Luận án Xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong điều kiện phát triển kinh tế đất nước và hội nhập nền kinh tế toàn cầu như hiện nay, để đảm bảo sự tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng những kỹ thuật công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, internet […]

Read More

Đề tài Làm sao để giữ “người tài có tật” mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Các doanh nghiệp đều có các nguồn lực, bao gồm tiền bạc , vật chất, thiết bị và con người cần thiết để tạo ra hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp đưa ra thị trường. Hầu hết các doanh nghiệp đều xây dựng các thủ tục và quy trình về cung […]

Read More

Đề tài Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2001 – 2005 và những giải pháp thực hiện mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Những năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Muốn vậy chúng ta phải phát huy tổng hợp mọi nguồn lực về vốn, đất đai, tài nguyên con người và công nghệ kỹ thuật. Phải tranh thủ sự […]

Read More