[block id=”bo-sung-1″]

Lý do chọn đề tài
Các tiên đề tách là một trong những vấn đề trọng tâm của Tôpô đại
cương, định lý Matheron có ứng dụng trong giải tích hàm và trong lý thuyết
độ đo tích phân, lý thuyết xác suất, có liên hệ chặt chẽ với các tiên đề tách. Đề
tài nghiên cứu hai vấn đề trên trong một thể thống nhất.
2. Mục đích
Cho một tài liệu tổng quan về các tiên đề tách và định lý Matheron, trên
cơ sở đó cho một số nghiên cứu, tìm tòi mới.

 

pdf55 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 28/07/2017 | Lượt xem: 1772 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các tiên đề tách và định lý matheron, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Thanh Lý
CÁC TIÊN ĐỀ TÁCH VÀ ĐỊNH LÝ
MATHERON
Chuyên ngành: Toán giải tích
Mã số: 604601
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. ĐẬU THẾ CẤP
Thành phố Hồ Chí Minh – 2009
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực hiện đề tài, tuy em đã gặp không ít khó khăn nhưng
nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, gia đình và bè bạn cùng với sự nổ lực của bản
thân , em đã học hỏi, bổ sung nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân và hoàn
thành đề tài đã chọn.
Đầu tiên em xin phép được bày tỏ lòng biết ơn vô cùng đến thầy PGS.TS
Đậu Thế Cấp, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, đã
giảng dạy, hướng dẫn và nhiệt tình giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình
thực hiện đề tài.
Em xin kính gửi đến Quý thầy cô trong Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ,
đã cho em những đánh giá, phê bình quý báu cùng những chỉ bảo nhiệt tình
giúp em hoàn thiện luận văn, những lời cảm ơn chân thành và trân trọng.
Em cũng xin kính gửi lời cảm ơn chân thành và trân trọng đến Quý thầy
cô trong và ngoài trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã giảng dạy, trang
bị cho em những kiến thức quý báu; cảm ơn Quý thầy cô là cán bộ của phòng
KH CN và Sau Đại học đã giúp đỡ trong quá trình học tập và tổ chức bảo vệ
đề tài.
Em xin kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu, Quý thầy cô và
các đồng nghiệp của trường Đại Học Đồng Tháp, nơi em công tác, đã tạo điều
kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận văn.
Gia đình em cũng là nguồn động viên to lớn, giúp em vuợt qua khó khăn
trong cuộc sống để hoàn thành luận văn.
Em xin được ghi ơn tất cả!
BẢNG KÝ HIỆU ĐÃ SỬ DỤNG
 Tập số thực
 Tập số tự nhiên
 Tập số hữu tỷ
  , 0,1C X Tập các hàm liên tục từ X vào  0,1
0A Phần trong của A
A Bao đóng của A
bA Biên của A
0 Lực lượng của tập đếm được
 Kết thúc chứng minh
1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Các tiên đề tách là một trong những vấn đề trọng tâm của Tôpô đại
cương, định lý Matheron có ứng dụng trong giải tích hàm và trong lý thuyết
độ đo tích phân, lý thuyết xác suất, có liên hệ chặt chẽ với các tiên đề tách. Đề
tài nghiên cứu hai vấn đề trên trong một thể thống nhất.
2. Mục đích
Cho một tài liệu tổng quan về các tiên đề tách và định lý Matheron, trên
cơ sở đó cho một số nghiên cứu, tìm tòi mới.
3. Đối tượng nghiên cứu
Tôpô đại cương, lý thuyết độ đo tích phân.
4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn
Đề tài cập nhật các kết quả liên quan trong thời gian gần đây để những
giới có quan tâm có thể tham khảo, cho một vài kết quả mới. Đề tài có khả
năng áp dụng trong lý thuyết độ đo, tích phân và xác suất.
5. Tổng quan đề tài
5.1. Sơ lược tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
Trong tôpô và các lĩnh vực có liên quan, tùy theo mục đích nghiên cứu và
ứng dụng ta cần thêm các điều kiện để được lớp không gian hẹp hơn có tính chất
mong muốn. Trong các điều kiện đưa vào có các tiên đề tách. Các tiên đề tách đề
cập đến việc tách điểm, tách điểm và tập đóng hoặc tách các tập đóng. Các tiên
đề tách đã được nghiên cứu là 0 1 1 2 1 3 1 4 5
2 3
2 2 2
, , , , , , , ,T T T T T T T T T . Có nhiều tài liệu về
các tiên đề tách. Tuy nhiên đa số các tài liệu chỉ trình bày một số tiên đề tách
2
hoặc trình bày theo cách rời rạc. Thậm chí hiện còn một số tiên đề tách có các
định nghĩa khác nhau ở các tài liệu khác nhau.
Định lý Matheron có liên hệ chặt chẽ với các tiên đề tách, đề cập đến
không gian các tập đóng. Trong [5] Matheron đã chứng minh: Cho X là không
gian compăc địa phương, khả mêtric, đầy đủ và khả ly. Khi đó không gian
miss-and-hit F của X là compăc, khả ly và Hausdorff.
Từ đó nảy sinh vấn đề một cách tự nhiên là nếu ta thay đổi một số giả
thuyết của không gian X thì không gian miss-and-hit của nó sẽ thế nào? Việc
tìm điều liện đặt lên X để không gian miss-and-hit của nó có những tính chất
tôt nào đó là có ý nghĩa. Vấn đề này cũng đựợc sự quan tâm của nhiều tác
giả. Các tác giả đã giải quyết vấn đề cho trường hợp X là không gian mêtric
có ít nhất một điểm không compắc địa phương trong [7] và không gian tôpô
tổng quát trong [3]. Trong [2], các tác giả tiếp tục giải quyết vấn đề trên
không gian tôpô một và cho nhiều kết quả thú vị.
5.2. Nội dung đề tài
Đề tài nghiên cứu các tiên đề tách và các mở rộng của định lý Matheron.
Cấu trúc đề tài gồm mở đầu, 3 chương nội dung (1-3), kết luận và tài liệu
tham khảo.
Chương 1 là chương kiến thức chuẩn bị. Chương này trình bày tóm tắt,
cô động một số kiến thức về tôpô đại cương và một số lý thuyết liên quan, là
cơ sở để theo dõi các chương sau.
Chương 2 trình bày định nghĩa và một số tính chất đặc trưng của các tiên
đề tách. Đồng thời đưa ra các phản ví dụ để làm rõ hơn cho nội dung chương
này.
Chương 3 được xem như là ứng dụng của chương 2. Trình bày định lý
Matheron và các mở rộng của nó.
3
CHƯƠNG 1
KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Không gian tôpô
1.1.1. Định nghĩa
Cho một tập X. Một họ  các tập con của X gọi là một tôpô trên X nếu
thỏa mãn các điều kiện:
 1 X và  thuộc  ;
 2 Hợp tùy ý của các tập thuộc  là thuộc  ;
 3 Giao hữu hạn của các tập thuộc  là thuộc  .
Một tập X cùng với một tôpô trên X gọi là một không gian tôpô. Để chỉ
rõ  là tôpô của không gian tôpô X, ta viết  ,X  .
Cho  ,X  là không gian tôpô. Tập G  được gọi là tập mở của X. Tập
con F của X được gọi là tập đóng nếu XF là tập mở.
Từ định nghĩa ta có:
1)  và X là các tập đóng.
2) Giao tùy ý của các tập đóng là tập đóng.
3) Hợp hữu hạn của các tập đóng là tập đóng.
Ví dụ 1. Với mọi tập X,  ( )X G G X P là một tôpô trên X, gọi là
tôpô rời rạc. Tập X cùng với tôpô rời rạc gọi là không gian rời rạc.
Ví dụ 2. Với mọi tập vô hạn X, họ bao gồm tập  và tất cả các tập con G
của X có XG hữu hạn, là một tôpô trên X. Tôpô này gọi là tôpô Zariski.
Ví dụ 3. Cho X là một tập. Một hàm 2: Xd   là một mêtric trên X nếu
thỏa mãn các điều kiện :
     1 , 0; , 0m d x y d x y x y   
4
     
       
2
1
, ,
, , , , , ,
m d x y d y x
m d x z d x y d y z x y z X

   
Một tập X cùng với một mêtric d trên X gọi là không gian mêtric  ,X d ;
 , d x y gọi là khoảng cách từ x đến y.
Với mỗi a X và 0  , đặt     , ,B a x X d x a    ,  ,B a  gọi
là hình cầu mở tâm a bán kính  . Tập con G của X gọi là tập mở nếu với mọi
a G tồn tại 0  sao cho  ,B a G  .
Với mọi không gian mêtric  ,X d , họ các tập mở theo mêtric d là một
tôpô trên X. Tôpô này gọi là tôpô sinh bởi mêtric d . Không gian mêtric luôn
được coi là không gian tôpô với tôpô sinh bởi mêtric.
1.1.2. Cơ sở và tiền cơ sở
Cho  là một tôpô trên X. Một họ con  của  gọi là một cơ sở của 
nếu mọi tập thuộc  đều bằng hợp của một họ các tập thuộc  . Nói cách
khác, họ con  của  là cơ sở của  nếu mọi G  và mọi x G tồn tại
V  sao cho x V G  .
Một họ con  của  gọi là một tiền cơ sở của  nếu họ tất cả các giao
hữu hạn các tập thuộc  là một cơ sở của  .
Một tôpô hoàn toàn được xác định khi biết được một cơ sở hay tiền cơ
sở của nó.
Không gian tôpô X gọi là thỏa mãn tiên đề đếm được thứ hai nếu tôpô
của nó có một cơ sở đếm được.
1.1.3. Lân cận và cơ sở lân cận
Cho X là một không gian tôpô và , x X A X 
5
Tập con U của X được gọi là lân cận của điểm x nếu tồn tại tập mở G
sao cho x G U  . Nếu lân cận U của x là tập mở thì U gọi là lân cận mở
của x .
Một họ xU các lân cận của x được gọi là một cơ sở lân cận của điểm x
nếu mọi lân cận V của x đều tồn tại một lân cận xU U sao cho U V .
Không gian tôpô X gọi là thỏa mãn tiên đề đếm được thứ nhất nếu mọi
điểm x X đều có cơ sở lân cận đếm được.
Tập con U của X được gọi là một lân cận của tập A nếu tồn tại một tập
mở G sao cho UA G  . Nếu lân cận U của A là tập mở thì U gọi là lân cận
mở của A.
1.1.4. Phần trong và bao đóng
Cho X là một không gian tôpô và tập con A của X. Ta gọi phần trong của
A là hợp của tất cả các tập mở được chứa trong A, kí hiệu là 0A . Từ định
nghĩa ta có: 0A là tập mở lớn nhất chứa trong A; nếu A B thì 0 0A B và A
mở nếu và chỉ nếu 0A A .
Ta gọi bao đóng của A là giao của tất cả các tập đóng chứa A, kí hiệu là
A . Từ định nghĩa ta có A là tập đóng nhỏ nhất chứa A; nếu A B thì A B
và A đóng nếu và chỉ nếu A A .
Tập con D gọi là trù mật trong X nếu D X .
Tập con A của X gọi là không đâu trù mật nếu  0A  .
Tập con A và B của X được gọi là tách nhau nếu A B  và
A B  .
1.1.5. Lưới
Ta gọi D là một tập định hướng nếu trên D có một quan hệ 

thỏa mãn
các tính chất sau:
6
(i)  

với mọi D 
(ii) ,     
 
thì  

với mọi , , D   
(iii) Mọi , D   , tồn tại D  sao cho  

và  

.
Ta gọi một lưới trong X là một ánh xạ từ một tập định hướng D vào X, kí
hiệu là Dx   .
Lưới Dx   trong không gian tôpô X gọi là hội tụ đến x X , x gọi là
giới hạn của lưới, nếu mọi lân cận V của x, tồn tại 0 D  sao cho 0x V  với
mọi 0 
. Kí hiệu là x x  .
1.1.6. Vị trí tương đối của điểm và tập con
Cho không gian tôpô X, tập con A của X và điểm x thuộc X.
Điểm x gọi là điểm trong của A nếu x có một lân cận V sao cho V A .
Điểm x gọi là điểm ngoài của A nếu x có một lân cận V sao cho
V A  .
Điểm x gọi là điểm biên của A nếu mọi lân cận V của x đều có
V A  và V X A  .
Tập tất cả các điểm biên của A gọi là biên của A, kí hiệu là bA.
Rõ ràng rằng điểm x X chỉ có thể hoặc là điểm trong của A, hoặc là
điểm ngoài của A hoặc là điểm biên của A. Dễ dàng kiểm tra rằng x là điểm
trong của A nếu và chỉ nếu 0x A .
1.2. Ánh xạ liên tục
1.2.1. Định nghĩa
Cho X, Y là các không gian tôpô và ánh xạ :f X Y . Ánh xạ f gọi là
liên tục tại điểm x X nếu mọi lân cận (mở) của ( )f x trong Y đều tồn tại
lân cận (mở) U của x trong X sao cho ( )f U V , hay một cách tương đương,
1( )f V là lân cận của x.
7
Ánh xạ gọi là liên tục trên X nếu nó liên tục tại mọi x X .
1.2.2. Định lý
Cho X, Y là các không gian tôpô và ánh xạ :f X Y . Khi đó các điều
kiện sau là tương đương
(a) f liên tục trên X.
(b)  1f G mở trong X với mọi tập G mở trong Y.
(c)  1f G mở trong X với mọi tập G thuộc một cơ sở của Y.
(d)  1f G mở trong X với mọi tập G thuộc một tiền cơ sở của Y.
(e)  1f F đóng trong X với mọi tập F đóng trong Y.
(f)    f A f A với mọi tập con A của X.
(g)    1 1f B f B  với mọi tập con B của Y.
1.2.3. Định lý
Ánh xạ :
I
f Z X

 liên tục nếu và chỉ nếu f  (với
:
I
X X   là phép chiếu thứ  ) liên tục với mọi I .
1.3. Ánh xạ mở, ánh xạ đóng. Phép đồng phôi
1.3.1. Định nghĩa
Cho ánh xạ :f X Y . Ánh xạ f gọi là mở nếu mọi tập mở G trong X,
 f G là tập mở trong Y; gọi là đóng nếu mọi tập đóng F trong X,  f F là
tập mở trong Y.
Một song ánh :f X Y gọi là phép đồng phôi nếu f và 1f  đều là ánh
xạ liên tục.
8
1.3.2. Định lý
Cho :f X Y là một song ánh, liên tục. Khi đó các điều kiện sau là
tương đương
a) f là phép đồng phôi.
b) f là ánh xạ mở.
c) f là ánh xạ đóng.
1.4. Không gian con
1.4.1. Định nghĩa
Cho  ,X  là không gian tôpô và A là một tập con của X. Khi đó họ
 |A G A G   là một tôpô trên A, gọi là tôpô cảm sinh bởi tôpô trên X.
Không gian A với tôpô cảm sinh gọi là không gian con của không gian X.
1.4.2. Định lý
(a) Tập con mở của một tập mở là mở trong X; tập con đóng của tập
đóng là đóng trong X.
(b) Tập E đóng trong A khi và chỉ khi tồn tại tập F đóng trong X sao
cho E A F  .
(c) Nếu :f X Y là ánh xạ liên tục thì |Af cũng liên tục.
Chứng minh
(a) Giả sử A là tập mở (đóng) trong X. Nếu G là tập mở (đóng) trong A
thì G có dạng G A U  , trong đó U là một tập mở (đóng) trong X. Vì A và U
đều là các tập mở (đóng) trong X nên G là tập mở (đóng) trong X.
(b) E đóng trong A  A E mở trong A  tồn tại V mở trong X sao cho
A E V A       E A V A X V A   ( F X V đóng trong X).
(c) Giả sử U là tập mở bất kỳ trong Y.
Ta có      1 1|Af U A f U
  
9
Vì f liên tục nên  1f U mở trong X, do đó  1A f U mở trong A.
Vậy |Af liên tục đối với tôpô trong A. 
1.5. Không gian khả ly
1.5.1. Định nghĩa
Không gian X gọi là không gian khả ly nếu nó có một tập con đếm được
trù mật.
1.5.2. Định lý
Không gian tôpô X có cơ sở đếm được thì khả ly.
1.6. Không gian compăc
1.6.1. Định nghĩa
Tập con A của một không gian tôpô X gọi là tập compăc nếu mọi phủ mở
của A trong X đều có phủ con hữu hạn.
Không gian tôpô X gọi là không gian compăc nếu X là tập compăc của X.
Một họ các tập  
I
F  gọi là có tâm nếu mọi tập con hữu hạn 0I của I
đều có
0I
F

 .
1.6.2. Định lý
Không gian X compăc nếu và chỉ nếu mọi họ các tập con đóng  
I
F  có
tâm thì đều có giao khác rỗng, tức là
I
F

  .
1.6.3. Định lý
Tập con đóng của không gian compăc là compăc.
1.6.4. Bổ đề Alexandrov
Cho  là một tiền cơ sở của không gian X. Khi đó nếu mọi phủ mở bao
gồm các tập thuộc  đều có một phủ con hữu hạn thì X compăc.
10
1.6.5. Định lý (Định lý Tikhonov)
Không gian tích
I
X X

 compăc nếu và chỉ nếu mọi không gian tọa
độ X là compăc.
1.6.6. Không gian compăc địa phương
Không gian tôpô X gọi là compăc địa phương nếu mọi điểm của nó đều
có một lân cận compăc.
1.7. Không gian khả mêtric
1.7.1. Định nghĩa
Không gian tôpô X gọi là không gian khả mêtric nếu trên X có một
mêtric d sao cho tôpô sinh bởi mêtric d trùng với tôpô xuất phát trên X.
1.7.2. Định lý
Mọi không gian khả mêtric khả ly đều thỏa mãn tiên đề đếm được thứ
hai.
1.7.3. Định lý
Cho   1n nX


là họ các không gian khả mêtric và nd là mêtric sinh ra
tôpô trên nX . Khi đó tích
1
n
n
X


 của họ đếm được các không gian khả mêtric
là không gian khả mêtric với mêtric    
1
, 2 ,n n n n
n
d x y d x y .
1.8. Nhúng vào hình hộp
1.8.1. Các định nghĩa
Kí hiệu   , 0,1C X là tập các hàm liên tục  : 0,1f X  và
  , 0,1C XH .
11
Tập H gọi là tách các điểm nếu mọi , ,x y X x y  tồn tại f H sao
cho    f x f y .
Tập H gọi là tách điểm và tập đóng nếu mọi x X và mọi tập con đóng
E của X không chứa x, tồn tại f H sao cho    f x f E .
Lũy thừa Descartes  0,1 H với tôpô tích gọi là một hình hộp.
Ánh xạ       : 0,1 , fe X e x f x 
H
với mọi ,x X f H gọi là
ánh xạ (chính tắc) kết hợp với H .
1.8.2. Định lý
Cho X là một không gian tôpô ,   , 0,1C XH và  : 0,1e X  H là
ánh xạ kết hợp với H . Khi đó
a) e là ánh xạ liên tục.
b) Nếu H tách các điểm thì e là đơn ánh.
c) Nếu H tách các điểm đồng thời tách điểm và tập đóng thì e là phép
đồng phôi X lên e(X).
Chứng minh
a) Vì  : 0,1f e f X   liên tục với mọi f H nên ánh xạ e liên
tục theo Định lý 1.2.3.
b) Mọi , ,x y X x y  , tồn tại f H sao cho    f x f y . Từ đó
     f fe x e y  và    e x e y . Vậy e đơn ánh.
c) Xét tập mở tùy ý U X . Mọi x U chọn f H sao cho
   f x f X U . Đặt
           10,1 0,1 | f fV f X U p p f X U    H H ,
ta có V là tập mở trong  0,1 H và      e x V e X e U  .
12
Thật vậy, hiển nhiên    e x V e X  . Với mọi  p V e X  tồn tại
y X sao cho  e y p . Từ đó      f p f y f X U   , suy ra
  y X X U U  và    p e y e U  .
Do  V e X mở trong  e X nên  e U là lân cận của  e x , tức là
 e U mở trong  e X . Vì  :e X e X là song ánh liên tục và mở nên là
phép đồng phôi theo Định lý 1.3.2. 
13
CHƯƠNG 2
CÁC TIÊN ĐỀ TÁCH
2.1. 0T – không gian
2.1.1. Định nghĩa
Không gian tôpô X gọi là 0T – không gian nếu hai điểm x, y khác nhau
bất kì thuộc X đều có một lân cận (mở) của x không chứa y hoặc một lân cận
(mở) của y không chứa x.
2.1.2. Định lý
Cho X là một không gian tôpô. Khi đó các điều kiện sau là tương
đương:
(i) X là 0T – không gian.
(ii) Với mọi , , x y X x y  đều có  x y hoặc  y x .
(iii) Với mọi , , x y X x y  đều có    x y .
Chứng minh
( ) ( )i ii . Do X là 0T – không gian nên tồn tại lân cận mở U của x
không chứa y (hoặc lân cận mở V của y không chứa x). Do đó,   y X U
suy ra  x y ( hoặc   x X V suy ra  y x ).
( ) ( )ii iii . Giả sử trái lại ta có    x y . Suy ra  x y và  y x .
Điều này mâu thuẫn với (ii).
( ) ( )iii i . Với mọi , , x y X x y  , vì    x y nên tồn tại
   z x y (hoặc    z y x ) . Do  z y nên tồn tại lân cận mở U của z
14
sao cho  U y  (hoặc lân cận V của z sao cho  V x  ) suy ra
y U (hoặc x V ). Mặt khác, vì  z x nên  U x  suy ra x U
(hoặc y V ). Vậy X là 0T – không gian. 
2.2. 1
2
T – không gian
2.2.1. Định nghĩa
Tập con A của không gian tôpô X gọi là tập g – đóng nếu mọi tập con
mở U của X chứa A đều có A U .
2.2.2. Định nghĩa
Không gian tôpô X gọi là 1
2
T – không gian nếu mọi tập g – đóng của X
đều là tập đóng.
2.2.3. Định lý
Không gian tôpô X là 1
2
T – không gian khi và chỉ khi với mọi phần tử x
thuộc X thì hoặc  x là tập đóng hoặc  x là tập mở.
Chứng minh
( ) Giả sử x X và  x không đóng. Ta sẽ chứng minh  x mở. Thật
vậy, do  X x không mở nên chỉ có một tập mở duy nhất chứa  X x là X
và X X nên  X x là tập g – đóng. Do X là 1
2
T – không gian nên  X x
đóng. Suy ra  x mở.
( ) Gọi A là tập g – đóng bất kỳ của X. Ta chứng minh A đóng.
Với mọi x A
Nếu  x mở thì  x là lân cận của x nên   A x . Do đó x A .
15
Nếu  x đóng thì    x x . Khi đó   A x (vì nếu   A x
thì  A X x , do  X x là tập mở và A là tập g – đóng nên  A X x ,
suy ra  A  x , mâu thuẫn với x A ). Do    A A  x x , nên
trường hợp này ta cũng có x A . Suy ra A A . Vậy A đóng. 
2.2.4. Hệ quả
Nếu X là 1
2
T – không gian thì X là 0T – không gian.
Chứng minh
Với mọi , ,x y X x y  . Theo Định lý 2.2.3 nếu X là 1
2
T – không gian thì
hoặc  x mở, khi đó  x là lân cận của x không chứa y; hoặc  x đóng thì
 X x là lân cận của y không chứa x. Vậy X là 0T – không gian. 
2.2.5. Hệ quả
Không gian tôpô X là 1
2
T – không gian khi và chỉ khi mọi tập con A của X
đều là giao của tất cả các tập mở hoặc đóng của X chứa A.
Chứng minh
( ) Giả sử A là tập con tùy ý của X, ta sẽ chứng minh mọi x A thì hoặc
x không thuộc một tập mở chứa A, hoặc x không thuộc một tập đóng chứa A.
Thật vậy, do x A nên x X A . Vì X là 1
2
T – không gian nên theo Định lý
2.2.3 ta có  x mở hoặc đóng. Suy ra  X x là tập đóng hoặc mở chứa A mà
không chứa x.
( ) Với mọi x X , ta có  X x X bằng giao của một họ các tập
đóng hoặc mở của X chứa  X x . Khi đó,  X x bằng một tập nào đó của
16
họ, tức là  X x đóng hoặc mở. Suy ra  x mở hoặc đóng. Theo Định lý
2.2.3 ta có X là 1
2
T – không gian. 
2.3. 1T – không gian
2.3.1. Định nghĩa
Không gian tôpô X là 1T – không gian nếu hai điểm x, y khác nhau bất
kỳ của X đều có một lân cận (mở) của x không chứa y và một lân cận (mở)của
y không chứa x.
2.3.2. Định lý
Không gian tôpô X là 1T – không gian khi và chỉ khi mọi tập con chỉ
gồm một điểm của X là tập đóng.
Chứng minh
( ) Gọi x là phần tử bất kỳ thuộc X. Với mọi  y X x , vì X là 1T –
không gian nên tồn tại lân cận V của y, V không chứa x. Do đó  V X x .
Vậy  X x mở hay  x đóng.
( ) Với mọi , , x y X x y  . Vì  x ,  y đóng nên  X x ,  X y
là các lân cận tương ứng của y không chứa x và của x không chứa y. Vậy X là
1T – không gian. 
Từ Định lý 2.2.3 và Định lý 2.3.2 ta có hệ quả sau
2.3.3. Hệ quả
Nếu X là 1T – không gian thì X là 1
2
T – không gian.
17
2.3.4. Hệ quả
Cho X là

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Các tiên đề tách và định lý matheron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *