[block id=”bo-sung-1″]

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thế giới đang thay đổi một cách mạnh mẽ và nhiều mặt, trong đó Biến đổi khí hậu
(BĐKH) toàn cầu được xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện đại bởi nó đe
doạ đến mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Trong bối cảnh đó, giáo
dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH) được xem là giải pháp mang tính chiến lược và là nội
dung cốt lõi của phts triển bền vững (PTBV). Giáo dục là nhân tố quan trọng để thế giới
hiện đại ứng phó với BĐKH và giúp thế hệ trẻ hiểu và giải quyết các tác động của sự
nóng lên toàn cầu, khuyến khích thay đổi thái độ và hành vi thích ứng với BĐKH.
Theo UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc), Việt Nam được coi là
một trong năm quốc gia dễ bị tổn thương nhất của BĐKH. Vì vậy, việc nâng cao
nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế
hệ trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường đã trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với nhà
trường phổ thông ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, GDBĐKH ở nhà trường phổ
thông cần phải được coi trọng và tăng cường một cách thích đáng. Ở nước ta, trên cơ
sở Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH theo Quyết định số
158/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai
thực hiện hành động ứng phó với BĐKH trong ngành giáo dục. Quyết định số
4620/QĐ-BGDDT ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu đưa nội dung GDBĐKH vào trong chương trình các cấp học, bậc học,
ngành học theo hướng tích hợp trong tổng thể kiến thức của một số môn học. Vì vậy,
việc triển khai nghiên cứu và áp dụng các phương pháp hình thức tổ chức dạy học
phù hợp với mục đích, nội dung của GDBĐKH hiện nay là cần thiết và có ý nghĩa

luan_an_to_chuc_cac_hoat_dong_giao_duc_bien_doi_khi_hau_tron

Tải Luận án Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học địa lý 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông

download1 google drive

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
ĐỖ THỊ LÝ
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÝ
MÃ SỐ: 62.14.01.11
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
HÀ NỘI, NĂM 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
ĐỖ THỊ LÝ
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÝ
MÃ SỐ: 62.14.01.11
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Trần Đức Tuấn
2. PGS.TS Đặng Văn Đức
HÀ NỘI, NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
công trình nào khác.
LỜI CẢM ƠN
Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến PGS.TS Trần Đức
Tuấn, PGS.TS Đặng văn Đức những người thầy đã dạy dỗ, chỉ bảo tôi từ khi là sinh
viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến khi là học viên Cao học
khóa 15 và bây giờ là nghiên cứu sinh K30. Các thầy đã tận tâm, truyền cho tôi
phương pháp nghiên cứu khoa học, lòng yêu nghề, tâm huyết với công việc, các
thầy mãi mãi là người thầy mà tôi hằng khâm phục và kính trọng.
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo khoa Địa lý trường
Đại học Sư phạm Hà Nội. Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới trường THPT Lê Quý
Đôn, trường THPT Thái Phiên, trường THPT Hải An đã tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho tôi hoàn thành luận án.
Xin gửi lời tri ân đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu đã luôn động
viên, khích lệ và giúp đỡ tôi trong thời gian học tập, nghiên cứu.
Xin được cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu cho bản luận án của các
thầy cô và bạn bè đồng nghiệp.
Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2017
Tác giả
Đỗ Thị Lý
MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT …………………………………………………….. 1
DANH MỤC CÁC BẢNG ……………………………………………………………………………. 2
DANH MỤC CÁC HÌNH …………………………………………………………………………….. 3
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………….. 1
1. Lí do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………… 1
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài ………………………………………………………………. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………… 3
4. Giả thuyết khoa học ………………………………………………………………………………… 3
5. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………. 3
6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu …………………………………………………… 10
7. Những đóng góp mới của luận án ……………………………………………………………. 15
8. Cấu trúc của luận án ………………………………………………………………………………. 16
PHẦN NỘI DUNG …………………………………………………………………………………….. 17
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ TRỢ
GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG
DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 ……………………………………………………………………………….. 17
1.1. Giáo dục biến đổi khí hậu trong trường phổ thông …………………………….. 17
1.1.1. Thách thức của biến đổi khí hậu ……………………………………………………… 17
1.1.2. Giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông …. 24
1.2. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý theo quan
điểm dạy học hiện đại ……………………………………………………………………………… 31
1.2.1. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo quan điểm dạy học lấy học
sinh làm trung tâm………………………………………………………………………………….. 31
1.2.2. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo quan điểm giáo dục vì sự phát
triển bền vững ……………………………………………………………………………………….. 33
1.2.3. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo quan điểm công nghệ dạy học … 35
1.3. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý với sự trợ
giúp của công nghệ thông tin và truyền thông ………………………………………….. 37
1.3.1. Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc tổ chức
giáo dục biến đổi khí hậu ………………………………………………………………………… 37
1.3.2. Tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu theo tiếp cận blended learning ………. 40
1.3.3. Các dạng hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu cơ bản trong dạy học
Địa lý với sự hỗ trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông ………………. 44
1.4. Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa lý 12 ……. 54
1.4.1. Cấu trúc và nội dung chương trình Địa lý 12 ……………………………………. 54
1.4.2. Khả năng tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa
lý 12 ……………………………………………………………………………………………………… 56
1.5. Thực trạng của việc tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu với sự hỗ trợ
của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lý 12 ……………… 61
1.5.1. Cơ sở pháp lí của dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu ……………… 61
1.5.2. Nhu cầu và khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu
với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông của giáo viên …………. 62
1.5.3. Khả năng nhận thức của học sinh trong các hoạt động giáo dục biến
đổi khí hậu với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông ……………. 65
1.5.4. Điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy
học Địa lý với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông……………… 67
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ………………………………………………………………………….. 68
Chương 2. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 ……………………… 70
2.1. Mục đích và nguyên tắc của việc thiết kế và tổ chức các hoạt động
giáo dục biến đổi khí hậu với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và
truyền thông trong dạy học Địa lý 12 ……………………………………………………….. 70
2.1.1. Mục đích ……………………………………………………………………………………… 70
2.1.2. Nguyên tắc …………………………………………………………………………………… 70
2.2. Thiết kế và tổ chức bài học điện tử giáo dục biến đổi khí hậu theo
tiếp cận mô đun trong dạy học Địa lý 12…………………………………………………… 72
2.2.1. Sự cần thiết phải thiết kế bài học điện tử giáo dục biến đổi khí hậu
theo tiếp cận mô đun trong dạy học Địa lý 12 ……………………………………………. 72
2.2.2. Nguyên tắc thiết kế bài học điện tử giáo dục biến đổi khí hậu theo
tiếp cận mô đun trong dạy học Địa lý 12 …………………………………………………… 73
2.2.2. Quy trình thiết kế bài học điện tử giáo dục biến đổi khí hậu theo tiếp
cận mô đun trong dạy học Địa lý 12 …………………………………………………………. 76
2.2.3. Thiết kế và tổ chức bài học điện tử theo tiếp cận mô đun trong Bài 8
“Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển” trong dạy học Địa lý 12 ………. 81
2.3. Thiết kế và tổ chức bài học giáo dục biến đổi khí hậu với sự hỗ trợ
của WebQuest trong dạy học Địa lý 12 …………………………………………………….. 91
2.3.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức bài học giáo dục biến đổi khí
hậu với sự trợ giúp của WebQuest trong dạy học Địa lý 12 …………………………. 91
2.3.2. Quy trình thiết kế và tổ chức bài học giáo dục biến đổi khí hậu theo
WebQuest trong dạy học Địa lý 12 …………………………………………………………… 92
2.3.3. Thiết kế và tổ chức dạy học theo WebQuest Bài 15 “Bảo vệ môi
trường và phòng chống thiên tai” trong dạy học Địa lý 12 ………………………….. 94
2.4. Thiết kế và tổ chức dự án giáo dục biến đổi khí hậu với sự hỗ trợ của công
nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lý 12 …………………………………. 104
2.4.1. Mục đích của việc tổ chức dự án giáo dục biến đổi khí hậu với sự hỗ
trợ của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lý 12 …………. 104
2.4.2. Quy trình tổ chức dự án giáo dục biến đổi khí hậu với sự hỗ trợ của
công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lý 12…………………….. 105
2.4.3. Tổ chức thực hiện dự án “Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Hải
Phòng” với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học
Địa lý 12 ……………………………………………………………………………………………… 111
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 ………………………………………………………………………… 125
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM …………………………………………………… 126
3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm …………………………………………………. 126
3.1.1. Mục đích thực nghiệm …………………………………………………………………. 126
3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm …………………………………………………………… 126
3.2. Nguyên tắc tổ chức thực nghiệm………………………………………………………. 127
3.3. Đối tượng, địa bàn và thời gian thực nghiệm ……………………………………. 127
3.4. Nội dung thực nghiệm ……………………………………………………………………… 128
3.5. Phương pháp thực nghiệm ………………………………………………………………. 129
3.5.1. Các bước tiến hành thực nghiệm …………………………………………………… 129
3.5.2. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm ……………………………………. 129
3.6. Tổ chức thực nghiệm ………………………………………………………………………. 132
3.6.1. Thực nghiệm 1 ……………………………………………………………………………. 132
3.6.2. Thực nghiệm 2 ……………………………………………………………………………. 136
3.6.3. Thực nghiệm 3 ……………………………………………………………………………. 140
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 ………………………………………………………………………… 146
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ …………………………………………………………….. 147
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN
QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ……………………………………………………………………………. 151
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 152
PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………………… 160
DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ
BĐKH Biến đổi khí hậu
BHĐT Bài học điện tử
CHĐH Câu hỏi định hướng
CNDH Công nghệ dạy học
DA Dự án
ĐC Đối chứng
DH Dạy học
DHDA Dạy học dự án
GDBĐKH Giáo dục biến đổi khí hậu
GDPTBV Giáo dục vì Sự phát triển bền vững
GV Giáo viên
HS Học sinh
ICT Information and Communication Technologies
Công nghệ thông tin và truyền thông
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu
PPDH Phương pháp dạy học
PTBV Phát triển bền vững
SGK Sách giáo khoa
THPT Trung học phổ thông
TN Thực nghiệm
TNSP Thực nghiệm sư phạm
UNDP United Nations Development Programme
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên Hợp Quốc
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1. Yêu cầu và định hướng đổi mới việc thiết kế và tổ chức hoạt động
GDBĐKH …………………………………………………………………………………… 31
Bảng 1.2. Các thành tố của mô hình tổ chức GDBĐKH theo tiếp cận Blended
Learning ……………………………………………………………………………………… 42
Bảng 1.3. Cấu trúc chương trình Địa lý 12 [53] ………………………………………………. 55
Bảng 1.4. Nội dung GDBĐKH tích hợp trong chương trình Địa lý 12 ……………….. 57
Bảng 2.1. Những yêu cầu chủ yếu của việc thiết kế BHĐT theo tiếp cận mô đun … 74
Bảng 2.2. Các công cụ ICT trong các giai đoạn của dự án ………………………………. 107
Bảng 3.1. Kết quả kiểm tra thực nghiệm 1 ……………………………………………………. 133
Bảng 3.2. Tỉ lệ điểm kiểm tra thực nghiệm 1…………………………………………………. 133
Bảng 3.3. Các tham số kiểm định kết thực nghiệm 1 ……………………………………… 134
Bảng 3.4. Kết quả kiểm tra thực nghiệm 2 ……………………………………………………. 137
Bảng 3.5. Tỉ lệ điểm kiểm tra thực nghiệm 2…………………………………………………. 137
Bảng 3.6. Các tham số kiểm định kết quả thực nghiệm 2 ………………………………… 138
Bảng 3.7. Kết quả kiểm tra thực nghiệm 3 ……………………………………………………. 141
Bảng 3.8. Tỉ lệ điểm kiểm tra thực nghiệm 3…………………………………………………. 141
Bảng 3.9. Các tham số kiểm định kết quả thực nghiệm 3 ………………………………… 142
Bảng 3.10. Điểm trung bình về kỹ năng HS sau thực nghiệm ………………………….. 144
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1. Gia tăng nhiệt độ Trái Đất thời kì từ năm 1850 đến năm 2100 ……………. 18
Hình 1.2. Quan điểm về giáo dục biến đổi khí hậu vì sự PTBV…………………………. 24
Hình 1.3. Sơ đồ về các bộ phận cấu thành của CNDH ……………………………………… 36
Hình 1.4. Cấu trúc một WebQuest …………………………………………………………………. 49
Hình 2.1. Quy trình xây dựng BHĐT về GDBĐKH theo tiếp cận mô đun ………….. 77
Hình 2.2. Sơ đồ quy trình vận dụng DHDA trong dạy học tích hợp …………………. 106
GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT ………………………………………………………………. 106
Hình 3.1. Phân phối tần suất điểm sau thực nghiệm của lớp TN và lớp ĐC ………. 134
Hình 3.2. Học sinh trình bày kết quả làm việc trong BHĐT theo tiếp cận mô
đun ……………………………………………………………………………………………. 135
Hình 3.3. Phân phối tần suất điểm sau thực nghiệm của lớp TN và lớp ĐC
(Trường THPT Hải An) ………………………………………………………………. 138
Hình 3.4. Học sinh trình bày báo cáo và thực địa khi thực hiện WebQuest ……….. 140
Hình 3.5. Phân phối tần suất điểm sau thực nghiệm của lớp TN và lớp ĐC
(Trường THPT Lê Quý Đôn) ……………………………………………………….. 142
Hình 3.6. HS các nhóm lớp Thực nghiệm đi thực tế ………………………………………. 143
1
MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thế giới đang thay đổi một cách mạnh mẽ và nhiều mặt, trong đó Biến đổi khí hậu
(BĐKH) toàn cầu được xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện đại bởi nó đe
doạ đến mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Trong bối cảnh đó, giáo
dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH) được xem là giải pháp mang tính chiến lược và là nội
dung cốt lõi của phts triển bền vững (PTBV). Giáo dục là nhân tố quan trọng để thế giới
hiện đại ứng phó với BĐKH và giúp thế hệ trẻ hiểu và giải quyết các tác động của sự
nóng lên toàn cầu, khuyến khích thay đổi thái độ và hành vi thích ứng với BĐKH.
Theo UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc), Việt Nam được coi là
một trong năm quốc gia dễ bị tổn thương nhất của BĐKH. Vì vậy, việc nâng cao
nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế
hệ trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường đã trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với nhà
trường phổ thông ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, GDBĐKH ở nhà trường phổ
thông cần phải được coi trọng và tăng cường một cách thích đáng. Ở nước ta, trên cơ
sở Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH theo Quyết định số
158/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai
thực hiện hành động ứng phó với BĐKH trong ngành giáo dục. Quyết định số
4620/QĐ-BGDDT ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu đưa nội dung GDBĐKH vào trong chương trình các cấp học, bậc học,
ngành học theo hướng tích hợp trong tổng thể kiến thức của một số môn học. Vì vậy,
việc triển khai nghiên cứu và áp dụng các phương pháp hình thức tổ chức dạy học
phù hợp với mục đích, nội dung của GDBĐKH hiện nay là cần thiết và có ý nghĩa.
Giáo dục Địa lý có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận
thức của học sinh (HS) trước những thách thức của BĐKH ở Việt Nam. Môn học
Địa lí có khả năng giúp cho HS nắm vững các kiến thức BĐKH phạm vi toàn cầu,
quốc gia và khu vực và có được khả năng “Tư duy toàn cầu và hành động địa
phương”. Ở Việt Nam, GDBĐKH mặc dù là nội dung giáo dục bắt buộc trong
chương trình giáo dục phổ thông [14] nhưng trên thực tế nó chưa được xây dựng
thành một môn học riêng mà chỉ mới được tích hợp, lồng ghép vào một số môn học
thích hợp mà Địa lý là một trong những môn học cốt lõi. Vì vậy, việc vận dụng các
phương pháp và công cụ dạy học tích cực để tích hợp nội dung GDBĐKH vào trong
quá trình dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông là hết sức quan trọng và cần thiết.
Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) Địa lý hiện nay, việc sử
2
dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để tổ chức GDBĐKH trong quá
trình dạy học Địa lý ngày càng được coi trọng và đã trở thành một xu thế mới trong
dạy học Địa lý phổ thông. Lí luận và thực tiễn đã chứng tỏ rằng ICT là một công cụ
hữu hiệu để tiến hành GDBĐKH ở nhà trường phổ thông. Ưu thế và giá trị lớn nhất
của ICT đem lại cho GDBĐKH là ở chỗ nó giúp cho HS có khả năng tiếp cận với
một nguồn thông tin phong phú về BĐKH, thúc đẩy tương tác giữa GV-HS và HS –
HS. Điều này phù hợp với giá trị cốt lõi mà GDBĐKH hướng tới là tạo nên kết nối
cộng đồng, sự thay đổi nhận thức và cam kết hành động của HS trước những vấn đề
về BĐKH ở địa phương nơi HS sinh sống. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động
GDBĐKH với sự trợ giúp của ICT có vai trò quan trọng vàý nghĩa thực tiễn sâu sắc
trong dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay.
Nhận thức sâu sắc về những vấn đề nêu trên, với mong muốn góp phần
GDBĐKH cho thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường nói chung và HS các trường
THPT ở Hải Phòng nói riêng, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Tổ chức các hoạt
động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận án Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học địa lý 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *