[block id=”bo-sung-1″]

Mục tiêu
Xem xét lại nhưng phát triển mơi và gần đây, liên quan đến:
 Ngành công nghiệp thuốc lá
 Các thủ đoạn của ngành công nghiệp thuốc lá
 Các phương pháp tiếp cận để dung hòa các thủ đoạn của ngành công nghiệp thuốc la

nganh_cong_nghiep_thuoc_la_nhung_phat_trien_gan_day

pdf18 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 11580 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngành công nghiệp Thuốc lá: Nhưng phát triển gần đây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Nga ̀nh công nghiê ̣p Thuốc lá: Những pha ́t triển Gâ ̀n đây
Joanna Cohen, PhD
Viện Kiểm soa ́t Thuốc la ́ Toa ̀n cầu
Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Mục tiêu
Xem xét la ̣i những pha ́t triển mới va ̀ gần đây, liên quan đến:
 Nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́
 Ca ́c thủ đoa ̣n của nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́
 Ca ́c phương pha ́p tiếp câ ̣n để dung ho ̀a ca ́c thủ đoa ̣n của
nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́
2
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Những thông điệp Chính: Các Thủ đoạn của Nga ̀nh công
nghiệp Thuốc la ́
Nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́ sử dụng nhiều thủ đoa ̣n trực tiếp va ̀
gián tiếp, bao gô ̀m:
 Tiếp thi ̣ va ̀ Qua ̉ng ca ́o
 Ta ̀i trợ
 Mở rô ̣ng nha ̃n hiệu va ̀ đô ̀ng nha ̃n hiệu
 Đưa sản phâ ̉m va ̀o phim a ̉nh
 Vâ ̣n đô ̣ng Ha ̀nh lang
 Ca ́c nho ́m vận động
 La ̀m suy yếu ca ́c sáng kiến chi ́nh sa ́ch công
 Pha ́t triển sa ̉n phâ ̉m
 Quan hệ công chúng
 Tra ́ch nhiệm xa ̃ hô ̣i doanh nghiệp
 Ca ́c tô ̉ chức nghiên cứu va ̀ nha ̀ khoa ho ̣c được nga ̀nh công
nghiệp na ̀y câ ́p kinh phi ́
3
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Những thông điê ̣p Chi ́nh: Chương tri ̀nh CSR
Ca ́c nô ̃ lực tra ́ch nhiệm xa ̃ hô ̣i doanh nghiệp (CSR) la ̀ những nô ̃ lực
của nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́ nhă ̀m lâ ́y la ̣i sự ti ́n nhiệm va ̀ lo ̀ng
tin của công chúng
Hợp ta ́c với ca ́c công ty thuô ́c la ́ hoă ̣c hô ̃ trợ ca ́c pha ́t kiến của ho ̣
chưa bao giờ la ̀ y ́ tưởng hay
Ha ̃y ca ̉nh gia ́c với ca ́c chiến lược của nga ̀nh na ̀y
Va ̣ch trâ ̀n nga ̀nh công nghiệp na ̀y trên ca ́c phương tiện thông tin
đa ̣i chúng, với công chúng và ca ́c nha ̀ hoa ̣ch đi ̣nh chi ́nh sa ́ch, va ̀
nhâ ́n ma ̣nh ră ̀ng co ́ sự “mâu thuâ ̃n cô ́ hữu” giữa CSR và nga ̀nh công
nghiệp thuô ́c la ́
4
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Những thông điê ̣p Chi ́nh: Trồng cây Thuốc lá
5
Chi phi ́ lớn về môi trường và sức kho ̉e từ việc trô ̀ng cây thuô ́c la ́
Việc da ̀n xếp ba ́n la ́ cây thuô ́c la ́ đang chuyển từ hệ thô ́ng đâ ́u gia ́
sang hệ thô ́ng hợp đô ̀ng, dâ ̃n đến rủi ro ta ̀i chi ́nh lớn hơn cho
người nông dân
Sử dụng lao đô ̣ng trẻ em trong việc trô ̀ng cây thuô ́c la ́
Cây trô ̀ng thay thế va ̀ việc la ̀m không liên quan đến thuô ́c la ́ la ̀ điều
quan tro ̣ng để gia ̉m sự lệ thuô ̣c va ̀o thuô ́c la ́ của ca ́c quô ́c gia trô ̀ng
cây thuô ́c la ́
Nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́ đang ti ̀m ca ́ch la ̀m suy yếu những nô ̃
lực hướng tới việc đa da ̣ng ho ́a cây trô ̀ng và sinh kế thay thế
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Năm công ty Thô ́ng li ̃nh Thi ̣ trường Toa ̀n câ ̀u
Năm công ty thuô ́c la ́ cùng
nhau kiểm soa ́t 85% thi ̣
trường thuô ́c la ́ thế giới
6
Nguô ̀n: Callard. (2010). Tobacco Control,19, 285-290.
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Công ty Thuốc lá điê ́u Thị phần toàn cầu
Công ty Thuốc lá Quô ́c gia Trung quốc 2.143 38,3%
Philip Morris International 869 15,5%
BAT 830 14,8%
Japan Tobacco 612 10,9%
Imperial (Anh Quốc) 329 5,9%
Altria/Philip Morris Hoa Kỳ 169 3,0%
Korea Tobacco & Ginseng (Hàn quốc) 102 1,8%
RJ Reynolds 90 1,6%
Thi ̣ Phâ ̀n Thuốc la ́ Toa ̀n câ ̀u, 2008
7
Nguô ̀n: Callard. (2010). Tobacco Control,19, 285-290.
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Thi ̣ Phâ ̀n Thuốc la ́ Toa ̀n câ ̀u, 2008
8
Nguô ̀n: Callard. (2010). Tobacco Control,19, 285-290.
Công ty Thuốc lá điê ́u Thị phần toàn cầu
Eastern Tobacco (Ai Cập) 68 1,2%
Lorillard (U.S.) 37 0,7%
Indian Tobacco Company 22 0,4%
Bulgartobac (Bun-ga-ri) 13 0,2%
Thị phần khác 259 4,6%
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Ca ́c Phát hiện Mới về Thủ đoạn của Nga ̀nh công nghiệp
Thuốc la ́
Pha ̣m vi ca ́c kết qua ̉ nghiên cứu khoa ho ̣c ma ̀ nga ̀nh công nghiệp
thuô ́c la ́ đa ̃ i ̉m đi thâ ̣m chi ́ co ̀n lớn hơn những gi ̀ đa ̃ biết
 Vi ́ dụ, nghiên cứu về polonium-210 (Muggli va ̀ cô ̣ng sự, 2008)
Ta ̀i liệu mới về ca ́ch ma ̀ nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́ cô ́ gắng la ̀m
suy yếu ca ́c nghiên cứu phù hợp với chi ́nh sa ́ch (Landman va ̀
Glantz, 2009)
Bă ̀ng chứng gâ ̀n đây về ca ́ch ma ̀ nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́ đa ̃ cô ́
gắng để la ̀m suy yếu gia ́ tri ̣ của ba ́o ca ́o của Ngân ha ̀ng Thế giới về
Kiê ̀m chê ́ Đa ̣i dịch (Mamudu va ̀ cô ̣ng sự, 2008)
9
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Thêm các Phát hiện Mới về Thu ̉ đoạn của Nga ̀nh công
nghiệp Thuốc la ́
Bă ̀ng chứng mới về việc BAT đa ̃ mờ a ́m viết ca ́c ba ́o ca ́o được công
bô ́ bởi Hiệp hô ̣i Qua ̉ng ca ́o quô ́c tế trong đo ́ kết luâ ̣n ră ̀ng ca ́c lệnh
câ ́m qua ̉ng ca ́o thuô ́c la ́ đều không co ́ hiệu qua ̉ (Davis, 2008)
Những pha ́t hiện gâ ̀n đây về lợi i ́ch của nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́
trong việc hô ̃ trợ những nghiên cứu “gây phân ta ́n”
 Vi ́ dụ, đă ̣c điểm di truyền va ̀ việc hút thuô ́c
(Gundle va ̀ cô ̣ng sự 2010)
Thêm kiến thức về ca ́c nho ́m vận động được hô ̃ trợ bởi nga ̀nh công
nghiệp thuô ́c la ́, vi ́ dụ như Viện Qua ̉n ly ́ Năng lượng Quô ́c gia; viện
na ̀y qua ̉ng ba ́ việc lưu thông không khi ́ như la ̀ mô ̣t gia ̉i pha ́p cho
không khi ́ co ́ kho ́i thuô ́c (Campbell va ̀ đô ̀ng nghiệp, 2011), và ̀ ca ́c tô ̉
chức tiên tiến ha ̀ng đâ ̀u pha ̉n ba ́c la ̣i việc tăng thuế thuô ́c la ́ trên
cơ sở công bă ̀ng (Campbell và cô ̣ng sự, 2009)
10
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Những Phát hiện Mới vê ̀ Trách nhiệm Xa ̃ hội
Doanh nghiệp
Ca ́c pha ́t hiện mới về ca ́ch ma ̀ nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́ đa ̃ sử
dụng tra ́ch nhiệm xa ̃ hô ̣i doanh nghiệp “như la ̀ vũ khi ́ tâ ́n công và
pho ̀ng thủ” đô ́i với ca ́c vâ ́n đề về kho ́i thuô ́c la ́ thụ đô ̣ng
(Friedman, 2009), bao gô ̀m:
 Mua chuô ̣c ca ́c nha ̀ ba ́o
 Ca ́c trang web va ̀ chiến di ̣ch Quan hệ Công chúng để đưa lập
luậń của công ty trong ca ́c vấn đề về nguyên nhân, việc nghiện
thuô ́c la ́ va ̀ kho ́i thuô ́c la ́ thụ đô ̣ng
BAT Malaysia sử dụng râ ́t nhiều ca ́c hoa ̣t đô ̣ng tra ́ch nhiệm xa ̃ hô ̣i
doanh nghiệp (Barraclough và cô ̣ng sự, 2008):
 Trợ giúp cho người trô ̀ng thuô ́c la ́
 Ca ́c khoa ̉n quyên tă ̣ng va ̀ ho ̣c bô ̉ng
 Ca ́c pha ́t kiến chô ́ng buôn lâ ̣u
 Ca ́c chương tri ̀nh pho ̀ng ngừa thanh niên hút thuô ́c
11
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Thêm ca ́c Pha ́t hiê ̣n Mới về CSR
Những bă ̀ng chứng bô ̉ sung về ca ́ch ma ̀ Philip Morris sử dụng hoạt
động từ thiện ̀ như la ̀ mô ̣t công cụ vâ ̣n đô ̣ng ha ̀nh lang để la ̀m đo ̀n
bâ ̉y chi ́nh tri ̣ (Tesler va ̀ cô ̣ng sự, 2008)
Tiếp tục kêu go ̣i a ́p dụng ca ́c quy tă ́c “chống xung đô ̣t lợi i ́ch” thi ́ch
hợp hơn để đề câ ̣p đến ti ̀nh huô ́ng khi ma ̀ nga ̀nh y tế và ca ́c tô ̉
chức kha ́c xem xét nhâ ̣n tiền trực tiếp hoă ̣c gia ́n tiếp từ ngành
công nghiệp thuô ́c la ́ (Vi ́ dụ Burch va ̀ cô ̣ng sự, 2010)
12
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Những Pha ́t hiê ̣n Mới vê ̀ việc Trồng Cây thuốc la ́
Những hiểu biết mới về mô ́i quan hệ lâu da ̀i giữa những người
trô ̀ng cây thuô ́c la ́ va ̀ nha ̀ sa ̉n xuâ ́t thuô ́c la ́ ta ̣i Hoa Ky ̀
(Benson, 2010)
Một trong ca ́c nô ̃ lực vâ ̣n đô ̣ng ha ̀nh lang để chô ́ng la ̣i FCTC là
nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́ đa ̃ lâ ̣p ra ca ́c ba ́o ca ́o cho ră ̀ng FCTC sẽ
dâ ̃n đến sự mâ ́t việc la ̀m va ̀ mâ ́t thu nhâ ̣p ngoa ̣i tệ ở ca ́c nước co ́
mức thu nhâ ̣p trung bi ̀nh va ̀ thâ ́p đang trô ̀ng cây thuô ́c la ́ (Otanez
và cô ̣ng sự, 2009)
13
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Tiê ́n trình theo Điê ̀u 5.3 của FCTC
Điều 5.3: ba ̉o vệ ca ́c chi ́nh sa ́ch qua ̉n ly ́ thuô ́c la ́ trước ca ́c lợi i ́ch
thương ma ̣i va ̀ lợi i ́ch bâ ́t di bâ ́t di ̣ch kha ́c
 Va ̀o Tha ́ng 11 năm 2008, Hô ̣i nghi ̣ Ca ́c bên đa ̃ thông qua hướng
dâ ̃n thi ha ̀nh Điều 5.3
14
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Tiê ́n trình theo Điê ̀u 17 của FCTC
Điều 17: quy đi ̣nh về việc hô ̃ trợ ta ̀i chi ́nh cho ca ́c hoa ̣t đô ̣ng thay
thế kha ̉ thi
 Nho ́m nghiên cứu về cây trô ̀ng thay thế đa ̃ được tha ̀nh lâ ̣p ta ̣i
Hô ̣i Tha ̉o Ca ́c bên Lâ ̀n thứ 1 (COP1) (Tha ́ng 2 năm 2006, Geneva)
 Họp mặt ta ̣i Brasilia va ̀o Tha ́ng 2 năm 2007
 Tri ̀nh ba ̀y mô ̣t ba ́o ca ́o về công việc của mi ̀nh ta ̣i COP2 (Băng
cốc); đô ̉i tên “Nho ́m nghiên cứu về hoa ̣t đô ̣ng phù hợp về mă ̣t
kinh tế thay thế cho việc trô ̀ng cây thuô ́c la ́”
 Nho ́m nghiên cứu ho ̣p ta ̣i Mexico City vào Tha ́ng 6 năm 2008
 Tri ̀nh ba ̀y mô ̣t ca ́o ca ́o về hoa ̣t đô ̣ng của nho ́m ta ̣i COP3
(Durban, Tha ́ng 11 năm 2008); “nho ́m công ta ́c” được tha ̀nh lâ ̣p
 Nho ́m công ta ́c ho ̣p ta ̣i New Delhi va ̀o Tha ́ng 9 năm 2009 và tại
Accra va ̀o Tha ́ng 4 năm 2010
 Tri ̀nh ba ̀y ba ́o ca ́o về công việc của nho ́m ta ̣i COP4 (Punta del
Este, tha ́ng 11 năm 2010)
15
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Nga ̀nh công nghiê ̣p Thuốc la ́ Nỗ lực đê ̉ La ̀m suy yê ́u FCTC
Từ năm 1999 đến 2001, BAT, PM va ̀ JTI đa ̃ thực hiện “Dự án
Cerberus,” mô ̣t chiến lược để pha ́t triển mô ̣t khung qua ̉n ly ́ tự
nguyê ̣n trên toa ̀n câ ̀u thay thế cho FCTC (Mamudu va ̀ cô ̣ng sự, 2008)
 Ngay ca ̉ sau khi thông qua FCTC, thi ̀ nga ̀nh công nghiệp thuô ́c
la ́ vâ ̃n tiếp tục qua ̉ng ba ́ chương tri ̀nh pho ̀ng ngừa thanh niên
hút thuô ́c tuân theo theo “Tiêu chuâ ̉n Tiếp thi ̣ Sa ̉n phâ ̉m Thuô ́c
la ́ Quô ́c tế” của ho ̣
Bă ̀ng chứng mới về việc nga ̀nh công nghiệp thuô ́c la ́ chô ́ng la ̣i ca ́c
hướng dâ ̃n của Điều 5.3, sau đo ́ cô ́ gă ́ng la ̀m suy yếu việc thực thi
những hướng dâ ̃n na ̀y (Smith va ̀ cộng sự, 2009)
16
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Việc xem xét gâ ̀n đây đô ́i với nô ̣i dung ta ̀i liệu về kiểm soa ́t thuô ́c
la ́ cho thâ ́y ră ̀ng chi ̉ co ́ <10% ta ̀i liệu chú tro ̣ng va ̀o “vâ ̣t truyền
bệnh” của căn bệnh na ̀y
Thiê ́u ca ́c Nghiên cứu vê ̀ Nga ̀nh công nghiê ̣p Thuốc la ́
17
Nguô ̀n hình ảnh: Cohen và cô ̣ng sự (2010).
 2011 Trường Y tế Công cô ̣ng Johns Hopkins Bloomberg
Tóm tă ́t
18
85% thi ̣ trường thuô ́c la ́ toa ̀n câ ̀u đang tâ ̣p trung trong 5 công ty
Ca ́c công ty thuô ́c la ́ sử dụng nhiều thủ đoa ̣n trực tiếp va ̀ gián tiếp,
bao gồm tra ́ch nhiệm xa ̃ hô ̣i doanh nghiệp, để la ̀m suy yếu ca ́c nô ̃
lực kiểm soa ́t thuô ́c la ́
Co ́ ca ́c chi phi ́ về y tế, môi trường va ̀ kinh tế pha ́t sinh từ việc
trô ̀ng cây thuô ́c la ́; cần tiến đến ca ́c sinh kế thay thế
Kiến thức của chúng ta về ca ́c thủ đoa ̣n của nga ̀nh công nghiệp
thuô ́c la ́ sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng câ ̀n pha ̉i đề câ ̣p đến việc thiếu
ca ́c nghiên cứu chú tro ̣ng va ̀o vật truyền bệnh

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Ngành công nghiệp Thuốc lá: Nhưng phát triển gần đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *