[block id=”bo-sung-1″]

Vấn đề thương hiệu, nhãn hiệu ngày càng trở thành mối quan tâm
hàng đầu của các công ty, doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh
doanh.
Tỏi Thái Thụy có nguy cơ mất dần vị thế cạnh tranh trên thị trường
(đặc biệt sự xuất hiện tỏi Trung Quốc củ to và giá thành rẻ)
Việcxâydựngnhãnhiệutậpthể“ TỏiTháiThụy”
– Gópphần nângcaogiátrị, danhtiếngsảnphẩmnhãnhiệutập
thể,
– Đảmbảoviệcxúctiếnthươngmạicóhiệuquả;
– Gópphầnnângcaogiátrịkinhtế-xãhộicủađịaphương;
– Bảotồncácgiốngtỏitruyềnthốngcủađịaphươngcóchấtlượng
vàđặctrưngriêng

nghien_cuu_nhu_cau_xay_dung_va_su_dung_nhan_hieu_tap_the

pdf28 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 1191 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hộ sản xuất và kinh doanh tỏi tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO
Giảng viên tập sự :
Giảng viên hướng dẫn:
Hà Nội, 2013
NGHIÊN CỨU NHU CẦU XÂY DỰNG VÀ SỬ
DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ CỦA CÁC HỘ
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỎI TẠI HUYỆN
THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH
www.themegallery.com Company Logo
Nội dung
Kết luận và kiến nghị5
Mở đầu1
Tổng quan tài liệu nghiên cứu2
Đặc điểm địa bàn và PP nghiên cứu3
Kết quả nghiên cứu và thảo luận4
Tính cấp thiết của đề tài
 Vấn đề thương hiệu, nhãn hiệu ngày càng trở thành mối quan tâm
hàng đầu của các công ty, doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh
doanh.
 Tỏi Thái Thụy có nguy cơ mất dần vị thế cạnh tranh trên thị trường
(đặc biệt sự xuất hiện tỏi Trung Quốc củ to và giá thành rẻ)
 Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “ Tỏi Thái Thụy”
– Góp phần nâng cao giá trị, danh tiếng sản phẩm nhãn hiệu tập
thể,
– Đảm bảo việc xúc tiến thương mại có hiệu quả;
– Góp phần nâng cao giá trị kinh tế- xã hội của địa phương;
– Bảo tồn các giống tỏi truyền thống của địa phương có chất lượng
và đặc trưng riêng
Góp phần hệ thống hoá những vấn đề lý luận
và thực tiễn về nhu cầu, cầu, nhãn hiệu,
nhãn hiệu tập thể
Nghiên cứu nhu cầu xây dựng và sử dụng
nhãn hiệu tập thể, phân tích các yếu tố về kinh tế,
xã hội ảnh hưởng tới nhu cầu xây dựng
và sử dụng nhãn hiệu tập thể.;
Đề ra một số giải pháp nhằm thu hút
người dân tham gia xây dựng và sử dụng
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm tỏi Thái Thụy
Mục tiêu
cụ thể
Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về nội dung
Tìm hiểu thực trạng sản xuất và kinh doanh tỏi tại huyện Thái
Thụy – tỉnh Thái Bình trong 3 năm gần đây từ đó xác định nhu
cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hộ sản
xuất và kinh doanh tại khu vực này.
Phạm vi không gian
Huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình
Phạm vi về thời gian
– Đề tài thực hiện dựa vào thu thập tài liệu có liên quan đến
các nội dung nghiên cứu từ năm 2010- 2012.
– Thời gian thực hiện đề tài: Từ 01/02/2013 đến 31/12/2013
www.themegallery.com Company Logo
Tổng quan tài liệu nghiên cứu
 Cầu, nhu cầu
 Nhãn hiệu
 Nhãn hiệu tập thể
 Vấn đề nhãn hiệu ở
Việt Nam
 Lịch sử tham gia và
sử dụng nhãn hiệu
trên thế giới: Mỹ,
Pháp
Cơ sở lý luận
Cơ sở thực tiễn
Bài học
Kinh nghiệm
Phần III
Địa bàn nghiên cứu
Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế –
xã hội
Phương pháp nghiên cứu
Khung
phân tích
Phương
pháp chọn
mẫu
Thu thập
số liệu
Xử lý số liệu
(định lượng,
định tính,
CVM)
Hệ thống
các chỉ
tiêu phân
tích
III – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Khung phân tích
Thu nhập
Giới
tính
Trình độ học
vấn
Nhu cầu xây dựng và
sử dụng NHTT của
các hộ sản xuất và
kinh doanh tỏi
Giải pháp thu hút hộ sản xuất và kinh doanh tỏi tham gia xây dựng và sử dụng NHTT
Đối với người trồng
tỏi
Chính sách của nhà
nước và các cơ quan
chức năng
Đối với Hiệp hội sản
xuất và kinh doanh tỏi
Quy mô
trồng tỏi
4.1 4.2 4.3
Thực trạng
sản xuất và
kinh doanh tỏi
của các hộ
điều tra
Nghiên cứu
nhu cầu tham
gia xây dựng
và sử dụng
NHTT cho các
hộ sản xuất và
kinh doanh tỏi
PHẦN IV – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Giải pháp
nhằm thu hút
người dân
tham gia xây
dựng và sử
dụng NHTT tỏi
Thái Thụy
www.themegallery.com Company Logo
Chỉ tiêu ĐVT
Quy mô (sào Bắc bộ)
2
Tổng số hộ điều tra Hộ 10 67 3
1. Tuổi trung bình Tuổi 52,90 49,72 42,00
2. Trình độ học vấn
Dưới THPT Người 6 38 3
THPT Nt 3 22 0
Trung cấp – cao đẳng Nt 1 5 0
Đại học – Trên đại học Nt 0 2 0
3. Loại hộ theo thu nhập Triệu đồng/tháng
Dưới 2 triệu Nt 9 40 1
Từ 2 đến 4 triệu Nt 1 25 2
Trên 4 triệu Nt 0 2 0
4. Bình quân nhân khẩu / hộ Khẩu 3,50 4,10 4,45
5. Bình quân lao động/hộ Người 2,10 2,65 2,77
Tình hình cơ bản của những hộ điều tra
(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2013)
2
Khó khăn gặp phải trong quá trình sản xuất
và kinh doanh tỏi
Chỉ tiêu Số hộ Cơ cấu (%)
Thiếu vốn
17 21.25
Dịch bệnh, sâu hại, thiên tai
48 60.00
Thị trường tiêu thụ
57 71.25
Thiếu nhân lực
9 11.25
Khác
4 5.00
(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2013)
Sự hiểu biết về NHTT của đối tượng điều tra
– Có 7 hộ đã từng nghe về BHNN (chiếm 8,75%)
– Trong đó, có 6 người nghe về NHTT ở mức độ nghe nói, chỉ có 1 người
nghe ở mức độ tìm hiểu sâu.
(Source: Survey results, 2013)
8,75%
Ý kiến về sự cần thiết của người dân về NHTT cho cây tỏi
www.themegallery.com
– Có 15% trong số 80 người được hỏi trả lời là xây dựng NHTT là không cần
thiết
– Số hộ cho rằng NHTT là bình thường, cần thiết và rất cần thiết lần lượt là
11; 52 và 5
Nguồn: số liệu điều tra 2013
Ý kiến của đối tượng điều tra về việc tham gia xây dựng và
sử dụng NHTT
– Có 71 người đồng ý tham gia xây dựng và sử dụng NHTT
(88,75%)
Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
Đồng ý 71 88.75
Không đồng ý 9 11.25
Tổng 80 100.00
(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2013)
Mức WTP của người dân cho việc tham gia xây dựng và
sử dụng NHTT cho sản phẩm tỏi
Nguồn: Số liệu điều tra 2013
Tình huống: có 5 sự lựa chọn
– Tại mức giá 10000 đồng/sào/năm có 25 hộ đồng ý tham gia
– Với mức giá cao nhất là 100000 đồng/sào/năm có 6 người tham gia (chiếm
8,45%)
STT
Mức WTP
(đồng/sào/năm)
Số hộ
Cơ cấu
(%)
1
10000 25 35.21
2
30000 17 23.94
3
50000 15 21.13
4
70000 8 11.27
5
100000 6 8.45
Tổng 71 100.00
WTP cho việc tham gia xây dựng và sử dụng NHTT
Nguồn: Số liệu điều tra 2013
www.themegallery.com Company Logo
WTP trung bình
=
= 37606 (đồng/sào/năm)
Tổng quỹ =

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Nghiên cứu nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hộ sản xuất và kinh doanh tỏi tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *