[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Khảo sát khả năng hấp phụ Zn
2+
của vật liệu hấp phụ quặng apatit loại I,
apatit loại II, và apatit thô ban đầu.
– Khảo sát độ bền của quặng apatit loại II.
– Khảo sát ảnh hưởng của pH, thời gian, tốc độ dòng chảy và nồng độ
Zn
2+
đến sự hấp phụ Zn
2+
của apatit loại II.
– Xác định tải trọng hấp phụ cực đại của apatit loại II đối với Zn
2+
của
apatit loại II.
Thử nghiệm xử lý Zn
2+
trong nước thải công nghiệp chứa Zn
2+
cuar apatit
loại II.

nghien_cuu_kha_nang_hap_phu_zn_2_cua_vat_lieu_hap_phu_di_tu

pdf50 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 2676 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu khả nang hấp phụ Zn 2+ của vật liệu hấp phụ đi từ quặng apatit loại II, buớc đầu sử dụng vật liệu ứng dụng vào xử lý zn 2+ trong nuớc thải công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khóa luận tốt nghiệp
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Minh
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Dung
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
NGHIEN CỨU KHẢ NANG HẤP PHỤ ZN2+ CỦA VẬT
LIỆU HẤP PHỤ ĐI TỪ QUẶNG APATIT LOẠI II.
BƢỚC ĐẦU SỬ DỤNG VẬT LIỆU ỨNG DỤNG VÀO
XỬ LÝ ZN2+ TRONG NƢỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Minh
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Dung
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Mã SV: 120796
Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn2+ của vật liệu hấp phụ đi từ
quặng apatit loại II. Bước đầu sử dụng vật liệu ứng dụng vào xử lý Zn2+
trong nước thải công nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Khảo sát khả năng hấp phụ Zn2+ của vật liệu hấp phụ quặng apatit loại I,
apatit loại II, và apatit thô ban đầu.
– Khảo sát độ bền của quặng apatit loại II.
– Khảo sát ảnh hưởng của pH, thời gian, tốc độ dòng chảy và nồng độ
Zn
2+
đến sự hấp phụ Zn2+ của apatit loại II.
– Xác định tải trọng hấp phụ cực đại của apatit loại II đối với Zn2+ của
apatit loại II.
Thử nghiệm xử lý Zn2+ trong nước thải công nghiệp chứa Zn2+ cuar apatit
loại II.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Các số liệu phân tích Zn2+
– Mô hình thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ dòng chảy
– Mô hình thí nghiệm xử lý Zn2+ trong nước thải.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
– Phòng thí nghiệm F205, Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Khóa luận tốt nghiệp
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Cơ quan công tác: Khoa Môi Trường – Trường ĐHDL Hải Phòng.
Nội dung hướng dẫn: “Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn2+ của vật liệu hấp
phụ đi từ quặng apatit loại II. Bước đầu sử dụng vật liệu ứng dụng vào xử lý
Zn
2+
trong nước thải công nghiệp”
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 08 tháng 09 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 08 tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Nguyễn thị Minh Ts. Nguyễn Thị Kim Dung
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
Khóa luận tốt nghiệp
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày. tháng .. năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ts. Nguyễn Thị Kim Dung
Khóa luận tốt nghiệp
LỜI CẢM ƠN
Từ tận sâu trái tim mình em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:
Cô giáo TS. Nguyễn Thị Kim Dung, cô luôn tận tình giúp đỡ em trong suốt
quá trình học tập, cũng như trong thời gian thực hiện khóa luận. Em xin chân
thành cảm ơn!
Em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong Bộ môn kỹ thuật môi trường.
Thầy cô đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng em có thể hoàn thành khóa học
một cách nhanh nhất và chất lượng.
Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã cùng mình học tập, chia sẻ và giúp
đỡ mình trong thời gian thực hiện khóa luận.
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!
Khóa luận tốt nghiệp
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Đường hấp phụ đẳng nhiệt ………………………………………………………… 13
Hình 1.2. Sự phụ thuộc của Cf / q vàoCf Langmuir ON = 1/ b.qmax ………. 13
Hình 1.3: Đường đẳng nhiệt Frenundrich ………………………………………………….. 14
Hình 1.4: Sự phụ thuộc lgq và lgCf MO = lgk …………………………………………… 14
Hình 3.1: Biểu đồ so sánh khả năng hấp phụ Zn(II) của apati loại I, Apatit loại
II và apatit thô ……………………………………………………………………………………….. 26
Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Zn(II) ….. 28
Hình 3.3. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng chủa thời gian đến khả năng hấp phụ
Zn(II) ……………………………………………………………………………………………………. 29
Hình 3.4. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của nồng độ đầu Zn(II) …………………….. 31
Hình 3.5. Đồ thị biểu diễn kết quả xác định tải trọng hấp phụ Zn(II) cực đại của
…………………………………………………………………………………………………………….. 32
Hình 3.6. Đồ thị biểu thị kết quả khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả
năng hấp phụ Zn(II) của vật liệu ………………………………………………………………. 33
Hình 3.7. Đồ thị biểu diễn kết quả thử nghiệm khả năng hấp phụ Zn(II) trong
nước thải công nghiệp của vật liệu ……………………………………………………………. 36
Khóa luận tốt nghiệp
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Kết quả so sánh khả năng hấp phụ Zn(II) của apatit loại I, apatit loại
II, và apatit thô ………………………………………………………………………………………. 26
Bảng 3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Zn(II) của
vật liệu ………………………………………………………………………………………………….. 27
Bảng 3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ
Zn(II) của vật liệu …………………………………………………………………………………… 29
Bảng 3.4. Kết quả xác định tải trọng hấp phụ Zn(II) của vật liệu …………………. 30
Bảng 3.5. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng hấp phụ
Zn(II) của vật liệu …………………………………………………………………………………… 33
Bảng 3.7. Kết quả thử nghiệm khả năng hấp phụ Zn(II) trong nước thải công
nghiệp của vật liệu trong điều kiện động. ………………………………………………….. 35
Bảng 3.6. kết quả nghiên cứu khả năng giải hấp thu hồi Zn(II) ……………………. 34
Hình 3.6. Đồ thị biểu thị kết quả khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả
năng hấp phụ Zn(II) của vật liệu ………………………………………………………………. 33
Khóa luận tốt nghiệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 2
1.1. Ô nhiễm nước [8] ………………………………………………………………………….. 2
1.1.1. Khái niệm ô nhiễm nước. ………………………………………………………. 2
1.1.2. Nguồn gốc của ô nhiễm nước. ………………………………………………… 2
1.1.2.1. Ô nhiễm nước do nước thải khu dân cư ……………………………….. 2
1.1.2.2. Ô nhiễm nước do nước thải công nghiệp. …………………………….. 3
1.1.2.3. Ô nhiễm nước do nước chảy tràn mặt đất. ……………………………. 3
1.1.3. Tác hại và các bệnh lý do ô nhiễm nước gây ra. ………………………. 3
1.1.3.1. Ô nhiễm do tác nhân vật lý và hóa học. ……………………………….. 3
1.1.3.2. Ô nhiễm nước do tác nhân sinh học. ……………………………………. 4
1.2. Đại cương về kim loại nặng ……………………………………………………………. 5
1.2.1. Giới thiệu chung về kim loại nặng [1,4] ……………………………………… 5
1.2.2. Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người và môi
trường [3] ………………………………………………………………………………………… 6
1.2.3. Một vài nét về kẽm.[2,7,10] ……………………………………………………….. 7
1.2.3.1.Các đồng vị của kẽm ……………………………………………………………. 7
1.2.3.2.Nguồn gốc phát sinh: …………………………………………………………… 7
1.2.3.3. Vai trò sinh học của kẽm đối với cơ thể người. ………………………. 8
1.2.3.4. Độc tính …………………………………………………………………………….. 8
1.3. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ.[3,6,9]………………………………………. 9
1.3.1 Khái niệm về hấp phụ ………………………………………………………………… 9
1.3.2. Động học quá trình hấp phụ. ……………………………………………………. 10
1.3.3. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ ……………………………….. 11
1.3.3.1. Mô hình động học: ……………………………………………………………. 11
1.3.3.2. Các mô hình hấp phụ đẳng nhiệt. ……………………………………….. 12
1.3.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ. ………………………… 14
1.4. Giới thiệu vật liệu hấp phụ quặng apatit [11] ………………………………….. 15
1.4.1. Đặc điểm …………………………………………………………………………… 15
1.4.2. Phân loại quặng apatit Lào Cai. …………………………………………… 16
1.4.3. Giới thiệu về vật liệu hấp phụ quặng apatit……………………………. 17
Khóa luận tốt nghiệp
CHƢƠNG II: THỰC NGHIỆM ……………………………………………………………. 19
2.1. Chuẩn bị vật liệu hấp phụ …………………………………………………………….. 19
2.2. Phương pháp xác định Zn(II):[5] …………………………………………………… 19
2.2.1. Nguyên tắc của phương pháp: ……………………………………………… 19
2.2.2. Thiết bị và dụng cụ: ……………………………………………………………. 19
2.2.3. Hóa chất sử dụng: ………………………………………………………………. 20
2.3. So sánh khả năng hấp phụ Zn(II) của vật liệu loại I, loại II vá loại chứa
tạp chất. ……………………………………………………………………………………………… 20
2.4. Khảo sát các điều kiện tối ưu hấp phụ các ion Zn(II) của vật liệu ……… 21
2.4.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH đền khả năng hấp phụ Zn(II) của vật
liệu. …………………………………………………………………………………………. 21
2.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ Zn(II)
của vật liệu. …………………………………………………………………………………….. 21
2.4.3. Khảo sát xác định tải trọng hấp phụ. …………………………………….. 22
2.4.4. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng hấp phụ Zn(II)
của vật liệu. …………………………………………………………………………………….. 22
2.5. Khảo sát khả năng giải hấp Zn(II) của vật liệu ……………………………….. 23
2.5.1. Chuẩn bị cột hấp phụ ………………………………………………………….. 23
2.5.2. Quá trình hấp phụ động trên cột …………………………………………… 23
2.5.3. Khảo sát quá trình giải hấp Zn (II)bằng dung dịch NaOH 1M. … 23
2.6. Thử nghiệm khả năng hấp phụ Zn(II) trong nước thải công nghiệp của
vật liệu ở điều kiện động ……………………………………………………………………… 23
Chƣơng III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………………………………………….. 25
3.1. Kết quả xác định một số thông số cơ lý của vật liệu ………………………… 25
3.2. Kết quả so sánh khả năng hấp phụ Zn(II) của apatit loại I, apatit loại II,
và apatit thô. ………………………………………………………………………………………. 25
3.3. Kết quả khảo sát điều kiện tối ưu hấp phụ ion Zn(II). ……………………… 27
3.3.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Zn(II)
của vập liệu. ……………………………………………………………………………………. 27
3.2.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ
Zn(II) của vật liệu ……………………………………………………………………………. 28
3.2.3. Khảo sát tải trọng hấp phụ Zn(II) của vật liệu. ………………………. 30
3.2.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng hấp
phụ Zn(II) của vật liệu. …………………………………………………………………….. 32
Khóa luận tốt nghiệp
3.4. Kết quả nghiên cứu khả năng giải hấp thu hồi Zn(II). …………………….. 34
3.5. Kết quả thử nghiệm khả năng hấp phụ Zn(II)trong nước thải công
nghiệp của vật liệu trong điều kiện động ……………………………………………….. 34
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 38
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyến Thị Kim Dung 1
Sinh Viên: Nguyễn Thị Minh
LỜI MỞ ĐẦU
Với mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.
Đảng và nhà nước ta đã và đang cố gắng phát huy tối đa các tiềm lực của quốc
gia, đặc biệt là chú trọng mở rộng đầu tư cho các ngành kinh tế. Tuy nhiên việc
phát triển kinh tế không đi đôi với bảo vệ môi trường là nguyên nhân chính dẫn
đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên báo động như hiện nay,
đặc biệt là môi trường nước. Nước thải từ các khu công nghiệp không được xử
lý theo đúng tiêu chuẩn là nguyên nhân gây ô nhiễm cho các nguồn tiếp nhận.
Đứng trước tình trang môi trường nước đang ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng,
nhiều doanh nghệp đã áp dụng một số biện pháp xử lý nước thải nhằm cải thiện
môi trường nước.
Hấp phụ là một trong những phương pháp được áp dụng rộng rãi bởi
nhiều ưu điếm mà phương pháp này mang lại. Do có khả năng loại bỏ được
nhiều chất ô nhiễm có độc tính cao, có màu, có mùi khó chịu mà phương pháp
khác không thể xử lý hoặc xử lý không triệt để. Hơn nữa, phương pháp hấp phụ
còn có ưu điểm là quy trình xử lý đơn giản, Công nghệ xử lý không đòi hỏi thiết
bị phức tạp, chi phí xử lý thấp.Tìm ra loại vật liệu hấp phụ mới cũng là xu
hướng được các nhà khoa học hiện nay đang rất quan tâm. Chính vì vậy đề tài
của em chọn là “Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn2+ của vật liệu hấp phụ đi
từ quặng apatit loại II. Bƣớc đầu sử dụng vật liệu ứng dụng vào xử lý Zn2+
trong nƣớc thải công nghiệp” với mong muốn bước đầu tìm được một số điều
kiện tối ưu cho sự hấp phụ của vật liệu, và bước đầu áp dụng xử lý nước thải
công nghiệp chứa Zn(II).
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyến Thị Kim Dung 2
Sinh Viên: Nguyễn Thị Minh
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Ô nhiễm nƣớc [8]
1.1.1. Khái niệm ô nhiễm nước.
Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần tính chất của nước, có hại cho
hoạt động sống bình thường của người và sinh vật bởi sự có mặt của một hay
nhiều chất độc vượt quá ngưỡng chịu đựng của vi sinh vật.
Nguồn gốc gây ô nhiễm nước có thể là nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo
Nguồn gốc tự nhiên của ô nhiễm nước có thể do mưa, tuyết tan, lũ lụt.
Các tác nhân trên đưa vào môi trường nước các chất bẩn, các sinh vật và vi sinh
vật, bao gồm cả xác chết của chúng.
Nguồn gốc nhân tạo của ô nhiễm môi trường nước là do xả nước thải sinh
hoạt, công nghiệp, giao thông vận tải, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón nông
nghiệp, vào môi trường nước.
1.1.2. Nguồn gốc của ô nhiễm nước.
1.1.2.1. Ô nhiễm nước do nước thải khu dân cư
Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, bệnh viện, trường học, cơ quan
chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ không bền vững, dễ bị phân hủy sinh học (
như cacbonhydrat, protein, mỡ ), chất dinh dưỡng ( P, N ), chất rắn và vi sinh
vật. và một số chất ô nhiễm khác.
Khi nước thải sinh hoạt chưa xử lý được đổ vào nguồn nước tiếp nhận
gây ô nhiễm nguồn nước, với các biểu hiện sau:
Gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng, độ đục, màu.
Gia tăng hàm lượng chất hữu cơ dẫn tới phú dưỡng hóa, tạo ra sự bùng nổ
của rong, tảo gây những ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của thủy sản, cấp
nước cho sinh hoạt, du lịch và cảnh quan.
Gia tăng vi sinh vật, đặc biệt là vi sinh vật gây bệnh ( tả, lỵ, thương
hàn, ) ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyến Thị Kim Dung 3
Sinh Viên: Nguyễn Thị Minh
1.1.2.2. Ô nhiễm nước do nước thải công nghiệp.
Nước thải công nghiệp là nước thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải.
Nước thải công nghiệp không có đặc điểm chung mà phụ thuộc vào đặc
điểm của từng ngành sản xuất.
1.1.2.3. Ô nhiễm nước do nước chảy tràn mặt đất.
Nước chảy tràn từ mặt đất do nước mưa hoặc do thoát nước từ đồng ruộng
là nguồn gây ô nhiễm nước sông, hồ. Nước rửa trôi qua đồng ruộng có thể cuốn
theo chất rắn ( rác ), hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón. nước rửa trôi qua khu
dân cư, đường phố, cơ sở sản xuất công nghiệp có thể làm ô nhiễm nguồn nước
do chất rắn, dầu mỡ, hóa chất, vi trùng,
1.1.3. Tác hại và các bệnh lý do ô nhiễm nước gây ra.
1.1.3.1. Ô nhiễm do tác nhân vật lý và hóa học.
Các hạt chất rắn: Gồm các hạt có kích thước nhỏ lơ lửng trong nước tạo
ra độ đục cho nguồn nước, và các hạt có kích thước lớn hơn chìm xuống đáy tồn
tại ở dạng trầm tích đáy.
Các hạt lơ lửng đóng vai trò chuyền tải các vi sinh vật gây bệnh, chất độc,
chất dinh dưỡng và các kim loại nặng dạng vết vào nước.
Sự gia tăng các hạt lơ lửng trong nước làm giảm cường độ khuếch tán ánh
sáng trong nước, ảnh hưởng đến sự sống của các loài thủy sinh và gây mất mỹ
quan.
Sự tích tụ trầm tích quá nhiều làm giảm thể tích chứa của hồ.
Các hợp chất hữu cơ: Các hợp chất hữu cơ gồm các loại thuốc bảo vệ
thực vật, chất tẩy rửa, dung môi hữu cơ, Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như
benzen, xăng dầu.
Tác động của các hợp chất hữu cơ đến sức khỏe phụ thuộc hoàn toàn vào
tính chất của mỗi loại hợp chất, và liều lượng cơ thể người hấp thu vào.
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: TS. Nguyến Thị Kim Dung 4
Sinh Viên: Nguyễn Thị Minh
Một vài loại thuốc trừ sâu và dung môi hữu cơ có thể gây ung thư. Một số
loại khác lại gây tác hại đến các cơ quan nội tạng, một số khác gây đột biến gen.
Các kim loại nặng: Nguồn chủ yếu đưa kim loại nặng vào nước là từ các
mỏ khai thác, các ngành công nghiệp, các bãi chôn lấp chất thải công nghiệp.
Một số kim loại khi ở hàm lượng thấp cần thiết cho cơ thể sống như Zn, Cu,
Fe,nhưng ở hàm lượng lớn sẽ gây độc hại. Những nguyên tố như Pb, Cd, Ni
không có lợi ích cho cơ thể sống mà chỉ có tác động tiêu cực tới sứ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Nghiên cứu khả nang hấp phụ Zn 2+ của vật liệu hấp phụ đi từ quặng apatit loại II, buớc đầu sử dụng vật liệu ứng dụng vào xử lý zn 2+ trong nuớc thải công nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *