm toán5TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠVăn bản liên quanVSA 220 – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTCVSA 210 – Hợp đồng kiểm toán VSA 260 – Trao đổi các vấn đề quan trọng với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán VSA 300 – Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chínhVSA 510 – Kiểm toán năm đầu tiên-Số dư đầu kỳ VSA 240 – Trách nhiệm của KTV liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán BCTCVSA 320 – Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toánVSA 530 – Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác1. Chuẩn bị kiểm toán6TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ1.1 Tiền kế hoạch- Xem xét chấp nhận khách hàng- Đánh giá rủi ro hợp đồng- Ký hợp đồng kiểm toán hoặc thư hẹn kiểm toánVSA 220VSA 2101. Chuẩn bị kiểm toán7TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ1.2 Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toánNội dung:Chiến lược kiểm toánKế hoạch kiểm toán Chương trình kiểm toán1. Chuẩn bị kiểm toán8TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ1.2 Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toánChiến lược kiểm toán:+ Kế hoạch+ Tổng thể1. Chuẩn bị kiểm toán9TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ1.2 Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toán- Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị về kế hoạch kiểm toán- Trao đổi với ban quản trị về tính đọc lập của KTV- Tìm hiểu khách hàng, môi trường hoạt động và phân tích sơ bộ BCTC- Đánh giá chung về KSNB của đơn vị- Trao đổi với BGĐ, cá nhân, bộ phận KTNB về gian lận- Xác định mức trọng yếu và phương pháp chọn mẫu- Tổng hợp kế hoạch kiểm toánKế hoạch kiểm toán:VSA 300VSA 260VSA 315VSA 240 VSA 320VSA 3001. Chuẩn bị kiểm toán10TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ1.2 Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toánChương trình kiểm toán:+ D130: Tiền các khoản thu tương đương tiền+ D23: Các khoản đầu tư+ D330 – 430: Các khoản phải thu nội bộ, khách hàng,+ D530: Hàng tồn kho+ D730 – 830: Tài sản cố định, xây dựng cơ bản, các tài sản khác+ D630: Chi phí trả trước+ D130 – 230: Các khoản vay, khoản nợ+ E330: Thuế+ E430: Phải trả người lao động, các khoản trích theo lương1. Chuẩn bị kiểm toán11TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ1. Chuẩn bị kiểm toán1.3 Vai trò và mục tiêu của lập kế hoạch kiểm toán+ Trợ giúp kiểm toán viên tập trung đúng mức vào các phần hành quan trọng của cuộc kiểm toán;+ Trợ giúp kiểm toán viên xác định và giải quyết các vấn đề có thể xảy ra một cách kịp thời;+ Trợ giúp kiểm toán viên tổ chức và quản lý cuộc kiểm toán một cách thích hợp nhằm đảm bảo cuộc kiểm toán được tiến hành một cách hiệu quả;+ Hỗ trợ trong việc lựa chọn thành viên nhóm kiểm toán có năng lực chuyên môn và khả năng phù hợp để xử lý các rủi ro dự kiến, và phân công công việc phù hợp cho từng thành viên;+ Tạo điều kiện cho việc chỉ đạo, giám sát nhóm kiểm toán và soát xét công việc của nhóm;Vai trò:+ Hỗ trợ việc điều phối công việc do các kiểm toán viên đơn vị thành viên và chuyên gia thực hiện, khi cần thiết.VSA 3001. Chuẩn bị kiểm toán12TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ1. Chuẩn bị kiểm toán1.3 Vai trò và mục tiêu của lập kế hoạch kiểm toánMục tiêu:+ Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc lập kế hoạch kiểm toán là để đảm bảo cuộc kiểm toán được tiến hành một cách có hiệu quả.VSA 3001. Chuẩn bị kiểm toán13TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠNội Dung1. Chuẩn bị kế hoạch2. Thực hiện kiểm toán3. Hoàn thành kiểm toán14TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ2. Thực hiện kiểm toán Văn bản liên quan+ VSA250 – Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC+ VSA240 – Trách nhiệm của KTV liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán BCTC+ VSA510 – Kiểm toán năm đầu tiên-Số dư đầu kỳ+ VSA550 – Các bên liên quan+ VAS29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót.+ VSA315 – Xác định và đánh giá rủi ro+ VSA560 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán+ VSA720 – Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán+ VSA570 – Hoạt động liên tục+ VAS18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng+ VSA620 – Sử dụng công việc của chuyên gia15TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ2. Thực hiện kiểm toán + Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ+ Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan+ Soát xét các bút toán tổng hợp+ Kiểm toán số dư đầu kỳ+ Soát xét giao dịch với các bên liên quan+ Soát xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính (trước ngày phát hành báo cáo kiểm toán)+ Đánh giá khả năng hoạt động liên tục+ Kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có BCTC đã được kiểm toán+ Soát xét tài sản, nợ tiềm tàng và các cam kết+ Soát xét thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót+ Sử dụng công việc của chuyên giaVSA 315 VSA 250VSA 240 VSA 510 VSA 550 VSA 560VSA 570 VSA 720VAS 18 VAS 29 VSA 620 1TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ16TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠNội Dung1. Chuẩn bị kế hoạch2. Thực hiện kiểm toán3. Hoàn thành kiểm toán17TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ3. Hoàn thành kiểm toánVăn bản liên quan+ VSA260 – Trao đổi với ban quản trị+ VSA265 – Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán+ VSA220 – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính+ VSA580 – Giải trình bằng văn bản+ VSA700 – Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chín18TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ3. Hoàn thành kiểm toánNội dung:3.2 Soát xét tổng hợp kết quả kiểm toán3.3 Báo cáo kiểm toán3.4 Các sự kiện sau ngày ký báo cáo KT3.1 Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán19TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ3. Hoàn thành kiểm toán3.1 Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán+ Phê duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán và Thư quản lýB11020TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ3. Hoàn thành kiểm toánNội dung:3.3 Báo cáo kiểm toán3.4 Các sự kiện sau ngày ký báo cáo KT3.1 Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán3.2 Soát xét tổng hợp kết quả kiểm toán21TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ3. Hoàn thành kiểm toán3.2 Soát xét tổng hợp kết quả kiểm toán+ Soát xét chất lượng của chuyên gia hoặc thành viên BGĐ độc lậpB120+ Hình thành ý kiến kiểm toán22TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ3. Hoàn thành kiểm toánNội dung:3.4 Các sự kiện sau ngày ký báo cáo KT3.1 Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán3.2 Soát xét tổng hợp kết quả kiểm toán3.3 Báo cáo kiểm toán23TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ3. Hoàn thành kiểm toán3.3 Báo cáo kiểm toán- Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm nayVSA 700- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trước và sau điều chỉnh- Các bút toán điều chỉnh và phân loại lại, Các bút toán không điều chỉnh- Tổng hợp kết quả kiểm toán24TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ3. Hoàn thành kiểm toánNội dung:3.4 Các sự kiện sau ngày ký báo cáo KT3.1 Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán3.2 Soát xét tổng hợp kết quả kiểm toán3.3 Báo cáo kiểm toán25TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠ3. Hoàn thành kiểm toán3.4 Các sự kiện sau ngày ký báo cáo KT- Trao đổi với BGĐ đơn vị về kết quả kiểm toán- Thư giải trình của ban giám đốc, ban quản trị khách hàng- Tham khảo ý kiến tư vấn00TheEndBÁO CÁOQUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNHGVHD: NguyễN minh nhẬtNhóm:1. Lê Tuấn Anh2. Võ Thị Bích Ngọc3. Võ Minh Tân4. Bùi Trọng Trách5. Nguyễn Thị Kim Trinh

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Kiểm toán căn bản – Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *