[block id=”bo-sung-1″]

Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước là bước phát triển tất yếu mà
mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới phải trải qua trong tiến trình phát triển
của mình. Trong đó xuất khẩu đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công
của công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoáđất nước, và trong hơn mười
năm đổi mới chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị
trường, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rút ra được những bài
học thực tiễn quý báu cho qúa trình thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hoá
đất nước.
Kinh tế thị trường đòi hỏi sự gắn bó mật thiết gữa sản xuất và tiêu thụ,
chính vì vậy thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp,
đặc biệt trong giai đoạn mà các doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh ngày
càng gay gắt đòi hỏi mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triểnđược thì
một mặt phải củng cố thị trường đã có, mặt khác phải tìm kiếm và phát triển
thị trường mới.
Ngày nay khi xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra nhanh
chóng, doanh nghiệp đang trong quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập với khu
vực và toàn cầu thì vấn đề về sản xuấtthị trường tồn tại và phát triển có ý nghĩa
hết sức quan trọngđối với mỗi doanh nghiệp. Có một thực tế là các doanh
nghiệp Việt Nam chưa mạnh dạn tìm kiếm thị trường các nước trên thế giới,
đặc biệt là những nước có mức sống cao, các nước đòi hỏi chất lượng cao,
mẫu mã các sản phẩm đẹp. Điều này có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên
nhân quan trọng là các doanh nghiệp chưa thích ứng được với thị trường ngay
mà đòi hỏi phải có thời gian dài hoạt động mà vốn đầu tư cho quá trình nghiên
cứu và ứng dụng lại hạn chế. Là một doanh nghiệp nhà nước, công ty may 10
vốn đã từng trải qua thời kỳ kế hoạch hoá tập trung bao cấp. Bởi vậy, khi
chuyển sang kinh tế thị trường công ty không khỏi bỡ ngỡ trước những cơ hội
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 2
và thách thức. Trong quá trình chuyển đổi công ty May 10 đã từng bước khắc
phục khó khăn, mạnh dạn, linh hoạt trong việc tìm kiềm thị trường mới và đã
đạt được những thành quả nhất định. Càng cọ sát với thị trường, công ty May
10 càng thấy rõ sự quan trọng của việc mở rộng thị trường xuất khẩu.
Một trong những thị trường xuất khẩu chính của công ty May 10 trong
những năm ngần đâylà thị trường EU đạt 26 triệu USD ( chiếm khoảng 95%
tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty). Tuy nhiên việc xuất khẩu sang thị
trường EU của công ty còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Vì vậy
phải đánh giá phân tích thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của công ty sang
thị trường EU những năm qua, để từ đó rút ra những giải pháp phù hợp để
nâng cao hiệu quả xuất khẩu là một vấn đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa
thực tiễn.
Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện các giải
pháp MAR- MIX xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị
trường EU”.
Mục đích nghiên cứu: Với mục đích đem lý thuyết ứng dụng với thực tế,
qua đó làm sáng tỏ luận cứ khoa học về sử dụng Mar- mix. Trên cơ sở này
đánh giá các ưu, nhược điểm, những tồn tại và hạn chế để từ đó tổng hợp, đề
xuất những biện pháp Mar- mix nhằm hoàn thiện hoạt động Mar- mix xuất
khẩu ở Công ty may 10.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog11

Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện các giải pháp MAR- MIX xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị trường EU, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Luận văn tốt nghiệp
Khoa Kinh doanh Thương mại –
1 –
LỜI MỞ ĐẦU
Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước là bước phát triển tất yếu mà
mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới phải trải qua trong tiến trình phát triển
của mình. Trong đó xuất khẩu đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công
của công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoáđất nước, và trong hơn mười
năm đổi mới chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị
trường, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rút ra được những bài
học thực tiễn quý báu cho qúa trình thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hoá
đất nước.
Kinh tế thị trường đòi hỏi sự gắn bó mật thiết gữa sản xuất và tiêu thụ,
chính vì vậy thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp,
đặc biệt trong giai đoạn mà các doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh ngày
càng gay gắt đòi hỏi mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triểnđược thì
một mặt phải củng cố thị trường đã có, mặt khác phải tìm kiếm và phát triển
thị trường mới.
Ngày nay khi xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra nhanh
chóng, doanh nghiệp đang trong quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập với khu
vực và toàn cầu thì vấn đề về sản xuấtthị trường tồn tại và phát triển có ý nghĩa
hết sức quan trọngđối với mỗi doanh nghiệp. Có một thực tế là các doanh
nghiệp Việt Nam chưa mạnh dạn tìm kiếm thị trường các nước trên thế giới,
đặc biệt là những nước có mức sống cao, các nước đòi hỏi chất lượng cao,
mẫu mã các sản phẩm đẹp. Điều này có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên
nhân quan trọng là các doanh nghiệp chưa thích ứng được với thị trường ngay
mà đòi hỏi phải có thời gian dài hoạt động mà vốn đầu tư cho quá trình nghiên
cứu và ứng dụng lại hạn chế. Là một doanh nghiệp nhà nước, công ty may 10
vốn đã từng trải qua thời kỳ kế hoạch hoá tập trung bao cấp. Bởi vậy, khi
chuyển sang kinh tế thị trường công ty không khỏi bỡ ngỡ trước những cơ hội
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 2
và thách thức. Trong quá trình chuyển đổi công ty May 10 đã từng bước khắc
phục khó khăn, mạnh dạn, linh hoạt trong việc tìm kiềm thị trường mới và đã
đạt được những thành quả nhất định. Càng cọ sát với thị trường, công ty May
10 càng thấy rõ sự quan trọng của việc mở rộng thị trường xuất khẩu.
Một trong những thị trường xuất khẩu chính của công ty May 10 trong
những năm ngần đâylà thị trường EU đạt 26 triệu USD ( chiếm khoảng 95%
tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty). Tuy nhiên việc xuất khẩu sang thị
trường EU của công ty còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Vì vậy
phải đánh giá phân tích thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của công ty sang
thị trường EU những năm qua, để từ đó rút ra những giải pháp phù hợp để
nâng cao hiệu quả xuất khẩu là một vấn đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa
thực tiễn.
Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện các giải
pháp MAR- MIX xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị
trường EU”.
Mục đích nghiên cứu: Với mục đích đem lý thuyết ứng dụng với thực tế,
qua đó làm sáng tỏ luận cứ khoa học về sử dụng Mar- mix. Trên cơ sở này
đánh giá các ưu, nhược điểm, những tồn tại và hạn chế để từ đó tổng hợp, đề
xuất những biện pháp Mar- mix nhằm hoàn thiện hoạt động Mar- mix xuất
khẩu ở Công ty may 10.
Giới hạn nội dung nghiên cứu: Do thời gian hạn hẹp với khả năng phân
tích của bản thân còn hạn chế nên kết quả nghiên cứu của luận văn chưa thể
hoàn thiện,rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô và các cán bộ công
nhân viên của công ty May 10 để bài luận văn được hoàn chỉnh hơn.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đề tàI này với tư duy kinh tế mới,
phân tích đánh giá khách quan mọi hiện tượng. Do vậy, tôi sử dụng các
phuơng pháp tiếp cận hệ thống biện chứng, phương pháp lô gic và lịch sử.
NgoàI ra còn sử dụng các phương pháp như: phương pháp tiếp cận hực tiễn,
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 3
các vấn đề lý luận, phương pháp tư duy kinh tế mới, phương pháp hiệu quả và
hiệu năng tối đa, và một số phương pháp khác,trong việc đánh giá, phân tích
các kết quả hoạt động của doanh ngiệp và đề xuất hoàn thiện.
Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các cán bộ công nhân viên trong
công ty May10 và đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Hồng Thái đã tận
tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt
nghiệp này.
Kết cấu luận văn được chia làm 3 chương
Chương I: Cơ sở luận của Maketing xuất khẩu trong các doanh
nghiệp
Chương II: Phân tích đánh giá tình hình xuất khẩu của công ty
May 10 sang thị trường EU.
Chương III: Các giải pháp hoàn thiện Mar-mix xuất khẩu hàng
may mặc của Công ty may 10 sang thị trường EU.-
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 4
CHƯƠNG I
Cơ sở luận của Marketing Xuất khẩu
Trong các doanh nghiệp
I. CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU
1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN LÝ CÁC HỌC THUYẾT XUẤT KHẨU
a, Để hiểu được nguyên lý học thuyết xuât khẩu trước hết ta phải
hiểu được các khái niệm chung của các học thuyết.
Một quốc gia sẽ xuât khẩu hàng hoá mà quá trình sản xuất đòi hỏi sử
dụng nhiều nhân tố dư thừa, rẻ, nhập khẩu những hàng hoá mà quá trình sản
xuất đòi hỏi sử dụng nhiều nhân tố khan hiếm, đắt tiền tại quốc gia đó. Nói
một cách khác là quốc gia dồi dào lao động xuất khẩu hàng hoá tương quan
chứa nhiều lao động và nhập khẩu hàng hoá tương quan chứa nhiều vốn
b, Nguyên lý các học thuyết xuất khẩu :
Để hiểu được nguyên lý xuất khẩu hàng hoá, các doanh nghiệp phải dựa
trên những học thuyết cơ bản của thương mại quốc tế.
-Học thuyết lợi thế so sánh: Thương mại quốc tế xuất hiện từ sự đa dạng
hoá tự nhiên của nền sản suất giữa các nước khi tham gia thương mại quốc tế,
các nước đều có xu hướng chuyên môn hoá một số điều kiện thuận lợi mà
mình có điều kiện thuận lơị nhất hoặc có thể thuận lợi hơn, nhờ đó có thể giảm
giá bán sản phẩm, tạo thế về chi phí so với các nước khác. Hơn nữa nước đó
có thể nhập khẩu những sản phẩm mà trong nước không có điều kiện sản xuất
hoặc nếu có nhưng hiệu quả thấp. Điều quan trọng là chi phí nhập khẩu phải rẻ
hơn chi phí tự sản xuất sản phẩm đó trong nước, Từ đó có thể tập trung tất cả
các tiềm năng của đất nước vào những ngành sản xuất hàng hoá xuất khẩu có
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 5
hiệu quả cao. Thông qua thương mại quốc tế, mỗi nước đều xác định cho mình
một cơ cấu ngành hợp lý nhằm đạt được những lợi thế so sánh với nước khác.
Lợi thế này là tuyệt đối nếu điều kiện sản xuất của mình được đánh giá là
thuận lợi nhất so với các nước cùng sản xuất và cung ứng cùng loại sản phẩm
ra thị trường quốc tế. Thông thường, đó là lợi thế tương đối của việc sản xuất
sản phẩm này so với sản phẩm khác trong quan hệ trao đổi với nước ngoài.
Tuy nhiên ta cũng cần quan tâm đến nhu cầu thị trường quốc tế về cả chất
lượng và thị hiếu đối với sản phẩm xuất kho đó. Trên thực tế, một nước có nền
kinh tế lạc hậu, kếm phát triển vẫn có thể có sản phẩm bán ra thị trường nước
ngoài, trong khi đó một nước có điều kiện đầy đủ để sản xuất ra một mặt hàng
nào đó lại vẫn nhập khẩu hàng hoá đó từ nước ngoài. Năm 1887, nhà kinh tế
học người Anh David Ricacdo đã giải thích hiện tượng mâu thuẫn trên bằng
học thuyết lợi thế so sánh của mình là: “ Nếu một quốc gia nào có hiệu quả
thấp so với quốc gia khác trong việc sản xuất tất cả các loại sản phẩm thì quốc
gia đó vẫn có thể tham gia thương mại quốc tế để tạo ra lợi ích”.
-Học thuyết về ưu đãi và yếu tố: Một nước sẽ xuất khẩu hàng hoá mà
việc sản xuất nó cần nhiều yếu tố rẻ, tương đối có sẵn của nước đó và nhập
khẩu loại hàng hoá mà việc sản xuất cần nhiều yếu tố đắt, tương đối khan hiếm
ở nước đó. Tóm lai là một nước giầu lao động sẽ xuất khẩu hàng hoá sử dụng
nhiều lao động và nhập khẩu hàng hoá sử dụng nhiều vốn.
Với học thuyết này cho thấy sự khác biệt về tính tương đối phong phú
của các yếu tố. Điều này rất quan trọng đối với Việt Nam hiện nay bởi vì nước
ta phong phú về lực lượng lao động, giá nhân công rẻ nhưng lại bị hạn chế về
vốn.Với nền kinh tế nước ta hiện nay có thể áp dụng học thuyết này để tìm ra
được mặt hàng sử dụng ít vốn nhưng lại sử dụng nhiều lao động phù hợp với
điều kiện trong nước, nhằm đạt hiệu quả cao và làm tăng kim ngạch xuất khẩu.
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 6
-Học thuyết về chu kỳ sống của sản phẩm: Học thuyết này được
Raymond Vernon đưa ra đầu tiên vào năm 1966, nhằm giải thích các mô hình
thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài trực tiếp.
Theo khái niệm chu kỳ sống của sản phẩm da số các sản phẩm đều trải
qua chu kỳ buôn bán bao gồm các giai đoạn kế tiếp nhau và có ảnh hưởng tới
khối lượng buôn bán quốc tế của một nước. Theo học thuyết này người ta cho
rằng ở đầu chu kỳ sống của sản phẩm thì sản phẩm phải có công nghệ cao, tiếp
theo giai đoạn 2 khi mà công nghệ đã không còn là yếu tố hàng đầu nữa thì
người ta sẽ chú ý đến chi phí sản xuất ra sản phẩm dần dần khi sản phẩm đã
đuợc tiêu chuẩn hoá về chất lượng thì những sản phẩm này sẽ đuực chuyển
sang cho các nước thứ 3 có ưu thế về lao động. Khi chuyển dịch theo chu kỳ
sống của sản phẩm, các yêu cầu về nhân tố đầu vào sẽ thay đổi vị trí của các
trung tâm sản xuất có lợi thế cùng thay đổi.
H×nh 1: Chu kú sèng cña s¶n phÈm quèc tÕ
C¸c n­íc chËm ph¸t triÓn
C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn
C¸c n­íc tiªn tiÕn
S¶n phÈm míi
ChÝn muåi
Tiªu chuÈn ho¸
s¶n xuÊt
xuÊt khÈu
nhËp khÈu
Hình 1: Chu kỳ sống của sản phẩm quốc tế
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 7
+Giai đoạn sản phẩm mới: Hầu hết các sản phẩm mới được phát triển và
sản xuất đầu tiên ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn( các nước tiên
tiến). nguyên nhân chủ yếu của tình hình này là một số lượng lớn người tiêu
dùng có thu nhập cao, có mong muốn về các sản phẩm mới và nguồn cung ứng
phong phú những công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao tạo ra một
lợi thế tương đối về năng lực R & D. Trong giai đoạn này hàng hoá được tiêu
dùng trong nước và nhu cầu trên thị trường ít đàn hồi so với giá, thiết kế và
sản xuất hàng hoá vãn ở giai đoạn thử nghiệm nên nơi nghiên cứu và nơi sản
xuất cần phải liên hệ chặt chẽ, thường xuyên.
+Giai đoạn chín muồi: nhu cầu và khối lượng sản phẩm được sản xuất
ra tăng nhanh chóng, sản phẩm đồng dạng hơn, phương pháp sản xuất sản
phẩm được chu trình hoá và cạnh tranh về giá trở nên quan trọng.
+Giai đoạn sản phẩm tiêu chuẩn hoá: Sản phẩm và công nghệ sản xuất
sản phẩm đó được tiêu chuẩn hoá, cạnh tranh về giá trở nên khốc liệt. Sản xuất
được chuyển sang các nước chậm phất triển nơi có nhân công đầu vào thấp và
xuất khẩu sản phẩm từ các quốc gia chậm phát triển sang các quốc gia tiên tiến
ngày càng tăng nhanh.
Từ những học thuyết cơ bản về thương mại quốc tế trên ta có thể tổng
hợp và hệ thống được một nguyên lý xuất khẩu không chỉ cho các nhà quản lý
kinh doanh nói chung mà còn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, đó là
lợi thế hay thế mạnh của Việt Nam về lao động cũng như các sản phẩm truyền
thống mang đậm nét phong cách Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ
khai thác thế mạnh này để tạo ra những sản phẩm vừa có lợi
thế so sánh, vừa có lợi thế tương đối lại tận dụng được sự ưu đãi của các yếu
tố sẵn có trong nước, từ đó sẽ đạt được hiệu quả sản xuất và kinh doanh cao.
2. Vị trí, vai trò của xuất khẩu
a, Đối với nền kinh tế:
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 8
Kể từ sau khi xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp
chuyển sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đang có bước tăng
trưởng vượt bậc. Sở dĩ đạt được thành tựu to lớn như vậy là do nước ta đã
thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, thiết lập quan hệ buôn bán với các
nước trên thế giới và ngày càng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập
khẩu, Marketing xuất nhập khẩu nói riêng và thương mại quốc tế nói chung sẽ
làm tăng mức tiêu thụ hàng hoá, làm cho các hệ thống sản xuất ngày càng trở
nên có hiệu quả hơn vì chúng được hợp lý hoá để dạt mức chi phí thích hợp.
Ngoài ra chúng ta còn có thể thu được lợi thế phụ do sản xuất với quy mô lớn
và do chuyển giao kỹ thuật khi nền kinh tế cho phép Marketing xuất khẩu
hoạt động, thị trường chính của nó cũng tăng lên về quy mô, làm cho nó có
nhiều thời cơ đẩy mạnh chuyên môn hoá và tăng hiệu quả sản xuất hơn trước.
Vì thế, Marketing xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ mật thiết
với nhau và nó là một phương tiện để đạt được mục đích, mục đích đó là: sự
phát triển xã hội và nền kinh tế của một đất nước. Thông qua marketing xuất
khẩu hay thương mại quốc tế chúng ta có thể tạo nguồn vốn, nguồn ngoại tệ
lớn từ việc xuất khẩu hàng hoá góp phần quan trọng vào việc cải thiện cán cân
ngoại thương, cán cân thanh toán tăng dự trữ ngoại tệ.
Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, chúng ta có thể xuất khẩu những
mặt hàng có thế mạnh của đất nước để phất huy lợi thế so sánh cuả quốc gia,
đồng thời học hỏi, trao đổi được các thành tựu khoa học tiên tiến mở đường
cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Thông qua hoạt động xuất khẩu, có thể phát triển các ngành công
nghiệp chế tạo và chế biến hàng xuất khẩu có công nghệ tiên tiến mà tính cạnh
tranh cao trên thị trường thế giới giúp cho đất nước có được nguồn lực công
nghiệp mới, tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí cho lao
động xã hội.
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 9
Thông qua hoạt động xuất khẩu, chúng ta ngày càng mở rộng được quan
hệ kinh tế với nước ngoài góp phần thay đổi đường lối đối ngoại của đất nước,
gắn chặt nền kinh tế nước ta với phân công lao động thế giới.
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 10
b, Trong kinh doanh quốc tế:
Thông qua marketing xuất khẩu, các doanh nghiệp có điều kiện tốt để
học tập các kinh nghiệm để có thể đứng vững và ngày càng phát triển trên thị
trường.
Thông qua marketing xuất khẩu sẽ phát huy cao bộ tính năng đông, sáng
tạo của mọi người, của các đơn vị cũng như các tổ chức kinh doanh xuất nhập
khẩu. Xuất khẩu hàng hoá là một lĩnh vực khó khăn, mạo hiểm nhưng lại hứa
hẹn những cơ hội phát triển và mang lại lợi nhuận cao vì thế nó đòi hỏi mỗi cá
nhân, mỗi tổ chức kinh doanh phải nhanh nhạy nắm bắt thị trường, nắm bắt tốt
các thông tin và xử lý nhanh chóng, chính xác, bên cạnh đó còn tao nên mối
quan hệ tốt giữa các nhà sản xuất và các nhà nghiên cứu, tăng cường khả năng
sử dụng chất xám cả trong và ngoài nước.
Trong điều kiện kinh tế hàng hoá nhiều tành phần và mở cửa kinh tế hội
nhập với nước ngoài, xuất nhập khẩu góp phần hình thành các liên doanh, liên
kết giữa các chủ thể trong nước cũng như trong nước với nước ngoài hình
thành lên công ty kinh doanh lớn tạo nên sự phát triển vững chắc cho doanh
nghiệp.
Thông qua marketing xuất khẩu, doanh nghiệp có thể phát huy được lợi
thế so sánh của đơn vị mình hay địa bàn mình hoạt động từ đó sẽ chuyên môn
hoá và phân công lao động hợp lý. áp dụng được khoa học kỹ thuật vào sản
xuất để sử dụng tốt các yếu tố đầu vào tiến tới sản xuất lớn đại trà, từ đó có
điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm và dần dần có thể hạ được giá thành
bán sản phẩm.
c, Đối với xã hội:
Như đã trình bày ở trên, marketing xuất khẩu nói riêng và thương mại
quốc tế nói chung có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các quốc gia,thông
qua thương mại quốc tế, các quốc gia có thể xuất khẩu các sản phẩm hàng hoá
mà quốc gia mình có lợi thế, thế mạnh đồng thời nhập khẩu những hàng hoá
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 11
mà trong nước không có khả năng sản xuất.Sự trao đổi hàng hoá giữa các quốc
gia này không những làm cho các nước có thể xích lại gần nhau hơn,hiểu biết
về phong tục tập quán, văn hoá của các quốc gia thông qua những nét đặc
trưng trên hàng hoá mà còn giúp cho tất cả các quốc gia thâm gia vào hoạt
động trao đổi này đều thu được lợi nhuận và điều quan trọng hơn là thúc đẩy
nền kinh tế thế giới cùng phát triển.
Thông qua thương mại quốc tế, các quốc gia đều tận dụng được lợi thế
của mình, những nước giầu có thì chuyển giao công nghệ và vốn sang các
nước nghèo nhưng lại rất dồi dào về lao động. Từ những nước kếm phát triển
hơn này sẽ sản xuất các sản phẩm hàng hoá thủ công hoặc hàng hoá cần nhiều
lao động và xuất khẩu sang các nước phát triển.
Như vậy thương mai quốc tế đã góp phần làm tăng lợi thế so sánh của
tất cả các quốc gia, làm cho khoảng cách về trình độ phát triển gữa các quốc
gia được thu ngắn lại để dần dần làm cho nền kinh tế thế giới trở thành một
khối thống nhất tiến tới tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế trên toàn thế giới.
II. QUÁ TRÌNH MARKETING XUẤT KHẨU Ở DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm và quá trình Marketing xuất khẩu
Trước khi đi vào khái niệm marketing xuất khẩu ta phải hiểu được khái
niệm về marketing:
-Theo Philip Cotter: Marketing là sự phân tích tổ chức kế hoạch hoá và
khả nâưng thu hút khách của một công ty cũng như chính sách và hoạt động
với quan điểm thoả mãn nhu cầu và mong muốn của nhóm khách hàng đã lựa
chọn.
-Các nhà làm công tác marketing ở Việt Nam đã đúc kết và đưa ra được
định nghĩa marketing phù hợp, đầy đủ và sát thực cho mình như sau:
+ Marketing là chức năng quản lý công ty về tổ chức và quản lý toàn bộ
hoạt động kinh doanh từ việc phát hiện ra nhu cầu và biến sức mua của người
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 12
tiêu dùng thành nhu cầu thực sự về một loại hàng cụ thể đến việc đưa hàng hoá
đó đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng nhằm đảm bảo cho công ty thu được
lợi nhuận cao nhất. Xuất phát từ khái niệm này ta có thể đưa ra định nghĩa về
marketing xuất khẩu như sau:
+Marketing xuất khẩu là việc thực hiện các hoạt động kinh doanh định
hướng dòng vận động hàng hoá và dịch vụ của các công ty tới người tiêu dùng
hoặc sử dụng ở nhiều quốc gia nhằm thu lợi nhuận cho công ty.
2. Bản chất và những đặc trưng cơ bản của marketing.
2.1- Bản chất :
Như đã trình bầy ở trên marketing được định nghĩa như là các hoạt động
nhằm nắm bắt nhu cầu thị trường để xác lập các biện pháp thoả mãn tối đa các
nhu cầu đó, qua đó mang lai lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. Như vậy,
marketing xuất khẩu thực chất chỉ sự vận dụng những nguyên lý, nguyên tắc,
các phương pháp và kỹ thuật tiến hành của marketing nói chung trong điều
kiện của thị trường nước ngoài. Sự khác biệt của marketing xuất khẩu và
marketing nói chung chỉ ở chỗ là hàng hoá và dịch vụ dược tiêu thụ không
phải trên thị trường nội địa mà là ở thị trường nước ngoài. Cũng như marketing
nói chung, marketing xuất khẩu xuất phát từ quan điểm là trong nền kinh tế
hiện đại vai trò của khách hàng và nhu cầu của họ có ý nghĩa quyết định đối
với mọi hoạt động và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó chủ trương
rằng chìa khoá để đạt được sự thành công của doanh nghiệp và mục tiêu của
doanh nghiệp là xác định nhu cầu và mong muốn của các thị trường trọng
điểm, đồng thời phân phối những thoả mãn mà các thị trường đó chờ đợi một
cách hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh.
2.2- Đặc trưng của marketing xuất khẩu:
Luận văn tốt nghiệp Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền
Khoa Kinh doanh Thương mại 13
Các hoạt động marketing xuất khẩu không phải tiến hành ở trong nội bộ
của một quốc gia mà nó đươcj tiến hành trên phậm vi rộng từ hai quốc gia trở
nên.
– Các khái niệm về marketing, các quá trình, các nguyên lý marketing và
nhiệm vụ của nhà tiếp thị là giống marketing nội địa, tuy nhiên khi xâm nhập
vào thị trường nước ngoài, marketing xuất khẩu thường gặp phải những rào
cản về luậ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Hoàn thiện các giải pháp MAR- MIX xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị trường EU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *