[block id=”bo-sung-1″]

Sự phát triển kinh tế rực rỡ của Đài Loan thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của phát triển nông nghiệp. Trong suốt ba thập kỷ từ 50 đến 80, tăng trưởng nông nghiệp của Đài Loan luôn ở mức trên 5%/năm tạo nên tiền đề vững chắc cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Trong các yếu tố tạo nên thành công của phát triển nông nghiệp phải kể đến vai trò quan trọng của các tổ chức nông dân. Đài loan có 4 tổ chức của nông dân là Nông hội, hợp tác xã cây ăn quả, hội thủy lợi, và hội thủy sản. Về cơ bản đó là những tổ chức kinh tế hợp tác làm dịch vụ phi nông nghiệp bao gồm cung cấp vật tư và tiêu thụ nông sản. Chức năng chính của các tổ chức này là giúp nông dân tăng sức mạnh thương lượng trong hoạt động mua bán. Cả bốn tổ chức đều đăng ký hoạt động và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ. Trong các tổ chức này quan trọng nhất là Nông hội.
Nông hội của Đài Loan được thành lập năm 1900, tuy nhiên phải đến giữa thập kỷ 50 vai trò của tổ chức này trong phát triển nông nghiệp mới được phát huy. Sau khi thất bại ở Đại Lục năm 1949, một trong những bài học quan trọng nhất Đài Loan học được là tầm quan trọng của giai cấp nông dân. Mặt khác, Đài Loan rất cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp để cung cấp vốn và nguồn lực phục vụ quá trình công nghiệp hoá. Các cố vấn Mỹ thông qua viện trợ tái thiết sau chiến tranh kiên quyết yêu cầu Đài Loan chuyển hậu thuẫn của mình từ tầng lớp địa chủ sang đông đảo nông dân. Với sự trợ giúp tích cực của Cơ quan hợp tác Trung-Mỹ Tái thiết Nông thôn (JCRR), chiến lược này được tiến hành từng bước từ giảm tô, cải cách ruộng đất, và sau đó là xây dựng các tổ chức hợp tác của nông dân để cung cấp dịch vụ cho nông dân đã trở thành nông hộ nhỏ. Nông hội được xây dựng để làm cầu nối giữa chính phủ và nông dân, gắn nông dân với Chính phủ. Một mặt, giúp chính phủ thực thi chiến lược phát triển nông nghiệp một cách hiệu quả cũng như là phản ánh những nhu cầu phát triển của nông dân với chính phủ và bảo vệ quyền lợi của họ. Đây là điểm khác biệt giữa Nông hội và các tổ chức hợp tác khác, thuần túy phục vụ mục đích kinh tế cho nông dân.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog15

Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển hợp tác xã và nông hội ở Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VÀ NÔNG HỘI Ở NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN VÀ HÀN QUỐC.
Đặng Kim Sơn – Nguyễn Minh Tiến
2000I. Nông hội Đài Loan, cầu nối chính phủ và nông dân
Sự phát triển kinh tế rực rỡ của Đài Loan thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của phát triển nông nghiệp. Trong suốt ba thập kỷ từ 50 đến 80, tăng trưởng nông nghiệp của Đài Loan luôn ở mức trên 5%/năm tạo nên tiền đề vững chắc cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Trong các yếu tố tạo nên thành công của phát triển nông nghiệp phải kể đến vai trò quan trọng của các tổ chức nông dân. Đài loan có 4 tổ chức của nông dân là Nông hội, hợp tác xã cây ăn quả, hội thủy lợi, và hội thủy sản. Về cơ bản đó là những tổ chức kinh tế hợp tác làm dịch vụ phi nông nghiệp bao gồm cung cấp vật tư và tiêu thụ nông sản. Chức năng chính của các tổ chức này là giúp nông dân tăng sức mạnh thương lượng trong hoạt động mua bán. Cả bốn tổ chức đều đăng ký hoạt động và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ. Trong các tổ chức này quan trọng nhất là Nông hội.
Nông hội của Đài Loan được thành lập năm 1900, tuy nhiên phải đến giữa thập kỷ 50 vai trò của tổ chức này trong phát triển nông nghiệp mới được phát huy. Sau khi thất bại ở Đại Lục năm 1949, một trong những bài học quan trọng nhất Đài Loan học được là tầm quan trọng của giai cấp nông dân. Mặt khác, Đài Loan rất cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp để cung cấp vốn và nguồn lực phục vụ quá trình công nghiệp hoá. Các cố vấn Mỹ thông qua viện trợ tái thiết sau chiến tranh kiên quyết yêu cầu Đài Loan chuyển hậu thuẫn của mình từ tầng lớp địa chủ sang đông đảo nông dân. Với sự trợ giúp tích cực của Cơ quan hợp tác Trung-Mỹ Tái thiết Nông thôn (JCRR), chiến lược này được tiến hành từng bước từ giảm tô, cải cách ruộng đất, và sau đó là xây dựng các tổ chức hợp tác của nông dân để cung cấp dịch vụ cho nông dân đã trở thành nông hộ nhỏ. Nông hội được xây dựng để làm cầu nối giữa chính phủ và nông dân, gắn nông dân với Chính phủ. Một mặt, giúp chính phủ thực thi chiến lược phát triển nông nghiệp một cách hiệu quả cũng như là phản ánh những nhu cầu phát triển của nông dân với chính phủ và bảo vệ quyền lợi của họ. Đây là điểm khác biệt giữa Nông hội và các tổ chức hợp tác khác, thuần túy phục vụ mục đích kinh tế cho nông dân.
Trong hoàn cảnh như vậy, chính phủ Đài Loan chọn Nông hội làm cánh tay đắc lực để thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, hướng vào mục tiêu đảm bảo an toàn lương thực và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Từ đó đến nay, trải qua nhiều lần cải cách và phát triển Nông hội vẫn đóng 2 vai trò chính:
Là tổ chức của nông dân, nhằm bảo vệ quyền lợi và là đại biểu của nhân dân. Thực hiện các dịch vụ phục vụ nông hộ như: khuyến nông, tín dụng, bảo hiểm, thông tin, tiếp thị và tiêu thụ nông sản.
Là tổ chức được chính phủ ủy thác giải quyết các vấn đề nhằm phục vụ các mục tiêu của Chính phủ về phát triển nông nghiệp nông thôn. Tiếp nhận vốn đầu tư và tín dụng ưu đãi của nhà nước, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn.
Nông hội đóng vai trò chính làm cầu nối giữa chính phủ và nông dân, là tổ chức kinh tế-xã hội- chính trị đặc biệt để tổ chức và giúp đỡ các trang trại hộ nông dân qui mô nhỏ trong quá trình sản xuất hàng hóa lớn. Do có tầm quan trọng đặc biệt, Nhà nước tập trung hỗ trợ nhiều mặt cho Nông hội. Trước hết là sự hỗ trợ to lớn về tài chính: 50% vốn của Nông hội do chính phủ cung cấp, chưa kể các đầu tư trực tiếp khác cho nông thôn như xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao giống mới, tiến bộ kỹ thuật qua các chương trình phát triển.
Cơ cấu tổ chức
Tổ chức của Nông hội phân theo cấp hành chính, thấp nhất là cấp thôn (4517 đơn vị), cấp xã( 267 đơn vị), cấp huyện (21 đơn vị) và cấp Trung ương. Là tổ chức của nông dân, việc phân theo thứ bực hành chính chỉ để thể hiện qui mô hoạt động, Nông Hội không có tổ chức cấp trên, cấp dưới. Mọi cấp đều bình đẳng và dân chủ trong việc ra quyết định. Trung bình, mỗi xã có 18 hợp tác xã nhỏ cấp thôn, mỗi hợp tác xã nhỏ có khoảng 195 xã viên. Mỗi hộ chỉ có một người được phép trở thành xã viên. Các xã viên có tối thiểu 0,2 ha đất trở lên được coi là hội viên chính thức, hội viên không phải là nông dân (không có đất) cũng được tham gia và hưởng mọi quyền lợi nhưng không được biểu quyết.
Nông hội cấp xã là hệ thống chính kết nối nông dân cả nước, còn Nông hội cấp huyện và thành phố đóng vai trò giám sát, đào tạo, kiểm toán, điều phối, và giúp đỡ địa phương. Nông hội cấp huyện cử đại biểu tham gia Nông hội cấp Trung ương, cấp xã cử đại biểu tham gia Nông Hội cấp huyện.
Tại cơ sở, nông dân tổ chức theo tổ (có cùng mối quan tâm hoặc cùng sản xuất một mặt hàng…). Các tổ cử đại biểu tham dự đại hội Đại biểu của Nông Hội. Đại hội đại biểu là cơ quan quyền lực cao nhất của hệ thống Nông hội được hình thành do các đại biểu của cấp dưới bầu lên. Đại hội sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị gồm 9 người và Ban Kiểm soát gồm 3 người. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ thông qua thi tuyển về năng lực và trình độ để lựa chọn và thuê giám đốc điều hành chuyên môn (ít nhất phải có trình độ đại học). Sau khi được tuyển, giám đốc sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh của Nông hội.
Hình: sơ đồ tổ chức của Nông hội Đài Loan
Một Nông Hội thường có 7 bộ phận, ở cấp huyện không có bộ phận tín dụng. trong mọi hoạt động các Nông Hội đều hợp tác chặt với nhau, riêng hoạt động tín dụng được thực hiện độc lập.
Hiện nay Nông hội Đài Loan có 1,5 triệu hội viên chiếm hơn 99% tổng số nông dân, với hơn 18 nghìn nhân viên hoạt động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực không chỉ làm dịch vụ cho nông dân mà còn thực hiện các chính sách cho Nhà nước. Theo đánh giá của Đài Loan, Nông Hội của họ là tổ chức của nông dân có bộ máy hoạt động vào loại lớn nhất trên Thế giới.
Các hoạt động của Nông hội
Trong giai đoạn đầu phát triển, việc lập kế hoạch phát triển nông thôn Đài Loan và điều hành đầu tư cho nông thôn được giao cho Cơ quan hợp tác Trung-Mỹ Tái thiết Nông thôn (JCRR) thành lập năm 1948. Để đảm bảo tính hiệu quả của các chương trình phát triển nông thôn, JCRR đã phân quyền cho các Nông hội triển khai các hoạt động ở cấp cơ sở. Như vậy Nông hội đã tạo thành một cầu nối và đẩy mạnh sự liên kết giữa các cơ quan nhà nước, các nhà lãnh đạo và đông đảo nông dân. Các thông tin về nhu cầu phát triển nông thôn được chuyển về trung ương giúp cho việc lập kế hoạch phát triển nông nghiệp một cách hiệu quả. Ngược lại, đầu tư nông nghiệp, tín dụng và các phương tiện tiếp thị được đưa về nông thôn đúng chỗ, đúng lúc. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa JCRR và Nông hội tạo nên hiệu quả cao trong việc cải tiến giống cây trồng vật nuôi, làm thuỷ lợi, cải tạo đất, xây dựng hệ thống khuyến nông, tín dụng nông nghiệp, mạng lưới chăm sóc sức khoẻ ở nông thôn và hệ thống nghiên cứu khoa học. Các hoạt động của Nông hội tập trung vào các lĩnh vực tín dụng, bảo hiểm, tiêu thụ, và khuyến nông.
1. Hoạt động tín dụng và bảo hiểm
Ngân sách của Nông hội dành cho các hoạt động tín dụng chiếm 70% trong chi tiêu của Hội. Các hoạt động tín dụng tập trung vào các mục tiêu:
Khuyến khích nông dân tiết kiệm và gửi tiền vào Nông hội;
Cung cấp tín dụng cho nông dân nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống;
Cung cấp tín dụng cho các hoạt động khác của Nông hội.
Để đảm bảo tính bền vững và thành công, dịch vụ tín dụng của Nông hội dựa trên các nguyên tắc: (i), lãi suất và thời hạn cho vay hợp lý; (ii), đủ nguồn tín dụng cho các nhu cầu giao dịch; (iii), đảm bảo tính bảo mật đối với các thành viên; (iv), bình đẳng đối với tất cả các thành viên. Ngoài ra Nông hội thuyết phục các hội viên gửi khoản tiền cố định để đảm bảo sự ổn định và an toàn của hoạt động tín dụng. Trong năm 1993, tỷ lệ khoản tiền gửi cố định trong tổng tiền gửi của thành viên đối với Nông hội là 70%.
Thời kỳ đầu phát triển nông nghiệp, Nhà nước lấy hệ thống tín dụng của Nông hội làm công cụ chính đưa tiền vốn về cho nông dân, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Nông hội tự tích luỹ vốn. Giai đoạn này các trợ giúp tín dụng của Nhà nước đối với Nông hội như sau:
Cho Nông hội vay không thu lãi đối với các khoản đầu tư cho nông dân (mua đất, máy móc, mở rộng sản xuất …). Nông hội cho nông dân vay lại với lãi xuất thấp theo quy định của nhà nước. Như vậy, tiền của Nhà nước đến tay nông dân mà Nông hội cũng thu được một phần kinh phí. Nhà nước cũng cho Nông hội vay tiền với lãi suất thấp, Nông hội cho nông dân vay lại với lãi suất bằng với các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cho Hội tham gia hoạt động tín dụng ở nông thôn có lãi.
Đầu tư cho nông hộ toàn bộ hoặc một phần kinh phí để xây dựng những công trình công cộng và cơ sở hạ tầng phục vụ tiếp thị (kho bãi, chợ đấu giá, xưởng gia công chế biến…). Nông Hội cho thuê kho bãi cho nông dân với lệ phí thấp, cho mọi thành phần kinh tế thuê các cơ sở hạ tầng này, kể cả cho Chính phủ thuê làm kho dự trữ quốc gia. Hoạt động này vừa tăng thu nhập cho dân vừa tạo thuận lợi thúc đẩy các hoạt động tiêu thụ nông sản, tiếp thị và bảo vệ an ninh lương thực.
Để huy động vốn, các Nông hội cơ sở ở cấp xã phối hợp với ngân hàng tiến hành vừa huy động vừa cho vay (nông dân thiếu tiền thì vay, thừa gửi ngân hàng). Các trung tâm tín dụng của Hội được tổ chức về mặt nghiệp vụ giống như một ngân hàng. Gồm các trung tâm và chi nhánh trang bị thiết bị hiện đại. Các trung tâm này làm các dịch vụ như huy động vốn, cho vay thanh toán, bảo hiểm, ngoại hối, giao dịch thanh toán quốc tế, ký gửi tài sản, kinh doanh kho bãi, chợ… Lãi hàng năm được trích tới 62% chi cho phúc lợi của xã viên như chi cho giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, khuyến nông… Mức vay khoảng 25 triệu VND trở lại thì miễn thế chấp, mức vay tối đa khoảng 2,8 tỷ VND.
Thực tế cho thấy, với chủ trương hợp lý của Chính phủ, Nông hội đã thực sự là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho nông dân Đài Loan. Nông Hội do nông dân thành lập nên có hệ thống chân rết ở mọi miền quê, nắm rõ nhu cầu tiền vay, hiểu rõ đối tượng cho vay, khả năng chi trả, của từng hộ, nhờ đó rủi ro thấp, chi phí rẻ, thủ tục vay thuận tiện với dân, cho vay đúng mục đích. Các khoản cho vay của Nông hội tập trung vào các hoạt động phát triển thuỷ lợi, chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ. Do đó, hoạt động tín dụng của Nông Hội cạnh tranh thắng lợi mọi cơ quan tài chính ngân hàng khác, chiếm khoảng 40% trong tổng nguồn cho vay của các tổ chức tín dụng.
Bảng 1: Khoản cho vay nông nghiệp của các tổ chức tín dụng của Đài Loan (triệu Đài tệ)
Tổ chức
1977
1993

Ngân hàng nông nghiệp
Ngân hàng địa chính
Hợp tác xã tín dụng
Nông hội
14.272
8.253
11.930
23.543
129.807
68.245
130.948
355.086

Sau 10 năm hoạt động, hầu hết các Nông Hội đã hoàn vốn cho Chính phủ, Tiền còn lại trở thành vốn tự có của Nông Hội để kinh doanh và phát triển. Hiện nay, tổng vốn của 285 quỹ tín dụng nông hộ trong toàn lãnh thổ là gần 50 tỷ USD, trong đó cho nông dân vay trực tiếp chiếm 57%. Hoạt động tín dụng hiện là nguồn thu chủ yếu của Nông hội.
Hoạt động bảo hiểm cũng đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống dịch vụ tài chính của Nông hội. Kinh phí cho các hoạt động bảo hiểm trích từ 62% trong khoản lãi tín dụng của Nông hội. Các hoạt động bảo hiểm của Nông hội không vì mục đích kinh doanh, mà nhằm hỗ trợ và giảm rủi ro cho nông dân thông qua bảo hiểm mùa màng, gia súc, bảo hiểm trên đường vận chuyển. Ngoài ra nhờ mua bảo hiểm người già trên 65 tuổi được nhận trợ cấp hàng tháng như lương hưu của công nhân viên.
2. Hoạt động xúc tiến tiêu thụ và kinh doanh nông sản
Trong các thập kỷ 50-60, các hoạt động tiêu thụ nông sản của Nông hội tập trung vào khâu xuất khẩu thu ngoại tệ nhằm phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá. Giai đoạn sau này, do đời sống tăng lên các hoạt động tiêu thụ của Nông hội hướng vào thị trường nội địa. Công tác xúc tiến tiêu thụ nông sản của Nông hội tập trung vào các hoạt động giúp đỡ các thành viên như: cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất, tổ chức thu mua nông sản, tổ chức và phát triển kinh doanh thị trường bán buôn và chế biến sản phẩm. Để nhằm tránh tình trạng cạnh tranh quá mức, luật của Đài Loan quy định tại các vùng đã có các tổ chức khác tiêu thụ đặc sản do chính phủ lập ra, các hoạt động của Nông hội sẽ không được tham gia vào hoạt động tiêu thụ ở đó.
Để khắc phục tình trạng nông dân thiếu thông tin và không thành thạo xử lý các giao dịch thương mại, Nông hội tập trung giúp các thành viên cùng tiêu thụ nông sản phẩm. Những sản phẩm được tập trung đẩy mạnh tiêu thụ gồm có thịt lợn, rau quả, nấm, măng tây, hành tây, và gạo. Từ thập kỷ 60, Nông hội là tổ chức cung ứng nguyên liệu duy nhất đối với các mặt hàng nấm và măng tây, và được Chính phủ uỷ thác dự trữ và bán gạo. Đối với các đầu vào sản xuất, Chính phủ ủy quyền cho Nông hội kinh doanh, dự trữ và phân phối phân bón cho nông dân.
Để phục vụ công tác bảo quản nông sản, các Nông hội đầu tư phát triển hệ thống kho tàng một cách rộng rãi. Mỗi Nông hội xã đều có hệ thống kho chứa nông sản để phục vụ cho xã viên của mình. Đối với hoạt động chế biến nông sản, Nông hội chỉ cần sự đồng ý của ban chấp hành Nông hội là có thể tổ chức nhà máy chế biến, cung cấp các dịch vụ cho hội viên. Các Nông hội xã và huyện của Đài Loan đều có hệ thống nhà máy chế biến nông lâm sản, xay xát để tăng giá trị gia tăng và bảo quản sản phẩm trước khi đem bán. Các loại rau, hoa, quả, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản sau khi chế biến được chuyển qua kênh tiếp thị đến bán tại các chợ bán buôn do Nông hội quản lý.
Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, Nông hội cũng đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh tại chợ bán buôn. Nông hội thu mua hoặc hướng dẫn nông dân tiêu thụ nông sản qua các chợ, trung tâm bán buôn. Chợ được trang bị hệ thống quản lý hiện đại bao gồm các dịch vụ vận tải, kho tàng, giết mổ, thông tin giá cả, kiểm tra chất lượng. Những người bán hàng qua chợ bán buôn của Nông hội sẽ được thanh toán ngay trong ngày và chuyển tiền vào tài khoản gửi tại quỹ tín dụng. Người mua được thanh toán trong vòng 3 ngày, phí giao dịch cho ban quản lý chợ khoảng 2% giá trị mua bán, người bán và người mua mỗi bên nộp 50%. Hệ thống chợ bán buôn cho phép đấu giá công khai, đảm bảo quyền lợi cho cả người mua kẻ bán. Nông dân có thể tuỳ ý lựa chọn bán hàng qua kênh của Nông hội hoặc bán ra ngoài. Hiện nay, gần 50% chợ bán buôn nông sản là do các tổ chức nông dân quản lý. Trong đó 44% chợ rau quả, 29% chợ sản phẩm chăn nuôi, 62% chợ thủy sản là do các hình thức kinh tế hợp tác của nông dân tổ chức
Như vậy, nông dân Đài Loan thông qua hoạt động của Nông Hội đã làm chủ toàn bộ dây chuyền cung ứng vật tư đầu vào và sản phẩm đầu ra của sản xuất nông nghiệp. Lấy sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn làm trung tâm, hoạt động kinh doanh cung ứng vật tư nông nghiệp của Nông Hội luôn đảm bảo cho nông dân có số lượng, chất lượng và giá cả tốt nhất cho quyền lợi của nông dân. ở đầu ra, dây chuyền tiêu thụ sản phẩm của Nông Hội vươn tới thị trường cuối cùng ở nước ngoài hoặc thành phố, với hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng tiếp thị tốt cho phép nông dân yên tâm sản xuất đúng chủng loại, chất lượng, thời gian và quan trọng nhất là tăng cường uy thế mặc cả của nông dân trên thương trường,đảm bảo lợi nhuận cao nhất cho người sản xuất. Khi Nông hội thúc đẩy các hoạt động tiêu thụ một mặt hàng nông sản, thông tin thị trường được phản hồi cho nông dân, đưa họ chủ động tham gia vào hoạt động hỗ trợ cho quá trình tiêu thụ. Do đó hoạt động của Nông hội tạo nên hiệu ứng lan toả nối liền dọc quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ của từng ngành hàng. Ví dụ khi Nông hội có chủ trương đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn, việc hiện đại hoá và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở các lò mổ, hệ thống chuồng trại chăn nuôi đều được triển khai.
3. Hoạt động khuyến nông
Hoạt động khuyến nông của Đài Loan được tiến hành qua hệ thống khuyến nông 4 cấp của Nông hội phối hợp với mạng lưới khuyến nông của Bộ Nông nghiệp và trường nông nghiệp thuộc Bộ Giáo dục. Các hoạt động khuyến nông của Nông hội tập trung vào các lĩnh vực:
Đào tạo kiến thức và kỹ thuật phát triển sản xuất cho nông dân,
Cung cấp vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất
Cung cấp tín dụng cho nông dân ,
Hướng dẫn nông dân tổ chức và lập kế hoạch sản xuất .
Hình thức tổ chức công tác khuyến nông như sau:
Tổ Chức Nông Hội ở cả 3 cấp phối hợp với cơ quan khuyến nông của Bộ Nông nghiệp và các cán bộ khoa học ở các trường đại học cùng tiến hành hoạt động khuyến nông.
Mỗi tổ Nông Hội ở thôn sẽ cung cấp dịch vụ khuyến nông cho các thành viên của mình (tổ chức nông hội chính là đơn vị khuyến nông cơ sở)
Nội dung công tác khuyến nông không có giới hạn theo ngành nghề hay loại kỹ thuật, hoàn toàn tuỳ thuộc yêu cầu của sản xuất và khả năng của đáp ứng miễn là đạt mục đích dạy, giúp đỡ, nâng cao kinh tế nông thôn và cuộc sống của nông dân.
Kinh phí khuyến nông trích từ lợi nhuận thu được của ngân sách Nông Hội năm trước còn lại (36% tổng lợi nhuận) Ngoài ra còn được hỗ trợ từ ngân sách khuyến nông trung ương và địa phương theo theo chương trình, dự án và để khắc phục các vấn đề cụ thể.
Do đóng góp của các hoạt động khuyến nông trong việc giúp nông dân áp dụng giống mới và phân bón nên năng suất cây trồng tăng lên nhanh chóng. Năng suất lúa năm 1948 là 3,8 tấn/ha đã tăng lên 4,8 tấn/ha năm 1950 và 5,2 tấn/ha năm 1952. Trong giai đoạn này Đài Loan đã giải quyết được vấn đề an ninh lương thực và bắt đầu có dư để xuất khẩu. Tương tự như vậy, khuyến nông cũng góp phần thúc đẩy các ngành chăn nuôi và thủy sản tăng tăng trưởng mạnh mẽ. Trong suốt giai đoạn từ 1950-70, tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi và thuỷ sản đạt từ 7-8%/năm.
Các hoạt động khuyến nông của Nông hội chủ yếu mang tính trợ giúp nông dân, không mang tính kinh doanh. Trong giai đoạn đầu của phát triển nông nghiệp Đài Loan, kinh phí Nhà nước là nguồn cung cấp chủ yếu chiếm khoảng 70% các hoạt động khuyến nông của Nông hội. Giai đoạn sau, kinh phí cho khuyến nông chủ yếu lấy từ lợi nhuận của Nông hội (chiếm 56%) và chính phủ trợ giúp 32%. Công tác đào tạo rất được chú trọng trong các hoạt động khuyến nông của Nông hội, chiếm khoảng 45% ngân sách khuyến nông.
Theo chính sách của Chính phủ, hoạt động khuyến nông được giao cho hệ thống Nông hội thực hiện dưới sự giám sát và trợ giúp của Bộ Nông nghiệp, nhờ đó đối với cán bộ khuyến nông, nông dân vừa là khách hàng vừa là chủ quản lý, hoạt động chuyển giao kỹ thuật gắn liền với các dịch vụ tín dụng, chế biến, sản xuất giống, tiếp thị. Lãi từ dịch vụ tín dụng lại được Nông hội đầu tư trở lại khuyến nông. Vừa tạo ra thị trường thu hút cán bộ kỹ thuật nông nghiệp về làm việc ở nông thôn vừa tạo ra thị trường cho tiến bộ kỹ thuật, thiết bị cơ giới từ các viện trường đưa vào nông thôn. Trong suốt 40 năm, hệ thống khuyến nông phối hợp giữa nông dân và chính phủ đã phát huy hiệu quả rất tốt, giúp nông dân thực sự tiếp thu được kiến thức mới bằng người và tiền của tổ chức Nông hội và cũng chính là của nông dân. Nông dân Đài Loan đã biết tận dụng tối đa cơ hội tự tổ chức học hỏi để tiếp thu các kiến thức cần thiết cho sản xuất và đời sống, thực sự phát triển tài nguyên con người ở nông thôn một cách hiệu quả thông qua chương trình khuyến nông.
4. Hoạt động văn hóa xã hội
Nông hội tổ chức các lớp đào tạo về khoa học kỹ thuật, khuyến nông cho hội viên miễn phí. Các hoạt động văn hóa như nữ công gia chánh, múa hát dân tộc… được tổ chức để duy trì bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên. Hàng năm, hội viên được tổ chức đi du lịch miễn phí. Nhờ có sự hoạt động phối hợp chặt giữa nhà nước và nông dân, hệ thống nông hộ đã làm tốt vai trò thông tin chính sách, giải quyết tranh chấp ở nông thôn, tư vấn kỹ thuật về sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, nước, rừng…, tuyên truyền và hướng dẫn các hoạt động phát triển xã hội nông thôn như kế hoạch hóa gia đình, y tế nông thôn,… Có thể nói nông hộ Đài Loan không chỉ là tổ chức kinh tế mà còn đóng góp tích cực vào các hoạt động văn hóa, giáo dục, xã hội, giúp nông dân tham gia quản lý và tự quản cộng đồng.
Tóm lại, kinh nghiệm phát triển Nôn

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Phát triển hợp tác xã và nông hội ở Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *