[block id=”bo-sung-1″]

Sựcần thiết của đềtài
Cùng với sựphát triển của nền kinh tế, thịtrường chứng khoán Việt Nam cũng
có những bước phát triển không ngừng. Bên cạnh đó, các công ty, xí nghiệp cũng
được hình thành và vấn đềlớn nhất được đặt lên hàng đầu của các công ty đó là vấn
đềvềvốn. Và TTCK Việt Nam hình thành chính là giải pháp cho vấn đềnày.
TTCK là nơi huy động và phân phối vốn trung dài hạn chủyếu cho nền kinh tế
thông qua phát hành các chứng khoán nợvà chứng khoán vốn. Cũng thông qua
TTCK, các doanh nghiệp có thểmởrộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh, đổi mới công nghệhiện đại, học tập nhiều kinh nghiệm tổchức, quản lý
của các đối tác chiến lược là các tập đoàn, công ty nước ngoài.
Vì thế, ngày 20/07/2000, sau một thời gian chuẩn bịkhá dài, Trung Tâm Giao
Dịch Chứng Khoán Thành phốHồChí Minh mà nay là SởGiao Dịch Chứng Khoán
Thành phốHồChí Minh chính thức đi vào hoạt động. Sựra đời của SGDCK
TP.HCM đánh dấu bước phát triển quan trọng của TTCK Việt Nam.
Các công ty niêm yết đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tếViệt Nam
nhất là trong giai đoạn phát triển hiện nay. Với một nền kinh tế đang khát vốn như
nước ta thì chính các công ty niêm yết là nơi huy động vốn trung và dài hạn một cách
dễdàng, nhanh chóng. Và đểthực hiện được điều này thì tính minh bạch và độtin
cậy của thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết rất quan trọng. Các báo cáo
này là công cụchủyếu mà nhà đầu tưdựa vào đó đểra quyết định, ảnh hưởng trực
tiếp đến lợi ích của nhà đầu tư. Chính vì thế, những mong muốn của nhà đầu tưcó
được những thông tin BCTC các công ty niêm yết là tất yếu.
Thấy được vai trò quan trọng của thông tin báo cáo tài chính, tôi đã chọn đềtài
“Hoàn thiện việc trình bày và công bốthông tin báo cáo tài chính các công ty
niêm yết tại SởGiao Dịch Chứng Khoán Thành phốHồChí Minh”. Nội dung
được trình bày trong luận văn là thực trạng thông tin trình bày trên BCTC của các
công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM, từ đó đềra các giải pháp nhằm hoàn thiện
thông tin trình bày trên BCTC của các công ty đó.
Mục đích nghiên cứu
Luận văn được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng thông tin trình bày trên
BCTC của các công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM. Từ đó đềra phương hướng và
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công bốthông tin BCTC, đảm bảo lợi ích của
nhà đầu tưkhi đưa ra quyết định đầu tư.
ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
– ðối tượng nghiên cứu: các báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.
– Phạm vi nghiên cứu: báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại SGDCK
TP.HCM.
Sản phẩm của đềtài, hiệu quảnghiên cứu và ứng dụng kết quả
Vềmặt khoa học: giúp chúng ta hiểu rõ thực trạng thông tin trình bày trên báo
cáo tài chính của các công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM.
Vềmặt thực tiễn: đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng
cao chất lượng công bốthông tin BCTC đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư.
Phương pháp nghiên cứu
Luận văn được nghiên cứu dựa trên phương pháp thống kê, điều tra tại chỗkết
hợp với phương pháp tổng hợp, quy nạp và một sốbảng biểu nhận xét, đánh giá thực
trạng vấn đề.
Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụlục, luận văn được chia thành ba chương:
Chương 1:Tổng quan vềthông tin trình bày trên báo cáo tài chính của các công ty
niêm yết tại SởGiao Dịch Chứng Khoán Thành phốHồChí Minh.
Chương 2: Thực trạng việc trình bày, công bốthông tin báo cáo tài chính của các
công ty niêm yết tại SởGiao Dịch Chứng Khoán Thành phốHồChí Minh.
Chương 3: Hoàn thiện việc trình bày, công bốthông tin báo cáo tài chính các công ty
niêm yết tại SởGiao Dịch Chứng Khoán Thành phốHồChí Minh.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog46

Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
———-000———-
NGUYỄN THỊ HỒNG OANH
HOÀN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chuyên ngành: Kế toán Kiểm toán
Mã số : 60.34.30
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS NGUYỄN VIỆT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————–
TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2008
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ðỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Tên ñề tài: Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty
niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
Qua nghiên cứu, ñề tài ñạt ñược những kết quả sau ñây:
1. Sự cần thiết của ñề tài: Sự ra ñời của thị trường chứng khoán là nhu cầu khách
quan của nền kinh tế thị trường khi phát triển ñến một giai ñoạn nhất ñịnh mà vấn ñề
tài trợ vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và chính phủ ñang trở nên hết sức cần
thiết ñể duy trì sự phát triển. Và ñể thu hút ñông ñảo các nhà ñầu tư trong và ngoài
nước tham gia vào thị trường chứng khoán ñòi hỏi thông tin kế toán cung cấp phải
trung thực, ñáng tin cậy về kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, về tình hình tài
chính, về việc phân phối cổ tức…phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, hài hòa
các nội dung, các quy tắc kế toán giữa các quốc gia, nhất là việc trình bày và công bố
báo cáo tài chính. Chính vì thế, ñề tài tập trung nghiên cứu vấn ñề này.
2. Nội dung ñạt ñược:
– Từ những cơ sở lý luận ñưa ra, ñề tài ñã ñánh giá thực trạng trình bày và công bố
thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán
Thành Phố Hồ Chí Minh ñến 31/12/2007.
– Sau khi ñánh giá thực trạng trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các
công ty niêm yết, ñề tài ñã ñưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện những mặt hạn
chế của thông tin ñược trình bày và công bố.
MỤC LỤC
MỞ ðẦU ………………………………………………………………………………………………… ….1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC CỦA
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM………………………………….. ….3
1.1 Hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam ………………………………………………. ….3
1.1.1 Mục ñích của báo cáo tài chính ………………………………………………………… ….3
1.1.2 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính…………………………………………. ….4
1.1.3 Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp ……………………………………. ….5
1.1.3.1 Báo cáo tài chính năm …………………………………………………………………….. ….5
1.1.3.2 Báo cáo tài chính giữa niên ñộ………………………………………………………….. ….5
1.1.4 Nguyên tắc lập và trình bày BCTC ……………………………………………………. ….6
1.2 Công ty niêm yết ………………………………………………………………………………… ….7
1.2.1 Khái niệm công ty niêm yết ………………………………………………………………. ….7
1.2.2 Vai trò của công ty niêm yết……………………………………………………………… ….8
1.2.3 Tiêu chuẩn niêm yết của các công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM …………..9
1.2.3.1 Tiêu chuẩn ñịnh lượng ………………………………………………………………………….9
1.2.3.2 Tiêu chuẩn ñịnh tính …………………………………………………………………………….9
1.2.4 Tiêu chuẩn niêm yết tại một số TTCK lớn trên thế giới…………………………….10
1.2.4.1 Thị trường chứng khoán Hồng Kông………………………………………………………10
1.2.4.2 Thị trường chứng khoán Lon don …………………………………………………………..13
1.2.4.3 Thị trường chứng khoán Singapore………………………………………………………..13
1.2.4.4 Thị trường chứng khoán Mỹ ………………………………………………………………….14
1.3 Công bố thông tin trên BCTC của các công ty niêm yết ……………………………..15
1.3.1 Yêu cầu thực hiện công bố thông tin ……………………………………………………..15
1.3.2 Công bố thông tin của công ty niêm yết ………………………………………………….16
1.3.2.1 Tổ chức niêm yết công bố thông tin ñịnh kỳ……………………………………………..16
1.3.2.2 Tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường………………………………………..18
1.3.2.3 Tổ chức niêm yết công bố thông tin theo yêu cầu ……………………………………..19
1.3.2.4 Công bố thông tin về giao dịch của cổ ñông nội bộ …………………………………..19
1.4 Phân tích các báo cáo tài chính ………………………………………………………………..20
1.4.1 Tầm quan trọng của phân tích các hệ số tài chính…………………………………..20
1.4.2 Công thức tính các hệ số tài chính ………………………………………………………..21
1.4.2.1 Các chỉ số về khả năng thanh toán…………………………………………………………21
1.4.2.2 Các chỉ số hoạt ñộng……………………………………………………………………………22
1.4.2.3 Các chỉ số nợ của công ty …………………………………………………………………….23
1.4.2.4 Các chỉ số về khả năng sinh lời ……………………………………………………………..24
1.4.2.5 Chỉ số ñánh giá thu nhập ……………………………………………………………………..24
Kết luận chương 1………………………………………………………………………………………..25
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TRÌNH BÀY, CÔNG BỐ THÔNG TIN
BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM……………………27
2.1 Lịch sử hình thành Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM …………………………27
2.2 ðặc ñiểm các công ty niêm yết hiện nay ……………………………………………………28
2.2.1 Thực trạng công ty niêm yết ñến thời ñiểm 31/12/2007 ………………………………28
2.2.2 Phân loại công ty niêm yết ……………………………………………………………………..29
2.2.2.1 Theo thời gian lên sàn………………………………………………………………………….29
2.2.2.2 Theo ngành nghề…………………………………………………………………………………30
2.2.2.3 Theo cơ cấu vốn ………………………………………………………………………………….31
2.3 Vận dụng chế ñộ báo cáo tài chính giai ñoạn từ lúc hình thành SGDCK
TP.HCM ñến nay…………………………………………………………………………………………31
2.4 Quản lý của nhà nước ñối với việc công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán Việt Nam …………………………………………………………………………………………..32
2.5 Thực trạng thông tin trình bày trên các BCTC của các công ty niêm yết tại
SGDCK TP.HCM ñến 31/12/2007………………………………………………………………….34
2.5.1 ðánh giá thực trạng chung cung cấp thông tin BCTC của các công ty niêm
yết……………………………………………………………………………………………………………….34
2.5.1.1 Báo cáo tài chính năm 2007………………………………………………………………….34
2.5.1.2 Báo cáo tài chính tóm tắt 2007………………………………………………………………35
2.5.1.3 Báo cáo tài chính giữa niên ñộ (quý 3/2007)……………………………………………36
2.5.1.4 Báo cáo tài chính tóm tắt giữa niên ñộ (quý 3/2007) …………………………………37
2.5.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp năm 2007……………………………………………..39
2.5.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính của một số công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch
Chứng Khoán TP.HCM…………………………………………………………………………………40
Khảo sát 1: CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang……………………………………..42
Khảo sát 2: CTCP Dược Hậu Giang…………………………………………………….43
Khảo sát 3: CTCP Cao Su Hòa Bình ……………………………………………………44
Khảo sát 4: CTCP Phát Triển Nhà Thủ ðức…………………………………………46
Khảo sát 5: CTCP Cáp và Vật liệu viễn thông ………………………………………47
2.5.3.1 Các hệ số về khả năng sinh lời ………………………………………………………………48
2.5.3.2 Chỉ tiêu ñánh giá thu nhập ……………………………………………………………………52
2.6 Những ảnh hưởng của việc trình bày và công bố thông tin BCTC các công ty
niêm yết hiện nay ñối với nhà ñầu tư……………………………………………………………..54
2.7 Các mặt tích cực và hạn chế của việc quản lý và công bố thông tin BCTC của
các công ty niêm yết hiện nay………………………………………………………………………..56
2.7.1 Các mặt tích cực……………………………………………………………………………………56
2.7.2 Các mặt hạn chế……………………………………………………………………………………58
Kết luận chương 2………………………………………………………………………………………..60
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
BCTC CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM……………………………61
3.1 Hướng hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin BCTC …………………….61
3.2 Giải pháp hoàn thiện công bố thông tin…………………………………………………….62
3.2.1 Hoàn thiện thông tin trên website của SGDCK TP.HCM………………………….. 62
3.2.2 Hoàn thiện, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin TTCK Việt Nam…………..63
3.3 Giải pháp hoàn thiện các báo cáo tài chính ……………………………………………….64
3.3.1 Hoàn thiện mẫu biểu báo cáo …………………………………………………………………64
3.3.1.1 Bổ sung một số chỉ tiêu trên BCðKT………………………………………………………64
3.3.1.2 BCðKT tóm tắt …………………………………………………………………………………..64
3.3.1.3 BCKQHðKD tóm tắt …………………………………………………………………………..65
3.3.1.4 Báo cáo thường niên ……………………………………………………………………………67
3.3.2 Hoàn thiện nội dung thông tin liên quan ñến báo cáo ……………………………….67
3.3.2.1 Hệ số giá trên thu nhập (P/E)………………………………………………………………..67
3.3.2.2 Chỉ số P/E bình quân theo ngành …………………………………………………………..69
3.3.2.3 BCTC bằng tiếng Anh ………………………………………………………………………….70
3.4 Giải pháp ñối với Nhà nước……………………………………………………………………..72
3.5 Giải pháp ñối với công ty niêm yết……………………………………………………………73
3.6 Giải pháp ñối với công ty kiểm toán …………………………………………………………79
3.7 Giải pháp ñối với các trường ñào tạo chứng khoán ……………………………………82
Kết luận chương 3………………………………………………………………………………………..82
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………84
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DNNN Doanh nghiệp nhà nước
BCTC Báo cáo tài chính
SGDCK TP.HCM Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
TTGDCKHN Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
TTCK Thị trường chứng khoán
SGDCK Sở Giao Dịch Chứng Khoán
TTGDCK Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán
UBCKNN Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn
HðKD Hoạt ñộng kinh doanh
HðQT Hội ðồng Quản Trị
NHNN Ngân Hàng Nhà Nước
BCðKT Bảng Cân ðối Kế Toán
BCKQHðKD Báo Cáo Kết Quả Hoạt ðộng Kinh Doanh
BCLCTT Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
BTMBCTC Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính
BTC Bộ Tài Chính
CIC Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng
CTCP Công Ty Cổ Phần
CSDL Cơ Sở Dữ Liệu
CNTT Công Nghệ Thông Tin
CTCK Công Ty Chứng Khoán
MỞ ðẦU
Sự cần thiết của ñề tài
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng
có những bước phát triển không ngừng. Bên cạnh ñó, các công ty, xí nghiệp cũng
ñược hình thành và vấn ñề lớn nhất ñược ñặt lên hàng ñầu của các công ty ñó là vấn
ñề về vốn. Và TTCK Việt Nam hình thành chính là giải pháp cho vấn ñề này.
TTCK là nơi huy ñộng và phân phối vốn trung dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế
thông qua phát hành các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn. Cũng thông qua
TTCK, các doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh, ñổi mới công nghệ hiện ñại, học tập nhiều kinh nghiệm tổ chức, quản lý
của các ñối tác chiến lược là các tập ñoàn, công ty nước ngoài.
Vì thế, ngày 20/07/2000, sau một thời gian chuẩn bị khá dài, Trung Tâm Giao
Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà nay là Sở Giao Dịch Chứng Khoán
Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ñi vào hoạt ñộng. Sự ra ñời của SGDCK
TP.HCM ñánh dấu bước phát triển quan trọng của TTCK Việt Nam.
Các công ty niêm yết ñóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam
nhất là trong giai ñoạn phát triển hiện nay. Với một nền kinh tế ñang khát vốn như
nước ta thì chính các công ty niêm yết là nơi huy ñộng vốn trung và dài hạn một cách
dễ dàng, nhanh chóng. Và ñể thực hiện ñược ñiều này thì tính minh bạch và ñộ tin
cậy của thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết rất quan trọng. Các báo cáo
này là công cụ chủ yếu mà nhà ñầu tư dựa vào ñó ñể ra quyết ñịnh, ảnh hưởng trực
tiếp ñến lợi ích của nhà ñầu tư. Chính vì thế, những mong muốn của nhà ñầu tư có
ñược những thông tin BCTC các công ty niêm yết là tất yếu.
Thấy ñược vai trò quan trọng của thông tin báo cáo tài chính, tôi ñã chọn ñề tài
“Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty
niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh”. Nội dung
ñược trình bày trong luận văn là thực trạng thông tin trình bày trên BCTC của các
công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM, từ ñó ñề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện
thông tin trình bày trên BCTC của các công ty ñó.
Mục ñích nghiên cứu
Luận văn ñược thực hiện nhằm ñánh giá thực trạng thông tin trình bày trên
BCTC của các công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM. Từ ñó ñề ra phương hướng và
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công bố thông tin BCTC, ñảm bảo lợi ích của
nhà ñầu tư khi ñưa ra quyết ñịnh ñầu tư.
ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
– ðối tượng nghiên cứu: các báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.
– Phạm vi nghiên cứu: báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại SGDCK
TP.HCM.
Sản phẩm của ñề tài, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả
Về mặt khoa học: giúp chúng ta hiểu rõ thực trạng thông tin trình bày trên báo
cáo tài chính của các công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM.
Về mặt thực tiễn: ñưa ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng
cao chất lượng công bố thông tin BCTC ñảm bảo lợi ích cho nhà ñầu tư.
Phương pháp nghiên cứu
Luận văn ñược nghiên cứu dựa trên phương pháp thống kê, ñiều tra tại chỗ kết
hợp với phương pháp tổng hợp, quy nạp và một số bảng biểu nhận xét, ñánh giá thực
trạng vấn ñề.
Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở ñầu, kết luận và phụ lục, luận văn ñược chia thành ba chương:
Chương 1: Tổng quan về thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của các công ty
niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương 2: Thực trạng việc trình bày, công bố thông tin báo cáo tài chính của các
công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương 3: Hoàn thiện việc trình bày, công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty
niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO
TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN TP.HCM
1.1 Hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam
1.1.1 Mục ñích của báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính dùng ñể cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình
kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, ñáp ứng yêu cầu quản lý của chủ
doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong
việc ñưa ra các quyết ñịnh kinh tế. Người sử dụng ở ñây bao gồm: các nhà ñầu tư,
nhà quản lý và nhân viên, những người cho thuê, các nhà cung cấp, các khách hàng,
chính phủ, công chúng. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một
doanh nghiệp về:
• Tài sản.
• Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
• Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác.
• Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.
• Thuế và các khoản nộp Nhà nước.
• Tài sản khác có liên quan ñến ñơn vị kế toán.
• Các luồng tiền.
Các thông tin này cùng với các thông tin trình bày trong Bản thuyết minh
BCTC sẽ giúp người sử dụng dự ñoán ñược các luồng tiền trong tương lai và ñặc biệt
là thời ñiểm và mức ñộ chắc chắn của việc tạo ra các luồng tiền và các khoản tương
ñương tiền.
Thông tin về tình hình tài chính ñược cung cấp thông qua BCðKT sẽ giúp cho
người sử dụng ñánh giá năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra các nguồn tiền
và khoản tương ñương tiền, dự ñoán nhu cầu ñi vay và phương thức phân phối lợi
tức, dự ñoán khả năng huy ñộng các nguồn tài chính, ñánh giá khả năng thực hiện các
cam kết tài chính ñến hạn.
Thông tin về tình hình kinh doanh ñược cung cấp qua BCKQHðKD sẽ giúp
cho người sử dụng ñánh giá ñược các thay ñổi tiềm tàng của các nguồn lực kinh tế mà
doanh nghiệp có thể kiểm soát trong tương lai, dự ñoán khả năng tạo ra các nguồn
tiền của doanh nghiêp trên cơ sở hiện có, ñánh giá tính hiệu quả của các nguồn lực bổ
sung mà doanh nghiệp sử dụng.
Thông tin về những biến ñộng tài chính ñược cung cấp qua BCLCTT sẽ rất
hữu ích cho người sử dụng trong việc ñánh giá mức ñộ có tiền và các khoản tương
ñương tiền của doanh nghiệp, ñánh giá các hoạt ñộng kinh doanh ñầu tư tài chính,
khả năng tạo ra tiền và các khoản tương ñương tiền trong tương lai của doanh
nghiệp…
1.1.2 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính
BCTC phải trình bày một các trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình
hình và kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. ðể ñạt ñược các yêu
cầu ñó, BCTC phải ñược lập trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các quy
ñịnh liên quan.
ðể lập và trình bày BCTC trung thực và hợp lý, doanh nghiệp phải :
– Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp.
– Trình bày các thông tin, kể cả các chính sách kế toán, nhằm cung cấp thông
tin phù hợp, ñáng tin cậy, so sánh ñược và dễ hiểu.
– Cung cấp các thông tin bổ sung khi quy ñịnh trong trong chuẩn mực kế toán
không ñủ ñể giúp cho người sử dụng hiểu ñược tác ñộng của những giao dịch hoặc
của những sự kiện cụ thể ñến tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của
doanh nghiệp.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *