[block id=”bo-sung-1″]

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) là một loại hình doanh nghiệp không
những thích hợp đối với nền kinh tế của những nước công nghiệp phát triển mà
còn đặc biệt thích hợp với nền kinh tế của những nước đang phát triển. ởnước ta
trước đây, việc phát triển các DNV&N cũng đã được quan tâm, song chỉ từ khi
có đường lối đổi mới kinh tế do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng thì các
doanh nghịêp này mới thực sự phát triển nhanh cả về số và chất lượng.
Trong điều kiện của những bước đi ban đầu thực hiện công nghiệp hoá hiện
đại hoá đất nước, có thể khẳng định việc đẩy mạnh phát triển DNV&N là bước đi
hợp quy luật đối với nước ta. DNV&N là công cụ góp phần khai thác toàn diện
mọi nguồn lực kinh tế đặc biệt là những nguồn tiềm tàng sẵn có ở mỗi người,
mỗi miền đất nước. Các DNV&N ngày càng khẳng định vai trò to lớn của mình
trong việc giải quyết các mối quan hệ mà quốc gia nào cũng phải quan tâm chú ý
đến đó là: Tăng trưởng kinh tế – giải quyết việc làm – hạn chế lạm pháp.
Nhưng để thúc đẩy phát triển DNV&N ở nước ta đòi hỏi phải giải quyết
hàng loạt các khó khăn mà các doanh nghiệp này đang gặp phải liên quan đến
nhiều vấn đề. Trong đó khó khăn lớn nhất, cơ bản nhất, phổ biến nhất, làm tiền
đề cho các khó khăn nhất đó là thiếu vốn sản xuất và đổi mới công nghệ. Vậy
doanh nghiệp này phải tìm vốn ở đâu trong điều kiện thị trường vốn ở Việt Nam
chưa phát triển và bản thân các doanh nghiệp này khó đáp ứng đủ điều kiện tham
gia, chúng ta cũng chưa có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp này một các hợp
lý. Vì vậy phải giải quyết khó khăn về vốn cho các DNV&N đã và đang là một
vấn đề cấp bách mà Đảng, Nhà nước, bản thân các doanh nghiệp, các tổ chức tín
dụng cũng phải quan tâm giải quyết.

luan_van_giai_phap_tin_dung_ngan_hang_nham_phat_trien_doanh

pdf83 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 991 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng VP Bank, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC …..
KHOA ….
Luận văn
Giải phỏp tớn dụng ngõn
hàng nhằm phỏt triển
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
ngõn hàng VP Bank
1
Lời mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) là một loại hình doanh nghiệp không
những thích hợp đối với nền kinh tế của những nước công nghiệp phát triển mà
còn đặc biệt thích hợp với nền kinh tế của những nước đang phát triển. ở nước ta
trước đây, việc phát triển các DNV&N cũng đã được quan tâm, song chỉ từ khi
có đường lối đổi mới kinh tế do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng thì các
doanh nghịêp này mới thực sự phát triển nhanh cả về số và chất lượng.
Trong điều kiện của những bước đi ban đầu thực hiện công nghiệp hoá hiện
đại hoá đất nước, có thể khẳng định việc đẩy mạnh phát triển DNV&N là bước đi
hợp quy luật đối với nước ta. DNV&N là công cụ góp phần khai thác toàn diện
mọi nguồn lực kinh tế đặc biệt là những nguồn tiềm tàng sẵn có ở mỗi người,
mỗi miền đất nước. Các DNV&N ngày càng khẳng định vai trò to lớn của mình
trong việc giải quyết các mối quan hệ mà quốc gia nào cũng phải quan tâm chú ý
đến đó là: Tăng trưởng kinh tế – giải quyết việc làm – hạn chế lạm pháp.
Nhưng để thúc đẩy phát triển DNV&N ở nước ta đòi hỏi phải giải quyết
hàng loạt các khó khăn mà các doanh nghiệp này đang gặp phải liên quan đến
nhiều vấn đề. Trong đó khó khăn lớn nhất, cơ bản nhất, phổ biến nhất, làm tiền
đề cho các khó khăn nhất đó là thiếu vốn sản xuất và đổi mới công nghệ. Vậy
doanh nghiệp này phải tìm vốn ở đâu trong điều kiện thị trường vốn ở Việt Nam
chưa phát triển và bản thân các doanh nghiệp này khó đáp ứng đủ điều kiện tham
gia, chúng ta cũng chưa có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp này một các hợp
lý. Vì vậy phải giải quyết khó khăn về vốn cho các DNV&N đã và đang là một
vấn đề cấp bách mà Đảng, Nhà nước, bản thân các doanh nghiệp, các tổ chức tín
dụng cũng phải quan tâm giải quyết.
Thực tế hiện nay cho thấy nguồn vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho phát
triển DNV&N còn rất hạn chế vì các DNV&N khó đáp ứng đầy đủ điều kiện vay
vốn ngân hàng và khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng thì các doanh nghiệp lại sử
Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
For evaluation only.
2
dụng vốn chưa hợp lý và hiệu quả. Vì thế việc tìm ra giải pháp tín dụng nhằm
phát triển DNV&N đang là một vấn đề bức xúc hiện nay của các NHTM. Xuất
phát từ quan điểm đó và thực trạng hoạt động của các DNV&N hiện nay, sau
một thời gian thực tập tại VP Bank (Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh
nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam ) em đã chọn đề tài : “Giải pháp tín dụng
ngân hàng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank”
2. Mục đích nghiên cứu
Xem xét một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng hoạt động sản xuất kinh
doanh của các DNV&N và việc đầu tư tín dụng của VP Bank cho các doanh nghiệp
này. Đồng thời đề tài cũng đưa ra một số giải pháp tín dụng nhằm góp phần phát triển
DNV&N trên phạm vi hoạt động của VP Bank.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài chọn hoạt động tín dụng cho các DNV&N tại VP Bank trong những
năm gần đây làm đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên
cứu khoa học để phân tích lý luận giải thực tiễn : Phương pháp duy vật biện
chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích hoạt động kinh tế,
phương pháp tổng hợp thống kê
5. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận thì luận văn gồm ba chương:
Chương I : Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển
của DNV&N trong nền kinh tế thị trường
Chương II : Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng đối với DNV&N
tại VP Bank
Chương III : Giải pháp và kiến nghị về hoạt động tín
dụng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank
Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
For evaluation only.
3
Chương 1
vai trò của tín dụng ngân hàng đối với việc
phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tROng
nền kinh tế thị trường
1.1. Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của Tín dụng ngân hàng trong nền
kinh tế thị trường
1.1.1.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng với một
bên là các tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình trong xã hội trong đó ngân hàng
giữ vai trò vừa là người đi vay, vừa là người cho vay.
1.1.1.2 Đặc trưng của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
– Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên cơ sở lòng tin.
– Tín dụng là quan hệ vay mượn có thời hạn.
– Tín dụng là quan hệ vay mượn có hoàn trả.
1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng
Theo điều 49 Luật các tổ chức tín dụng thì các tổ chức tín dụng được cấp tín
dụng cho tổ chức cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu
và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo
quy định của ngân hàng nhà nước.
Trong nền kinh tế thị trường, hiện nay các ngân hàng thương mại đang cung cấp
cho doanh nghiệp những hình thức tín dụng sau:
 Tín dụng ngắn hạn gồm: Chiết khấu thương phiếu, cho vay thấu chi, cho
vay từng lần
 Tín dụng trung và dài hạn gồm : Cho vay theo dự án, cho vay hợp vốn
Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
For evaluation only.
4
 Các hình thức tài trợ tín dụng chuyên biệt gồm: Cho thuê tài chính, bảo
lãnh ngân hàng
1.2- Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của
DNV&N
1.2.1- Những vấn đề chung về DNV&N trong nền kinh tế thị
trường
1.2.1.1- Khái niệm và đặc điểm DNV&N
1.2.1.1.1- Khái niệm
– Khái niệm doanh nghiệp:
– Phân loại doanh nghiệp:
Khái niệm chung DNV&N
DNV&N là những cơ sở sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân kinh
doanh vì mục đích lợi nhuận, có quy mô doanh nghiệp trong những giới hạn nhất
định tính theo các tiêu thức vốn, lao động, doanh thu, giá trị gia tăng thu được
trong từng thời kì theo quy định của từng quốc gia.
Khái niệm DNV&N ở Việt Nam như sau: Là những cơ sở sản
xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân, không phân biệt thành phần kinh tế, có
quy mô về vốn hoặc lao động thoả mãn các quy định của Chính phủ đối với từng
ngành nghề tương ứng với từng thời phát triển của nền kinh tế.
1.2.1.1.2. Đặc điểm của DNV&N
– DNV&N tồn tại và phát triển ở mọi thành phần kinh tế.
– DNV&N có tính năng động và linh hoạt cao
– DNV&N có bộ máy tổ chức sản xuất và quản lý gọn nhẹ, có hiệu quả.
– Vốn đầu tư ban đầu thấp, khả năng thu hồi vốn nhanh
– Cạnh tranh giữa những DNV&N là cạnh tranh hoàn hảo
– Bên cạnh những đặc điểm thể hiện ưu điểm của DNV&N thì còn có một
số điểm còn hạn chế.
 Vị thế trên thị trường thấp, tiềm lực tài chính nhỏ nên khả năng cạnh
tranh thấp.
Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
For evaluation only.
5
 ít có khả năng huy động vốn để đầu tư đổi mới công nghệ giá trị cao.
 ít có điều kiện để đào tạo nhân công, đầu tư cho nghiên cứu, thiết kế cải
tiến công nghệ, đổi mới sản phẩm.
 Trong nhiều trường hợp thường bị động vì phụ thuộc vào hướng phát
triển của các doanh nghiệp lớn và tồn tại như một bộ phận của doanh nghiệplớn.
1.2.1.2. Vị trí và vai trò của DNV&N trong nền kinh tế thị trường
– Về số lượng các DNV&N chiếm ưu thế tuyệt đối.
– DNV&N có mặt trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực và tồn tại như một bộ
phận không thể thiếu được của nền kinh tế mỗi nước.
– Sự phát triển của DNV&N góp phần quan trọng trong việc giải quyết
những mục tiêu kinh tế – xã hội
1.2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển DNV&N
– Trình độ phát triển kinh tế – xã hội
– Chính sách và cơ chế quản lý
– Đội ngũ các nhà sáng lập và quản lý doanh nghiệp
– Sự phát triển và khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
– Tình hình thị trường
1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với việc phát triển
DNV&N
– Tín dụng ngân hàng góp phần nâmg cao hiệu quả sủ dụng vốn, tránh tình
trạng sử dụng vốn sai mục đích.
– Tín dụng ngân hàng góp phần bảo đảm cho hoạt động của doanh nghiệp
được liên tục thuận lợi.
– Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao khẳ năng cạnh tranh của
DNV&N.
– Tín dụng ngân hàng giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro.
– Tín dụng ngân hàng góp phần hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho DNV&N.
Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
For evaluation only.
6
1.3 – Kinh nghiệm một số nước trong việc hỗ trợ vốn tín
dụng cho DNV&N
1.3.1. Kinh nghiệm một số nước
1.3.1.1- Kinh nghiệm của Đài Loan
Nền công nghiệp Đài Loan được đặc trưng chủ yếu bởi các DNV&N. ở
Đài Loan, loại DNV&N phải có từ 5 – 10 công nhân, vốn trung bình là 1,6 triệu
USD là rất phổ biến. Chúng chiếm khoảng 96% tổng số doanh nghiệp, tạo ra
khoảng 40% sản lượng công nghiệp, hơn 50% giá trị xuất khẩu và chiếm hơn
70% chỗ làm việc. Để đạt được thành tựu to lớn này, Đài Loan đã dành những nỗ
lực trong việc xây dựng và thực thi các chính sách hỗ trợ các DNV&N như chính
sách hỗ trợ công nghệ, chính sách về nghiên cứu và phát triển, chính sách quản
lí, đào tạo…và chính sách hỗ trợ tài chính tín dụng.
Chính sách hỗ trợ tài chính tín dụng cho DNV&N được cụ thể:
– Khuyến khích các ngân hàng cho DNV&N vay vốn như điều chỉnh mức
lãi suất thấp hơn lãi suất thường của ngân hàng, thành lập quĩ bảo lãnh tín dụng,
qui định tỉ lệ cung cấp tài chính cho DNV&N phải tăng lên hàng năm…Ngân
hàng trung ương Đài Loan yêu cầu các NHTM thành lập riêng phòng tín dụng
cho DNV&N, tạo điều kiện để cho DNV&N tiếp cận được với ngân hàng.
NHTW cũng sử dụng các chuyên gia tư vấn cho DNV&N về cách củng cố cơ sở
tài chính, tăng khả năng nhận tài trợ của mình.
– Thành lập Quĩ phát triển cho DNV&N: các quĩ được thành lập như Quĩ
phát triển, Quĩ Sino-US, Quĩ phát triển DNV&N để cung cấp vốn cho DNV&N
qua hệ thống ngân hàng, nhằm tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh các
DNV&N.
– Thành lập Quĩ bảo lãnh tín dụng
Từ việc nhận thức được sự khó khăn của DNV&N trong việc thế chấp tài
sản vay vốn NH, năm 1974 Đài Loan đã thành lập Quĩ bảo lãnh tín dụng.
Nguyên tắc hoạt động của quĩ này là cùng chia sẻ rủi ro với các tổ chức tín dụng.
Từ đó tạo lòng tin đối với TCTD khi cấp tín dụng cho DNV&N. Kể từ khi thành
Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
For evaluation only.
7
lập đến nay quĩ đã bảo lãnh cho 1,5 triệu trường hợp với tổng số tiền tương đối
lớn.
Nói chung, với sự quan tâm của Chính phủ bằng các chính sách
khuyến khích hữu hiệu, các DNV&N ở Đài Loan phát triển mạnh mẽ, ổn định
làm cho Đài Loan trở thành quốc gia của các DNV&N về mặt kinh tế.
1.3.1.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản
Từ sau chiến tranh thế giới thứ II, Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến phát
triển các DNV&N vì đây là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao và giải quyết
được nạn thất nghiệp. Chương trình “hiện đại hoá” các DNV&N trở thành một
nhiệm vụ và Nhật Bản đã có hàng loạt các chính sách về nhiều mặt được ban
hành. Chi phí cho chương trình “hiện đại hoá” các DNV&N chủ yếu tập trung
trên 4 lĩnh vực:
. Xúc tiến hiện đại hoá DNV&N
. Hiện đại hoá các thể chế quản lý DNV&N
. Các hoạt động tư vấn cho DNV&N
. Các giải pháp tài chính cho DNV&N
Trong đó dành một sự chú ý đặc biệt đối với việc hỗ trợ tài chính nhằm giúp
các DNV&N tháo gỡ những khó khăn, cản trở việc tăng vốn trong quá trình sản
xuất kinh doanh như khả năng tiếp cận tín dụng thấp, thiếu sự bảo đảm về vốn
vay…
Các biện pháp hỗ trợ này đã được thực hiện thông qua hệ thống hỗ trợ tín
dụng và các tổ chức tài chính tín dụng công cộng phục vụ DNV&N. Hệ thống hỗ
trợ tín dụng giúp các DNV&N tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng, tạo điều
kiện cho họ vay vốn của các tổ chức tín dụng tư nhân thông qua sự bảo lãnh của
hiệp hội bảo lãnh tín dụng trên cơ sở hợp đồng bảo lãnh.
Ngoài ra còn có ba tổ chức tài chính công cộng là Công ty Tài chính
DNV&N, Công ty tài chính nhân dân và ngân hàng Shoko Chukin do Chính phủ
đầu tư thành lập toàn bộ hoặc một phần nhằm tài trợ vốn cho các DNV&N đổi
mới máy móc thiết bị và hỗ trợ vốn lưu động dài hạn để mở rộng sản xuất kinh
doanh.
Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
For evaluation only.
8
1.3.1.3- Kinh nghiệm của Đức
Đức là một quốc gia có số lượng DNV&N tương đối lớn. Nó đóng một vai
trò quan trọng trong nền kinh tế, tạo ra gần 50% GDP, chiếm hơn 1/2 doanh thu
chịu thuế của các doanh nghiệp, cung cấp các loại hàng hoá và dịch vụ đáp ứng
nhu cầu đa dạng của nguời tiêu dùng trong và ngoài nước. Để đạt được những
thành tựu đó, Chính phủ Đức đã áp dụng hàng loạt các chính sách và chương
trình thúc đẩy DNV&N trong việc huy động vốn.
Công cụ chính để thực hiện các chính sách và chương trình này là thông
qua các khoản tín dụng ưư đãi, có sự bảo lãnh của Nhà nước. Các khoản tín dụng
này được phân bố ưu tiên đặc biệt cho các dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp,
đổi mới công nghệ, đầu tư vào những khu vực kém phát triển của đất nước.
Do phần lớn các DNV&N không đủ tài sản thế chấp để có thể nhận được
khoản tín dụng lớn bên cạnh các khoản tín dụng ưu đãi nên còn phát triển khá
phổ biến tổ chức bảo lãnh tín dụng. Những tổ chức này được thành lập và bắt đầu
hoạt động từ những năm 50 với sự hợp tác chặt chẽ cuả các phòng Thương mại,
Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội Ngân hàng và Chính quyền liên bang. Nguyên
tắc hoạt động cơ bản là vì khách hàng. DNV&N nhận được khoản vay từ ngân
hàng với sự bảo lãnh của một số tổ chức bảo lãnh tín dụng. Khi doanh nghiệp
làm ăn thua lỗ tổ chức này có trách nhiệm trả khoản vay đó cho ngân hàng.
Ngoài ra, các khoản vay này còn có thể được Chinh phủ bảo lãnh.
Với các cơ chế và chính sách hỗ trợ như vậy các DNV&N ở Đức đã khắc
phục được rất nhiều khó khăn trong quá trình huy động vốn, từ đó đóng góp to
lớn trong việc phát triển DNV&N ở Đức.
1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt nam
Từ việc phân tích các biện pháp hỗ trợ vốn tín dụng đối với các
DNV&N của một số nước trên thế giới, trong đó có Nhật bản một nước láng
giềng của ta đã có những chính sách khuyến khích phát triển DNV&N rất hiệu
quả. Thực tế đã chứng minh sự thành công của các chính sách hỗ trợ này. Vì vậy,
Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
For evaluation only.
9
đây có thể là những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo và vận
dụng.
Tuy nhiên, quy mô của nền kinh tế cũng như của các DNV&N ở Việt
Nam còn nhỏ bé hơn nhiều so với các nước trên. Hơn nữa, Việt Nam lấy kinh tế
Nhà nước làm vai trò chủ đạo, các DNNN còn được hưởng đặc quyền so với các
doanh ngiệp ngoài quốc doanh mà chủ yếu là DNV&N. Do đó, khi thực hiện
những chính sách hỗ trợ nói chung cũng như chính sách hỗ trợ vốn tín dụng noi
riêng đối với những DNV&N, chúng ta cần phải thực hiện sao cho vừa có hiệu
quả, vừa tạo ra sự bình đẳng giữa các loại hinh doanh nghiệp. Chúng ta có thể
tổng kết trên các nội dung sau:
Thứ nhất: Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi
trường pháp lí ổn định, có những chính sách hỗ trợ cụ thể đối với sự phát triển
của DNV&N. Vì vậy Chính phủ cần sớm xúc tiến thành lập cục phát triển
DNV&N để tạo điều kiện đưa ra các chương trình trợ giúp, điều phối, hướng dẫn
tình hình phát triển DNV&N.
Thứ hai: Về mặt pháp lý, cần đảm bảo thật sự bình đẳng trong quan hệ tín
dụng ngân hàng giữa DNV&N ngoài quốc doanh với doanh nghiệp quốc doanh.
NHNN cần khuyến khích các ngân hàng có ưu đãi nhất định cho DNV&N vay
vốn, hoặc ít nhất cũng có sự bình đẳng về mặt thủ tục, thời hạn vay, lượng vốn
vay…các NHTM nên thành lập những kênh tài chính riêng cho các DNV&N
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp này tiếp cận với các hoạt
động tín dụng của ngân hàng.
Thứ ba: Cần nhanh chóng triển khai mô hình Quĩ bảo lãnh tín dụng cho
các DNV&N. Quĩ này là người trung gian đắc lực giữa ngân hàng và DNV&N
trong việc thẩm định dự án của doanh nghiệp để kiến nghị cho ngân hàng cho
vay. Quĩ đứng ra bảo lãnh cho các khoản vay còn thiếu thế chấp và trả nợ thay
cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp chưa có khả năng trả nợ. Nguồn vốn của các
quĩ có thể do ngân sách cấp hoặc kết hợp với sự đóng góp của các ngân hàng,
các tổ chức tài chính và cá nhân khác.
Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
For evaluation only.
10
Thứ tư: NHTM nên mở rộng hình thức tín dụng thuê mua. Đây là biện
pháp tài trợ vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp đặc biệt là đối với các
DNV&N ở trong tình trạng thiếu vốn rất hiệu quả. Với hình thức tín dụng này
NHTM giảm bớt được rủi ro vì tránh được tình trạng đóng băng vốn. Tuy nhiên
cần phải hoàn thiện hệ thống văn bản phát huy qui định chặt chẽ quyền và nghĩa
vụ giữa hai bên: ngân hàng và DNV&N.
Thứ năm: Thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư cho các DNV&N nhằm giúp các
doanh nghiệp này vay vốn trung và dài hạn bằng chính nguồn vốn của Nhà nước
hoặc kết hợp với các tổ chức, cá nhân khác. Để thực hiện có hiệu quả cần có cơ
chế điều hành quĩ thật rõ ràng, minh bạch, xác định đúng đối tượng hỗ trợ và đưa
ra những điều kiện cụ thể, thống nhất kèm theo. Ngoài ra, Chính phủ cần có các
biện pháp nhằm tạo điều kiện về mặt tài chính cho các DNV&N như trợ cấp vốn
không hoàn lại cho các dự án ở vùng sâu, vùng xa, các lĩnh vực độc hại…
Thông qua việc phân tích lý giải những cơ sở lý luận về DNV&N và tín
dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường cũng như thực tế chứng minh những
vai trò quan trọng của DNV&N trong nền kinh tế thị trường ta thấy cần thiết
phát triển DNV&N để phát triển nền kinh tế xã hội. Từ những khó khoăn cũng
như những điều kiện kinh tế – xã hội cho sự phát triển DNV&N ta thấy tầm quan
trọng của nguồn vốn cho sự hình thành phát triển bất cứ một tổ chức kinh tế xã
hội nào nói chung cũng như DNV&N nói riêng. Để tạo nguồn vốn cho doanh
nghiệp có rất nhiều nguồn vốn như vốn tự có, vốn liên doanh liên kết, vốn do
Nhà nước cấp, vốn cổ phần, vốn vay từ những nguồn không chính thứctrong
đó có vốn vay từ các tài chính tín dụng. Vốn tín dụng ngân hàng có vai trò vô
cùng quan trọng đối với sự hình thành và phát triển DNV&N ở một số nước trên
thế giới ta rút ra bài hoc kinh nghiệm cho Việt Nam.
Xuất phát từ những lý luận đó ta soi rọi vào thực tế đầu tư tín dụng cho
DNV&N ở nước ta, để thấy được những gì còn tồn tại, tìm ra những nguyên
nhân tồn tại để tìm ra nguyên nhân của tồn tại để từ đó tìm biện pháp khắc phục.
Vì đối tượng nghiên cứ của đề tài là hoạt động tín dụng cho DNV&N ở VP Bank
ta có thể cùng nhau phân tích thực trạng của hoạt động này của VP Bank
Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software
For evaluation only.
11
Chương 2
Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNV&N
tại VP Bank
2.1 Thực trạng DNV&N ở Việt Nam hiện nay
Như đã nêu ra ở chương I theo công và số 681/CP – KTN ngày 20/ 6/
1998.Chính phủ đã tạm thời quy định thống nhất việc xác định DNV&N ở Việt
Nam trong giai đoạn hiện nay là những doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 5 tỷ
đồng và có số lao động bình quân dưới 200 người. Trong quá trình thực hiện, các
bộ ngành, địa phương có thể căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội cụ thể mà áp
dụng đồng thời cả hai tiêu chí vốn và lao động, hoặc một trong hai tiêu chí này.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 1999, tình hình
DNV&N theo tiêu chí trên là (xem bảng 3)
Bảng 3: Tình hình DNV&N Việt Nam
Doanh nghiệp(số lượng)
Loại tiêu chí
DNNN DN quốc doanh
Tổng số
Tỷ lệ
(So với số doanh
nghiệp hiện có)
Vốn dưới 5 tỷ
đồng
3670
40100
43770
91%
Lao động dưới
200 người
5420
41590
46830
97%
Nguồn: báo cáo của bộ Kế hoạch và Đầu tư
– Xét về hình thức sở hữu:
Do đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước
nên các DNV&N cùng đa hình thức sở hữu đó là sở hữu Nhà nước , sở hữu tập
thể, sở hữu tư nhân,tập chung chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nếu
xết theo tiêu c

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng VP Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *