Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần May Hai mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). – Những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết […]

Read More

Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Bán hàng là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh, là quá trình thực hiện giá trị của hàng hoá. Nói khác đi, bán hàng lá quá trình doanh nghi ệp chuyển giao hàng hoá của mình cho khách hàng và khách hàng trả tiền hay chấp nhận trả tiền cho doanh […]

Read More

Khóa luận Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Bắc Hải mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong nền kinh tế thị trường rủi ro trong kinh doanh là không thể tránh khỏi, mà đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp. Trên thế giới người ta thống kê được rất […]

Read More

Khóa luận Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ở Việt Nam hiện nay, vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên để huy động được khối lượng vốn lớn từ nền kinh tế trong nước là một thách thức lớn đối với nền kinh tế […]

Read More

Khóa luận Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Ninh – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). – Khái quát đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng,chất lƣợng tín dụng của NHTM. […]

Read More

Khóa luận Hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Làm rõ cơ sở lý thuyết về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng bao gồm bản chất, chức năng, vai trò, phân loại, quy trình thực hiện và những rủi ro gặp phải khi thực hiện bảo lãnh. – Nghiên cứu, phân tích một cách tổng quan về thực trạng hoạt động bảo […]

Read More

Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp – Xây dựng cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của ngân hàng thương mại – Thu thập số liệu và phân tích đánh giá thực trạng hiệu […]

Read More

Khóa luận Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong thời đại hiện nay với cơ chế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề quan trọng, đó là khoản thù lao của người lao động. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng […]

Read More

Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần thương binh Trường Sơn mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự can thiệp của nhà nước là con đường phát triển đúng đắn. Từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nước ta đã có nhiều thay đổi tích cực. Theo […]

Read More