[block id=”bo-sung-1″]

Trong bài viết tác giả đềcập tới sựphát triển của khái niệm hàng giảtrong pháp luật
Việt Nam, phân tích vềkhái niệm hàng giảtheo pháp luật hiện hành, chỉra sựkhác biệt và mối
tương quan giữa một sốkhái niệm hàng giảnhư: Hàng giảvềnội dung và hàng giảvềhình thức;
Hàng giảthông thường và hàng giảgây hại cho sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng. Tác giả
cũng chú trọng đến việc phân tích mối tương quan giữa hàng giảvà hàng xâm phạm quyền sởhữu
trí tuệ. Trên cơsở đó, tác giảchỉra những bất cập trong pháp luật hiện hành vềxác định căn cứáp
dụng pháp luật nhằm xửlý các hành vi làm hàng giảkhác nhau và chỉra sựcần thiết phải hoàn
thiện khái niệm hàng giảtrong pháp luật Việt Nam.

mot_vai_suy_nghi_ve_khai_niem_hang_gia_trong_boi_canh_cuoc

pdf10 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 19/09/2015 | Lượt xem: 1973 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 30, Số 1 (2014) 44-53
44
TRAO ĐỔI
Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc
chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền
sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
Nguyễn Thị Quế Anh*
Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội,
144 Xuân Thủy, Hà Nội,Việt Nam
Nhận ngày 01 tháng 10 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 15 tháng 12 năm 2013; Chấp nhận đăng ngày 17 tháng 3 năm 2014
Tóm tắt: Trong bài viết tác giả đề cập tới sự phát triển của khái niệm hàng giả trong pháp luật
Việt Nam, phân tích về khái niệm hàng giả theo pháp luật hiện hành, chỉ ra sự khác biệt và mối
tương quan giữa một số khái niệm hàng giả như: Hàng giả về nội dung và hàng giả về hình thức;
Hàng giả thông thường và hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng. Tác giả
cũng chú trọng đến việc phân tích mối tương quan giữa hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu
trí tuệ. Trên cơ sở đó, tác giả chỉ ra những bất cập trong pháp luật hiện hành về xác định căn cứ áp
dụng pháp luật nhằm xử lý các hành vi làm hàng giả khác nhau và chỉ ra sự cần thiết phải hoàn
thiện khái niệm hàng giả trong pháp luật Việt Nam.
Từ khóa: Định nghĩa hàng giả, hàng giả về nội dung và hình thức, hàng hóa xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ.
Giới thiệu*
Trong những năm gần đây, Việt Nam
đã không ngừng có những cố gắng nhằm
đẩy mạnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, theo
những số liệu được công bố chính thức,
hiện tượng sản xuất, buôn bán hàng giả
không những không giảm mà còn có xu
hướng tiến triển trầm trọng hơn. Điều này
_______
*
ĐT: 84-4-7547049
E-mail: queanhthu@yahoo.com
không chỉ được thể hiện ở số lượng các vụ
việc bị phát hiện, xử lý, mà còn ở sự đa
dạng của hàng hoá bị làm giả, thủ đoạn,
phương thức và quy mô của các hoạt động
sản xuất, kinh doanh hàng giả [1].
Trước nhu cầu tăng cường hiệu quả
cuộc đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ, việc làm rõ bản thân
khái niệm hàng giả nhằm tạo dựng cơ sở
pháp lý đầy đủ cho việc áp dụng các biện
pháp chế tài xử lý phù hợp là một yêu cầu
hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
N.T.Q.Anh / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 30, Số 1 (2014) 44-53 45
1. Sự phát triển của khái niệm hàng giả
trong pháp luật Việt Nam
Dưới góc độ pháp lý, khái niệm hàng
giả lần đầu tiên được sử dụng kể từ khi đất
nước được thống nhất là trong Pháp lệnh
Trừng trị tội đầu lậu cơ, buôn, làm hàng giả,
kinh doanh trái phép năm 19821. Điều 5 của
Pháp lệnh này quy định về Tội làm hàng giả
hoặc buôn bán hàng giả, với hình phạt có thể
lên đến tù chung thân. Tuy nhiên, đến thời
điểm ban hành văn bản này, khái niệm hàng
giả vẫn chưa được làm rõ.
Bộ luật Hình sự đầu tiên của nước Việt
Nam thống nhất được ban hành vào năm
1985 quy định Tội làm hàng giả, Tội buôn
bán hàng giả tại Điều 176, thuộc nhóm Tội
kinh tế. Mặc dù có quy định chi tiết hơn, có
chế tài nghiêm khắc hơn Điều 5 của Pháp
lệnh năm 1982, Điều 176 của Bộ luật hình sự
năm 1985 không đưa ra định nghĩa về hàng
giả.
Văn bản pháp luật đầu tiên đưa ra định nghĩa
về hàng giả là Nghị định 140/HĐBT ngày
25/4/1991 của Hội đồng bộ trưởng quy định
về việc kiểm tra, xử lý hoạt động sản xuất
buôn bán hàng giả. Điều 3 của Nghị định
quy định:
“Hàng giả theo Nghị định này, là những
sản phẩm, hàng hoá được sản xuất ra trái
pháp luật có hình dáng giống như những sản
phẩm, hàng hoá được Nhà nước cho phép
sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ trên thị
trường; hoặc những sản phẩm, hàng hoá
không có giá trị sử dụng đúng với nguồn
gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng
của nó”.
_______
1
Pháp lệnh số 07/LCT/HDNN7 ngày 10/7/1982 Trừng
trị tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái
phép năm 1982.
Điều 4 của Nghị định 140/HĐBT nêu cụ
thể 6 trường hợp được coi là hàng giả, bao
gồm: 1) Sản phẩm có nhãn giả mạo; 2) Sản
phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu hàng hóa
giả mạo nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng
ký, bảo hộ; 3) Sản phẩm, hàng hóa mang
nhãn không đúng với nhãn sản phẩm đã đăng
ký với cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất
lượng; 4) Sản phẩm hàng hóa ghi dấu phù
hợp tiêu chuẩn Việt Nam khi chưa được cấp
giấy chứng nhận và dấu phù hợp tiêu chuẩn
Việt Nam; 5) Sản phẩm, hàng hóa đã đăng
ký hoặc chưa đăng ký chất lượng với cơ
quan Tiêu chuẩn đo lượng chất lượng mà có
mức chất lượng thấp hơn mức tối thiểu cho
phép; 6) Sản phẩm, hàng hóa có giá trị sử
dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất, tự
nhiên, tên gọi và công dụng của nó.
Kể từ sau Nghị định 140/HĐBT năm
1991, khái niệm hàng giả tiếp tục được đề cập
đến trong nhiều văn bản pháp luật của Việt
Nam, từ các văn bản về xử lý vi phạm hành
chính, hình sự2 đến các văn bản về kinh doanh
thương mại3, bảo hộ sở hữu trí tuệ4, hải quan5,
bao gồm cả các văn bản chỉ đạo, điều hành của
Chính phủ6. Tùy trong từng bối cảnh, phù hợp
với nhu cầu đầu tranh chống hàng giả trong
từng lĩnh vực mà khái niệm hàng giả có thể
được hiểu theo nghĩa khác nhau. Hơn nữa, qua
_______
2
Xem Điểm đ, khoản 8 điều 3 Nghị định 06/2008/NĐ-
CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực thương mại.
3
Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban
thường vụ Quốc hội ngày 27 tháng 4 năm 1999 về bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng, Điều 7.
4
Thông tư liên tịch giữa Bộ tài chính và Bộ khoa học
công nghệ 129 /2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 29 tháng
12 năm 2004 Hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm
soát tại biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hoá
xuất, nhập khẩu.
5
Khoản 1 điều 3 Thông tư số 44/2011/TT- BTC ngày
1/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác chống hàng
giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.
6
Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2008
của Thủ tướng Chính phủ Về một số biện pháp cấp bách,
chống hàng giả, hàng kém chất lượng.
N.T.Q. Anh / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 30, Số 1 (2014) 44-53
46
các giai đoạn, khái niệm hàng giả trong pháp
luật Việt Nam cũng đã có sự phát triển, hoàn
thiện đáng kể [2].
Sau một thời gian dài chuẩn bị, đầu năm
2013, Chính phủ ban hành Nghị định 08 về
Quy định xử phạt hành chính đối với hành vi
sản xuất, buôn bán hàng giả7. Tại Điều 4, Nghị
định này nêu ra 4 trường hợp được coi là hàng
giả, bao gồm: Hàng hóa giả về nội dung; Hàng
hóa giả về hình thức; Hàng hóa giả mạo về sở
hữu trí tuệ; Trường hợp các sản phẩm tem,
nhãn, bao bì giả.
Tuy nhiên, ngay gần đây, Chính phủ ban
hành Nghị 185, định Quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động thương mại,
sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo
vệ người tiêu dùng8. Nghị định này thay thế
một loạt các văn bản mới ban hành trước đó về
xử phạt hành chính, trong đó bao gồm cả Nghị
định 08 về xử phạt hành chính đối với hành vi
sản xuất, buôn bán hàng giả. Khái niệm hàng
giả được quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị
định 185, theo hình thức liệt kê, từ điểm a) đến
điểm h). Mặc dù có mức độ chi tiết cao hơn
các văn bản trước đây về khái niệm hàng giả,
về cơ bản, quy định của Nghị định 185 mới
đây không có sự khác biệt so với quy định tại
Nghị định 08. Theo cả hai văn bản này, khái
niệm hàng giả bao gồm bốn trường hợp:
1) Trường hợp giả về nội dung: Hàng hóa
không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có
giá trị sử dụng, công dụng không đúng với
nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng
hoá; Có giá trị sử dụng, công dụng không đúng
với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc
đăng ký; Hàng hóa có hàm lượng, định lượng
chất chính, tổng các chất dinh dưỡng hoặc đặc
tính kỹ thuật cơ bản khác chỉ đạt mức từ 70%
trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng, quy
chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng
_______
7
Nghị định 08/2013/NĐ-CP ngày 10/1/2013 của Chính
phủ Quy định xử phạt hành chính đối với hành vi sản
xuất, buôn bán hàng giả.
8
Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
cấm và bảo vệ người tiêu dùng.
hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hoá; Thuốc
phòng bệnh, chữa bệnh cho người, vật nuôi
không có dược chất, có dược chất nhưng
không đúng với hàm lượng đã đăng ký, không
đủ loại dược chất đã đăng ký, có dược chất
khác với dược chất ghi trên nhãn, bao bì hàng
hoá; Thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt
chất, có hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70%
trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng, quy
chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng,
không đủ loại hoạt chất đã đăng ký, có hoạt
chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì
hàng hóa.
2) Trường hợp giả về hình thức (giả mạo
nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa), bao gồm:
Hàng hóa có nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá
giả mạo tên thương nhân, địa chỉ của thương
nhân khác; Giả mạo tên thương mại, tên
thương phẩm hàng hoá, mã số đăng ký lưu
hành, mã vạch hoặc bao bì hàng hoá của
thương nhân khác; Hàng hóa có nhãn hàng
hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về
nguồn gốc hàng hoá, nơi sản xuất, đóng gói,
lắp ráp hàng hóa.
3) Trường hợp giả mạo về sở hữu trí tuệ,
được quy định tại Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ
2005.
4) Trường hợp các sản phẩm là tem, nhãn,
bao bì giả cũng được coi là hàng giả.
2. Hàng giả về nội dung và hàng giả về hình
thức
Nhìn chung, xuyên suốt trong sự phát triển
của khái niệm hàng giả trong pháp luật Việt
Nam luôn có sự phân biệt giữa hàng giả về nội
dung và hàng giả về hình thức. Dưới nhiều góc
độ, sự phân biệt này có ý nghĩa quan trọng.
Xét dưới góc độ kinh tế – xã hội, những
hàng giả về nội dung gây thiệt hại trực tiếp đến
người tiêu dùng. Khi mua phải hàng giả về nội
dung, tức là hàng hóa không có giá trị sử dụng,
công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng
N.T.Q.Anh / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 30, Số 1 (2014) 44-53 47
không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên,
tên gọi của hàng hoá…, người tiêu dùng bị thiệt
hại về kinh tế, thậm chí thiệt hại về sức khỏe
tính mạng. Trong khi đó, đối với những loại
hàng giả về hình thức, tức là hàng hóa giả mạo
về bao bì, nhãn hàng hóa, sự thiệt hại lại chủ
yếu và trước hết thuộc về những thương nhân
có hàng hóa thật bị làm nhái, làm giả. Trong
trường hợp này, người tiêu dùng cũng có thể là
nạn nhân nếu chất lượng của hàng hóa cũng bị
giả mạo. Trái lại, trong nhiều trường hợp,
người tiêu dùng có thể “đồng lõa” với người
buôn bán hàng giả khi họ chấp nhận chất
lượng hàng hóa có thể thấp nhưng với giá rẻ và
gắn nhãn, bao bì của thương nhân có uy tín.
Xét dưới góc độ pháp lý, sự phân biệt hai
loại hàng giả nêu trên cho thấy trong cuộc
chiến pháp lý chống hàng giả về nội dung, vai
trò của người tiêu dùng phải được đặt lên hàng
đầu. Trong trường hợp đối với hàng giả về
hình thức, quá trình nâng cao nhận thức của
người tiêu dùng là quan trọng, nhưng trọng
tâm các biện pháp pháp lý cần đặt vào tay
những nhà sản xuất, thương nhân có hàng hóa
bị làm giả về bao bì, nhãn mác.
Cũng dưới góc độ pháp lý, trong một số
trường hợp việc phân biệt hành vi sản xuất,
buôn bán hàng giả về nội dung với một số
hành vi vi phạm pháp luật khác là khó khăn.
Chẳng hạn, việc phân biệt giữa hành vi sản
xuất buôn bán hàng giả về nội dung với hành
vi lừa đảo chiếm doạt tài sản trong Bộ luật
hình sự. Hiện nay, hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản được quy định tại Điều 139 Bộ luật
hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm
2009, với mức hình phạt cao nhất có thể là từ
mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung
thân. Trong khi đó, tội sản xuất, buôn bán hàng
giả được quy định tại Điều 156 Bộ luật hình
sự, với khung hình phạt cao nhất là phạt tù đến
mười lăm năm. Trường hợp phạm tội sản xuất,
buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm,
thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh theo Điều
157 thì có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử
hình. Trường hợp phạm tội sản xuất, buôn bán
hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân
bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống
cây trồng, vật nuôi theo Điều 158 thì có thể bị
phạt tù đến mười lăm năm.
Dưới góc độ thực tiễn của công tác đấu
tranh chống hàng giả, các số liệu thống kê cả
về hành chính và về hình sự cho thấy, chủ yếu
các vụ việc bị xử lý đều tập trung vào loại
hàng giả về nội dung hoặc giả cả về nội dung
và hình thức. Số lượng các vụ việc hàng giả
chỉ về hình thức bị xử lý rất ít9
Liên quan vai trò của người tiêu dùng
trong đấu tranh chống hàng giả, có sự phân
biệt giữa khái niệm hàng giả (về nội dung) với
khái niệm “hàng hóa khuyết tật” được sử dụng
trong lĩnh vực pháp luật về bảo vệ người tiêu
dùng. Trước đây, Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng năm 1999 có đề cập đến khái
niệm hàng giả. Theo đó, một trong những hàng
vi bị nghiêm cấm là hành vi sản xuất, kinh
doanh hàng giả10. Hiện nay, Luật bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng không đề cập đến vấn đề
hàng giả. Trong Luật mới này, khái niệm trung
tâm được sử dụng là «hàng hoá khuyết tật»,
tức là hàng hoá không đảm bảo an toàn cho
người tiêu dùng, có khă năng gây thiệt hại cho
tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người tiêu
dùng. Trong Nghị định 185/2013/NĐ-CP mới
đây về Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn
bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu
_______
9
Xem số liệu thống kê các mặt hàng bị thu giữ, xử lý từ
năm 2001-2010 của Ban chỉ đạo 127 của các Tỉnh, Thành
phố trong Báo cáo của Ban chỉ đạo 127/TW năm 2011.
10
Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban
thường vụ Quốc hội ngày 27 tháng 4 năm 1999 về bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng, điều 7.
N.T.Q. Anh / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 30, Số 1 (2014) 44-53
48
dùng, bản thân hành vi sản xuất, buôn bán
hàng hóa khuyết tật không bị coi là hành vi bị
xử phạt hành chính. Điều 76 của Nghị định
này chỉ xử phạt hành vi vi phạm trách nhiệm
thu hồi hàng hóa khuyết tật11.
3. Hàng giả và hàng xâm hại quyền sở hữu
trí tuệ
Một trong những vấn đề quan trọng khi đề
cập đến khái niệm hàng giả trong pháp luật
Việt Nam là sự phân biệt giữa hàng giả và
hàng xâm hại quyền sở hữu trí tuệ. Như trên đã
thấy, khái niệm hàng giả trong pháp luật Việt
Nam là rất rộng, bao gồm bốn trường hợp khác
nhau. Cách hiểu về hàng giả của Việt Nam có
sự khác biệt với cách hiểu về hàng giả ở nước
ngoài. Ở nhiều quốc gia, khái niệm hàng giả
luôn được hiểu gắn liền với một sự vi phạm về
sở hữu trí tuệ. Chẳng hạn, tại Pháp, thuật ngữ
được sử dụng là contrefaçon, theo đó: “Xét
dưới góc độ pháp lý, hoạt động hàng giả được
định nghĩa là hoạt động làm giả, bắt chước
hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần nhãn
hiệu, kiểu dáng, mẫu hữu ích sáng chế, phần
mềm, quyền tác giả hoặc quyền đối với giống
cây trồng mà không có sự đồng ý của chủ sở
hữu”12.
Theo cách hiểu của Pháp, hoạt động hàng
giả luôn gắn với một sự vi phạm quyền sở hữu
trí tuệ, bao gồm cả quyền sở hữu công nghiệp,
quyền tác giả hay quyền đối với giống cây
trồng. Tương tự như vậy, theo khoản 4 điều
_______
11
Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
cấm và bảo vệ người tiêu dùng.
12
Định nghĩa của Uỷ ban Quốc gia chống hàng giả của
Pháp (CNAC). Xem thêm định nghĩa trong các điều
L515-1, l52-, L615-1, L716-9 Bộ luật sở hữu trí tuệ của
Cộng hòa Pháp.
1252 BLDS Liên bang Nga: “Trong trường
hợp việc sản xuất, phổ biến hoặc những hình
thức sử dụng khác cũng như việc nhập khẩu,
vận chuyển hay tàng trữ các vật phẩm có chứa
đựng các kết quả của hoạt động trí tuệ hoặc
các dấu hiệu phân biệt dẫn tới vi phạm độc
quyền đối với các đối tượng này thì các vật
phẩm trên được coi là giả mạo. Tại Liên bang
Nga, theo quyết định của Tòa án, những vật
phẩm này sẽ bị đưa khỏi lưu thông và buộc
tiêu hủy”13.
Trong khi đó, khái niệm hàng giả của Việt
Nam bao gồm có 4 trường hợp, trong đó chỉ có
trường hợp thứ ba là trường hợp “hàng hóa giả
mạo về sở hữu trí tuệ”.
Tuy nhiên, bản thân khái niệm hàng hóa giả
mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213
của Luật sở hữu trí tuệ cũng có những khác biệt
với khái niệm của Pháp và Nga. Trong khái niệm
được nêu ở Điểu 213 Luật sở hữu trí tuệ của Việt
Nam, hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ chỉ bao
gồm hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa
lý và hàng hóa sao chép lậu quyền tác giả. Các
hàng hóa có chứa đựng yếu tố xâm hại đến sáng
chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp, kiểu dáng công
nghiệp và giống cây trồng không thuộc phạm vi
khái niệm hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ.
Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ đưa ra khái
niệm về hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ
như sau:
1. Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo
quy định của Luật này bao gồm hàng hoá giả
mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý (sau
đây gọi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu) quy
định tại khoản 2 Điều này và hàng hoá sao
chép lậu quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng
hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu,
_______
13
Xem khoản 4 Điều 1252 BLDS Liên Bang Nga.
N.T.Q.Anh / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 30, Số 1 (2014) 44-53 49
dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn
hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng
cho chính mặt hàng đó mà không được phép
của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức
quản lý chỉ dẫn địa lý.
3. Hàng hoá sao chép lậu là bản sao được
sản xuất mà không được phép của chủ thể
quyền tác giả hoặc quyền liên quan.”
Khái niệm hàng hóa giả mạo về sở hữu trí
tuệ trong Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ Việt
Nam tương đồng với khái niệm “hàng hóa giả
mạo nhãn hiệu, hàng hóa chứa đựng yếu tố
xâm hại quyền tác giả” được quy định trong
Hiệp định về các khía cạnh của quyền sở hữu
trí tuệ có liên quan đến thương mại (Hiệp
định TRIPS) của Tổ chức thương mại thế giới
(WTO)14 Khái niệm hàng hóa giả mạo về sở
hữu trí tuệ trong Luật sở hữu trí tuệ của Việt
Nam cũng tương đồng với khái niệm “Hàng
hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa sao chép
chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền tác giả”
được quy định trong Điều 5 của Hiệp định
chống thương mại hàng giả (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)
15mới được ký gần đây giữa nhiều nước công
nghiệp phát triển, nhưng hiện chưa có hiệu
lực [3].
Việc phân biệt giữa khái niệm hàng giả nói
chung với khái niệm hàng hóa giả mạo về sở
hữu trí tuệ nói riêng, cũng như với khái niệm
hàng hóa có chứa đựng yếu tố xâm hại quyền
sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng.
Một mặt, như trên đã nêu, để đấu tranh
chống lại những hàng giả về chất lượng, cần
huy động trước hết vai trò của chính người tiêu
_______
14
Xem điều 51 và Chú thích 14 Hiệp định TRIPS.
15
Xem nội dung và các thông tin về Hiệp định này tại
trang Web:
opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-
counterfeiting/
dùng, những người bị thiệt hại đầu tiên và trực
tiếp nhất. Đối với những hàng hóa xâm hại
quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có hàng hóa giả
mạo quyền sở hữu trí tuệ, vai trò pháp lý của
các chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ bị xâm hại
lại cần được đặt lên hàng đầu.
Trên phương diện pháp luật thực định, cả
trong pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
và pháp luật xử lý hình sự, các hành vi sản
xuất, buôn bán hàng giả được xử lý khác biệt
với các hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ,
trong đó có hành vi sản xuất, buôn bán hàng
hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ. Trong Bộ
luật hình sự, tách biệt với các hành vi sản
xuất, buôn bán hàng giả được quy định tại các
điều 156, 157, 158, các hành vi tội phạm liên
quan đến quyền sở hữu trí tuệ được quy định
lần lượt tại điều 170 (Tội vi phạm quy định về
cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công
nghiệp), điều 170a (Tội xâm phạm quyền tác
giả, quyền liên quan

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *