Hành vi tổ chức – Mối quan hệ giữa làm việc nhóm và hiệu quả thực hiện công việc mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Có thể nói, ngay từ những ngày đầu hình thành loài người, xuất phát từ nhu cầu tồn tại, đã hình thành những hình thái tổ chức theo nhóm. Người tối cổ sống theo bầy khoảng vài chục người. Họ sống trong các hang động, mái đá hoặc những túp lều bằng cành […]

Read More

Quản trị học – Môi trường quản trị mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Lý do chọn đề tài Tất cả các tổ chức cho dù là một doanh nghiệp, một cơ quan Nhà nước, một tổ chức từ thiện hay một trường Đại học đều chịu sự ảnh hưởng với những mức độ khác nhau từ các yếu tố cấu thành nên tổ chức ấy […]

Read More

Hành vi tổ chức – Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] “Sếp mình thật khó khăn ông ta làm cho công ty mình ai nấy đều sống trong áp lực trong khi kết quả công việc lại không cao” Đức than vãn. Như đụng phải nỗi lòng của mình Việt nói như phủ đầu Đức “Công ty ông làm sao bằng công ty tôi, […]

Read More

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Tại sao các doanh nghiệp hiện nay lại tập trung vào vấn đề đào tạo nhân viên? Lao động có chuyên môn, kỹ thuật là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình cạnh tranh trên thị trường. Ðầu tư vào con người là đầu tư mang ý […]

Read More