[block id=”bo-sung-1″]

Ngày nay, phương pháp giảng dạy hiện đại khuyến khích giáo viên tăng cường sử dụng các
phương tiện đồ dùng dạy học trong lớp, đặc biệt là tranh ảnh. Đồng thời, công cuộc đổi mới
trong giảng dạy tiếng Anh ở bậc phổ thông đòi hỏi nhà trường phải rèn luyện cho học sinh có
môt khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Tuy nhiên việc dạy môn nói tiếng Anh ở một số
trường THCS cũng như việc sử dụng tranh ảnh trong các giờ dạy môn nói nhằm gây hứng
thú cho học sinh còn chưa được xem trọng. Vì vây, đề tài nhằm tìm hiểu việc sử dụng tranh
ảnh trong các giờ dạy môn nói tiếng Anh ở một số trường THCS tại Quảng Bình và đưa ra
một số giải pháp cho việc sử dụng tranh ảnh một cách hiệu quả giúp nâng cao chất lượng dạy
học môn nói tiếng Anh ở trường THCS tại Quảng Bình.

nghien cuu ve thuc trang su dung va mot so giai phap cho viec su dung tranh anh
pdf5 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 1655 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu về thực trạng sử dụng và một số giải pháp cho việc sử dụng tranh ảnh trong các giờ dạy môn nói tiếng anh ở một số trường THCS ở tỉnh Quảng Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng – 2008
354
NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ MỘT SỐ
GIẢI PHÁP CHO VIỆC SỬ DỤNG TRANH ẢNH TRONG
CÁC GIỜ DẠY MÔN NÓI TIẾNG ANH Ở MỘT SỐ
TRƯỜNG THCS Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
AN INVESTIGATION INTO THE USE OF PICTURES IN ENGLISH SPEAKING
CLASSES AT QUANG BINH LOWER SECONDARY SCHOOLS AND SOME
PRACTICL SUGGESTIONS
SVTH: NGUYỄN VĨNH HIỀN
Lớp : 04SPA02 Khoa : Tiếng Anh- Trường Đại học Ngoại Ngữ
GVHD: TS LƢU QUÝ KHƢƠNG
Phòng KH-SĐH&HTQT, Trường Đại học Ngoại ngữ
TÓM TẮT
Ngày nay, phương pháp giảng dạy hiện đại khuyến khích giáo viên tăng cường sử dụng các
phương tiện đồ dùng dạy học trong lớp, đặc biệt là tranh ảnh. Đồng thời, công cuộc đổi mới
trong giảng dạy tiếng Anh ở bậc phổ thông đòi hỏi nhà trường phải rèn luyện cho học sinh có
môt khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Tuy nhiên việc dạy môn nói tiếng Anh ở một số
trường THCS cũng như việc sử dụng tranh ảnh trong các giờ dạy môn nói nhằm gây hứng
thú cho học sinh còn chưa được xem trọng. Vì vây, đề tài nhằm tìm hiểu việc sử dụng tranh
ảnh trong các giờ dạy môn nói tiếng Anh ở một số trường THCS tại Quảng Bình và đưa ra
một số giải pháp cho việc sử dụng tranh ảnh một cách hiệu quả giúp nâng cao chất lượng dạy
học môn nói tiếng Anh ở trường THCS tại Quảng Bình.
ABSTRACT
Nowadays, modern teaching methodology encourages the use of as many media, especially
pictures as possible in classroom. At the same time, the innovation in English teaching at
general education level demands that the schools should provide students with a good
communicative skill in English. However, nowadays teaching English speaking at many Lower
secondary school as well as the use of pictures in English speaking classrooms to motivate
learners haven’t been paid due attention to. Therefore, this article aims at researching the use
of pictures in English speaking classes at Quang Binh lower secondary schools and put
forward some practical suggestions to improve the quality of English speaking teaching and
learning at Quang Binh lower secondary schools.
1. Mở đầu:
Ngày nay cùng với việc đẩy mạnh chất lƣợng giáo dục, các phƣơng tiện phục vụ cho
dạy học cũng đƣợc quan tâm đáng kể. Sử dụng tranh ảnh một phƣơng tiện dạy học hữu
ích – là một trong những đề tài đƣợc các giáo viên dạy tiếng Anh bàn luận trong nhiều năm
qua. Tranh ảnh tồn tại ở xung quanh chúng ta, trên đƣờng đi, tại các công sở, trong các
ngôi nhà, thậm chí trong những lúc chúng ta vui chơi giải trí, vậy tại sao nó lại không có
mặt trong các lớp học tiếng Anh? Tranh ảnh thú vị có thể tạo ra ngữ cảnh, thúc đẩy quá
trình hiểu và diễn đạt các chủ đề làm cho lớp học trở nên sinh động và kích thích ngƣời
học tham gia vào các hoạt động học.Có thể nói chúng thực sự là chìa khóa cho học tập.
Tuy nhiên, đối với một số không ít giáo viên, việc sử dụng tranh ảnh trong các giờ học
tiếng Anh nói chung và giờ học môn nói nói riêng chỉ thích hợp với các em học sinh ở lứa
tuổi mẫu giáo hoặc tiểu học. Điều này lý giải cho thực trạng vì sao rất ít giáo viên ở cấp
trung học cơ sở hay trung học phổ thông sử dụng tranh ảnh trong các giờ dạy của mình
hoặc chỉ sử dụng một vài bức tranh đơn giản cho các hoạt động dạy môn nói tiếng Anh của
mình.
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng – 2008
355
Đề tài nghiên cứu này ra đời nhằm tìm hiểu thực trạng về việc sử dụng tranh ảnh trong các
giờ dạy môn nói tiếng Anh cho học sinh lớp 9 tại ba trƣờng trung học cở sở (THCS) là
Xuân Thủy, Phong Thủy, Kiến Giang ở tỉnh Quảng Bình đồng thời đề tài cũng đề xuất
một số giải pháp cho việc sử dụng tranh ảnh có hiệu quả trong các giờ dạy nói tiếng Anh.
2. Nội dung
2.1. Thực trạng sử dụng tranh ảnh trong các giờ dạy môn nói ở các truờng THCS ở tỉnh
Quảng Bình.
Quảng Bình là một vùng đất nghèo nhƣng có truyền thống hiếu học của dải đất miền
Trung đầy nắng gió. Cơ sở vật chất kỹ thuật dùng cho công tác dạy và học ở đây còn rất
khó khăn, nghèo nàn và lạc hậu. Chính vì vậy các phƣơng tiện sử dụng trong các giờ dạy
thƣờng rất đơn giản. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tranh ảnh-
một phuơng tiện dạy học rất đơn giản nhƣng nếu khai thác tốt có thể mang lại nhiều lợi
ích đƣợc sử dụng rộng rãi trong các giờ học nói chung và các giờ học nói tiếng Anh nói
riêng ở tỉnh Quảng Bình.
Theo khảo sát của chúng tôi đối với 15 giáo viên tiếng Anh tại 3 trƣờng THCS nêu
trong phần Mở đầu, hầu hết các giáo viên tiếng Anh ở đây đều có sử dụng tranh ảnh trong
tất cả các giai đoạn của một tiết dạy môn nói bắt đầu từ trước khi vào nội dung chính của
bài(43.5%) đến trong lúc dạy nội dung chính (30.4) và ngay cả sau phần nội dung chính
của bài(26.1%). Số lần sử dụng tranh ảnh trong các tiết học lặp lại từ 1 đến 3 lần phụ thuộc
vào nội dung của bài học cũng nhƣ các hoạt động sử dụng tranh ảnh. Phần lớn trong các
giờ dạy môn nói tiếng anh, các giáo viên ở đây thƣờng sử dụng tranh ảnh cho các hoạt
động nhƣ đoán nội dung dựa trên hình ảnh, kể chuyện theo tranh, so sánh sự giống và
khác nhau giữa hai bức tranh
Do việc thiếu các công nghệ hiện đại phục vụ cho quá trình dạy và học cho nên sách
báo, tạp chí trở thành một nguồn tìm kiếm chủ yếu cho các giáo viên ở đây có đƣợc những
bức tranh sử dụng trong các tiết dạy môn nói. Bên cạnh sách báo và tạp chí, sách giáo
khoa cũng là một nguồn cung cấp tranh ảnh quý giá. Khảo sát của chúng tôi cho thấy một
thực tế là rất ít giáo viên ở các ngôi trƣờng này dùng những hình ảnh do chính bản thân họ
là những ngƣời họa sĩ. Một điều đáng quan ngại nữa là Internet – một công cụ tìm kiếm
hữu ích trong thời buổi bùng nổ thông tin toàn cầu hiện nay- vẫn chƣa phát huy đƣợc tác
dụng tối đa ỡ những ngôi trƣờng này. Rất ít giáo viênn truy cập vào Internet để tìm kiếm
tranh ảnh phục vụ cho giờ dạy của họ. Bảng 2.1 dƣới đây thể hiện kết quả điều tra vừa
trình bày.
Bảng 2.1 Nguồn tìm kiếm tranh ảnh sử dụng cho các tiết học nói tiếng anh
Nguồn tìm kiếm tranh ảnh Số lượng GV được hỏi %
Mạng Internet 5 11.16
Sách báo,tạp chí 20 48.8
Sách giáo khoa 15 36.6
Tranh tự vẽ 2 4.9
Tổng cộng 41 100
Một điều đáng bàn ở đây là các phƣơng tiện đƣợc sử dụng để giới thiệu những bức
tranh này trong giờ học. Máy vi tính và máy chiếu là những phƣơng tiện ít dùng cho các
tiết học nói ở những ngôi trƣờng này mặc cho những tiện ích các thiết bị này có thể mang
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng – 2008
356
lại. Điều này cũng khá dễ hiểu, ở Quảng Bình mỗi trƣờng THCS có số lƣợng học sinh
khoảng trên dƣới 45 em một lớp và mỗi trƣờng có từ 5 đến 7 lớp 9 chỉ đƣợc trang bị một
phòng máy vi tính với số lƣợng máy có hạn và một máy chiếu nhằm phục vụ cho việc dạy
nghề môn tin học cho học sinh lớp 9. Thỉnh thoảng những phòng máy này đƣợc sử dụng
trong các tiết dạy thao giảng hay là thi giáo viên dạy giỏi. Phương tiện phổ biến nhất được
dùng để giới thiệu những bức tranh phục vụ cho tiết học chính là những tấm bìa các tông
to vẽ sẵn những hình cần dùng hoặc là dùng để dán những bức tranh đã tìm từ trước. Giải
thích về nguyên nhân sử dụng loại phƣơng tiện này, các giáo viên tiếng anh ở đây cho biết
đó chính là do sự tiện lợi cũng nhƣ chi phi thấp phù hợp với thu nhập của các thầy cô giáo
tại đây. Bảng đen cùng với sự tiện dụng vốn có của nó cũng đƣợc các giáo viên tiếng Anh
khai thác tối đa cho việc trình bày những bức tranh của mình. Bảng 2.2 dƣới đây sẽ đƣa ra
những con số về thực trạng này.
Bảng 2.2: Phƣơng tiện dùng để giới thiệu tranh ảnh trong giờ dạy nói tiếng Anh
Phương tiện trình chiếu Số lượng GV được hỏi %
Máy vi tính và máy chiếu 7 20
Bảng 13 37.1
Bìa cứng 15 42.9
Tổng cộng 35 100
Việc tìm kiếm và sử dụng tranh ảnh trong các tiết học môn nói theo nhƣ các giáo viên
tiếng Anh ở đây gặp không ít khó khăn. Khó khăn đầu tiên phải nói đến là việc tìm thấy
một bức tranh phù hợp với nội dung bài học và hoạt động sử dụng trong tiết nói. Thực tế
là một ngƣời giáo viên phải bỏ ra rất nhiều thời gian cho việc soạn giáo án, việc chuẩn bị
các hoạt động dạy học và thật là không dễ cho họ để tìm đƣợc một bức tranh vừa đẹp, hấp
dẫn thu hút sự chú ý của học sinh vừa phải phù hợp với nội dung của các hoạt động mà họ
đã chuẩn bị. Một vấn đề nữa làm cho các giáo viên tiếng Anh ở đây cảm thấy băn khoăn
khi sử dụng tranh ảnh trong các giờ dạy môn nói là nhiều bức tranh quá khó để cho các em
có thể hiểu được nội dung thể hiện trong tranh cũng như có thể chuyển tải được từ ngôn
ngữ hình ảnh sang lời nói. Đồng thời, theo nhƣ một số giáo viên thì sử dụng tranh ảnh
trong các giờ dạy có thể làm cho các em mất tập trung, chỉ chú ý vào các chi tiết vụn vặt
của bức tranh mà không mấy quan tâm đến nội dung yêu cầu của bài học. Tuy nhiên, hầu
hết giáo viên tham gia khảo sát đều thừa nhận rằng khó khăn lớn nhất trong việc dùng
tranh ảnh trong lớp học nói tiếng Anh là sự mất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị tranh
và dùng tranh trong giờ học vốn dĩ có vốn thời gian đã rất hạn chế để có thể chuyển tải hết
các nội dung cần phải dạy trong bài theo quy định của Tổ chuyên môn.
Bảng 2.3 : Những khó khăn trong việc sử dụng tranh ảnh trong giờ dạy nói tiếng Anh
Khó khăn trong việc sử dụng tranh ảnh Số lượng GV được hỏi %
Tranh ảnh quá khó cho học sinh hiểu 3 20
Tranh ảnh có thể làm giảm sự tập trung
của học sinh
2 13.3
Tranh ảnh làm mất nhiều thời gian 10 66.7
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng – 2008
357
Tổng cộng 15 100
Mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc sử dụng tranh ảnh trong các hoạt động nói,
nhƣng các giáo viên tiếng Anh ở đây vẫn rất tin tƣởng vào việc sử dụng loại phƣơng tiện
dạy học này. Giải thích về điều này, những ngƣời cho tin cho rằng tranh ảnh đem lại rất
nhiều lợi ích cho việc dạy môn nói. Hầu hết họ đều thống nhất rằng tranh ảnh hấp dẫn học
sinh, kích thích những hứng thú học tập ở các em, lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt
động nói một cách dễ dàng hơn so với việc sử dụng các phương tiện dạy học khác. Một số
ý kiến khác cho rằng, tranh ảnh cung cấp thông tin cho các hoạt động được sử dụng trong
giờ nói. Các em học sinh sẽ khai thác các thông tin từ những bức tranh và sau đó đƣa vào
các hoạt động nói của lớp học. Một lợi ích nữa cũng đƣợc các giáo viên ở đây quan tâm
đến là tính kinh tế về chi phí cũng như thời gian của tranh ảnh: chúng có thể đƣợc sử
dụng nhiều lần với nhiều hoạt động khác nhau.
Bảng 2.4: Những lợi ích của việc sử dụng tranh ảnh trong giờ nói tiếng Anh
Thuận lợi Số lượng GV được hỏi %
Tranh ảnh hấp dẫn học sinh, kích thích những hứng
thú học tập ở học sinh
13 43.3
Tranh ảnh có thể đƣợc sử dụng nhiều lần với nhiều
hoạt động khác nhau.
4 14.3
Tranh ảnh giúp cho việc cung cấp thông tin cho các
hoạt động đƣợc sử dụng trong giờ nó
13 43.3
Tổng cộng 30 100
2.2 Một số giải pháp cho việc sử dụng tranh ảnh trong giờ nói tiếng Anh đạt hiệu quả
cao ở các trường THCS của tỉnh Quảng Bình
Hầu hết các giáo viên tiếng Anh đƣợc hỏi đều cho rằng trở ngại lớn nhất trong việc sử
dụng tranh ảnh trong các giờ dạy môn nói là trở ngại về thời gian. Để có thể giải quyết
đƣợc vấn đề này chúng ta cần phải lƣu ý một số vấn đề sau. Ngƣời giáo viên để có thể tiết
kiệm đƣợc thời gian chuẩn bị cũng nhƣ thời gian tiết học thì chỉ nên lựa chọn những bức
tranh đơn giản, dễ tìm và dễ để trình bày trên lớp. Mỗi một giáo viên nên lƣu giữ cẩn thận
những bức tranh đã đƣợc sử dụng trong các hoạt động nói tại tất cả các thời điểm của tiết
học. Việc lƣu giữ này có thể giúp cho các thầy cô tiết kiệm đƣợc thời gian và tiền bạc
chuẩn bị cho những bài học sau này bởi một bức tranh có thể đƣợc sử dụng nhiều lần,
nhiều bài với nhiều hoạt động khác nhau. Thêm vào đó, sử dụng lại những bức tranh có thể
làm cho học sinh quen dần với nhũng yêu cầu của từng bức tranh từ đó có thể tiết kiệm
đƣợc thời gian của tiết học.
Giải pháp thứ hai đƣợc đƣa ra nhằm giải quyết những khó khăn trong việc sử dụng
tranh ảnh trong các giờ dạy môn nói là người giáo viên cần phải khéo léo lựa chọn bức
tranh phù hợp với trình độ của học sinh. Tranh quá khó sẽ mang lại những ảnh hƣởng xấu
với hứng thú học tập của học sinh. Các em sẽ cảm thấy chán và khó để tiếp tục tập trung
vào nội dung của bài học sau khi đã dành quá nhiều thời gian đoán xem nội dung ẩn giấu
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng – 2008
358
đằng sau hình ảnh của bức tranh. Vì vậy trình độ của học sinh là một trong những yếu tố
phải đƣợc quan tâm hàng đầu trong việc lựa chọn bức tranh sử dụng trong các tiết
học.Bên cạnh, ngƣời giáo viên cũng cần phải đảm bảo nội dung của tranh ảnh phù hợp
với nội dung của bài học, với mục tiêu mà bài học nói hƣớng đến. Lựa chọn đƣợc những
tranh ảnh phù hợp sẽ mang lại những hiệu quả cao cho quá trình dạy và học.
Một giải pháp quan trọng nữa đƣợc đƣa ra cho các giáo viên tiếng Anh ở các trƣờng
THCS ở Quảng Bình nhằm sử dụng tranh ảnh hiệu quả là việc sử dụng khoa học công
nghệ vào quá trình giảng dạy của mình. Các thầy cô có thể truy cập vào mạng Internet để
tìm kiểm những bức tranh hấp dẫn và phù hợp nhât. Sau đó, nhờ vào các loại thiết bị công
nghệ cao nhƣ máy vi tính và máy chiếu để mang đến cho lớp học những hình ảnh, bức
tranh có chất lƣợng màu sắc đảm bảo nhất. Nhờ đó, chất lƣợng của tranh ảnh sử dụng
trong các tiết học nói sẽ đƣợc nâng cao, đáp ứng đƣợc nhu cầu dạy và học của cả giáo viên
và học sinh.
Cuối cùng, tính đa dạng của các hoạt động sử dụng tranh ảnh trong giờ nói cũng cần
được lưu ý. Hầu nhƣ các giáo viên tiếng Anh ở các ngôi trƣờng này sử dụng tranh ảnh với
3 hoạt động chính là đoán tranh, kể chuyện theo tranh và so sánh tìm ra điểm giống nhau
và khác nhau giữa 2 bức tranh. Nếu những hoạt động này không đƣợc cải biến, làm cho
phong phú mà cứ lặp đi lặp lại chắc chắn sẽ dẫn đến hiện tƣợng chán học, giảm hứng thú
học tập ở các em học sinh.
3. Kết luận
Từ những gì đã tìm hiểu, phân tích và thông qua những kết quả đã thu đƣợc, ngƣời nghiên
cứu xin đề xuất một số khuyến nghị nhƣ sau. Cho dù gặp một vài trở ngại trong vấn đề
thời gian, khó khăn đối với học sinh trong việc chuyển tải từ ngôn ngữ hình ảnh sang ngôn
ngữ lời nói, không ai có thể phủ nhận đƣợc những lợi ích to lớn mà việc sử dụng tranh ảnh
trong giờ dạy nói tiếng Anh mang lại. Để có thể nâng cao đƣợc hiệu quả của việc sử dụng
tranh ảnh trong các giờ dạy môn nói ngƣời giáo viên cần phải lƣu ý đến chất lƣợng của
hình ảnh, đến trình độ của học sinh, đến thời gian và đặc biệt cần biết tận dụng những
thành tựu của khoa học công nghệ để áp dụng vào lớp học. Đặc biệt, phải xem việc sử
dụng tranh ảnh hỗ trợ trong giờ giảng là một bộ phận hợp thành quan trọng của bài giảng
khi chuẩn bị giáo án. Hàng năm nhà trƣờng nên tổ chức các Hội thi giáo viên sáng tạo đồ
dùng dạy học, trong đó có tranh ảnh để bổ sung vào nguồn tranh ảnh nhằm nâng cao hiệu
quả giờ học nói tiếng Anh.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] English Department (2004), Language Teaching Methodology,(Internal Circulation),
CFL, UD
[2] Kem Sarabria (1988), A Picture’s Worth a Thousand Words, Prentice Hall Regent,
Englewood Cliffs, NJ 07632
[3] Lƣu Quý Khƣơng (2006), A Practical Course for Teaching English as a Foreign
Language, (Internal Circulation), CFL, UD
[4] Nguyễn Quốc Hùng (2004), Classroom Techniques in Teaching English in Vietnam,
NXB Giáo dục.
[5] Nguyễn Quốc Hùng (2004), Dạy- Học Tiếng Anh, NXB Tổng Hợp TPHCM.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Nghiên cứu về thực trạng sử dụng và một số giải pháp cho việc sử dụng tranh ảnh trong các giờ dạy môn nói tiếng anh ở một số trường THCS ở tỉnh Quảng Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *