[block id=”bo-sung-1″]

Hình dạng đô thị của Hà Nội cũng như của những thành phố lớn khác tại Đông Nam Á sẽ
thay đổi nhanh hơn và tệ hơn trong mười năm, có thể là nhanh hơn cả 1000 năm trước. Việt
Nam là một trong năm nước trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu,
điều đó không có nghĩa là chỉ chịu hạn hán, lụt lội, sự tàn phá các khu nông nghiệp, các sản
phẩm lương thực ngắn ngày và trong cung cấp năng lượng, mà còn vấn đề gia tăng nhập cư
về các đô thị. Vậy nên các thách thức mà đô thị sẽ phải đối mặt là rất lớn. Một số thách thức
này sẽ được mang ra bàn bạc tại hội thảo lần này. Tôi rất ấn tượng về loạt đề tài mà ông TS.
Waibel, nhà điều phối khoa học của hội thảo, đã nhận dạng và về số lượng và chất lượng các
chuyên gia do ông Waibel mời tới tham gia hội thảo.

ky_yeu_hoi_thao_bien_doi_khi_hau_va_phat_trien_do_thi_ben_vu_

 

pdf378 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 866 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỷ yếu hội thảo: Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

KỶ YẾU HỘI THẢO
CONFERENCE PROCEEDINGS
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
CONFERENCE ON
CLIMATE CHANGE AND
SUSTAINABLE URBAN
DEVELOPMENT IN VIETNAM

HANOI, 14.-15.09.2010
KỶ YẾU HỘI THẢO: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
2
Biographical Information on this publication:
Waibel, Michael (ed.) (2010): Climate Change and Sustainable Urban Development in Vietnam. Proceedings of a
Conference organized at Goethe Institute Hanoi, 14-15 September 2010, Hanoi/Vietnam. 378 pages.
CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE ANDSUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN VIETNAM
3
Foreword
Dr. Almuth Meyer-Zollitsch, Director of the Goethe Institute
It is an honour for the Goethe-Institut to host this two day-conference about “Climate
Change and Sustainable Urban Development in Vietnam”. “Better City – Better Life” is the
motto of the EXPO this year in Shanghai. “The City of the future – the future of the city” is
also one of the four key areas of our festival programme “Germany in Vietnam 2010”
celebrating the 35th anniversary of diplomatic relations between Vietnam and Germany with
a variety of outstanding cultural and scientific events throughout this year. In 2010 the City
of Hanoi is also celebrating its 1000 year anniversary as Thang Long – Hanoi, and as we are
close to the official festival week in early October, this conference may also be seen as a
contribution to that anniversary.
The shape of the city of Hanoi as well as that of other big cities of Southeast Asia will change
more rapidly and more dramatically in the next ten years than in the previous 1000 years.
Vietnam is one of the five countries of the world that will be most affected by climate
change, and that means not only droughts, floods, devastation of agricultural areas,
shortages in food production and in energy supply, but also an increasing migration into the
cities. So the challenges that the cities will have to face are enormous. Several of these
challenges will be discussed in this conference. I am impressed by the broad range of topics
that have been identified by Dr. Michael Waibel, the scientific coordinator of this conference,
and also by the quantity and quality of the experts he has invited.
This conference will be accompanied by the exhibition “Energy.Design.Synergy”, about green
urban development. The Stuttgart-based companies Behnisch Architekten and Transsolar
ClimateEngineering will present internationally realized projects demonstrating various
innovative solutions in the field of ecologically responsible construction and examples of
environmentally sound architecture.
I wish all the participants of this conference inspiring presentations and fruitful discussions.
KỶ YẾU HỘI THẢO: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
4
Lời tựa
Dr. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam
Đây là một vinh dự của Viện Goethe được tổ chức hai ngày hội thảo về “Biến đổi khí hậu và
Phát triển đô thị tại Việt Nam”. “Đô thị tốt hơn – Cuộc sống tốt hơn” là khẩu hiệu của triển
lãm quốc tế EXPO tại Thượng Hải năm nay. “Đô thị của tương lai – Tương lai của đô thị”
cũng là một trong bốn lĩnh vực mà dự án “Năm Đức tại Việt Nam 2010” của chúng tôi đề cập.
Đây là một dự án xuyên suốt năm 2010 nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt
Nam và Đức, với rất nhiều các chương trình văn hóa và khoa học đặc sắc. Năm 2010 cũng là
năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, và vì thời gian tới đại lễ vào đầu tháng 10 đã
rất gần, chúng ta có thể coi chương trình hội thảo này là một đóng góp nhân sinh nhật lần
thứ 1000 của Hà Nội.
Hình dạng đô thị của Hà Nội cũng như của những thành phố lớn khác tại Đông Nam Á sẽ
thay đổi nhanh hơn và tệ hơn trong mười năm, có thể là nhanh hơn cả 1000 năm trước. Việt
Nam là một trong năm nước trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu,
điều đó không có nghĩa là chỉ chịu hạn hán, lụt lội, sự tàn phá các khu nông nghiệp, các sản
phẩm lương thực ngắn ngày và trong cung cấp năng lượng, mà còn vấn đề gia tăng nhập cư
về các đô thị. Vậy nên các thách thức mà đô thị sẽ phải đối mặt là rất lớn. Một số thách thức
này sẽ được mang ra bàn bạc tại hội thảo lần này. Tôi rất ấn tượng về loạt đề tài mà ông TS.
Waibel, nhà điều phối khoa học của hội thảo, đã nhận dạng và về số lượng và chất lượng các
chuyên gia do ông Waibel mời tới tham gia hội thảo.
Hội thảo được tổ chức cùng với một triển lãm về phát triển đô thị xanh “Sinh thái.Thiết
kế.Cộng lực”. Công ty “Behnisch Architekten + Transsolar ClimateEngineering” tại Stuttgart
(Đức) sẽ giới thiệu nhiều dự án quốc tế với các giải pháp sáng tạo đa dạng trong lĩnh vực xây
dựng có trách nhiệm sinh thái và các ví dụ về kiến trúc thân thiện môi trường.
Chúc các Quý Vị tham dự hội thảo có những tham luận thú vị và trao đổi hiệu quả!
CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE ANDSUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN VIETNAM
5
Contents
_Toc271826070
Abstracts 7
Tóm tắt tiếng việt 19
Zusammenfassungen 31
Papers Các bài thuyết trình 37
Michael Waibel
Challenges for Sustainable Urban Development in Vietnam
against the Background of Climate Change 37
Thách thức đối với Phát triển Đô thị Bền vững ở Việt Nam
ứng phó với Hiện tượng Biến đổi Khí hậu 55
Lucy Price & Britta Kastens & Phan Văn Thành
Cities of the Future: Hamburg European Green Capital 2011 leads the way 73
Các thành phố của Tương lai: Hamburg Thủ đô xanh của châu Âu năm 2011
là thành phố đi tiên phong trên con đường này 79
Christian Voigt
Biến Đổi Khí Hậu và Các Công Cụ Quy Hoạch Đô Thị:
Nhìn vào Công cụ quản lý Đô Thị tại Đức 85
Klimawandel und Instrumente integrierter Stadtentwicklungsplanung:
Ein Blick auf die kommunale Praxis in Deutschland 105
Clément Musil & Christiane Molt
Building a Public Transportation System in Hanoi: Between emergency and constraints 125
Tính bức thiết và không thể khác của việc
xây dựng một hệ thống giao thông công cộng ở Hà Nội 153
Ngô Thị Tố Nhiên
Solar Energy in Vietnam: Potentials for Sustainable Urban Development 183
Năng lượng mặt trời ở Việt Nam: Tiềm năng cho phát triển đô thị bền vững 195
Nguyễn Xuân Thính, Nguyễn Ngọc Hưng, & Katrin Scharte
Analysis of the Energy System in Ho Chi Minh City
in regard to Climate Change and Sustainability 207
Phân tích Hệ thống Năng lượng ở Thành phố Hồ Chí Minh
liên quan đến Biến đối khí hậu và tính bền vững 221
KỶ YẾU HỘI THẢO: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
6
Lê Thị Bích Thuận
Developing “Green Architecture” in Vietnam 235
Phát Triển “Kiến Trúc Xanh” Tại Việt Nam 243
Dirk Schwede
Climate-adapted and market appropriate design guidelines
for HCMC’s new residential building stock – a hand book on how to design
Ho Chi Minh City’s residential buildings for a sustainable future 251
Hướng dẫn thiết kế thích ứng với khí hậu và phù hợp với thị
trường cho các khu nhà ở mới tại Việt Nam:
Sổ tay hướng dẫn thiết kế nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh cho một tương lai bền vững 259
Hồ Long Phi
The Need for an Integrated Strategy for Flood Management
to Adapt with Climate Change in Ho Chi Minh City 267
Chiến lược tích hợp quản lý ngập lụt để thích ứng
với biến đổi khí hậu ở TP Hồ Chí Minh 277
Frank Schwartze, Andreas Gravert, Ulrike Schinkel, Ronald Eckert, Ralf Kersten
Towards A Framework for Adaptation to Climate Change at the Municipal Level:
The Case of Ho Chi Minh City 287
Hướng đến Khung Hướng Dẫn Ứng Phó với Biến Đổi Khí Hậu ở Cấp Đô Thị –
trường hợp thành phố Hồ Chí Minh 299
Claas Dörnte
Giáo dục trong bối cảnh biến đổi khí hậu tầm nhìn quốc tế 311
Bildung im Zeichen des Klimawandels aus internationaler Perspektive 321
Trần Đức Tuấn
Enhanced Education on Climate Change for Sustainable Development
on Climate Change for Sustainable Development in Vietnam 331
Tăng cường giáo dục biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam 337
Đỗ Vân Nguyệt
From Awareness to Action: Building a Green Generation in Vietnam 345
Từ Hiểu đến Hành Động: Xây dựng một Thế Hệ Xanh tại Việt Nam 353
Biographical Notes of the Contributing Participants 361
Giới thiệu vắn tắt về những người tham gia hội nghị 369
CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE ANDSUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN VIETNAM
7
Abstracts
Challenges for Sustainable Urban Development in Vietnam against
the Background of Climate Change
Michael Waibel
Although Vietnam has only played a tiny part in creating the problems of climate change, it is
among the countries most seriously affected. The devastating threats of climate change
seem to endanger the huge progress the country has made in the past two decades. This
paper aims at discussing a rather broad spectrum of challenges and opportunities towards
sustainable urban development against the background of climate change in Vietnam.
Challenges derive from choosing the right mix between adaptation and mitigation measures,
for example. It will be argued that Vietnam as highly affected country should focus on
adaptation, but there are also key sectors and key target groups for the development of
mitigation measures, as well. In the latter respect the promotion of climate-adapted and
energy-efficient housing among so-called new consumers can play a pivotal role.
Climate change and urban development are closely interlinked and often interact negatively.
It will be shown that a big part of measures dealing with climate change can be taken from
the toolbox of sustainable urban development. The paper concludes with some reflections
about the role of the state within the climate change discourse. Response to climate change
is needed from all parts of (civil) society. However, the state and its representatives should
lead by example. Finally it will be argued that climate change can also be seen as an
opportunity. The immense threat of climate change may support the implementation of
innovative governance solutions overcoming divides between sectors and institutional
fragmentation.
Key Words: Climate Change; Vietnam; Sustainable Urban Development; Governance.
Challenges and Response of Vietnam:
The Actions of Mitigation and Adaptation to Climate Change in
Urban Areas
Do Tu Lan
Climate change is anticipated to considerably influence global economy in the near future,
especially the coastal regions. Vietnam whose urban system has a major part located in the
coastal area is highly vulnerable to climate change and sea level rising. Certain alternation
needed to be implemented in order to adapt to this change and mitigate the impact. This
presentation generally explains the current situation of climate change reaction in
Vietnamese coastal urban system, specifically, the restriction and adaptation to climate
KỶ YẾU HỘI THẢO: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
8
change in big cities. Climate change impacts are predicted and the measurements to mitigate
them include revision of regional planning, local adaptation and international cooperation.
Researchers aim to build the research program on coastal urban for adaptation to climate
change and sea level rise, to facilitate opportunities of coastal urban areas, to participate
with international communities for an attempt to reduce impacts of climate change and sea
level rise, and to ensure sustainable development of coastal urban and implement
successfully the economic development scheme of Vietnam toward 2020. For the next step,
thorough survey and assessment on current situations of climate change, sea level rise in
coastal urban in Vietnam must be delivered.
Key Words: Climate Change; Coastal Region; Urban Area; Sustainable Development;
Adaptation.
Cities of the Future:
Hamburg European Green Capital 2011 leads the way
Lucy Price, Britta Kastens & Phan Van Thanh
The city of the future is environmentally and climate friendly. Hamburg as “European Green
Capital 2011” exemplifies how it can be achieved. It will be explained what is behind this new
award generated by the European Commission only last year. The Hanseatic city has
developed an array of innovative approaches to environmentally sustainable development
that will be explained within this paper.
Climate Change and Urban Planning Instruments:
A Look into the Municipal Toolbox in Germany
Christian Voigt
Climate protection, climate adaptation and the issue of improved energy efficiency in
architecture and urban design are really not new fields of modern urban planning. The
urgency of the continuously worsening climatic conditions today requires a thoroughly more
complex approach of urban and regional planning as well as a quicker implementation of the
corresponding strategies and measures. This is true especially for countries such as Vietnam,
which, due to its physical location and topography, will be extremely affected by the effects
of global climate change. Already today the two metropolises and economic centers, Hanoi
and Ho Chi Minh City, are periodically confronted with the resulting problems. These are
caused or exacerbated by the deficits in the municipal control of urban growth, in urban
development planning and in the management of urban infrastructure.
This contribution provides an insight into the consideration of climate protection and
energy-saving issues in municipal urban planning in Germany based on current examples
from the author’s own practice. In addition to a pro-active implementation of planning
principles aimed at climate protection (adaptation and mitigation) within the instruments of
CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE ANDSUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN VIETNAM
9
planning law (land-use planning, local development planning, public-private contractual
agreements), numerous cities and communities are initiating intensive integrative activities,
e.g. for communal energy provision or for the development of the community’s image based
on climate protection. In relation to actual projects, the parameters are examined (e.g. with
solar energy simulation), integrated climate protection concepts drafted and certification
procedures conducted.
In summary, it may be noted that the cross-sectoral task of climate protection in urban
planning has an extremely significant function for encompassing the various related issues of
sustainable urban development. On the one hand, this is due to numerous formal and
informal planning instruments and the particular need for an integrative approach and
furthermore, due to the comprehensive inclusion of stakeholders and the mobilization of
target groups. The UN summit in Copenhagen in 2009 revealed that especially cities and
metropolitan regions must increasingly seize the initiative in the battle against climate
change and for the reduction of GHG emissions. Finally, the paper makes recommendations
for the possible transferability of exemplary planning instruments to the administration
structures in Vietnamese cities.
Key Words: Climate Protection; Urban Planning; Planning Instruments; Integrated Climate
Protection Concepts; Sustainable Urban Development.
Promoting Energy Efficient Buildings via the Financial Sector: From
Established Programs to New Concepts
Claudia Loy
The presentation will give an overview over KfW’s domestic programmes for promoting
energy efficiency in various types of buildings and address conceptional and implementation
aspects. It will illustrate the underlying methodology for calculation of energy needs and
efficiency gains. It will furthermore outline a promotional programme in India addressing
energy efficiency in new residential buildings. This will serve as a case study example for the
transfer of policy approaches from Germany to other countries.
Key Words: Energy Efficient Buildings; Green Finance; Energy Efficiency Promotion
Programmes.
KỶ YẾU HỘI THẢO: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
10
Solar Energy in Vietnam: Potentials for Sustainable Urban
Development
Ngo Thi To Nhien
Along with the urban development growth rate, the energy demand in urban areas of
Vietnam has been increasing very rapidly, especially in such big cities as Hanoi, Hai Phong,
Ho Chi Minh City, Danang, Nha Trang, etc. The urban development process has brought
about hundreds of construction projects, such as construction of hotels, office buildings and
shopping centers, etc. According to statistics of the Electricity of Vietnam (EVN), the volume
of electricity used for commercial and residential quarters accounts for 50% of total
electricity consumption.
Urban development and electricity shortage in recent years have been factors that make the
Government of Vietnam decide to promote the development of alternative energy sources.
Renewable energy has been one of the options for sustainable development in some urban
areas in the world, and has also been seen as big potential for Vietnam, especially in case of
solar energy. However, this energy source is not yet made of full use in Vietnam. With its
geographical location near the equator, Vietnam has the total solar radiation output of about
5 kWh per m2 per day on the average, and the number of hours of sunshine at around 2,000
hours per year in most of its provinces. These figures demonstrate the fact that natural
conditions of Vietnam are very conducive for the development and use of solar energy.
In view of developing sustainable energy systems for urban areas in the future, this article
will mention some solutions to introduce solar energy applications in urban areas in order to
ensure energy security for sustainable development in major cities, while contributing
significantly to reduction of emissions from the consumption of grid power, as well as
creating more possible jobs and new business opportunities in Vietnam.
Key Words: Solar Energy; Vietnam; Sustainable Development; Renewable Energy.
Analysis of the Energy System in Ho Chi Minh City under the Banner
of Climate Change and Sustainability
Nguyen Xuan Thinh, Nguyen Ngoc Hung & Katrin Scharte
Energy efficiency and energy security is a hot topic in the science and politics. Annually, Ho
Chi Minh City (HCMC) alone consumes about one fifth of total power consumption in
Vietnam. In this paper, we first give an overview of the situation of the energy system in
HCMC as an important part of the energy system in Vietnam. We then describe some
selected programs to increase energy efficiency. Next we discuss the prospects and potential
of renewable energy in HCMC in particular and in Vietnam in general. We also explain some
aspects of climate change adaptation in the energy sector of HCMC. Finally, we report the
basic work to develop a simulation model in order to analyze the spatial distribution of
future energy consumption in the residential sector in HCMC.
CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE ANDSUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN VIETNAM
11
Developing “Green Architecture” in Vietnam
Le Thi Bich Thuan
The essay will focus on the following contents:
1. An overview of legal documents, decrees, national target programs on efficient and saving
energy consumption, construction standards, etc.
2. Vietnam’s traditional “green architecture”: Valuable experience in tropical architecture in
house-front selection; natural ventilation; sun-proof roof, curtain and screen; green trees,
etc.
3. Overview of green architecture in Viet Nam: Energy consumption in buildings, particularly
in high-rise residential and public buildings which has accounted for 23%-24% of total
energy consumption.
4. Overview of “green architecture” management in Viet Nam: Viet Nam does not have
environment-

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Kỷ yếu hội thảo: Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *