[block id=”bo-sung-1″]

1. Sự cần thiết của đề tài
Để thực hiện đường lối CNH – HĐH đất nước, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế
bền vững và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theohướng nâng cao hiệu quả và
sức cạnh tranh, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển. Chính vì thế,
việc thành lập TTCK ở Việt Nam là một tất yếu khách quan của nền kinh tế bởi lẽ xu
hướng phát triển của nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
là điều không thể đảo ngược được.
TTCK là một kênh quan trọng trong thu hút vốn dài hạn cho các doanh nghiệp nâng
cao sức cạnh tranh trong một nền kinh tế hàng hóa đang phát triển nhanh như ở nước
ta. Bên cạnh đó, TTCK cùng với hệ thống ngân hàng sẽ tạo ra một hệ thống tài chính
đủ mạnh, cung cấp các nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn cho nền kinh tế. Hơn thế
nữa, trên phương diện chính trị và ngoại giao, việcxây dựng TTCK còn có tác động
rất tích cực đến tiến trình hội nhập của nước ta vào cộng đồng khu vực và thế giới.
TTCK từ khi thành lập đến nay đã phát huy được chứcnăng của mình đối với nền
kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế gây kiềm hãm sự phát
triển của thị trường. Do vậy, làm thế nào để hạn chế được những tồn tại của TTCK
và đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của TTCK Việt
Nam có ý nghĩa thiết thực và cấp bách.
2. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài
Luận văn đưa ra một số đóng góp chính như sau:
– Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về chứng khoán và TTCK, các nhân tố ảnh
hưởng đến TTCK.
– Điểm qua những biến động thăng trầm của TTCK Việt Nam sau 8 năm xây
dựng và phát triển. Đánh giá những mặt đạt được và phân tích những mặt hạn chế
của TTCK Việt Nam.
– Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy sựphát triển bền vững của
TTCK Việt Nam.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhận diện và phântích các mặt hạn chế của TTCK
Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững
TTCK Việt Nam góp phần nâng cao chức năng vốn có của TTCK là “chức năng dẫn
vốn cho nền kinh tế”.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các mặt hạn chế của TTCK Việt Nam và các giải
pháp phát triển bền vững TTCK. Nội dung của đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi các
cổ phiếu được niêm yết tại HOSE. Đề tài không nghiên cứu trái phiếu và cổ phiếu
giao dịch trên thị trường OTC.
5. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, thống kê mô tả đóng vai trò chủ đạo trong
suốt quá trình nghiên cứu luận văn.
6. Kết cấu của luận văn
Phần mở đầu
Chương 1: Tổng quan về TTCK Việt Nam
Chương 2: Thực trạng hoạt động của TTCK Việt Nam hiện nay
Chương 3: Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững TTCK Việt Nam
Kết luận

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog18

Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HỒNG VÂN
CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ SỐ : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LẠI TIẾN DĨNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008
1
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những nội
dung được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực. Phần lớn những số liệu
trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, chứng minh, nhận xét, đánh giá được
chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo.
Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của
các tác giả khác, cơ quan khác, người viết đều có chú thích nguồn gốc sau mỗi trích
dẫn để dễ tra cứu, kiểm chứng.
2
MỤC LỤC Trang
Lời cam đoan………………………………………………………………………………………….. 1
Mục lục …………………………………………………………………………………………………. 2
Danh mục các chữ viết tắt ……………………………………………………………………….. 5
Danh mục các bảng biểu ………………………………………………………………………….. 6
Lời mở đầu …………………………………………………………………………………………….. 7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TTCK VIỆT NAM………………………………… 10
1.1. Sơ lược về TTCK Việt Nam……………………………………………………………… 10
1.1.1. Khái niệm về TTCK……………………… …………………………………. 10
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của TTCK …………………………………. 10
1.1.3. Tính tất yếu và sự ra đời của TTCK Việt Nam………………………………. 13
1.1.3.1. Sự cần thiết phải thành lập TTCK ở Việt nam………………………… 13
1.1.3.2. Sự ra đời của TTCK Việt Nam……………………………………………… 14
1.1.4. Vai trò của TTCK……………………………………………………………………… 17
1.1.5. Phân loại các nhân tố ảnh hưởng đến TTCK………………………………….. 19
1.1.5.1. Nhóm nhân tố kinh tế………… ……………. ………………………………. 19
1.1.5.2. Nhóm nhân tố phi kinh tế……… …………………………………………… 19
1.1.5.3. Nhóm nhân tố thị trường……… …………………………………………… 20
1.2. Lý luận về sự phát triển bền vững của TTCK………………………………….. 20
1.3. Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc………. ….. ….. ……………………………. 24
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK
VIỆT NAM HIỆN NAY ……………………………………………………. 29
2.1. Bức tranh toàn cảnh về TTCK Việt Nam hiện nay…………………………. 29
2.1.1. Những thành tựu đạt được của TTCK Việt Nam trong thời gian qua…. 29
2.1.2. Khái quát những biến động của TTCK Việt Nam từ khi thành lập
qua chỉ số VN-Index…………………………………………………………………. 31
2.1.3. Thực trạng về tình hình hoạt động của TTCK Việt Nam………………… 32
2.1.3.1. Toàn cảnh TTCK Việt Nam năm 2008………………………………. 32
2.1.3.2. Phân tích những nguyên nhân gây biến động đến TTCK Việt Nam
năm 2008…………………………. ………….. ………….. ………………… 42
3
2.2. Những hạn chế tồn tại làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của
TTCK Việt Nam…………………………………………………………………………….. 45
2.2.1. TTCK Việt Nam vẫn chưa là hàn thử biểu của nền kinh tế ……………… 45
2.2.2. Chưa kiểm soát được nguồn cung của thị trường …………………………… 47
2.2.2.1. Tồn tại nhiều hàng hóa kém chất lượng do phát hành bừa bãi….. 47
2.2.2.2. Tiến trình cổ phần hóa DNNN bị ngừng trệ…………………………… 48
2.2.2.3. Nguồn vốn huy động từ TTCK chưa được sử dụng đúng mục đích 49
2.2.3. Tạo cầu ảo do phong trào sử dụng vốn vay để đầu tư …………………….. 50
2.2.4. Ảnh hưởng từ biến động của nền kinh tế vĩ mô ……………………………. 52
2.2.5. Trình độ và kinh nghiệm của các nhà đầu tư còn hạn chế ………………. 53
2.2.6. Chất lượng dịch vụ của các công ty chứng khoán chưa đáp ứng được
yêu cầu của thị trường và của nhà đầu tư ……………………………………. 55
2.2.6.1. Quá nhiều Công ty chứng khoán ra đời dẫn đến việc cạnh
tranh không lành mạnh ………………………………..……….. 55
2.2.6.2. Những điểm hạn chế của các công ty chứng khoán ……….…… 57
2.2.7. Thông tin bất cân xứng trên thị trường ……………………………………… 59
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ……… 64
3.1. Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến
năm 2020 của Thủ tướng chính phủ…………………………………… 64
3.1.1. Mục tiêu của đề án …………………………………………………… 64
3.1.2. Giải pháp thực hiện …………………………………………………… 64
3.1.2.1 Giải pháp dài hạn………………………………………………… 64
3.1.2.2 Giải pháp dài hạn………………………………………………… 65
3.2. Niêm yết chứng khoán ở TTCK nước ngoài………………………………69
3.2.1 Lợi ích khi niêm yết chứng khoán ở TTCK nước ngoài………….……. 69
3.2.2 Các cách để niêm yết chứng khoán ở TTCK nước ngoài……………….70
3.2.3 Quy định của Pháp luật Việt Nam đối việc niêm yết chứng khoán ở TTCK
nước ngoài ………………………………………………………..……..70
4
3.2.4 Những điều kiện cần đáp ứng khi niêm yết CK ở TTCK nước ngoài …..71
3.3. Thành lập tổ chức định mức tín nhiệm……..………………………….…75
3.3.1 Khái niệm định mức tín nhiệm……………………………..…….……. 75
3.3.2 Vai trò của hệ thống định mức tín nhiệm……………………………. 75
3.3.3 Tiêu chí đánh giá định mức tín nhiệm……………………….………. 76
3.3.4 Các bước thành lập tổ chức định mức tín nhiệm…………….………. 77
3.3.5 Các điều kiện quyết định sự thành công của một tổ chức định mức
tín nhiệm ……………………………………………………………. 78
3.3.6 Phương pháp đánh giá hệ số tín nhiệm………………………….…… 79
3.4. Các giải pháp bổ trợ cho sự pháp triển bền vững của TTCK
Việt Nam ………………………………………………………………….. 83
3.4.1. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hàng hoá để đáp ứng nhu
cầu của thị trường.………………………………….…..……………. 83
3.4.1.1. Nâng cao hiệu quả phát hành cổ phiếu DN trên TTCK …………. 83
3.4.1.2. Triển khai giao dịch ký quỹ và nghiệp vụ bán khống trên TTCK…84
3.4.1.3. Cải tiến và đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa DNNN …………… 89
3.4.1.4. Thành lập thị trường giao dịch phi tập trung ………………………92
3.4.2. Phát triển các định chế trung gian …………………………………………………95
3.4.2.1. Nâng cao chất lượng hoạt động tại các công ty chứng khoán … 95
3.4.2.2. Thành lập quỹ bình ổn TTCK ……………………………………… 98
3.4.3. Phát triển hệ thống điều hành của chính phủ …………………………..99
3.4.3.1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát của nhà nước ……99
3.4.3.2. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và TTCK.…… 101
KẾT LUẬN …………………………………………………………………….. 104
Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………… 105
5
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CK : Chứng khoán
CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa
CPH : Cổ phần hóa
CTCK : Công ty chứng khoán
CTCP : Công ty cổ phần
DN : Doanh nghiệp
DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước
ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
GDP : Tổng sản phẩm quốc nội
HOSE : Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
IPO : Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng
NĐT : Nhà đầu tư
NĐTNN : Nhà đầu tư nước ngoài
NHTM : Ngân hàng thương mại
OTC : Thị trường giao dịch phi tập trung
SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán
SXKD : Sản xuất kinh doanh
TTCK : Thị trường chứng khoán
TTGDCK : Trung tâm giao dịch chứng khoán
TTLKCK : Trung tâm lưu ký chứng khoán
UBCKNN : Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
VN-Index : Chỉ số giá cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
6
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Quy mô niêm yết chứng khoán tại HOSE (08/2008)……………………………………30
Bảng 2: Quy mô giao dịch chứng khoán tại HOSE qua từng tháng năm 2008 …………….30
Bảng 3: Quy mô giao dịch của NĐT nước ngoài tại HOSE qua từng tháng năm 2008 …30
Bảng 4: Các hạn mức của hệ số tín nhiệm đối với công cụ nợ dài hạn …………………….30
Bảng 5: Các hạn mức của hệ số tín nhiệm dựa trên hệ số Z …………………………………….30
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ
Biểu đồ 1: Chỉ số VN-Index qua các năm (2000 – 2008) ………………………………………29
Biểu đồ 2: Tình hình CK niêm yết mới tại HOSE qua các năm (2006-2008) …………… 31
Biểu đồ 3: Quy mô giao dịch CK tại HOSE qua các năm (2006-2008) …………………… 31
Biểu đồ 4: Biểu đồ tăng/giảm của một số chỉ số CK tiêu biểu năm 2008 ………………… 31
Biểu đồ 5: Biểu đồ mức sụt giảm giá trị tài sản ròng tính theo USD của một số quỹ
đầu tư so với năm 2008………………………………………………………………………… 31
7
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Để thực hiện đường lối CNH – HĐH đất nước, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế
bền vững và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và
sức cạnh tranh, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển. Chính vì thế,
việc thành lập TTCK ở Việt Nam là một tất yếu khách quan của nền kinh tế bởi lẽ xu
hướng phát triển của nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
là điều không thể đảo ngược được.
TTCK là một kênh quan trọng trong thu hút vốn dài hạn cho các doanh nghiệp nâng
cao sức cạnh tranh trong một nền kinh tế hàng hóa đang phát triển nhanh như ở nước
ta. Bên cạnh đó, TTCK cùng với hệ thống ngân hàng sẽ tạo ra một hệ thống tài chính
đủ mạnh, cung cấp các nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn cho nền kinh tế. Hơn thế
nữa, trên phương diện chính trị và ngoại giao, việc xây dựng TTCK còn có tác động
rất tích cực đến tiến trình hội nhập của nước ta vào cộng đồng khu vực và thế giới.
TTCK từ khi thành lập đến nay đã phát huy được chức năng của mình đối với nền
kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế gây kiềm hãm sự phát
triển của thị trường. Do vậy, làm thế nào để hạn chế được những tồn tại của TTCK
và đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của TTCK Việt
Nam có ý nghĩa thiết thực và cấp bách.
2. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài
Luận văn đưa ra một số đóng góp chính như sau:
– Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về chứng khoán và TTCK, các nhân tố ảnh
hưởng đến TTCK.
– Điểm qua những biến động thăng trầm của TTCK Việt Nam sau 8 năm xây
dựng và phát triển. Đánh giá những mặt đạt được và phân tích những mặt hạn chế
của TTCK Việt Nam.
– Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của
TTCK Việt Nam.
8
3. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhận diện và phân tích các mặt hạn chế của TTCK
Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững
TTCK Việt Nam góp phần nâng cao chức năng vốn có của TTCK là “chức năng dẫn
vốn cho nền kinh tế”.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các mặt hạn chế của TTCK Việt Nam và các giải
pháp phát triển bền vững TTCK. Nội dung của đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi các
cổ phiếu được niêm yết tại HOSE. Đề tài không nghiên cứu trái phiếu và cổ phiếu
giao dịch trên thị trường OTC.
5. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, thống kê mô tả đóng vai trò chủ đạo trong
suốt quá trình nghiên cứu luận văn.
6. Kết cấu của luận văn
Phần mở đầu
Chương 1: Tổng quan về TTCK Việt Nam
Chương 2: Thực trạng hoạt động của TTCK Việt Nam hiện nay
Chương 3: Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững TTCK Việt Nam
Kết luận
9
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
10
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1.1. Sơ lược về thị trường chứng khoán Việt Nam
1.1.1. Khái niệm về TTCK
TTCK là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi
chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời.
TTCK phải tồn tại ở một nơi mà ở nơi đó việc mua bán CK được thực hiện. Trong
quá trình phát triển và hoàn thiện TTCK ở các nước có nền sản xuất và lưu thông
hàng hóa lâu đời như Mỹ, Anh, Pháp, v.v… nơi đó tồn tại dưới hai hình thức: TTCK
có tổ chức và TTCK phi tổ chức.
Hình thái điển hình của TTCK có tổ chức là SGDCK (Stock exchange). Mọi việc
mua, bán, chuyển nhượng, trao đổi CK phải tiến hành trong Sở giao dịch và thông
qua các thành viên của Sở giao dịch theo quy chế của SGDCK. SGDCK có thể là tổ
chức sở hữu nhà nước, là doanh nghiệp cổ phần hoặc một hiệp hội và đều có tư cách
pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán. Có thể dẫn ra những SGDCK nổi
tiếng của thế giới như: NYSE (New York Stock exchange), TSE (Tokyo Stock
exchange), LSE (London Stock exchange )v.v…
TTCK phi tổ chức là một thị trường không có hình thái tổ chức tồn tại, nó có thể là
bất cứ nơi nào mà tại đó người mua và người bán trực tiếp gặp nhau để tiến hành giao
dịch. Nơi đó có thể là tại quầy giao dịch ở các ngân hàng bất kỳ nào đó. Thị trường
hình thành như thế gọi là thị trường giao dịch qua quầy (Over-the-counter – OTC)
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của TTCK
TTCK ban đầu phát triển một cách rất tự phát và sơ khai, xuất phát từ một nhu cầu
đơn lẻ từ buổi ban đầu. Vào giữa thế kỷ XV ở tại những thành phố trung tâm buôn
bán ở phương Tây, các thương gia thường tụ tập tại các quan cà phê để trao đổi mua
bán các vật phẩm hàng hóa … lúc đầu chỉ một nhóm nhỏ, sau đó tăng dần và hình
thành một khu chợ riêng. Cuối thế kỷ XV, để thuận tiện hơn cho việc làm ăn, khu
chợ trở thành “thị trường” với việc thống nhất các quy ước và dần dần các quy ước
11
này được sửa đổi hoàn chỉnh thành những quy tắc có giá trị bắt buộc chung cho mọi
thành viên tham gia “thị trường”.
Phiên chợ riêng đầu tiên được diễn ra vào năm 1453 tại một lữ điếm của gia đình
Vanber ở Bruges (Bỉ), tại đó có một bảng hiệu hình ba túi da với một từ tiếng Pháp là
“Bourse” tức là “Mậu dịch thị trường” hay còn gọi là “Sở giao dịch”.
Vào năm 1547, thành phố ở Bruges (Bỉ) mất đi sự phồn thịnh do eo biển Even bị lấp
cát nên mậu dịch thị trường ở đây bị sụp đổ và được chuyển qua thị trấn Auvers (Bỉ),
ở đây thị trường phát triển rất nhanh và giữa thế kỷ XVI một quan chức đại thần của
Anh quốc đã đến quan sát về thiết lập một mậu dịch thị trường tại London (Anh), nơi
mà sau này được gọi là Sở Giao dịch chứng khoán London. Các mậu dịch thị trường
khác cũng lần lượt được lập tại Pháp, Đức, và Bắc Âu.
Sự phát triển thị trường ngày càng mạnh cả về lượng chất với số thành viên tham gia
đông đảo và nhiều nội dung khác nhau, vì vậy theo tính chất tự nhiên nó lại được
phân ra thành nhiều thị trường khách nhau như: thị trường giao dịch hàng hóa, thị
trường hối đoái, thị trường giao dịch các hợp đồng tương lai và TTCK … với các đặc
tính riêng của từng thị trường thuận lợi cho giao dịch của người tham gia trong đó.
Quá trình các giao dịch chứng khoán diễn ra và hình thành như vậy một cách tự phát
cũng tương tự ở Pháp, Hà Lan, các nước Bắc Âu, các nước Tây Âu khác và Bắc Mỹ.
Các phương thức giao dịch ban đầu được diễn ra ngoài trời với những ký hiệu giao
dịch bằng tay và có thư ký nhận lệnh của khách hàng. Cho đến năm 1921, ở Mỹ, khu
chợ ngoài trời được chuyển vào trong nhà, SGDCK chính thức được thành lập.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, khoa học kỹ thuật, các phương thức
giao dịch tại các SGDCK cũng đã được cải tiến theo tốc độ và khối lượng yêu cầu
nhằm đem lại hiệu quả và chất lượng cho giao dịch. Các sở giao dịch dần dần sử
dụng máy vi tính để truyền các lệnh đặt hàng và chuyển dần từ giao dịch thủ công kết
hợp với máy vi tính sang sử dụng hoàn toàn hệ thống giao dịch điện tử.
Lịch sử phát triển các TTCK thế giới trải qua một sự phát triển thăng trầm lúc lên,
lúc xuống. Vào những năm 1875 – 1913, TTCK thế giới phát triển huy hoàng cùng
với sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới lúc đó, nhưng rồi đến “ngày thứ Năm đen
12
tối”, tức ngày 24-10-1929, TTCK Tây Âu, Bắc Âu và Nhật Bản đã khủng hoảng. Mãi
cho tới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các thị trường mới dần phục hồi và
phát triển mạnh và cho tới năm 1987, một lần nữa các TTCK trên thế giới điên đảo
với “ngày thứ Hai đen tối” do hệ thống thanh toán kém cỏi không đảm đương được
yêu cầu của giao dịch, sụt giá CK mạnh, gây mất lòng tin và phản ứng dây chuyền
mà hậu quả của nó còn nặng hơn cuộc khủng hoảng năm 1929. Gần đây nhất, TTCK
ở các nước và lãnh thổ Đông Á, Nga và một số thị trường ở châu Mỹ cũng đã rơi vào
vòng xoáy chỉ số giá chứng khoán của cơn lốc khủng hoảng tài chính tiền tệ, giảm
lòng tin và có tính chất lây lan, tạo ra sự suy giảm ghê gớm.
Cho đến nay, các nước trên thế giới đã có khoản trên 160 SGDCK phân tán trên khắp
các châu lục, bao gồm cả các nước phát triển trong khu vực Đông Nam Á vào những
năm 1969 – 1970 và những nước như Ba Lan, Hunggary, Seeec, Nga, Trung Quốc
vào những năm đầu 1990 …
Quá trình hình thành và phát triển của TTCK thế giới cho thấy giai đoạn đầu thị
trường phát triển một cách tự phát với sự tham gia của các nhà đầu cơ. Dần dần về
sau mới có sự tham gia của công chúng đầu tư. Khi phát triển đến một mức độ nhất
định, thị trường bắt đầu phát sinh những trục trặc dẫn đến phải thành lập cơ quan
quản lý nhà nước và hình thành hệ thống pháp lý để điều chỉnh hoạt động của thị
trường. Kinh nghiệm cho thấy, phần lớn các TTCK sau khi thiết lập muốn hoạt động
có hiệu quả, ổn định và nhanh chóng phát triển vững chắc phải có sự chuẩn bị chu
đáo mọi mặt về hàng hóa, luật pháp, con người, bộ máy quản lý và đặc biệt là sự
giám sát và quản lý nghiêm ngặt của nhà nước. Song cũng có một số TTCK có sự
trục trặc ngay từ ban đầu như TTCK Thái Lan, Indonesia, hoạt động trì trệ một thời
gian dài do thiếu hàng hóa và do không được quan tâm đúng mức, TTCK Philippines
kém hiệu quả do thiếu sự chỉ đạo và quản lý thống nhất hai sở giao dịch (Makita và
Manila), TTCK Ba Lan, Hungaary gặp trục trặc do việc chỉ đạo giá cả quá cao hoặc
quá thấp …
13
Tuy nhiên, cho tới nay, TTCK phát triển ở mức có thể nói là không thể thiếu trong
đời sống kinh tế của những nước theo cơ chế thị trường và nhất là những nước đang
phát triển đang cần thu hút vốn dài hạn cho nền kinh tế.
1.1.3. Tính tất yếu và sự ra đời của TTCK Việt Nam
1.1.3.1. Sự cần thiết phải thành lập TTCK ở Việt Nam
Kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI – Đại hội tiến hành công cuộc đổi mới, Việt
Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa. Kinh tế thời
kỳ lạm phát cao đã bước sang thời kỳ tăng trưởng cao (1999 – 2000), tốc độ tăng
trưởng GDP bình quân hàng năm thời kỳ 1991 – 1997 đạt 8,2%. Đầu tư toàn xã hội
bằng nguồn vốn trong và ngoài nước so với GDP tăng từ mức 15,8% năm 1990 lên
29% năm 1997, tỷ lệ tiết kiệm trong nước so với GDP tăng từ 17% năm 1992 lên
25% năm 1999. Nguồn thu cho ngân sách tăng, hệ thống tài chính, tiền tệ được đổi
mới và phù hợp với cơ chế thị trường, hệ thống ngân hàng được củng cố, các tổ chức
tín dụng phát triển, chất lượng và hiệu quả tín dụng được nâng lên. Cơ chế quản lý
ngoại hối hoàn thiện dần, chính sách tỷ giá có thay đổi dựa trên nguyên tắc của thị
trường. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh và đóng vai trò quan trọng trong nền
kinh tế.
Những thành tựu kinh tế trên đây là kết quả của việc thi hành chính sách đổi mới toàn
diện của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi đưa đất nước vào thời kỳ CNH –

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *