Luận văn Một số biện pháp quản lý giáo dục nếp sống cho sinh viên nội trú trường cao đẳng giao thông vận tải 3 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Thời đại ngày nay nếu kỹ thuật năm trước là hiện đại nhất thì năm sau đã lạc hậu mất rồi. Ý tưởng đào tạo ra những con người có kiến thức cơ bản vững chắc và biết sử dụng chúng với phương pháp suy luận đúng đắn để giải quyết những vấn […]

Read More

Luận văn Bài toán ngược trong lý thuyết nhiệt mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Cùng với bài toán cho phương trình sóng và phương trình thế vị, các bài toán nhiệt là một trong những bài toán cổ điển có nhiều ứng dụng trong khoa học kỹ thuật. Bài toán liên quan tới vấn đề truyền nhiệt đã được khảo sát từ thời Fourier trong thế kỷ […]

Read More

Luận văn Những vấn đề về mạch lạc văn bản trong bài làm văn của học sinh phổ thông mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Vào những năm 70 của thế kỷ XX, trên thế giới, các công trình nghiên cứu về lĩnh vực ngôn ngữ học văn bản phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, tiêu biểu như công trình của W. Dressler (1970), P. Hartmann (1972), G. Kassai (1976), M.A.K. Halliday […]

Read More

Luận văn Các tiên đề tách và định lý matheron mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Lý do chọn đề tài Các tiên đề tách là một trong những vấn đề trọng tâm của Tôpô đại cương, định lý Matheron có ứng dụng trong giải tích hàm và trong lý thuyết độ đo tích phân, lý thuyết xác suất, có liên hệ chặt chẽ với các tiên đề tách. […]

Read More

Luận văn Phối hợp quản lý giáo dục đạo đức của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và nhà trường đối với học sinh trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Đất nước ta đang từng ngày đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đạt được những thành tựu đáng khích lệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước. Để có được những thành quả đó, nhân dân ta đã đóng góp bằng tất cả […]

Read More