[block id=”bo-sung-1″]

Đất nước ta đã bước vào thế kỷ 21, thế giới chuyển sang giai
đoạn cạnh tranh và hợp tác không giới hạn. Muốn phát triển trên các
lĩnh vực, ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, là điều kiện cần thiết, là chìa
khóa mở ra thế giới tri thức, là công cụ để thu nhận thông tin, là
phương tiện phát triển các mối quan hệ quốc tế.
Trong thời gian qua, việc dạy và học, việc quản lý dạy và học tiếng
Anh ở các trường Cao đẳng, đại học nói chung và trường Cao đẳng
Tư thục Đức Trí nói riêng còn nhiều bất cập. Giảng viên phần lớn chỉ
nặng về truyền thụ kiến thức đơn thuần và sử dụng phương pháp dạy
học theo kiểu truyền thống. Vì thế, đa số sinh viên thường chú trọng
đến việc học văn phạm và từ vựng riêng lẻ, các bài tập được lặp đi lặp
lại một cách máy móc, sinh viên thường học thuộc lòng một cách thụ
động, không mang lại hứng thú cho người học
Từ những lý do trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài “Biện pháp
quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh Chuyên ngành tại
trƣờng cao đẳng Tƣ thục Đức Trí”.

luan van bien phap quan ly hoat dong day hoc tieng anh
pdf26 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 667 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại trường cao đẳng tư thục Đức Trí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
VÕ THỊ THANH THÚY
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 60.14.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC
Đà Nẵng, Năm 2012
2
Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHAN MINH TIẾN
Phản biện 1: PGS.TS. LÊ QUANG SƠN
Phản biện 2: TS. HUỲNH THỊ THU HẰNG
Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp thạc sỹ Giáo dục học họp tại Đại học Đà Nẵng vào
ngày 16 tháng 12 năm 2012
Có thể tìm luận văn tại:
– Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng
– Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng
1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước ta đã bước vào thế kỷ 21, thế giới chuyển sang giai
đoạn cạnh tranh và hợp tác không giới hạn. Muốn phát triển trên các
lĩnh vực, ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, là điều kiện cần thiết, là chìa
khóa mở ra thế giới tri thức, là công cụ để thu nhận thông tin, là
phương tiện phát triển các mối quan hệ quốc tế.
Trong thời gian qua, việc dạy và học, việc quản lý dạy và học tiếng
Anh ở các trường Cao đẳng, đại học nói chung và trường Cao đẳng
Tư thục Đức Trí nói riêng còn nhiều bất cập. Giảng viên phần lớn chỉ
nặng về truyền thụ kiến thức đơn thuần và sử dụng phương pháp dạy
học theo kiểu truyền thống. Vì thế, đa số sinh viên thường chú trọng
đến việc học văn phạm và từ vựng riêng lẻ, các bài tập được lặp đi lặp
lại một cách máy móc, sinh viên thường học thuộc lòng một cách thụ
động, không mang lại hứng thú cho người học
Từ những lý do trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài “Biện pháp
quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh Chuyên ngành tại
trƣờng cao đẳng Tƣ thục Đức Trí” .
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các biện
pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học
môn tiếng Anh chuyên ngành ở các khoa, góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo của nhà trường.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài.
2
– Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động
dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành tại trường Cao đẳng Tư Thục
Đức Trí.
– Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng
Anh chuyên ngành ở trường Cao đẳng Tư Thục Đức Trí.
4. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Các mối quan hệ trong quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh
chuyên ngành ở trường Cao đẳng Đức Trí.
4.2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trường
Cao đẳng.
5. Giả thuyết khoa học
Nếu xác lập và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý một
cách khoa học, phù hợp với thực tiễn nhà trường thì có thể nâng cao
được chất lượng dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Tư Thục Đức Trí.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận
Sử dụng phương pháp thu thập các tài liệu, đọc sách, tham khảo
các công trình nghiên cứu có liên quan để xây dựng cơ sở lý luận của
vấn đề nghiên cứu.
6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Sử dụng các phương pháp điều tra, tổng kết kinh nghiệm, nghiên
cứu sản phẩmnhằm khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động
dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành ở trường Cao đẳng Tư Thục
Đức Trí.
3
6.3. Phương pháp thống kê toán học.
Xử lý kết quả nghiên cứu.
7. Phạm vi nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động dạy và học môn tiếng Anh chuyên
ngành ( hệ Cao đẳng) ở các ngành không chuyên ngữ tại trường Cao
đẳng Tư Thục Đức Trí.
8. Cấu trúc luận văn
Nội dung của luận văn gồm các phần sau đây:
Phần mở đầu
Nội dung nghiên cứu gồm 03 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của công tác quản lý hoạt động dạy
học tiếng Anh ở các trường Đại học, Cao đẳng.
Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng
Anh chuyên ngành tại trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí.
Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng
Anh chuyên ngành tại trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí.
Kết luận và khuyến nghị.
Tài liệu tham khảo.
Phụ lục
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG
1.1. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Xuất phát từ yêu cầu đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo ở bậc Cao đẳng, Đại học, trong đó có việc quản lý
dạy – học ngoại ngữ, đặc biệt là ngoại ngữ chuyên ngành, nhiều nhà
4
khoa học, cán bộ giảng dạy đã quan tâm, nghiên cứu đề tài đổi mới
công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường Cao
đẳng, Đại học.
Nhiều tác giả nước ngoài đã có những công trình nghiên cứu,
những tác phẩm viết về quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý
hoạt động dạy học tiếng AnhCó thể kể đến những tác giả như:
John West Burnham, Tony Gelsthorpe, Sonia Blandford, John
Mcbealth, Kate Myers, John West – Burnham and Christo Bowing
Carr. Jack Dunham, Peter Earley. Qua đó các tác giả đề cập đến
những vấn đề cơ bản nhất của quản lý giáo dục, lãnh đạo giáo dục,
các nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục hiệu quả, các nội
dung, lĩnh vực trong quản lý giáo dục.
Ở Việt Nam việc tìm hiểu, nghiên cứu về giáo dục, dạy học,
quản lý giáo dục và quản lý hoạt động dạy học cũng là một trong
những trọng tâm nghiên cứu của nhiều tác giả, nhà khoa học.
Nghiên cứu về giáo dục học, hai tác giả Hà Thế Ngữ và Đặng
Vũ Hoạt đã đi sâu làm rõ những vấn đề cơ bản của giáo dục học, lý
luận dạy học và công tác quản lý nhà trường.
Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng, nghiên cứu đề tài này sẽ trực
tiếp góp phần vào việc cải tiến, đổi mới công tác quản lý việc dạy và
học tiếng Anh chuyên ngành tại Cao đẳng Tư Thục Đức Trí, góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
1.2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
1.2.1. Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy học là hệ thống những hành động phối hợp,
tương tác giữa thầy và trò, trong đó, dưới tác động chủ đạo của thầy,
trò tự giác, tích cực, chủ động lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học, kỹ
5
năng, kỹ xảo, phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động,
hình thành thế giới quan khoa học và những phẩm chất của nhân
cách.
Hoạt động dạy học là hoạt động kép gồm hoạt động dạy của
giảng viên và hoạt động học của sinh viên.
Hoạt động dạy: là hoạt động của giảng viên nhằm tạo ra, tổ
chức và hướng dẫn hoạt động học của sinh viên, nhờ đó mà ảnh
hưởng đến sự phát triển nhân cách của người học.
Hoạt động học: hoạt động học là hoạt động của sinh viên
nhằm chiếm lĩnh giá trị tri thức, văn hóa của nhân loại, nhờ đó mà
hình thành và phát triển những năng lực và nhu cầu của mỗi người
1.2.2. Quản lý; quản lý giáo dục; quản lý nhà trƣờng
1.2.2.1. Quản lý
Quản lý là quá trình tác động có tổ chức, có hướng đích của
chủ thể quản lý đến đối tượng và khách thể quản lý bằng việc vận
dụng các chức năng quản lý, nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm
năng và cơ hội của tổ chức để đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện
thay đổi nhanh chóng của môi trường..
1.2.2.2. Các chức năng quản lý
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, nhà quản lý thực
hiện các chức năng cơ bản, nhằm điều hành có hiệu quả quá trình sản
xuất và hoạt động xã hội, đó là:Kế hoạch hóa, tổ chức, giám sát, chỉ
đạo, kiểm tra, đánh giá.
1.2.2.3. Quản lý giáo dục
Quản lý Giáo dục là hoạt động thiết yếu nay sinh khi hoạt động
giáo dục diễn ra, là sự tác động của chủ thể, trong đó quan trọng nhất
6
là khách thể con người, nhằm thực hiện các mục tiêu chung của hệ
thống giáo dục.
1.2.2.4. Quản lý nhà trường
Quản lý trường học là hoạt động của các cơ quan quản lý
nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên, học sinh, sinh
viên và các lực lượng giáo dục khác cũng như huy động tối ưu các
nguồn lực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong
nhà trường.
1.2.3. Quản lý hoạt động dạy học
Quản lý hoạt động dạy học là quản lý một cách có hiệu quả các
thành tố cấu trúc của hoạt động dạy học, tạo điều kiện tối ưu và tác
động tích cực nhất đến sự cộng tác giữa người dạy và người học,
giúp quá trình này đạt mục tiêu đã xác định.
1.3. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN
NGÀNH Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
1.3.1. Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành ở các trƣờng Đại học,
Cao đẳng
Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành được quy định bắt buộc cho
tất cả các chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng. Hầu
hết 100% sinh viên không chuyên ngữ học tiếng Anh chuyên ngành,
các ngoại ngữ khác hầu như không có.
1.3.2. Mục tiêu của bộ môn tiếng Anh chuyên ngành
Mục tiêu của môn học là nhằm tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng
nghe, nói, đọc, viết; đi sâu vào chuyên ngành, giúp sinh viên có thể mở
rộng kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh, cung cấp những kiến
thức cơ bản cho sinh viên có thể tự nghiên cứu, tự học, tiếp thu các
thông tin từ nhiều nguồn: sách, báo, tạp chí, chương trình trên ti-vi
7
chuyên ngành bằng tiếng Anh.
1.3.3. Nội dung, chƣơng trình dạy học
Chưa có sự thống nhất chung, chỉ trừ một số trường các giáo
viên xây dựng giáo trình riêng cho mình, còn hầu hết các trường Cao
đẳng, Đại học đều sử dụng các giáo trình viết sẵn, giáo trình thýờng
được áp dụng trong giảng dạy hiện nay là Market leader, Business
basic Các giáo trình trên đã được thẩm định về nội dung và đều
nhằm trau dồi cả bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
1.3.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Đối với việc dạy và học ngoại ngữ, công nghệ hiện đại giúp
giáo viên tìm tư liệu bài giảng mới (thông qua Internet), các thiết bị như
băng tiếng, băng hình, phim đèn chiếu, máy chiếu giúp giáo viên lên
lớp có hiệu quả hơn, truyền đạt được nhiều thông tin rõ ràng và nhanh
gọn hơn. Do đó, thủ thuật giảng dạy của giáo viên đa dạng và hấp dẫn
hơn so với phấn trắng, bảng đen và một số tranh ảnh như vẫn thường
được sử dụng trên lớp truyền thống. Về phía người học, công nghệ
hiện đại cũng giúp các em có cơ hội được tiếp xúc với kiến thức
qua nhiều kênh nhận thức hơn.Tuy nhiên, nó không thể và không
nên được xem như là yếu tố quyết định cho thành công của việc dạy
và học một ngoại ngữ.
1.4. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY
HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
1.4.1. Quản lý mục tiêu môn học
Việc quản lý mục tiêu môn tiếng Anh ở các khoa không
chuyên ngữ dựa trên các mặt: kiến thức, kỹ năng và thái độ.
1.4.2. Quản lý nội dung, chƣơng trình môn học
Nội dung dạy học trong nhà trường phải cơ bản, thiết thực, hiện
8
đại, toàn diện; phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lý của người học;
Chương trình tiếng Anh chuyên ngành cung cấp cho sinh viên các
khóa không chuyên ngữ những kiến thức đại cương, cơ bản nhất về
chuyên ngành mình đang học, bao gồm các thuật ngữ khoa học bằng
tiếng Anh, các dạng cấu trúc thường dùng, cũng như lịch sử và sự
phát triển trong tương lai của chuyên ngành đó.
1.4.3. Quản lý trình độ đầu vào của sinh viên
Trình độ ban đầu của sinh viên khi nhập học tại các khoa
không chuyên ngữ của một trường đại học đều phải nắm được chương
trình tiếng Anh cơ bản (qua 1 hoặc 2 cấp học ở trường phổ thông),
đặc biệt là hệ thống tiếng Anh cơ bản, hiện đại và tương đối hệ thống
làm cơ sở cho việc hình thành để sinh viên có thể học tiếp tiếng Anh
chuyên ngành.
1.4.4. Quản lý hoạt động dạy của giảng viên
Quản lý hoạt động dạy của giảng viên trong trường Cao đẳng,
đại học bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
Quản lý việc xây dựng kế hoạch dạy học của giảng viên.
Quản lý việc chuẩn bị bài giảng.
Quản lý việc tổ chức hoạt động dạy học trên lớp của giảng viên.
Quản lý quá trình hợp tác với người học nhằm thực hiện mục tiêu
dạy học.
Quản lý các biện pháp nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn,
phương pháp giảng dạy của giảng viên.
Quản lý việc thực hiện đánh giá đối với giảng viên.
1.4.5. Quản lý hoạt động học của sinh viên
Quản lý hoạt động học tập của sinh viên trong trường Cao đẳng,
đại học bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
9
– Giáo dục tinh thần, thái độ, động cơ học tập đúng đắn cho
sinh viên.
– Xây dựng và thực hiện nề nếp trong học tập.
– Quản lý kế hoạch,thời gian học tập.
– Quản lý nội dung, phương pháp và hình thức học tập của sinh
viên.
– Áp dụng các hình thức động viên khuyến khích sinh viên học
tập.
– Phối hợp các lực lượng trong quản lý hoạt động học tập của sinh
viên.
1.4.6. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh
viên
Việc đánh giá chất lượng học tập của sinh viên không chỉ là cơ sở
để phân loại sinh viên mà còn có vai trò quan trọng trong việc xác định
chất lượng đào tạo, giúp cho việc điều chỉnh nội dung, chương trình,
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp hơn.
Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên có thể thông qua các đề
bài thi, bài kiểm tra. Yêu cầu chung khi ra đề thi, đề kiểm tra, không nên
đưa ra các đề dạng học thuộc lòng, mang tính thụ động mà cần chú trọng
các dạng đề phát triển tính tư duy, tính độc lập, sáng tạo của sinh viên
nhằm đánh giá được khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự đọc sách tham
khảo, tài liệu của sinh viên.
Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên được tiến
hành một cách khách quan có ý nghĩa thiết thực thúc đẩy, khích lệ sinh
viên học tập tốt hơn. Đồng thời, việc kiểm tra, đánh giá còn góp phần điều
chỉnh nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học của thầy,
phương pháp học tập của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
10
trong các trường Đại học.
1.4.7. Quản lý cơ sở vật chất và phƣơng tiện kỹ thuật dạy học
Để tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo chất
lượng cho hoạt động dạy và học, các cơ sở trường học cần thực hiện tốt
các nội dung quản lý sau:
Quản lý giáo trình và tài liệu phục vụ cho việc dạy và học.
Sắp xếp tổ chức lớp học ngoại ngữ (không quá 30 người).
Đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học ngoại ngữ
(âmpli, cassettes, máy đèn chiếu, projectors, băng hình và các giáo cụ trực
quang). Đối với những giờ dạy luyện nghe, sinh viên cần phải được bố
trí học tại phòng nghe nhìn. Bàn ghế, bảng và các thiết bị dạy học cần phải
được sắp xếp bố trí khoa học.
TIỂU KẾT CHƢƠNG 1
Trong quản lý dạy học tiếng Anh nói chung và quản lý dạy học
tiếng Anh chuyên ngành nói riêng ở các trường Đại học, Cao đẳng. Các
nội dung cụ thể của quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh là quản lý
hoạt động dạy của giảng viên, quản lý hoạt động học của sinh viên và
quản lý các điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học.
Trên cơ sở phân tích, luận văn đã làm rõ các khái niệm cơ bản
liên quan đến vấn đề nghiên cứu; xây dựng cơ sở lý luận của việc quản
lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành ở các trường Đại
học, Cao đẳng.
Kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận ở chương 1 là cơ sở để chúng
tôi tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động
dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành ở trường Cao đẳng Tư thục Đức
Trí. Từ đó, đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng
dạy học bộ môn.
11
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG
TƢ THỤC ĐỨC TRÍ
2.1. KHÁI QUÁT VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ
Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí – Đà Nẵng được thành
lập ngày 8/ 3/ 2005.Về cơ cấu tổ chức: Hiện nay nhà trường có 7
khoa và bộ môn (Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Xây
dựng, Môi trường, Điện, Kinh tế; Khoa cơ bản)
Về qui mô đào tạo: Cơ sở 1 của Trường đóng tại Phường
Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng có diện tích
5000m
2
. Hiện nay trường đã có 3 ngôi nhà cao tầng và tiếp tục xây
thêm để có đủ phòng học, hội trường, phòng máy vi tính, thư viện,
phòng thí nghiệm và xưởng thực nghiệm cho sinh viên và học sinh
của 2 cấp học Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trong nhà
trường.
Trường Cao Đẳng Tư thục Đức Trí – Đà Nẵng hiện có 7
Khoa (Khoa Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch, Khoa
Sinh học và Môi trường, Khoa Tin Học, Khoa Điện, Khoa Giáo Dục
Thể chất, Khoa cơ bản), và 2 Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học và 4
Phòng chức năng hoạt động thường xuyên.Tỷ lệ giảng viên 1/25.
Hiện tại, đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường là 75
người, trong đó số cán bộ quản lý là 18. Số giảng viên cơ hữu dạy
tiếng Anh là 7 người, Số giảng viên thỉnh giảng dạy tiếng Anh là 5
người. Số giảng viên có trình độ thạc sỹ là 5(chiếm 71,4%); Cử nhân:
2người (chiếm 28,6%). 100% số giảng viên đã được bồi dưỡng
12
nghiệp vụ sư phạm. Về tin học: 100% gảng viên được đào tạo qua
lớp tập huấn soạn giáo án điện tử.
Gần 7 năm hình thành và phát triển, nhà trường luôn đổi mới
chương trình, nội dung, phương thức dạy và học theo hướng “mở,
sáng tạo và linh hoạt”, theo sát yêu cầu và phát triển kinh tế – xã hội
nhằm giúp sinh viên có thể hòa nhập được với xã hội và chủ động hội
nhập vào thị trường lao động quốc tế.
2.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG
ANH CHUYÊN NGÀNH
2.2.1.Thực trạng hoạt động dạy tiếng Anh của giảng viên
Giảng viên thực hiện khá tốt chương trình kế hoạch, nội
dung dạy học theo quy định. Đa số giảng viên tiếng Anh đều là giảng
viên chuyên ngữ, chỉ đơn thuần dạy tiếng Anh. Chính vì thế, khả
năng am hiểu những thuật ngữ, từ ngữ thuộc về nhóm từ vựng
chuyên ngành còn hạn chế. Từ thực tế này nhà trường cần phải có
các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành
một cách sao cho phù hợp mới có thể nâng cao chất lượng dạy học bộ
môn.
2.2.2. Thực trạng hoạt động học tiếng Anh của sinh viên
Qua kết quả khảo sát bằng phiếu trưng cầu ý kiến 362 sinh
viên năm thứ 2(học kỳ IV) và năm thứ 3 cho thấy: Sinh viên ý thức
rằng, học tiếng Anh vì nó là môn học bắt buộc trong chương trình
học, điều này cũng là một trong những lý do dẫn đến kết quả đầu ra
của sinh viên về mục tiêu tiếng Anh chưa đạt yêu cầu..
Số lượng sinh viên trong một lớp học tiếng Anh quá đông
(trên 50 sinh viên) cùng với trình độ đầu vào của sinh viên chênh
13
lệch khá lớn về năng lực trong một lớp học.Hầu hết sinh viên của
trường đến từ vùng cao, vùng núi nên trình độ đầu vào còn thấp.
2.2.3. Thực trạng về cơ sở vật chất, phƣơng tiện dạy học phục vụ
cho việc dạy và học tiếng Anh
Số lượng Projector (máy chiếu) của trường còn hạn chế chưa
đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học tiếng Anh.
Thư viện nhà trường sách cũng rất hạn chế, trang bị hệ thống
nối mạng internet không dây phục vụ cho sinh viên tra cứu tài liệu
học tập, tài liệu có trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu sách cho
sinh viên, đa phần sách photo.
Nhìn chung, tình hình cơ sở vật chất phục vụ cho công tác
quản lý cũng như việc dạy và học tiếng Anh của trường chưa đáp ứng
được nhu cầu của sinh viên, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục
của nhà trường hiện nay.
2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
2.3.1. Thực trạng quản lý hoạt động dạy của giảng viên
Kết quả điều tra các đối tượng cán bộ quản lý và giảng viên
tiếng Anh về mức độ thực hiện các hoạt động quản lý và thực hiện
mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy của giảng viên
cho thấy, công tác này thực hiện khá thường xuyên, đặc biệt là việc
chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình dạy học theo đề cương học
phần đã được duyệt, chỉ đạo việc cải tiến nội dung, đổi mới phương
pháp dạy học. Tuy vậy, việc kiểm tra, đánh giá thực hiện các nội
dung quản lý chưa thực hiện thường xuyên.
– Thực trạng quản lý hồ sơ chuyên môn
14
Nội dung quy định cụ thể các loại hồ sơ, sổ sách cần có của
giảng viên và hướng dẫn nội dung thực hiện có 96,5% cán bộ quản lý
cho rằng được thực hiện thường xuyên, có 3,5% và 6% đánh giá là
không thực hiện thường xuyên. Kết quả thực hiện: Có 96,5% cán bộ
quản lý và 98%giảng viên đánh giá tốt; 3,5% cán bộ quản lý và 2%
giảng viên đánh giá ở mức khá. 89% Cán bộ quản lý và 100% giảng
viên cho là thường xuyên và 10,3% cán bộ quản lý

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại trường cao đẳng tư thục Đức Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *