[block id=”bo-sung-1″]

Trong điều kiện phát triển kinh tế đất nước và hội nhập nền kinh tế toàn cầu
như hiện nay, để đảm bảo sự tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử
dụng những kỹ thuật công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin,
internet và thương mại điện tử trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh
nghiệp mình. Ngày nay, thông tin của các doanh nghiệp đã được hiển thị trên môi
trường trực tuyến, ở bất cứ quốc gia nào thì việc truy cập, tìm hiểu và tương tác
thông tin đều mang tính toàn cầu chứ không còn bị bó hẹp ở phạm vi địa lý như môi
trường truyền thống. Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng, hoạt động kinh doanh
của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến dù muốn hay không thì bản thân thông
tin kinh doanh đã được toàn cầu hóa, vấn đề còn lại là các doanh nghiệp có thực sự
mong muốn triển khai trên qui mô toàn cầu hay không mà thôi.
Trên thế giới, việc xuất hiện những mô hình kinh doanh và thương hiệu của
các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có giá trị lớn như Google, Facebook,
Amazon, eBay, Alibaba, IBM, Dell, Cisco, v, v đã đánh dấu một hướng kinh
doanh mới dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và internet. Thêm vào đó, các
mô hình kinh doanh theo phương thức truyền thống cũng đang có xu hướng mở
rộng hoạt động kinh doanh của mình lên môi trường trực tuyến đang ngày càng gặt
hái được những thành công như Walmart, Target, Bestbuy, IKea, v, v
Trải qua hơn 15 năm kể từ khi internet được sử dụng tại Việt Nam vào năm
1997, thương mại điện tử ở Việt Nam đã hình thành và phát triển mạnh mẽ, hành
lang pháp lý về giao dịch điện tử đã được thiết lập và ngày càng hoàn thiện, cơ sở
hạ tầng công nghệ thông tin đang ngày một nâng cao. Các mô hình kinh doanh
thương mại điện tử đã xuất hiện như Chodientu, Vatgia, Enbac, Megabuy, v, v là
những mô hình bán buôn, bán lẻ, đấu giá trực tuyến hay những tên tuổi như
Thegioididong, Chotot, Nguyenkim, Lazada, v, v cũng đang từng bước khẳng
định thương hiệu của mình, đem lại rất nhiều lợi ích và giá trị cho khách hàng. Tuy
nhiên, cũng không ít những mô hình đã lợi dụng tiện ích của công nghệ thông tin và
môi trường trực tuyến thực hiện các hành vi kinh doanh “chụp giật”, lừa đảo gây
mất niềm tin cho khách hàng khi tham gia mua sắm trực tuyến.

luan_an_xay_dung_va_phat_trien_thuong_hieu_cua_cac

Tải Luận án Xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam

download1 google drive

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
———-***———-
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH
TRỰC TUYẾN CỦA VIỆT NAM
Ngành: Kinh doanh và quản lý
NGUYỄN HỒNG QUÂN
HÀ NỘI – 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
———-***———-
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH
TRỰC TUYẾN CỦA VIỆT NAM
Ngành: Kinh doanh và quản lý
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
: 62.34.01.02
NGUYỄN HỒNG QUÂN
Người hướng dẫn khoa học
PGS, TS, Bùi Ngọc Sơn
HÀ NỘI – 2014
i
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan rằng:
– Luận án tiến sĩ kinh doanh này do chính tác giả nghiên cứu và thực hiện.
– Các thông tin, số liệu sử dụng trong Luận án này hoàn toàn trung thực,
chính xác và có căn cứ.
– Lập luận, phân tích, đánh giá, kiến nghị được đưa ra dựa trên quan điểm
cá nhân và nghiên cứu của tác giả Luận án, không có sự sao chép của bất cứ tài
liệu nào đã được công bố.
– Tác giả cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập và hoàn toàn chịu
trách nhiệm về những nhận xét đã đưa ra trong Luận án.
Tác giả Luận án
Nguyễn Hồng Quân
ii
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN THƢƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH
TRỰC TUYẾN ……………………………………………………………………………….. 10
1.1. Những vấn đề lý luận về kinh doanh trực tuyến và thƣơng hiệu của
các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến …………………………………………….. 10
1.1.1. Tổng quan về kinh doanh trực tuyến …………………………………………… 10
1.1.2. Tổng quan về thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến . 16
1.1.3. Giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến …… 23
1.2. Xây dựng thƣơng hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến 27
1.2.1. Khái niệm về xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp kinh
doanh trực tuyến ………………………………………………………………………………. 27
1.2.2. Nội dung xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh
trực tuyến ………………………………………………………………………………………… 28
1.2.3. Quy trình xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh
trực tuyến ………………………………………………………………………………………… 32
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá và một số điều kiện cần thiết để
xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến thành công 40
1.2.5. Vấn đề vi phạm và tranh chấp trong quá trình xây dựng thương hiệu
của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến ……………………………………….. 45
1.3. Phát triển thƣơng hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến 46
1.3.1. Khái niệm về phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh
trực tuyến …………………………………………………………………………………………. 46
1.3.2. Nội dung phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh
trực tuyến ………………………………………………………………………………………… 47
1.3.3. Quy trình phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh
trực tuyến ………………………………………………………………………………………… 50
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá và một số điều kiện cần thiết
để phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến ……. 53
iii
1.3.5. Vấn đề vi phạm và tranh chấp thương hiệu trong quá trình phát triển
thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến ………………………. 56
1.4. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển thƣơng hiệu của một số doanh
nghiệp kinh doanh trực tuyến tiêu biểu trên thế giới. …………………………… 58
1.4.1. Kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu …………………………………… 58
1.4.2. Kinh nghiệm trong việc phát triển thương hiệu ……………………………. 61
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG
HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRỰC TUYẾN CỦA
VIỆT NAM …………………………………………………………………………………….. 63
……………………………………………………………………………………………. 63
2.1.1. Tình hình cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến của
các doanh nghiệp Việt Nam ……………………………………………………………….. 63
2.1.2. Tình hình về nguồn nhân lực phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến
của các doanh nghiệp Việt Nam ………………………………………………………….. 67
2.1.3. Tình hình giao dịch kinh doanh trực tuyến của các doanh nghiệp theo
mô hình doanh nghiệp với người tiêu dùng của Việt Nam ……………………… 68
ự ệu của các doanh
nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam ……………………………………….. 74
2.2.1. Giải thích mẫu khảo sát …………………………………………………………….. 74
2.2.2. Tình hình xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực
tuyến của Việt Nam …………………………………………………………………………… 77
2.2.3. Tình hình phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực
tuyến của Việt Nam …………………………………………………………………………… 82
2.2.4. Tình hình xây dựng và áp dụng quy trình xây dựng và phát triển
thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam ….. 85
2.2.5. Tiêu chí đánh giá sự thành công của công tác xây dựng và phát triển
thương hiệu trên môi trường trực tuyến ……………………………………………….. 88
2.2.6. Sự tác động của các yếu tố đến việc xây dựng và phát triển thương
hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến. ………………………………… 90
iv
2.2.7. Các yếu tố từ phía tác động đến việc xây dựng và phát
triển 92
2.2.8. Mối quan hệ giữa chi phí đầu tư cho thương hiệu trực tuyến với tỷ
trọng doanh thu từ kinh doanh trực tuyến và mức độ tăng trưởng doanh thu.109
……………………………………… 111
2.3.1. Một số kết quả đạt được trong hoạt động xây dựng và phát triển
thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam … 111
2.3.2. Một số hạn chế trong hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu
của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam ………………….. 114
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong hoạt động xây
dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực
tuyến của Việt Nam ………………………………………………………………………… 115
CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN THƢƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH
TRỰC TUYẾN CỦA VIỆT NAM …………………………………………………… 118
3.1. Xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức trong việc xây dựng và
phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của
Việt Nam ………………………………………………………………………………………….. 118
3.1.1. Xu hướng phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến
của Việt Nam đến năm 2030 ……………………………………………………………. 118
3.1.2. Cơ hội xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp
kinh doanh trực tuyến đến năm 2030 ……………………………………………….. 120
ựng và phát triển thương hiệu của các
doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam …………………………… 122
3.2. Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển thƣơng hiệu của các
doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam …………………………… 124
3.2.1. Nhận thức rõ về vai trò và tầm quan trọng của thương hiệu và cấu trúc
thương hiệu …………………………………………………………………………………….. 124
3.2.2. Hình thành bộ phận hoặc nhân sự chuyên trách về thương hiệu …… 125
v
3.2.3. Hình thành và phân bổ ngân sách hợp lý cho hoạt động xây dựng và
phát triển thương hiệu………………………………………………………………………. 125
3.2.4. Xây dựng cấu trúc thương hiệu đồng bộ ……………………………………. 125
3.2.5. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận kết hợp với nhãn hiệu của doanh
nghiệp kinh doanh trực tuyến ……………………………………………………………. 126
3.2.6. Đối với việc xây dựng quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu
kinh doanh trực tuyến (hoạt động thiết lập quy trình xây dựng và phát
triển thương hiệu): ………………………………………………………………………….. 127
3.2.7. Đối với việc áp dụng quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu của
doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến (hoạt động triển khai áp dụng quy trình): .. 128
3.2.8. Đăng ký và thông báo website mua bán trực tuyến với cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ……………………………………………………………………….. 130
3.2.9. Một số đề xuất cụ thể cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu
của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam ………………. 131
3.3. Khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam ……………………………………….. 139
3.3.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới
thương hiệu và hoạt động kinh doanh trực tuyến ……………………………. 139
3.3.2. Xây dựng các tiêu chuẩn cho thương mại điện tử và kinh doanh trực
tuyến ……………………………………………………………………………………………… 141
3.3.3. Đẩy mạnh hoạt động chứng nhận thương hiệu cho các doanh nghiệp
kinh doanh trực tuyến và gắn nhãn hiệu chứng nhận website………………… 142
3.3.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo và nâng cao nhận thức về thương hiệu của
doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến ………………………………………………….. 144
3.3.5. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về vấn đề thương hiệu của các
doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến ………………………………………………….. 145
3.3.6. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương hiệu cho các doanh nghiệp kinh
doanh trực tuyến ……………………………………………………………………………… 145
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………….. 147
TÀI LIỆU THAM KHẢO
vi
DANH MỤC VIẾT TẮT
Tên chữ
viết tắt
Diễn giải Giải thích
Các thuật ngữ bằng tiếng Việt
CNTT&TT Công nghệ thông tin và truyền thông
TMĐT Thương mại điện tử
Các thuật ngữ bằng tiếng Anh
ADSL
Asymmetric Digital
Subscriber Line
Đường dây thuê bao số bất đối
xứng
B2B Business to Business Doanh nghiệp với doanh nghiệp
B2C Business to Consumer Doanh nghiệp với người tiêu dùng
B2T Business to Team Mô hình nhóm mua
B2G Business to Government Doanh nghiệp với Chính phủ
C2C Customer to Customer
Người tiêu dùng với người tiêu
dùng
CPD Cost per duration Tính tiền theo thời gian
CPM
Cost per thousand
Impression
Tính tiền theo một ngàn lượt hiển
thị
CRM
Customer relationship
management
Phần mềm quản trị mối quan hệ
khách hàng
3D 3- Dimension Không gian 3 chiều
ECVN
E-Commerce Portal of
Vietnam
Cổng thương mại điện tử quốc gia
Ecosys
Electronic Certificate of
Origin System
Hệ thống cấp giấy chứng nhận xuất
xứ điện tử
EBI E-commerce Index Chỉ số Thương mại điện tử
EDI
Electronic Data
Interchange
Chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử
vii
ERP
Enterprise Resource
Planning
Phần mềm lập kế hoạch nguồn lực
doanh nghiệp
3G, 4G
The third-generation
technology, The forth-
generation technology
Thế hệ công nghệ thứ 3, thứ 4
IPO Initial Public Offering Bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
P/R Public Relationship Quan hệ công chúng
SCM Supply Chain Management Quản trị chuỗi cung ứng
SEO Search Engine Optimation Tối đa hóa công cụ tìm kiếm
SPSS
Statistical Package for the
Social Sciences
Phần mềm thống kê khoa học xã
hội
SWOT
Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats
Ma trận Điểm mạnh – Điểm yếu,
Cơ hội – Thách thức
UNCTAD
United Nations Conference
on Trade and Development
Ủy ban của Liên họp quốc về
Thương mại và Phát triển
UNCITRAL
The United Nations
Commission on
International Trade Law
Ủy ban về luật thương mại quốc tế
VAN Value Add Net Mạng giá trị gia tăng
VECOM
Vietnam E-commerce
Association
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt
Nam
viii
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, HỘP
Sơ đồ 1.1: Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu 1…………………………… 32
Sơ đồ 1.2: Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu 2…………………………… 33
Sơ đồ 1.3: Quy trình xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh
trực tuyến đề xuất ……………………………………………………………………………………. 35
Sơ đồ …………. 51
Hình 1.1: Cấu trúc thương hiệu 1 ………………………………………………………………. 29
Hình 1.2: Cấu trúc thương hiệu 2 ………………………………………………………………. 29
Hình 1.3: Cấu trúc thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến đề xuất
……………………………………………………………………………………………………………… 31
Hình 3.1: Mô hình các nhân tố thành công trong kinh doanh trực tuyến …… 138
Hộp 2.1: Mối quan hệ giữa tỷ lệ tăng trưởng doanh thu với chi phí đầu tư cho
thương hiệu trong môi trường trực tuyến ………………………………………………….. 110
Hộp 2.2 : Mối quan hệ giữa tỷ lệ tăng trưởng doanh thu với chi phí đầu tư cho
thương hiệu trong môi trường trực tuyến ………………………………………………….. 111
ix
DANH MỤC BẢNG
…………… 13
ực tuyế ……… 16
Bảng 1.3: Bảng so sánh thương hiệu truyền thống và thương hiệu trực tuyến …. 20
Bảng 2.1: Tầm quan trọng của các yếu tố thương hiệu trong việc ghi nhớ và liên
tưởng tới thương hiệu đối với khách hàng mua sắm trực tuyến …………………… 100
Bảng 2.2: Vị trí các kênh ưu tiên tìm kiếm thông tin của khách hàng mua sắm
trực tuyến ……………………………………………………………………………………………… 106
Bảng 2.3: Đánh giá mức độ ưu tiên của các kênh liên hệ trực tuyến của khách
hàng …………………………………………………………………………………………………….. 109
x
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Thống kê số lượng máy tính phân bổ theo quy mô doanh nghiệp
kinh doanh trực tuyến ………………………………………………………………………………. 63
Biểu đồ 2.2: Tình hình kết nối internet tại các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến . 64
Biểu đồ 2.3: Biện pháp bảo mật thông tin kinh doanh trực tuyến của doanh
nghiệp Việt Nam …………………………………………………………………………………….. 65
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu đầu tư cho hoạt động kinh doanh trực tuyến ………………….. 66
Biểu đồ 2.5: Tình hình sử dụng email trong kinh doanh tại các doanh nghiệp
Việt Nam ……………………………………………………………………………………………….. 67
Biểu đồ 2.6: Tình hình đào tạo phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến ………. 68
Biểu đồ 2.7: Tình hình sử dụng email đối với mô hình kinh doanh B2C ………… 69
Biểu đồ 2.8: Đánh giá hiệu quả sử dụng email trong kinh doanh trực tuyến …… 70
Biều đồ 2.9: Dự định sử dụng email để bán hàng cho khách hàng cá nhân …….. 70
Biểu đồ 2.10: Tình hình cập nhật website của các doanh nghiệp Việt Nam ……. 71
Biểu đồ 2.11: Hình thức quảng cáo thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam .. 72
Biểu đồ 2.12: Đánh giá hiệu quả tham gia sàn thương mại điện tử của các doanh
nghiệp Việt Nam …………………………………………………………………………………….. 73
Biểu đồ 2.13: Tình hình thanh toán trực tuyến của các doanh nghiệp Việt Nam 73
Biểu đồ 2.14: Thống kê nhận thức tổng quát về thương hiệu ………………………… 78
Biểu đồ 2.15: Tình hình xây dựng các yếu tố thương hiệu nền tảng ………………. 79
Biểu đồ 2.16: Đánh giá các yếu tố của cấu trúc hiển thị ……………………………….. 80
Biểu đồ 2.17: Tình hình xây dựng các yếu tố của cấu trúc hiển thị ………………… 81
Biểu đồ 2.18: Tình hình thuê ngoài và tự xây dựng các yếu tố thương hiệu ……. 82
Biểu đồ 2.19: Đánh giá về tầm quan trọng của các công cụ để phát triển thương
hiệu trên môi trường trực tuyến ………………………………………………………………… 83
Biểu đồ 2.20: Cách thức quảng cáo thương hiệu …………………………………………. 84
Biểu đồ 2.21: Hình thức phát triển thương hiệu trên môi trường trực tuyến ……. 84
Biểu đồ 2.22: Cách thức tiến hành phát triển thương hiệu ……………………………. 85
Biểu đồ 2.23: Thống kê mức độ chủ động trong xây dựng và phát triển
thương hiệu …………………………………………………………………………………………….. 86
xi
Biểu đồ 2.24: Tình hình áp dụng quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu 87
Biểu đồ 2.25: Cách thức phát triển thương hiệu trên môi trường trực tuyến ……. 88
Biểu đồ 2.26: Tiêu chí đánh giá sự thành công trong việc phát triển thương hiệu
trên môi trường trực tuyến ……………………………………………………………………….. 89
Biểu đồ 2.27: Mối quan hệ của doanh thu và xây dựng và phát triển thương hiệu
trên môi trường trực tuyến ……………………………………………………………………….. 89
Biểu đồ 2.28: Tầm quan trọng của các yếu tố trong quá trình xây dựng và phát
triển thương hiệu …………………………………………………………………………………….. 90
Biểu đồ 2.29: Tình hình sử dụng phương tiện điện tử trong mua sắm trực tuyến …. 92
Biểu đồ 2.30: Tầm quan trọng của các yếu tố khi mua sắm trực tuyến …………… 93
Biểu đồ 2.31: Mức giá thường xuyên chi trả khi mua sắm trực tuyến ……………. 94
Biểu đồ 2.32: Mức độ quyết định mua hàng của khách hàng thông qua website 95
Biểu đồ 2.33: Lòng trung thành của khách hàng khi mua sắm trực tuyến ………. 96
Biểu đồ 2.34: Mức độ trung thành của khách hàng khi mua hàng tại các thương
hiệu trên môi trường trực tuyến ………………………………………………………………… 96
Biểu đồ 2.35: Địa chỉ thường xuyên mua sắm của khách hàng trên môi trường
trực tuyến ……………………………………………………………………………………………….. 97
Biểu đồ 2.36: Các yếu tố tạo ấn tượng đối với khách hàng khi mua hàng trực tuyến … 98
Biểu đồ 2.37: Thói quen ghi nhớ thương hiệu của khách hàng khi mua hàng
trực tuyến ……………………………………………………………………………………………….. 99
Biểu đồ 2.38: Đánh giá mức độ trung thành đối với thương hiệu của khách hàng
khi mua sắm trực tuyến ………………………………………………………………………….. 101
Biểu đồ 2.39: Tỷ lệ ch

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận án Xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *