[block id=”bo-sung-1″]

Nội Dung
• Tổng quan về lưu vực sông Mê Công và ĐBSCL
• Mặn hạn lịch sử 2016 và mối liên hệ với phát triển thượng nguồn Mê Công
• Các tác động đến thay đổi diễn biến dòng chảy mùa lũ và không gian ngập
• Tác động đến thay đổi dòng chảy mùa kiệt và xâm nhập mặn
• Thách thức và các giải pháp ứng phó

man_han_lich_su_nam_2016_va_nhung_canh_bao_doi_voi_dong_bang

pdf31 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 07/03/2018 | Lượt xem: 1379 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mặn hạn lịch sử năm 2016 và những cảnh báo đối với đồng bằng sông Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM
HỘI THẢO THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN
VAWR – Hà nội, ngày 11/1/2017
MẶN HẠN LỊCH SỬ NĂM 2016 VÀ NHỮNG CẢNH
BÁO ĐỐI VỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trình bày: Tô Quang Toản và nnk
Đơn vị: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
658 Võ Văn Kiệt, – Quận 5 – Tp HCM
ĐT: 08.39238320 FAX: 08.39235028
Website: WWW.SIWRR.ORG.VN
Nội Dung
1 • Tổng quan về lưu vực sông Mê Công và ĐBSCL
2
3
4
• Mặn hạn lịch sử 2016 và mối liên hệ với phát triển
thượng nguồn Mê Công
• Các tác động đến thay đổi diễn biến dòng chảy mùa lũ và
không gian ngập
• Tác động đến thay đổi dòng chảy mùa kiệt và xâm nhập
mặn
5
• Thách thức và các giải pháp ứng phó
Nội Dung
1 • Tổng quan về lưu vực sông Mê Công và ĐBSCL
2
3
4
• Mặn hạn lịch sử 2016 và mối liên hệ với phát triển
thượng nguồn Mê Công
• Các tác động đến thay đổi diễn biến dòng chảy mùa lũ và
không gian ngập
• Tác động đến thay đổi dòng chảy mùa kiệt và xâm nhập
mặn
5
• Thách thức và các giải pháp ứng phó
C¸c ®Æc tr­ng chÝnh
L­u l­îng b×nh qu©n hµng n¨m: 15.000 m /s
â
18% 11% Ú
Ú
Phnom Penh â
Tổng quan về lưu vực sông Mê Công
B¶N §å L¦U VùC S¤NG M£ C¤NG
DiÖn tÝch l­u vùc: 795.000 km2(21)
ChiÒu dµi dßng chÝnh: 4.800 km (12)
W
3
N
S
E
Diện tích, % diện tích, % dòng chảy đóng góp
GHI CHó
TT Tên quốc gia Diện tích
trong lưu
% so với
tổng
% so với
tổng diện tích
% dòng
chảy
Trung Quèc
Dßng chÝnhs«ngMª C«ng
Ranh giíic¸c qu«c gia trong khu vùc
â Thµnh phè,thñ ®«
Ú VÞ trÝc¸ ctr¹mquantr¾ctrªn dßngchÝnh Mª C«ng
C c¸ nh¸nhchÝnh trªn l­u vùc
Vïng Ch©uthæMª C«ng
Th­îngl­u vùc s«ng Mª C«ngthuéc TrungQuèc vµMyanma
L­uvùc s«ng Mª C«ng h¹ thuéc Lµo,Th¸i Lan,Campuchia vµ VN
vực
(Km2)
diện tích
lưu vực
mỗi quốc gia đóng góp
Th­îngl­u tõ TrungQuèc ®Õn Kratie
Th­îngl­u §BSCLthuéc Campuchiasau Kratie
Myanma
Jinghong Ú
16%
§ång B»ng S«ng Cöu Longvµ PhôcËn
BiÓn Hå Tonle Sap 1 Trung Quốc 165.000 21 – 16
ViÖt Nam 2 Myanma 24.000 3 – 2
2%
Chiang Saen Ú
Ú Luang Prabang
Lµo
35%
Vientiane
Ú
Ú
Ú
â Hµ Néi 3
4
5
6
QuÇn ®¶o Hoµng Sa
Lào
Thái Lan
Campuchia
Việt Nam
202.000
184.000
155.000
65.000
25
22
20
9
97
36
86
20
35
18
18
11
Th¸i Lan 18%
Ú Pakse Tổng diện 795.000 100 Tổng dòng 475 km3
Bangkok
â
PhÇn th­îngl­uthuécCampuchiaë d­íiKratie
Campuchia
Ú
Ú
Ú
Ú
Kratie
BIÓN §¤NG tích: chảy năm:
(Nguồn: MRC)
Ch©u §èc ÚÚ T©n Ch©u
70 0 70 140 210 280 350 Kilometers
BIÓN T¢Y
§ångB»ng S«ngCöu Long,ViÖtNam
QuÇn ®¶o Tr­êng Sa 4
Hiện trạng và tiềm năng lưu vực sông
Mê Công
 Khoảng 70 triệu người, >100 dân
tộc
 Nơi cung cấp lương thực cho hơn
300 triệu người.
 Đa dạng sinh học cao, khoảng 1200
loài cá nước ngọt.
 Sản lượng thủy sản nước ngọt đứng
hàng đầu, với khoảng 2 triệu
tấn/năm,
 Bồi đắp phù sa cho đồng bằng, tải
lượng phù sa 160 triệu tấn/năm
 Có tiềm năng lớn về thủy điện với
tổng công suất khoảng 60.000 MW
5
Đồng bằng sông Cửu Long
 Diện tích: 4 triệu ha, ~12% DTTN
 Dân số: 17,5 triệu, ~ 21.5% DSCN
 50% SLLT, 90% gạo xuất khẩu
 70% Sản lượng cây trái
 >60% thủy sản (đánh bắt 44%, nuôi
trồng 75%) và 80% giá trị xuất khẩu từ
thủy sản
(Nguồn: GSO – Tổng cục Thống kê)
6
Diễn biến nông nghiệp và thủy sản
7
Các vấn đề liên quan đến nước ở vùng BĐSCL
Thêm vào đó: Phát triển thượng lưu, BĐKH-NBD
8
Tháng
Vấn đề
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Xâm nhập mặn
Hạn
Đất phèn và nước
phèn
Xói lở bờ
Bồi lắng
Ô nhiễm môi
trường
Nội Dung
1 • Tổng quan về lưu vực sông Mê Công và ĐBSCL
2
3
4
• Mặn hạn lịch sử 2016 và mối liên hệ với phát triển
thượng nguồn Mê Công
• Các tác động đến thay đổi diễn biến dòng chảy mùa lũ và
không gian ngập
• Tác động đến thay đổi dòng chảy mùa kiệt và xâm nhập
mặn
5
• Thách thức và các giải pháp ứng phó
VCT (4-2-1g/l)
L=130 – 145 – 155km
Cửa Tiểu (L=50-80-90km)
Cửa Đại (L= 52-80-90km)
L=130 – 145 – 155km
Tuyên Nhơn
VCĐ (4-2-1g/l)
L=115 – 130 – 135km
Thạnh Lợi
Bến Lức
Bắc Đông
Rạch Chanh
Tân An
Phạm vi xâm nhập mặn
Năm 2015-2016
Thiên tai hạn hán và
XNM năm 2015-2016
Hàm Luông (4-2-1g/l)
L=73-80-90 km
Cổ Chiên (4-2-1g/l)
L=65-75-80 km
MỹHóa
MỹTho
Giao Hòa
Xuân Hòa
Vàm Giồng
Sông Vàm Cỏ
(L=115-130/88-97km)
Cửa Tiểu
(L=50/35km)
gây thiệt hại lớn cho
ĐBSCL. 10/13 tỉnh
Cổ Chiên (4-2-1g/l)
L=65-75-80 km
Cái Hóp
Sơn Đốc
Cửa Đại
(L=50/37km) thành công bố thiên tai.
Cửa Cái Lớn
(L=68/60km) Cái Lớn (4-2-1g/l)
L=68-70-71 km
Láng Thé
Trà Vinh Cửa Hàm Luông
(L=73/50km) Thủ tướng Chính phu
Gò Quao
Rạch Rum
Mỹ Văn
Cầu Quan
Đại Ngãi
Cửa Cổ Chiên (L=65/35km)
Cửa Cung Hầu L=65/32km) phải kêu gọi cả hệ
BIỂN TÂY
Ngã3 nước trong
NgãNăm thống chính trị phải vào
Ninh Quới
Cửa Định An (L=60/35km)
Cửa Trần Đề (L=60/35km)
cuộc để ứng phó với
hạn mặn nhằm giảm
BIỂN ĐÔNG thiểu thiệt hại
GHI CHÚ
L = A/B km
: Phạm vi sông thường xuyên có độ mặn >4g/l
: Phạm vi sông có độ mặn >4g/l, nhưng có xuất hiện nước
ngọt (độ mặn < 4g/l) khi triều vừa, thấp
: Vùng ảnh hưởng mặn > 4g/l lớn nhất mùa khô 2015-16
: Vùng ảnh hưởng mặn 2-4g/l lớn nhất mùa khô 2015-16.
: Vùng ảnh hưởng mặn 1-2g/l lớn nhất mùa khô 2015-16.
: A là phạm vi XMN lớn nhất với độ mặn 4g/l
B là phạm vi XMN > 4g/l, nhưng có xuất hiện nước ngọt
HIỆN TRẠNG HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN
 Khu vực sông Vàm Cỏ: Độ mặn lớn nhất so với cùng kỳ năm 2015
cao hơn từ 1,9-4,3g/l. Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất với nồng độ
4g/l khoảng 95-105km, so với cùng kỳ năm 2015 sâu hơn từ 7-
15km.
 Khu vực các cửa sông thuộc sông Tiền: Độ mặn lớn nhất so với cùng
kỳ năm 2015 hầu hết cao hơn từ 0,1-6,7g/l. Chiều sâu xâm nhập mặn
lớn nhất với nồng độ 4g/l khoảng 50-70km, so với cùng kỳ năm
2015 sâu hơn 3 – 18km (mặn vào sâu trên sông Hàm Luông và Cổ
Chiên).
 Khu vực các cửa sông thuộc sông Hậu: Độ mặn lớn nhất so với cùng
kỳ năm 2015 cao hơn từ 3,8-6,4g/l. Chiều sâu xâm nhập mặn lớn
nhất với nồng độ 4g/l khoảng 55 – 60km, so với cùng kỳ năm 2015
sâu hơn 15 – 20km.
 Khu vực ven biển Tây, trên sông Cái Lớn: Độ mặn lớn nhất so với
cùng kỳ năm 2015 cao hơn từ 2,9-4,2g/l. Chiều sâu xâm nhập mặn
lớn nhất với nồng độ 4g/l khoảng 60– 65km, so với cùng kỳ năm
2015 sâu hơn 10 – 15km.
11
Thiệt hại hạn hán và XNM 2015-2016
 Tổng diện tích canh tác ở ĐBSCL bị ảnh hưởng: 635.000 ha
(405.000 ha lúa, 8.146 ha hoa màu, 28.457 ha cây trái và
194.163 ha thủy sản)
 Thiệt hại đến năng suất lúa, tính riêng vụ Đông Xuân 2015-
2016, năng suất giảm 3,9 tạ/ha (đạt khoảng 67,3 tạ/ha); sản
lượng ước đạt 10.707.000 tấn, giảm 424.000 tấn so với Đông
Xuân 2014–2015.
 Ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân vùng ven
biển, tổng cộng lúc cao nhất có 390.000 hộ gia đình (Tiền
Giang 92.000 hộ, An Giang 76.000 hộ, Vĩnh Long 71.000 hộ,
Kiên Giang 44.000 hộ, Bến Tre 41.000 hộ,…); nhiều trường
học, trạm xá, khách sạn, cơ sở sản xuất bị thiếu nước ngọt.
 Tổng cộng thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn ở
ĐBSCL lên tới hơn 7.900 tỷ đồng.
12
#
#
þ#
$#
#
#
þ#
%þ$ $ a[%# Luang Prab ng
Ë
þ# þ#%$Xayabury
þ#
þ#
Ë
Ë Ë
%
· #
[ a
[a
·
#
#
#
#$#
# þ#þ
#· â#·#· a [% #
·
·
þ# þ#$ Ban KoumKhong Chiam #· %
ËPakse#·
Ë Ë þ# $ $$
a[
· a
[ # #
#
#
#
þ#
ËË
#þ[
·$# #[
#
#
Ë
· [
·
# #
#
· #
·
·
#· [ ·
#
a
·
Phát triển thủy điện ở thượng lưu
Trung Quèc
Myanma
$
þ
þ
Ë
þ
$
Ë
þ
þ
ViÖt Nam
Hµ NéI
â
W
N
E
Chiang Saen# þ
Pakbeng$
%%
$
[ $
$ $
$Paklay
% Pakc
hom
$
# Luang Prabang
$$ $
$ $
$
þ
þ
$
Lµo
$ $$$þ
$
þþ
þ
$
Ë#
$
$
S
%
Sanakham Vientiane VIENTIANE $
þ BiÓn §«ng
# Nakhon Phanom$
$
Ë Ë $
Ë
Ë # Mukdahan
$ $ Hoµng sa
$
$ Ë
$ $
Th¸i Lan Ë
% $
$
# %
$
%Latsua þ
Ë
$
þ
$
þ
þ
$ $
þ
BANGKOK
â
Campuchia
$
$
$ Kampong Luong#
%Sambor
$
# Kratie
þ
þ
þ
$ $ # þ
$
Prek Dam#
PHNOM PENH â# Phnom Penh
â
Thñ®«c¸ cn­íc
Thñy®iÖndßngchÝnh
%
HiÖntr¹ngvµkÕho¹chPTT§
Ë Hoµnthµnhtr­íc2000
Chau Doc# Tan Chau
Tr­êng sa
Ë Hoµnthµnh2000-2007 PhóQuèc
Hiện trạng ở 2000
þ D
ùkiÕn/khëic«ng2007-2015
%
KHDK2015-2020
$
Ch­arâ
iÓn T©y
#
Tr¹mthñyv¨ndßngchÝnh
D
ßngchÝnhMªC«ng
C
c¸nh¸nhchÝnh
Ph©nvïngh¹l­uvùcMªC«ng
60 0 60 120 180 Kilo m eters
Kế hoạch phát triển thủy điện
13
Nội Dung
1 • Tổng quan về lưu vực sông Mê Công và ĐBSCL
2
3
4
• Mặn hạn lịch sử 2016 và mối liên hệ với phát triển
thượng nguồn Mê Công
• Các tác động đến thay đổi diễn biến dòng chảy mùa lũ và
không gian ngập
• Tác động đến thay đổi dòng chảy mùa kiệt và xâm nhập
mặn
5
• Thách thức và các giải pháp ứng phó
NamLoei
Sangke
StungSen
$
#
#
þ#
$#
#
#
þ# $%[ þ #$ NamS
P a k b e n g$ $Z L u a n g P r a b a n g %[ $
Lµo
$Khan
%[ $ X a y ab u ry þ #
$ $ $$ þ # þ#
þ#
þ þþ ËNam Ka Dinh
Ë Ë Ë þ # þ# %[ $
â $ ZV i e n t i a n e S a n a k h a m %[ $ Z
VIENTIANE
$ #
#
$
[ $ #
#
$ $
$
þ#
$Z $ Z
%[ $
Ë Ë Ë $$$
L at s u a þ # þ
# þ#
þ#
$
C a m puc hi a
Ë Ë
þ# $ $ #
[
#
$$ Z[ #
#þ[ ##
#
#
T ­ ¬ n g l a i q ui h o ¹ c h
Kratie
$tu $ngPurs

S C
L
Ë
$
#
[
[
$
$
$
$
$
$Z
$
#
#
#
#
Diễn biến mực nước mùa lũ gần đây
Trung Q uèc
Z Ji ngh ong
Myanma
$
þ
þ
Ë
þ
þ
$
Ë þ
ViÖ t Nam
HµNéI
â
W
N
E
C h i a n g S a e n
Z
N
a
m
B
e
n
g
a
$
$
$P ak l a y
$
Ë
Ë
Ë Ë
Z M u k d a h a n
Se
Bang
Hien
g
$
$
$
Ë
$
$
$ $
H o µ n gs a giảm
Th¸i Lan
BANGKOK
â
Ë
$
$ B a nK o u
m $ þ $
un $
%
Ë
$
þ
$
$
S
esan
Ë
S t u n g T r e n g % þ
$
Srepok
$
%D o nS a h o n g þ
Ë
þ
þ do
vận
$
C H ó D É N
â T h ñ ® « c ¸ c n ­ í c
Z T r ¹ m t h ñ y v ¨ n d ß n g c h Ý n h
D ß n g c h Ý n h M ª C « n g
Ö n t r ¹ n g v µ k Õ h o ¹ c h P T T §
Ë H o µ n t h µ n h t r ­ í c 2 0 0 0
Ë H o µ n t h µ n h 2 0 0 0 – 2 0 0 7
þ D ù k i Õ n/ k h ë i c « n g 2 0 0 7 – 2 0 1 5
$
T h ñ y ® i Ö n d ß n g c h Ý n h
%
C ¸ c n h ¸ n h c h Ý n h
P h © n v ï n g h ¹ l ­ u v ù c M ª C « n g
$
$
%S a m b or
Z StungChinit
Z
at
S Z
P r e k D a m Z
PHNOMPENH â Z P h n o m P e n h
T©n Ch©u
C h a u D o c Z
PhóQ uèc
BiÓn T© y
þ
þ
þ
þ
$
Tr ­ê n gsa
hành
thủy
điện
0 80 160 240Kil ometers
N gu ånK C 0 8. 1 3/ 11- 1 5
Thay đổi tổng lượng lũ
o Tổng lượng lũ bình quân giảm, kể cả xét đến tăng mưa do BĐKH
16
Thay đổi mực nước lũ
o Số năm lũ nhỏ, < BĐ-II sẽ gia tăng, chiếm đại đa số, từ 49% lên 90%
o Số năm lũ lớn giảm từ 8% còn 1%
o Ngập gia tăng chủ yếu do triều cường và NBD 17
Nội Dung
1 • Tổng quan về lưu vực sông Mê Công và ĐBSCL
2
3
4
• Mặn hạn lịch sử 2016 và mối liên hệ với phát triển
thượng nguồn Mê Công
• Các tác động đến thay đổi diễn biến dòng chảy mùa lũ và
không gian ngập
• Tác động đến thay đổi dòng chảy mùa kiệt và xâm nhập
mặn
5
• Thách thức và các giải pháp ứng phó
NamLoei
Sangke
StungSen
Ji ngh ong
â
þ# Ë þ#
C h i a n g S a e n
þ# þ# $%[ þ #$ NamS
P a k b e n g$ $Z L u a n g P r a b a n g %[ $
Lµo
$Khan
%[ $ X a y ab u ry þ #
$ $ $$ þ # þ#
þ# þ# $þ # þ# ËNam Ka Dinh
Ë Ë Ë þ # þ# %[ $
â V i e n t i a n e þ S a n a k h a m %[ $ Z
VIENTIANE
Ë
Ë
$
$#
$
#
#
#
$
[ $ #
þ#
$ $
$
þ#
$Z $ Z
%[ $
Ë Ë Ë $$$
L at s u a þ # þ
# þ#
þ#
$
C a m puc hi a
Ë Ë
þ# $ $ #
[
#
$$ Z[ #
#þ[ ##
#
#
T ­ ¬ n g l a i q ui h o ¹ c h
Kratie
$tu $ngPurs

S C
L
Ë
$
#
[
[
$
$
$
$
$
$Z
$
#
#
#
#
Diễn biến mực nước mùa kiệt gần đây
Trung Q uèc
Z
Myanma þ
$
a
Z $
Be ng
Na m
$$
$P ak l a y
$
Ë
Th¸i Lan
BANGKOK
â
Ë
$
$ B a nK o u
m $ þ $
un $
%
Ë
$
þ
$
$
S
esan
Ë
S t u n g T r e n g % þ
$
Srepok
$
%D o nS a h o n g þ
Ë
þ
þ tự
nhiên
C H ó D É N
â T h ñ ® « c ¸ c n ­ í c
Z T r ¹ m t h ñ y v ¨ n d ß n g c h Ý n h
D ß n g c h Ý n h M ª C « n g
Ö n t r ¹ n g v µ k Õ h o ¹ c h P T T §
Ë H o µ n t h µ n h t r ­ í c 2 0 0 0
Ë H o µ n t h µ n h 2 0 0 0 – 2 0 0 7
þ D ù k i Õ n/ k h ë i c « n g 2 0 0 7 – 2 0 1 5
$
T h ñ y ® i Ö n d ß n g c h Ý n h
%
C ¸ c n h ¸ n h c h Ý n h
P h © n v ï n g h ¹ l ­ u v ù c M ª C « n g
$
$
%S a m b or
Z StungChinit
Z
at
S Z
P r e k D a m Z
PHNOMPENH â Z P h n o m P e n h
T©n Ch©u
C h a u D o c Z
PhóQ uèc
BiÓn T© y
$
þ
þ
þ
þ
$
Tr ­ê n gsa
do vận
hành
thủy
0 80 160 240Kil ometers
N gu ånK C 0 8. 1 3/ 11- 1 5 điện
Diễn biến mực nước và lưu lượng 2016
Ảnh hưởng do vận hành
tích nước sớm/ tích nước muộn
Dòng chảy tự nhiên
Tích nước muộn
Dòng chảy có điều tiết
Tích nước sớm
 Tích nước sớm làm lưu lượng giảm đầu mùa mưa, mặn/hạn kéo dài
Tích nước muộn làm lưu lượng giảm đầu mùa khô, mặn/hạn sớm
21
Tác động do tích nước sớm
o Số năm hạn/mặn rút muộn tăng gấp 2 so với hiện nay,
o Số năm thuận lợi về nước giảm đáng kể, từ 44% còn 25%
o Số năm trung bình nước giảm 44%-25,3%
22
Tác động do tích nước muộn
o Số năm hạn/mặn xuất hiện sớm tăng gấp 2,5 so với hiện nay,
o Số năm thuận lợi về nước giảm đáng kể, từ 16,5% còn 1,1%
o Số năm trung bình nước đầu năm giảm 58%-16,5%
23
Tác động đến xâm nhập mặn
 XNM ở vận hành bất thường, bất lợi là rất nguy hại đến ĐBSCL
24
Nội Dung
1 • Tổng quan về lưu vực sông Mê Công và ĐBSCL
2
3
4
• Mặn hạn lịch sử 2016 và mối liên hệ với phát triển
thượng nguồn Mê Công
• Các tác động đến thay đổi diễn biến dòng chảy mùa lũ và
không gian ngập
• Tác động đến thay đổi dòng chảy mùa kiệt và xâm nhập
mặn
5
• Thách thức và các giải pháp ứng phó
Thách thức và giải pháp ứng phó
 Thay đổi dòng chảy trái qui luật tự nhiên, cả
mùa lũ và mùa kiệt
 Xu thế lũ nhỏ, gia tăng ô nhiễm môi trường –
môi trường nước
 Diễn biến hạn/ xâm nhập mặn ngày càng khốc
liệt hơn
 Thêm vào đó là các vấn đề đất lún 1-4cm/năm?
>>NBD, biến đổi khí hậu – nước biển dâng
26
Tác động đến SXNN và an ninh
lương thực
 Sản xuất nông nghiệp
 Ảnh hưởng đến 2 vụ lúa chính (mặn hạn sớm,
nước về muộn)
 Gia tăng chi phí đầu vào, tăng rủi ro
 Tác động đến an ninh lương thực, xuất khẩu
 Nuôi trồng thủy sản
 Suy giảm môi trường (xu thế lũ nhỏ)
 Gia tăng rủi ro, dịch bệnh
27
Các giải pháp ứng phó
 Rà soát các qui hoạch (lũ, thủy lợi, sử dụng đất) xây
dựng các công trình phải tính đến thứ tự ưu tiên các tác
động gia tăng từ biển.
 Tăng cường chủ động nước (GP vận hành cống, trạm
bơm, liên kết hệ thống, giải pháp thủy lợi nạo vét)
 Tăng cường dự báo, cảnh báo: thiết lập hệ thống quan
trắc, dự báo chuyên ngành phục vụ vận hành các công
trình thủy lợi.
 Giải pháp các cống lớn vùng cửa sông, Hàm Luông,
Cổ Chiên..
28
Các giải pháp ứng phó (PCT)
 Chuyển đổi/chuyển dịch mùa vụ, cây trồng
 Nâng cao nhận thức của cộng đồng
 Nâng cao năng lực thích ứng (các cơ quan
quản lý và người dân)
 Xây dựng thể chế, chính sách xã hội liên quan
 Các giải pháp xã hội liên quan: sinh kế, dạy
nghề, cấp nước,
29

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Mặn hạn lịch sử năm 2016 và những cảnh báo đối với đồng bằng sông Cửu Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *