[block id=”bo-sung-1″]

Hiện nay, việc đổi mới mục tiêu, phƣơng pháp, nội dung và hình thức tổ chức
dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực (NL) và phẩm chất cho học sinh (HS)
là những nhiệm vụ quan trọng cần đƣợc thực hiện trong nhà trƣờng phổ thông. Nghị
quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo chỉ rõ: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị
kiến thức sang phát triển toàn diện NL và phẩm chất người học. Học đi đôi với
hành, lý luận gắn với thực tiễn Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình
thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa
học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trong dạy và
học ”[1, tr.2].
Dự thảo Chƣơng trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã xác định định hƣớng về
phƣơng pháp giáo dục cho chƣơng trình Giáo dục phổ thông mới nhƣ sau: Các môn
học và các hoạt động trong nhà trường cần áp dụng các phương pháp tích cực hoá
hoạt động của người học, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt
động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề
để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện
NL, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học [5, tr .27].
Để đáp ứng đƣợc các yêu cầu định hƣớng về phƣơng pháp giáo dục cho chƣơng trình
Giáo dục phổ thông mới, đòi hỏi việc dạy và học Địa lí trong nhà trƣờng phổ thông
phải có những đổi mới toàn diện về nội dung, phƣơng pháp và hình thức dạy học.
Trong quá trình dạy học Địa lí việc tăng cƣờng tổ chức cho HS thực hiện các hoạt
động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL) và các hoạt động trải nghiệm là một trong những
nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện. Các hoạt động dạy học Địa lí trong nhà trƣờng
cần đáp ứng đƣợc các yêu cầu giúp HS đƣợc chủ động, trực tiếp tham gia thực hiện
các hoạt động học tập, tạo thói quen và khả năng tự học thƣờng xuyên.

luan_an_to_chuc_hoat_dong_ngoai_gio_len_lop_trong_day_hoc_di

pdf217 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 19913 | Lượt tải: 20download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học địa lí 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI
TRẦN XUÂN TIẾP
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Chuyên ngành : LL&PPDH Bộ môn Địa Lí
Mã số : 62.14.01.11
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
2. PGS.TS Trần Đức Tuấn
HÀ NỘI – 2017
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết
quả, số liệu đƣợc trình bày trong luận án là trung thực và chƣa đƣợc công bố
trong bất kỳ công trình nào khác.
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Tác giả luận án
Trần Xuân Tiếp
ii
LỜI CẢM ƠN
Luận án này được hoàn thành tại Bộ môn phương pháp dạy học môn
Địa lí, Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến quý Thầy giáo hướng
dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Đức Vũ và PGS.TS. Trần Đức Tuấn đã tận
tâm giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện luận án.
Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Bộ môn phương pháp dạy học môn
Địa lí, Khoa Địa lí, Phòng Sau đại học, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội, đã tạo mọi điều kiện cho tôi học tập,nghiên cứu và hoàn thành
luận án.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Đồng Nai nơi tôi công tác, đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành
luận án này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quý Thầy (Cô) và các em
học sinh nơi tôi điều tra, phỏng vấn, lấy số liệu và thực nghiệm sư phạm đã
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận án.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn các thành viên trong gia đình, bạn bè,
đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án.
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Tác giả luận án
Trần Xuân Tiếp
iii
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………….. 1
1. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………….. 1
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu ………………………………………………………………… 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………… 3
4. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ……………………………………………………………………… 4
5. Quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu ……………………………………………………… 12
6. Giả thuyết nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 15
7. Những đóng góp mới của luận án ………………………………………………………………. 16
8. Cấu trúc luận án ………………………………………………………………………………………. 16
PHẦN NỘI DUNG …………………………………………………………………………………….. 17
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT
ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC……………………. 17
1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ………………………………. 17
1.2. QUAN NIỆM VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRONG NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC ……………………………………………………………………………………….. 19
1.2.1. Quan niệm về tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trƣờng phổ thông …. 19
1.2.2. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo định hƣớng phát triển năng lực …. 24
1.3. QUAN NIỆM VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY
HỌC ĐỊA LÍ TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. …………………………………. 27
1.3.1. Khái niệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy Địa lí trong nhà
trƣờng phổ thông …………………………………………………………………………………………. 27
1.3.2. Mục tiêu tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí Trung học
phổ thông ……………………………………………………………………………………………………. 29
1.3.3. Xác định nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí Trung
học phổ thông ……………………………………………………………………………………………… 31
iv
1.3.4. Các hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí Trung
học phổ thông ……………………………………………………………………………………………… 33
1.3.5. Các đặc trƣng của tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí
Trung học phổ thông ……………………………………………………………………………………. 35
1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI
GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ………. 36
1.4.1. Định hƣớng và yêu cầu đổi mới mục tiêu chƣơng trình Địa lí 12 Trung học
phổ thông ……………………………………………………………………………………………………. 36
1.4.2. Đặc trƣng nội dung của chƣơng trình môn Địa lí 12 Trung học phổ thông … 37
1.4.3. Đặc điểm tâm lí lứa tuổi và đặc điểm hoạt động học tập của học sinh
lớp 12 …………………………………………………………………………………………….. 39
1.4.4. Các yếu tố khác ảnh hƣởng đến tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy
học Địa lí 12 ……………………………………………………………………………………………….. 41
1.5. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG
DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ……………………. 42
1.5.1. Khảo sát điều tra về việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học
Địa lí 12 Trung học phổ thông ………………………………………………………………………. 42
1.5.2. Kết quả khảo sát về nhận thức của giáo viên và học sinh về vấn đề tổ chức hoạt động
ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí 12 Trung học phổ thông ……………………………………. 43
1.5.3. Kết quả khảo sát về tình hình tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong
dạy học Địa lí 12 các trƣờng Trung học phổ thông ………………………………………….. 46
1.5.4. Các điều kiện thuận lợi và khó khăn trong tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp
Địa lí lớp 12 ở các trƣờng Trung học phổ thông ………………………………………………. 48
TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 …………………………………………………………………………….. 50
CHƢƠNG 2. CÁCH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN
LỚP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC ………………………………………………………………………………………………. 51
2.1. MỤC TIÊU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY
HỌC ĐỊA LÍ 12 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ……………….. 51
v
2.1.1. Mục tiêu tổng quát ……………………………………………………………………………… 51
2.1.2. Mục tiêu cụ thể …………………………………………………………………………………… 53
2.2. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI
GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT
TRIỂN NĂNG LỰC ……………………………………………………………………………………. 55
2.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tăng cƣờng các hoạt động học tập và hoạt động trải
nghiệm sáng tạo nhằm phát triển các năng lực cần thiết cho học sinh ………………… 55
2.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính tích hợp trong mục tiêu, nội dung các hoạt động
ngoài giờ lên lớp Địa lí 12 …………………………………………………………………………….. 55
2.2.3. Nguyên tắc đảm bảo thầy là ngƣời thiết kế trò là ngƣời thi công ………………. 56
2.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính cân đối của việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp
trong chƣơng trình môn Địa lí 12. ………………………………………………………………….. 56
2.3. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG
DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ………. 56
2.3.1. Quan điểm thiết kế và tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa
12 Trung học phổ thông ……………………………………………………………………………….. 56
2.3.2. Quy trình tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí 12 Trung
học phổ thông ……………………………………………………………………………………………… 58
2.3.3. Mẫu kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí 12
theo định hƣớng phát triển năng lực ………………………………………………………………. 66
2.4. THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY
HỌC ĐỊA LÍ 12 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ……………….. 68
2.4.1. Tổ chức khảo sát điều tra địa phƣơng theo chủ đề…………………………………… 68
2.4.2. Tổ chức hoạt động tham quan trong dạy học Địa lí 12 theo định hƣớng phát
triển năng lực ………………………………………………………………………………………………. 80
2.4.3. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí 12 với sự hỗ trợ của
Website ………………………………………………………………………………………………………. 90
2.4.4. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí 12 với sự hỗ trợ
mạng xã hội Facebook ……………………………………………………………………………….. 103
TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 …………………………………………………………………………… 116
vi
CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ
THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ……………………………………………………………………. 118
3.1. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ……………………. 118
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sƣ phạm ………………………………………………………….. 118
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm …………………………………………………………. 118
3.2. CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM ………………………………… 118
3.3. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM ………………………………………………………………. 119
3.4. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM ………………………………………………………………… 119
3.4. 1. Đối tƣợng tham gia, địa bàn và thời gian thực nghiệm ………………………….. 119
3.4.2. Phƣơng pháp đánh giá kết quả thực nghiệm …………………………………………. 120
3.5. CÁC THỰC NGHIỆM CƠ BẢN ………………………………………………………….. 122
3.5.1. Thực nghiệm số 1: Tổ chức KSĐT địa phƣơng theo chủ đề …………………… 122
3.5.2. Thực nghiệm số 2: Tổ chức hoạt động tham quan trong dạy học Địa lí 12 theo
định hƣớng phát triển năng lực. …………………………………………………………………… 128
3.5.3. Thực nghiệm số 3: Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí
12 với sự hỗ trợ của Website ……………………………………………………………………….. 134
3.5.4. Thực nghiệm số 4: Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học Địa lí
12 với sự hỗ trợ mạng xã hội Facebook. ……………………………………………………….. 141
TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 …………………………………………………………………………… 147
PHẦN KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………… 148
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
vii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt Viết đầy đủ
BĐKH
CNTT
ĐC
ĐLĐP
GV
KN
KSĐT
HS
HĐNK
HĐNGLL
NGLL
NNK
NL
TN
THPT
Tp
Biến đổi khí hậu
Công nghệ thông tin
Đối chứng
Địa lí địa phƣơng
Giáo viên
Kỹ năng
Khảo sát điều tra
Học sinh
Hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Ngoài giờ lên lớp
Những ngƣời khác
Năng lực
Thực nghiệm
Trung học phổ thông
Thành phố
viii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1. Kết quả khảo sát về nhận thức của GV về sự cần thiết của việc tổ
chức các HĐNGLL Địa lí 12 …………………………………………………….. 43
Bảng 1.2 Kết quả khảo sát về sở thích của HS khi tham thực hiện các
HĐNGLL Địa lí 12 ………………………………………………………………….. 45
Bảng 1.3. Kết quả khảo sát tình hình tổ chức HĐNGLL trong dạy học Địa lí
lớp 12 THPT của GV ……………………………………………………………….. 46
Bảng 2.1. Một số NL chung cần hình thành và phát triển cho HS trong tổ
chức HĐNGLL Địa lí lớp 12 THPT …………………………………………… 51
Bảng 2.2. Một số năng lực chuyên biệt cần hình thành và phát triển cho HS
trong tổ chức HĐNGLL Địa lí lớp 12 THPT ……………………………….. 52
Bảng 2.3. Mức độ cần đạt về các KN học tập của HS trong tổ chức
HĐNGLL môn Địa lí lớp 12 ……………………………………………………… 54
Bảng 2.4. Nội dung và công cụ đánh giá kết quả thực hiện HĐNGLL Địa lí
12 THPT của HS ……………………………………………………………………… 61
Bảng 2.5. Cách cho điểm và xếp loại đánh giá theo các mức độ của các tiêu
chí HS đạt đƣợc trong Rubric đƣợc thiết kế trong luận án …………….. 62
Bảng 2.6. Mẫu Rubric đánh giá quá trình thực hiện HĐNGLL Địa lí 12 ……….. 62
Bảng 2.7. Mẫu Rubric đánh giá sản phẩm HĐNGLL Địa lí 12 …………………….. 63
Bảng 2.8. Mẫu Rubric đánh giá năng lực giải quyết vấn đề ………………………….. 63
Bảng 2.9. Mẫu Rubric đánh giá năng lực tự học …………………………………………. 64
Bảng 2.10. Mẫu Rubric đánh giá NL học tập, tự học với sự hỗ trợ của hệ
thống CNTT và truyền thông …………………………………………………….. 64
Bảng 2.11. Mẫu Rubric đánh giá năng lực học tập tại thực địa ………………………. 65
Bảng 2.12. Mẫu Rubric đánh giá năng lực sử dụng bản đồ …………………………….. 65
Bảng 2.13. Mẫu Rubric đánh giá năng lực sử dụng số liệu thống kê ……………….. 66
Bảng 2.14. Rubric đánh giá quá trình hoạt động KSĐT địa lí địa phƣơng theo
chủ đề …………………………………………………………………………………….. 73
ix
Bảng 2.16. Rubric đánh giá NL giải quyết vấn đề của HS trong hoạt động
KSĐT địa phƣơng theo chủ đề. ………………………………………………….. 74
Bảng 2.17. Rubric đánh giá NL học tập tại thực địa của HS khi thực hiện
KSĐT địa phƣơng theo chủ đề …………………………………………………… 74
Bảng 2.18. Rubric đánh giá quá trình hoạt động tham quan …………………………… 83
Bảng 2.19. Rubric đánh giá phẩm hoạt động tham quan của HS …………………….. 84
Bảng 2.20. Rubric đánh giá NL tự học của HS trong quá trình thực hiện hoạt
động tham quan ……………………………………………………………………….. 84
Bảng 2.21. Mẫu Rubric đánh giá NL học tập tại thực địa của HS trong hoạt
động tham quan. ………………………………………………………………………. 85
Bảng 2.22. Rubric đánh giá quá trình HĐNGLL Địa lí 12 của HS học tập với
sự hỗ trợ củaWebsite ………………………………………………………………… 95
Bảng 2.23. Rubric đánh giá sản phẩm HĐNGLL Địa lí 12 của HS với sự hỗ
trợ của Website ………………………………………………………………………… 96
Bảng 2.25. Mẫu Rubric đánh giá NL học tập, tự học với sự hỗ trợ của các hệ
thống ứng dụng CNTT và truyền thông của HS …………………………… 97
Bảng 2.26. Rubric đánh giá quá trình học tập với sự hỗ trợ của mạng xã hội
Facebook của HS ……………………………………………………………………. 108
Bảng 2.27. Rubric đánh giá sản phẩm HĐNGLL của HS khi học tập trên
mạng xã hội Facebook …………………………………………………………….. 109
Bảng 2.28. Rubric đánh giá NL tự học của HS khi tham gia các HĐNGLL
Địa lí 12 trên mạng xã hội Facebook ………………………………………… 109
Bảng 2.29. Rubric đánh giá NL học tập, tự học với sự hỗ trợ của các hệ thống
ứng dụng CNTT và truyền thông của HS khi học tập trên mạng xã hội
Facebook ……………………………………………………………………………….. 110
Bảng 3.2. Bảng tiêu chí Cohen để đánh giá mức độ ảnh hƣởng (ES) của hoạt
động TN ………………………………………………………………………………… 121
Bảng 3.3. Kết quả đánh giá NL giải quyết vấn đề của HS lớp TN 12C3 ………. 123
x
Bảng 3.4. Tổng hợp kết quả đánh giá NL giải quyết vấn đề của 2 lớp TN
12C3 và ĐC 12C2 trƣờng THPT Võ Trƣờng Toản, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai …………………………………………………………………. 124
Bảng 3.5. Kết quả đánh giá NL học tập tại thực địa của HS lớp TN 12C3 ……………. 125
Bảng 3.6. Tổng hợp kết quả đánh giá NL học tập tại thực địa của lớp TN
12C3 và ĐC 12C2 trƣờng THPT Võ Trƣờng Toản, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai …………………………………………………………………. 125
Bảng 3.7. Tầng số điểm của lớp TN 12C3 và ĐC 12C2 trƣờng THPT Võ
Trƣờng Toản, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ……………………………. 126
Bảng 3.8. Tầng suất hội tụ lùi (%) điểm của lớp TN 12C3 và lớp ĐC 12C2
trƣờng THPT Võ Trƣờng Toản, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ….. 126
Bảng 3.9. So sánh điểm trung bình và các thông số thống kê của lớp TN 12C3
và lớp ĐC 12C2 trƣờng THPT Võ Trƣờng Toản, huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai …………………………………………………………………………. 127
Bảng 3.10. Kết quả đánh giá NL tự học của HS lớp TN 12A1 ……………………… 130
Bảng 3.11. Tổng hợp kết quả đánh giá NL tự học của lớp TN 12A1 và lớp
ĐC 12A4 trƣờng THPT Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai .. 130
Bảng 3.12. Kết quả đánh giá NL học tập tại thực địa của lớp TN 12A1 …………. 131
Bảng 3.13. Tổng hợp kết quả đánh giá NL học tập tại thực địa của lớp TN
12A1 và lớp ĐC 12A4 trƣờng THPT Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai ………………………………………………………………………… 131
Bảng 3.14. Tầng số điểm của lớp TN 12A1 và lớp ĐC 12A4 trƣờng THPT
Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ………………………………….. 132
Bảng 3.15. Tầng suất hội tụ lùi (%) điểm của lớp TN 12A1 và lớp ĐC 12A4
trƣờng THPT Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ……………………. 132
Bảng 3.16. So sánh điểm trung bình và các thông số thống kê của lớp TN
12A1 và lớp ĐC 12A4 trƣờng THPT Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai ………………………………………………………………………… 133
xi
Bảng 3.17. Kết quả đánh giá NL tự học của học sinh lớp TN 12A8 của
Trƣờng THPT Lê Hồng Phong, thành phố Biên Hòa. …………………. 136
Bảng 3.19. Kết quả đánh giá NL học tập, tự học với sự hỗ trợ của các hệ
thống ứng dụng CNTT của lớp TN 12A8 ………………………………….. 137
Bảng 3.20. Tổng hợp kết quả

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận án Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học địa lí 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *