[block id=”bo-sung-1″]

Yêu cầu cần giải quyết của bài toán là tính toán kích thước hợp lý cho hệ
thống kênh thu nước và các ống tiêu. Xuất phát từ lưu lượng tràn cho phép qua
đỉnh đê, kênh thu nước và hệ thống ống tiêu phải có kích thước sao cho đảm bảo
được việc bảo vệ mái trong khỏi xói do sóng tràn xuống mái sau.
Trình tự tính toán để giải quyết vấn đề như sau:
 Từ lưu lượng sóng tràn cho phép ta tính được cao trình đê
 Với cao trình đê đã tính, tính các thông số sóng tràn lên mái ngoài
như chiều cao sóng tràn, vận tốc sóng tràn, chiều dày lớp sóng tràn
 Tính toán kích thước và bố trí ống thoát nước

so sanh giai phap su dung kenh tieu nuoc dinh de
pdf17 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 31/07/2017 | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn So sánh giải pháp sử dụng kênh tiêu nước đỉnh đê và các phương pháp thiết kế truyền thống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Báo cáo nghiên cứu khoa học -1- Khoa kỹ thuật Biển
I Ý tưởng xuất phát của giải pháp………………………………………………………….2
II Mục tiêu của bài toán………………………………………………………………………..3
III Tính cao trình đỉnh đê…………………………………………………………………….3
IV Tính toán các thông số sóng tràn lên mái đê với các giả thiết như trên…..5
IV.1 Chiều cao sóng tràn Z2%……………………………………………………………..5
IV.2 Vận tốc sóng tràn UA2%………………………………………………………………5
IV.3 Chiều dày lớp sóng tràn hA2%………………………………………………………6
V Tính toán kích thước và bố trí hệ thống ống tiêu nước……………………………6
VI Thiết kế kênh theo thể tích tràn lớn nhất của 1 con sóng Vmax…………….8
VI.1 Tính thể tích tràn lớn nhất của 1 con sóng Vmax…………………………..8
VI.2 Thiết kế kích thước kênh thu nước………………………………………………9
VII Thiết kế kênh theo thể tích nhỏ nhất của 1 con sóng Vmin…………………..9
VIII Quan hệ giữa lưu lượng tràn cho phép và thể tích tràn Vmax, Vmin……11
IX Tính toán ổn định cho kênh thu nước……………………………………………..14
X Đề xuất các dạng kết cấu và bố trí……………………………………………………..16
XI Phạm vi ứng dụng………………………………………………………………………..17
XII Kết luận lựa chọn phương án thiết kế……………………………………………..17
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -2- Khoa kỹ thuật Biển
Đề tài: So sánh giải pháp sử dụng kênh tiêu nước đỉnh đê
và các phương pháp thiết kế truyền thống.
I Ý tưởng xuất phát của giải pháp
Hình 1. Giải pháp tiêu nước mặt đê
Sự thay đổi khí hậu toàn cầu đang là vấn đề thực sự nhức nhối trên toàn
cầu. Được dự đoán sẽ là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất ổn của thế giới
trong tương lai gần. Hậu quả có thế nhìn thấy rõ ràng nhất của hiện tượng này là
sự gia tăng mực nước biển. Điều này sẽ làm giảm diện tích đất liền, hàng trăm
thành phố ven biển sẽ biến mất nếu như ta không có những giải pháp khắc phục
kịp thời.
Ngày nay hầu hết các bãi biển đang được bảo vệ bởi những hệ thống đê.
Nếu mực nước biển tăng lên thì các tính toán cho thiết kế của hiện tại sẽ mất tác
dụng. Giải pháp có thể nghĩ ngay đến là nâng cao cao trình đê. Tuy nhiên điều này
đồng nghĩa với việc phải mở rộng diện tích chiếm chỗ của đê và tăng khối lượng
đất đắp thân đê. Trong tình hình quỹ đất ngày càng khan hiếm và đắt đỏ như hiện
nay cần tìm ra những giải pháp thay thế mà vẫn đảm bảo độ an toàn cho các tuyến
đê.
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -3- Khoa kỹ thuật Biển
Xuất phát từ những yêu cầu trên mà giải pháp sử dụng kênh tiêu nước đỉnh
đê làm giảm lưu lượng sóng tràn đã ra đời.
II Mục tiêu của bài toán
Yêu cầu cần giải quyết của bài toán là tính toán kích thước hợp lý cho hệ
thống kênh thu nước và các ống tiêu. Xuất phát từ lưu lượng tràn cho phép qua
đỉnh đê, kênh thu nước và hệ thống ống tiêu phải có kích thước sao cho đảm bảo
được việc bảo vệ mái trong khỏi xói do sóng tràn xuống mái sau.
Trình tự tính toán để giải quyết vấn đề như sau:
 Từ lưu lượng sóng tràn cho phép ta tính được cao trình đê
 Với cao trình đê đã tính, tính các thông số sóng tràn lên mái ngoài
như chiều cao sóng tràn, vận tốc sóng tràn, chiều dày lớp sóng tràn
 Tính toán kích thước và bố trí ống thoát nước
 Thiết kế kích thước kênh thu nước
o Thiết kế kênh theo lưu lượng tràn Vmax
 Tính lưu lượng tràn Vmax
 Tính toán các kích thước hợp lý cho kênh thu nước trên
đỉnh
o Thiết kế kênh theo lưu lượng tràn Vmin
 Tính toán xác suất thể tích tràn 1 con sóng làm tràn dung
tích chứa của kênh thu nước
 Kiểm tra vận tốc nước chảy xuống mái sau có làm xói mái
sau hay không
III Tính cao trình đỉnh đê
Ở đây ta chọn thiết kế cho 1 tuyến đê cấp III. Lưu lượng tràn cho phép là
20l/s. Sử dụng phương pháp tính cáo trình đê theo tiêu chuẩn sóng tràn (CEM-
2002)
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -4- Khoa kỹ thuật Biển
Phương pháp tính cao trính đê theo tiêu chuẩn sóng tràn:
• Xác định lưu lượng tràn cho phép qtc căn cứ vào chất lượng đỉnh và
mái phía trong
• Giả thiết Rc
• Tính tan và các hệ số triết giảm 
• Tính q theo công thức
• So sánh với qtc
Lưu lượng tràn cho phép được xác định theo Tiêu chuẩn sóng tràn của
CEM. Ở đây chọn từ 20l/s – 40l/s. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong bão ta chọn
giá trị lưu lượng tràn là 20l/s.
03
0 00
0,067 1 1exp 4.30
. . .tan
c
b
m b f vm
RqQ
Hg H 
      
 
      
Do công thức tính sóng tràn có nhiều hàm số phụ thuộc lẫn nhau ta cần phải
giả thiết Rc để tiến hành tính thử dần. Sau khi tính toán giá trị Rc giả thiết so sánh
kết quả tính Q với giá trị Q đã chọn từ đầu. Nều chưa đúng lập lại bước tính toán
trên đến khi chọn được giá trị Rc hợp lý.
Sau khi đã có Rc thay vào công thức tính cao trình đỉnh đê theo tiêu chuẩn
sóng tràn như sau.
Zd = MNTK + Rc + a
Với các số liệu đầu vào như sau
 Bề rộng đỉnh đê b = 5m (Công trình cấp III có phối hợp giao thông)
 Hệ số nhám của kết cấu kè được chọn là cấu kiện BTĐS có ngàm
âm dương γf = 0,85
 Không sử dụng cơ mái trong
 Hệ số mái của mái ngoài m = 4
 Hệ số mái của mái trong m = 2.5
 Mực nước thiết kế Htk = 3,5m
 Chu kỳ sóng nước sâu Tp = 8s
 Độ vượt cao an toàn a = 0.4 (Công trình cấp III)
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -5- Khoa kỹ thuật Biển
 Chiều cao sóng trước chân công trình là Hs = 2m
Tính toán cho ta kết qua cao trình đê tính theo tiêu chuẩn sóng tràn
Rc = 2,74m
Zd = 5.95m
Chọn cao trình đê là 6m
IV Tính toán các thông số sóng tràn lên mái đê với các giả thiết như
trên
IV.1 Chiều cao sóng tràn Z2%
0
0
%2 ….75,1  bf
mH
Z

Trong đó
 γf = 0,85
 γβ = 0,978
 γb = 1
 ζ = 1,75
Kết quả cho ta Z2% = 3,2m
IV.2 Vận tốc sóng tràn UA2%
Hs
ZRC
Hsg
U AU
AU
A 

%2*%2 .
.
Trong đó
 C*Au – là hệ số kinh nghiệm (có thể chọn là 1,3 theo Van Gent-2002)
 ZA – chiều cao từ mực nước biển đến điểm cần tính vận tốc A
Tính toán vận tốc cho điểm A là giao điểm của đỉnh đê và mái ngoài
UA2% = 2,76m/s
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -6- Khoa kỹ thuật Biển
IV.3 Chiều dày lớp sóng tràn hA2%


 

Hs
ZRC
Hs
h AU
Ah
A %2*%2 .
Trong đó:
 C*Ah – hệ số kinh nghiệm (có thể chọn là 0,15 theo Van Gent-2002)
Tính toán độ dày lớp sóng tràn tại điểm A là giao điểm của đỉnh đê và mái
ngoài
hA2% = 0,06 m
V Tính toán kích thước và bố trí hệ thống ống tiêu nước
Theo những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng tổn thất dọc
đường ống là không đáng kể khi so sánh với tổn thất tại cửa vào và ra. Do chiều
dài đường ống là ngắn, với chiều cao đê là 6m hệ số mái trong m = 2.5 thì chiều
dài ống ước lượng chỉ khoảng 16m.
Vì lý do đó, yếu tố quyết định đến khả năng tiêu thoát cước của những cống
này là áp lực nước trên đỉnh. Theo đó để tính vận tốc nước trong ống ta sử dụng
công thức:
hgv ..2
Trong đó:
 v – là vận tốc trong ống (m/s)
 g – gia tốc trọng trường (9,81m/s2)
 h – cột nước áp lực phía trên cửa vào cống (m)
Để đảm bảo khả năng tiêu thoát của cống được ổn định thì ta phải duy trì 1
cột nước áp lực không đổi trong suốt thời gian xảy ra bão.
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -7- Khoa kỹ thuật Biển
Hình 2. Sơ đồ rãnh thu nước
Lưu lượng tiêu thoát nước trong cống được tính theo công thức
Q = v.A
Trong đó
 A – diện tích tiết diện cống
Từ đó ta có thể tính được khả năng tiêu thoát nước của của các cống với các
đường kính khác nhau
Hình 3. Quan hệ giữa đường kính và khoảng cách bố trí ống tiêu nước
MỰC NƯỚC TRONG
KÊNH (M) 0.1 0.5 0.6
ĐƯỜNG
KÍNH ỐNG
(M)
ĐỘ SÂU
ĐẶT ỐNG
(M)
X
(M)
V
(M/S)
Q
(M3/S)
X
(M)
V
(M/S)
Q
(M3/S)
X
(M)
V
(M/S)
Q
(M3/S)
0.25 0.35 7 2.97 0.15 10 4.08 0.20 11 4.32 0.21
0.30 0.40 11 3.13 0.22 15 4.20 0.30 16 4.43 0.31
0.40 0.50 22 3.43 0.43 28 4.43 0.56 29 4.65 0.58
0.50 0.60 36 3.71 0.73 46 4.65 0.91 48 4.85 0.95
Trong đó
 v – vận tốc tiêu nước trong cống
 Q – Lưu lượng tiêu thoát
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -8- Khoa kỹ thuật Biển
 x – Khoảng cách giữa các cống để có thể tiêu được lưu lượng sóng
tràn là 20l/s
Lựa chọn khoảng cách thích hợp bố trí ống tiêu. Cần phải bố trí sao cho
không quá ngắn, vì nó sẽ làm tuyến đê bị chia cắt ra quá nhỏ gây ra rời rạc hệ
thống. Theo tính toán ở bảng trên, ta thấy khoảng cách hợp lý để bố trí 2 miệng
cống là 10m với đường kính cống là 30cm.
VI Thiết kế kênh theo thể tích tràn lớn nhất của 1 con sóng Vmax
VI.1 Tính thể tích tràn lớn nhất của 1 con sóng Vmax
Thể tích nước lớn nhất 1 con sóng tràn mang vào là
Vmax = a.[ln(Nov)](4/3)
Trong đó
 a = 0,84.Tm.q/Pov
 Nov – số con sóng tràn qua đỉnh
 Tm – chu kỳ sóng trung bình (tại chân công trình) [s]
 q – lưu lượng tràn trung bình [l/s]
 Pov – xác suất 1 con sóng tràn qua đỉnh









2
%2
)02,0ln(exp
Z
RcPov
Với lưu lượng tràn cho phép q = 20l/s tính theo tiêu chuẩn sóng tràn sẽ cho
Rc = 2,52m
Chu kỳ sóng trung bình Tm =Tp/1,2 = 6,6s
Chiều cao sóng leo Z2% = 3,2m
 Pov = 


 



2
2,3
52,2)02,0ln(exp = 17,6%
a = 0,84 . 6,6. 17,6% = 0,47
Nov = N.Pov = (3h*3600/8s) . 17,6% = 285 (con sóng)
 Vmax = 0,47.[ln(285)]^(4/3) = 4,8m3/m
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -9- Khoa kỹ thuật Biển
VI.2 Thiết kế kích thước kênh thu nước
Do bề rộng đỉnh đê là 6m nên bề rộng kênh chỉ nên chọn lớn nhất là 4m.
Vậy với chiều rộng này thì kênh phải sâu 1,2m mới có thể chứa được toàn bộ thể
tích của 1 con sóng tràn lớn nhất Vmax (1,2m x 4m)
VII Thiết kế kênh theo thể tích nhỏ nhất của 1 con sóng Vmin
Xác suất để 1 con sóng có thể tích nhỏ hơn V được tính theo công thức.
Pv = P(V<V) = 


 



75,0
042,0
exp1 V
Từ quan hệ này ta có thể thiết lập được đồ thị biểu diễn tương quan giữa thể
tích con sóng lớn hơn thể tích V và xác suất xảy ra con sóng này. Sử dụng phân bố
ngắn hạn Rayleigh để biểu diễn mối quan hệ giữa thể tích 1 con sóng và tần suất
xuất hiện của nó ứng với lưu lượng tràn cho phép q = 20l/s
Hình 4. Tần suất để 1 con sóng có thể tích lớn hơn V
V P 1-P
0.01 5.3592298 94.64077
0.1 26.636811 73.363189
0.5 64.502378 35.497622
1 82.480232 17.519768
1.5 90.566431 9.4335693
2 94.65717 5.3428305
2.5 96.86671 3.13329
3 98.113671 1.8863294
3.2 98.450835 1.5491649
3.5 98.840489 1.1595109
4 99.274938 0.7250618
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -10- Khoa kỹ thuật Biển
Hình 5. Phân bố tần suất thể tích 1 con sóng theo Rayleigh
Mái cỏ có thể chống được nước với vận tốc 7,5m/s mà không hệ bị hư
hỏng. Còn nếu vận tốc lớn hơn thì mái có chỉ có chống chịu được trong 1 thời gian
nhất định. Ta có thể tính vận tốc tối đa mái cỏ có thể chịu được trong thời gian bão
bằng công thức sau
 Cỏ thường, mức độ che phủ tốt : umax = 1,934.104/T + 2,33
 Cỏ thường, mức độ che phủ TB : umax = 1,589.104/T + 1,707
 Cỏ thường, mức độ che phủ kém : umax = 1,062.104/T + 1,205
Hình 6. Vận tốc sóng tràn và thời gian cho phép tràn xuống mái sau
LOẠI MÁI/UMAX
ỨNG VỚI T(S) 2700 3600
CHE PHỦ TỐT 9.5 M/S 7.7 M/S
CHE PHỦ TB 7.6 M/S 6.1 M/S
CHE PHỦ KÉM 5.1 M/S 4.2 M/S
Với vận tốc 7,5m/s thời gian cho phép sóng tràn xuống mái sau trong 1 cơn
bão sẽ là T
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -11- Khoa kỹ thuật Biển
Hình 7. Thời gian T(s) cho phép tràn đối với vận tốc u = 7,5m/s
Loại mái/T(s) ứng với umax 7.5 M/S
Che phủ tốt 3741
Che phủ TB 2743
Che phủ kém 1687
Giả sử mái cỏ có độ che phủ kém (tính cho trường hợp bất lợi nhất) với T =
1687s khi đó P = T/(3h x 3600) = 15%. Tra đồ thị phân bố Rayleigh ta có thể tích
kênh lúc này là Vtt = 1,2m3
Vtt – là thể tích tính toán của kênh thu nước do hiệu ứng sóng đỉnh ngắn
Vthực – thể tích trên thực tế của kênh thu nước
Vtt = Vthực x 2
 Thể tích thực của kênh sẽ là V kênh = 1.2/2 = 0,6 m3. Có thể thấy là thể
tích kênh có thể giảm đi 8 lần so với Vmax nữa mà vẫn bảo đảm mái sau không
xói.
VIII Quan hệ giữa lưu lượng tràn cho phép và thể tích tràn Vmax,
Vmin
Ta có thể biểu diễn mối quan hệ giữa q lưu lượng tràn cho phép và Vmax thể
tích lớn nhất của 1 con sóng.
Hình 8. Mối quan hệ giữa thể tích lớn nhất của 1 con sóng Vmax và lưu lượng tràn
cho phép
RC Q (M3/S) Q (L/S) POV A VMAX(M3/M)
1 0.16 155.93 1.47 0.07 0.30
1.5 0.05 53.72 2.36 0.04 0.22
2 0.02 18.51 4.61 0.02 0.14
2.5 0.01 6.38 10.89 0.01 0.08
3 0.00 2.20 31.13 0.00 0.04
3.2 0.00 1.43 50.00 0.00 0.02
3.3 0.00 1.16 64.09 0.00 0.02
3.47 0.00 0.81 99.49 0.00 0.01
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -12- Khoa kỹ thuật Biển
Hình 9. Quan hệ giữa lưu lượng sóng tràn và Vmax của 1 con sóng
Quan hệ giữa lưu lượng sóng tràn q (l/s) thể tích nhỏ nhất của 1 con sóng
mà mái cỏ không bị xói (vận tốc dòng chảy xuống mái sau là 7,5m/s)
Hình 10. Thể tích kênh nhỏ nhất cho từng lưu lượng tràn cho phép
Q (M3/S) Q(L/S) A V(M
3/M)
0.015 15 0.48 0.04
0.03 30 0.96 0.08
0.05 50 1.59 0.14
0.07 70 2.23 0.20
0.09 90 2.87 0.25
0.11 110 3.50 0.31
0.13 130 4.14 0.37
0.15 150 4.78 0.42
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -13- Khoa kỹ thuật Biển
Hình 11. Quan hệ giữa thể tích nhỏ nhất Vmin và lưu lượng tràn cho phép
Kết hợp 2 mối quan hệ này lại ta sẽ có được giới hạn cho phép của thể tích
kênh tính toán ứng với lưu lượng tràn cho phép.
Hình 12. Giới hạn cho phép của thể tích kênh tính toán ứng với lưu lượng sóng tràn
cho phép
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -14- Khoa kỹ thuật Biển
Từ đồ thì này ta sẽ chọn được thể tích kênh phù hợp cho từng lưu lượng
tràn cho phép.
Nếu thiết kế 1 tuyến đê không cho phép tràn xuống mái sau thì nếu sử dụng
giải pháp tiêu nước đỉnh đê này sẽ giúp làm giảm cao trình đỉnh đê khi so sánh với
phương pháp thiết kế theo tiêu chuẩn sóng leo. Chênh lệch cao độ giữa 2 phương
pháp thiết kế sóng leo và sóng tràn là ở hiệu số của Z2% và Rc. Lưu lượng cho
phép tràn càng lớn thì Rc càng nhỏ. Đồng nghĩa với việc có thể giảm được thêm
cao trình đê mà vẫn đảm bảo tuyến đê không cho phép tràn ra mái sau.
IX Tính toán ổn định cho kênh thu nước
Hình 13. Sơ đồ kết cấu bê tông của kênh thu nước
Tải trọng động tác dụng lên kênh thu nước có thể được tính toán theo công
thức sau:
)( v
g
QF wn 

Trong đó:
 Fn – tải trọng động [KN/m]
 γw – trọng lượng riêng của nước biển [KN/m3]
 Q – dòng chảy vào kênh (vận tốc lớp nước x chiều dày lớp nước) [m2/s]
 g – gia tốc trọng trường [m/s2]
 Δv – chênh lệch vận tốc dòng chảy [m/s]
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -15- Khoa kỹ thuật Biển
Hình 14. Sơ đồ phân bố tải trọng lên kết cấu bêtông
Với γw = 10KN/m3,
Q = 2,76.0,06 = 0,16 m2/s
g = 9,81m/s2
Δv = 2,76m/s
Theo công thức trên có thể tính được tải trọng động Fn = 0,16KN/m
Lực ma sát của cấu kiện bêtông
Khối cấu kiện có thể tích Vbt = 1m3/m. Với trọng lượng riêng của bêtông γbt
= 25KN/m3 ta tính được trọng lượng của cấu kiện trên 1m dài là
Gbt = 25KN/m.
Hệ số ma sát là 0,25
 Fmsbt = 0,25.25 = 6,25 KN/m
Lực ma sát khối đất phía sau cấu kiện
Khối đất phía sau có thể tích Vđất = 1,45m3/m. Với trọng lượng riêng của đất
đắp là γđất = 16KN/m3 ta tính được trọng lượng của khối đất trên 1m dài là
Gđất = 23,2KN/m
 Fmsđất = 23,2.0.25 = 5,8 KN/m
 Hợp lực theo phương ngang
Fmsbt + Fmsđất = 12,05KN/m > Fn = 0,16KN/m Kênh thu nước ổn định
dưới tải trọng động của nước.
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -16- Khoa kỹ thuật Biển
X Đề xuất các dạng kết cấu và bố trí
Khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thu nước đỉnh đê là hoàn toàn khả
thi. Để tăng khả năng tiêu thoát nước giảm lưu lượng sóng tràn ta còn có thể sử
dụng kênh tiêu nước kết hợp với nhiều loại kết cấu khác nhau và bố trí vị trí tuyến
kênh cũng sẽ có tác dụng tích cực trong việc tiêu thoát nước đỉnh đê.
Hình 15. Dùng tường chắn sóng phía trước kết hợp với kênh thu nước. Tường chắn
sóng sẽ hắt lại một phần sóng tràn trở về phía biển.
Hình 16. Tường chắn sóng phía trước và 1 tường phía sau sẽ tạo thành kênh thu
nước trên đỉnh đê.
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B
Báo cáo nghiên cứu khoa học -17- Khoa kỹ thuật Biển
Hình 17. Sử dụng 1 tường chắn sóng phía sau mặt đê. Hắt sóng trở lại phía biển và
1 phần sẽ được kênh thu nước tiêu thoát.
XI Phạm vi ứng dụng
Ta có thể ứng dụng giải pháp này trong nhưng tuyến đê thiết kế mới hoàn
toàn. Điều này sẽ giúp giảm được cao trình đê làm giảm chi phí xây dựng công
trình.
Bên cạnh đó giải pháp này còn vô cùng có ích trong việc sửa chữa và nâng
cấp những tuyến đê đã có sẵn. Đặc biệt tại những nơi tuyến đê nằm sát với khu
dân cư. Việc nâng cao cao trình đê sẽ đồng nghĩa với việc mở rộng diện tích đê.
Khi đó, kênh thu nước sẽ phát huy tác dụng giảm lưu lượng sóng tràn mà không
cần phải nâng cao cao trình đê.
XII Kết luận lựa chọn phương án thiết kế
Phương án tiêu nước đỉnh đê có nhiều ưu điểm đó là tiết kiệm được chi phí
cho việc bảo vệ mái phía đồng. Ưu điểm này sẽ càng nổi bật. Tuy nhiên phần nước
tiêu thoát ra phía sau đê cần phải có quy hoạch cụ thể cho khu chứa lũ.
Ngoài ra cần phải mở rộng nghiên cứu cho phương án sử dụng kênh tiêu
nước đỉnh đê để có thể ứng dụng phương án này vào thực tế. Cần tính toàn xem
khi cao trình đê đạt đến giá trị nào thì phương án này phát huy hết ưu điểm so sánh
với phương án bảo vệ mái sau. Tính toán và sử dụng mô hình vật lý để tìm ra hình
dạng kênh hợp lý nhất. Đưa ra các phương án sử dụng kết hợp kênh và các kết cấu
bảo vệ mái khác để có thể mang lại hiệu quả cao nhất.
SV: Trịnh Công Dân Lớp 45B

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Luận văn So sánh giải pháp sử dụng kênh tiêu nước đỉnh đê và các phương pháp thiết kế truyền thống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *