[block id=”bo-sung-1″]

Áp dụng cho 02 bài kiểm tra tích luỹ học phần đối với đào tạo trình độ đại học chính quy Quản trị ngân hàng
Mã: FIN20A Số tín chỉ: 03 tín chỉ.
Tên nhóm/Họ và tên sinh viên/ Mã sinh viên (*)
Tên nhóm: BIDV
1. Nguyễn Thị Phương Thảo
2. Mai Thị Minh Ngọc
3. Nguyễn Quốc Đạt
4. Trần Minh Lý
5. Bùi Minh Hoàng Mã sinh viên
1. 16a4000626
2. 16a4000501
3. 16a4000148
4. 16a4000446
5. 16A4000282

quan_tri_ngan_hang_danh_gia_hoat_dong_quan_tri_danh_muc_dau

docx56 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 2937 | Lượt tải: 7download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị ngân hàng: Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản của 1 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn gần đây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA NGÂN HÀNG
BÀI TẬP LỚN
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TRẠNG THÁI THANH KHOẢN CỦA 1 NHTM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN GẦN ĐÂY
MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
GVHD: Ths. Đào Mỹ Hằng
Nhóm : BIDV
Lớp: Thứ 5 ca 3,4
Hà Nội – 2016
1. Thông tin chung:
Áp dụng cho đào tạo trình độ và phạm vi đánh giá:
Tên học phần/ Mã học phần/ Tín chỉ
Số phần áp dụng
Áp dụng cho 02 bài kiểm tra tích luỹ học phần đối với đào tạo trình độ đại học chính quy
Quản trị ngân hàng
Mã: FIN20A Số tín chỉ: 03 tín chỉ.
BÀI TẬP LỚN gồm 02 phần tương ứng với chuẩn đầu ra học phần
Tên nhóm/Họ và tên sinh viên/ Mã sinh viên (*)
Tên người đánh giá/ giảng viên
Tên nhóm: BIDV
Nguyễn Thị Phương Thảo
Mai Thị Minh Ngọc
Nguyễn Quốc Đạt
Trần Minh Lý
Bùi Minh Hoàng
Mã sinh viên
16a4000626
16a4000501
16a4000148
16a4000446
16A4000282
ThS. Đào Mỹ Hằng
Email: myhang@hvnh.edu.vn
Tên nhóm trưởng(*):
Nguyễn Thị Phương Thảo
Email nhóm trưởng (*):
Thaonguyen.ubc@gmail.com
Số điện thoại nhóm trưởng (*):
01677346985
Ngày sinh viên nhận yêu cầu phần 1 của BÀI TẬP LỚN
Hạn nộp bài lần 1
(Nếu quá hạn, sinh viên chỉ đạt điểm tối đa là Đạt)
Thời điểm nộp bài của sinh viên
15/8/2016
20h-22h thứ 3, 30/8/2016
Ngày sinh viên nhận yêu cầu phần 2 của BÀI TẬP LỚN
Hạn nộp bài lần 2
(Nếu quá hạn, sinh viên chỉ đạt điểm tối đa là Đạt)
Thời điểm nộp bài của sinh viên
15/8/2016
20h-22h thứ 3, 20/09/2016
Tiêu đề bài tập lớn
Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản của 1 NHTM trong giai đoạn gần đây.
Ngân hàng thương mại lựa chọn (*)
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV
2. Yêu cầu đ ánh gi á : (hướng dẫn phạm vi áp dụng và chỉ dẫn thông tin cụ thể trong bài tập lớn của sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu ra).
Trong bảng sau, sinh viên chỉ dẫn thông tin cụ thể trong bài tập lớn của sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu ra.
Thứ tự Chuẩn đầu ra học phần
Nội dung yêu cầu đối với Chuẩn đầu ra học phần
Thứ tự tiêu chí đánh giá
Nội dung yêu cầu đối với các tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
Thứ tự phần áp dụng
Chỉ dẫn trang viết trong bài tập lớn của sinh viên (*)
1
Nắm được đầy đủ các nội dung về phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng
1.1
– Đọc, hiểu và phân tích được các
thông tin về hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa trên các báo cáo tài chính.
1
1.2
– Hiểu rõ và sử dụng được mô hình
CAMELS trong phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng.
2
Phân tích, đánh giá
và đưa ra quyết định quản trị các rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
2.1
– Hiểu rõ quy trình quản trị rủi ro
2
2.2
– Hiểu và đề xuất được các biện pháp quản trị rủi ro phù hợp với từng điều kiện cụ thể
2
3
Nắm được các kỹ
thuật quản trị dự trữ và thanh khoản, quản trị danh mục đầu tư và quản trị danh mục cho vay
3.1
– Hiểu rõ mục tiêu của quản trị dự trữ
và thanh khoản, quản trị danh mục đầu tư và quản trị danh mục cho vay .
2
3.2
– Hiểu và đề xuất được các biện pháp
quản trị dự trữ và thanh khoản hiệu quả; xây dựng được các danh mục đầu tư và cho vay tối ưu.
4
Hiểu rõ công tác
quản trị Nợ và vốn chủ sở hữu của ngân hàng.
4.1
– Hiểu rõ mục tiêu của quản trị Nợ và
vốn chủ sở hữu
4.2
– Đưa ra được các quyết định quản trị
Nợ và vốn chủ sở hữu phù hợp
Xác nhận/ cam đoan của sinh viên viên:
Tôi xác nhận rằng tôi đã tự làm và hoàn thành bài tập này. Bất cứ nguồn tài liệu tham khảo được sử dụng trong bài tập này đã được tôi tham chiếu một cách rõ ràng.
Chữ ký xác nhận của sinh viên (*): Ngày….. tháng….. năm …
TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN:
Áp dụng cho đào tạo trình độ:
Đại học chính qui
Họ tên người đánh giá
Th.S Đào Mỹ Hằng
Tên học phần/ Mã học phần/ Tín chỉ
Quản trị Ngân hàng – FIN20A
Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên
Tiêu chí đánh giá của từng chuẩn đầu ra
Nội dung yêu cầu đối với các tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
Đạt/ Không đạt
Chuẩn đầu ra 1
1.1
Chuẩn đầu ra 2
2.1
2.2
3.1
Đạt được ở cấp độ cao hơn (tham khảo mục 2)
Mô tả cấp độ
Đã đạt được
(tick)
Mô tả cấp độ
Đã đạt được
(tick)
C:
A:
B:
PHẢN HỒI BÀI TẬP LỚN C HO SINH VIÊN
Phản hồi của người đánh giá đến sinh viên (áp dụng cho từng bài tập trong BÀI TẬP LỚN):
Kế hoạch hành động đề xuất cho sinh viên:
Phản hồi chung:
Phản hồi của sinh viên đến người đánh giá(*):
Chữ ký của người đánh giá
Ngày
Chữ ký của sinh viên (*)
Ngày (*)
Mục lục
B. Phân tích hoạt động quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản của BIDV giai đoạn 2013-2015
Quy trình quản trị rủi ro trong ngân hàng
Phân tích hoạt động quản trị thanh khoản của BIDV
1. Quy trình quản trị thanh khoản tại BIDV 22
1.1. Tổ chức quản lý thanh khoản tại BIDV 22
1.2. Nguyên tắc quản lý thanh khoản 22
1.3. Quy trình quản lý thanh khoản tại BIDV 23
1.3.1. Quy trình quản lý thanh khoản theo định kì 23
1.3.2. Quy trình quản lý thanh khoản hàng ngày 23
1.3.3. Thông báo lượng tiền thanh toán lớn 23
1.3.4. Xử lý khi dư thừa thanh khoản 24
1.3.5. Xử lý khi thiếu hụt thanh khoản 24
1.3.6. Quản lý các tài sản đảm bảo để dự phòng thanh khoản 26
2. Thực trạng hoạt động quản trị thanh khoản của BIDV giai đoạn 2013 -2015 26
2.1. Chỉ số trạng thái tiền mặt 28
2.2. Chỉ số năng lực cho vay 29
2.3. Chỉ số tiền gửi thường xuyên 30
2.4. Chỉ số Cấu trúc Tiền gửi 30
2.5. Chỉ số Tín dụng/Tiền gửi 31
2.6. Chỉ số Cam kết Tín Dụng/Tổng Tài Sản 32
3. Đánh giá tình hình thanh khoản của BIDV qua các năm: 32
3.1. Thành tựu: 32
3.2. Hạn chế: 33
4. Giải pháp 34
4.1. Đảm bảo vốn tự có và nâng cao chất lượng nguồn vốn từ nguồn ngân sách nhà nước 34
4.2. Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ 35
4.3. Tăng cường công tác dự báo 35
4.4. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá nội bộ 36
4.5. Hoàn thiện và đổi mới công tác quản trị rủi ro thanh khoản 37
4.6. Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp 37
4.7. Về công nghệ 38
4.8. Nâng cao công tác quảng cáo hình ảnh, thương hiệu Ngân hàng 38
III. Phân tích hoạt động quản trị danh mục đầu tư của BIDV
1. Quy trình quản trị danh mục đầu tư 38
2. Thực trạng quản trị danh mục đầu tư tại BIDV giai đoạn 2013 -2015 39
2.1. Chứng khoán kinh doanh: 39
2.2. Chứng khoán đầu tư : 42
2.2.1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 42
2.2.2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 43
2.2.3. Các công cụ khác 45
3. Đánh giá 46
3.1. Thành tựu 46
3.2. Hạn chế 47
4. Giải pháp 47
4.1. Kết hợp giữa chiến lược đa dạng hóa đầu tư và chiến lược đầu tư tập trung 47
4.2. Sử dụng đan xen, kết hợp chiến lược đầu tư dài hạn và chiến lược đầu tư ngắn hạn 47
4.3. Chiến lược đầu tư chủ động và chiến lược đầu tư thụ động được phối hợp trong việc ra quyết định quản trị 47
Phụ lục
Tài liệu tham khảo
https://vi.wikipedia.org
Giáo trình Quản trị Ngân Hàng – Học viện Ngân Hàng
BCTC hợp nhất đã kiểm toán của BIDV 2013, 2014, 2015
Quy định về quản trị rủi ro thanh khoản của BIDV
.
Giới thiệu khái quát về NHTM
Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Lịch sử ra đời và phát triển
Ngân hàng thương mại cổ phầnĐầu tư và Phát triển Việt Nam ( tên giao dịch quốc tế Bank for Investment anh Development for Viet Nam, tên gọi tắt là BIDV ) được chính thức thành lập ngày 26/4/1957 theo quyết định 177/TTg của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam. Trong giai đoạn đó, Miền Bắc nước ta vừa mới giải phóng, tiến hành đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế đang trong giai đoạn hồi phục cần một lượng vốn lớn để đầu tư xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với 3 ngân hàng quốc doanh lớn như Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV là 1 trong 4 ngân hàng lớn, được Chính phủ thành lập nhằm mục đích đầu tư và tài trợ cho các dự án của nhà nước. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã trải qua nhiều biến động với hai lần đổi tên, chuyển đổi hình thức từ ngân hàng nhà nước sang ngân hàng thương mại, cổ phần hoá và sáp nhập
Năm 1981 : Đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng nhà nước
Năm 1990 : Đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Từ tháng 12/1994 chuyển đổi mô hình theo mô hình ngân hàng thương mại
Tháng 5/2012 : BIDV thực hiện cổ phần hoá, chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhưng trong đó nhà nước vẫn chiếm cổ phần lớn khoảng 95.76% vốn điều lệ
Tháng 5/2015: MHB chính thức sáp nhập vào BIDV làm vốn điều lệ của BIDV tăng lên 34.000 tỷ đồng
Hiện nay, BIDV vẫn không ngừng lớn mạnh và phát triển với số lượng chi nhánh lớn, trải dài khắp đất nước Việt Nam và các nước khác dịch vụ đa dạng đã giúp cho BIDV đạt tốc độ tăng trưởng cao, lợi nhuận tăng liên tục qua các năm và tạo được uy tín với khách hàng
Thông tin chung
Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.2220.5544 – 19009247. Fax: 04. 2220.0399
Email: Info@bidv.com.vn
Được thành lập ngày: 26/4/1957
Vốn điều lệ: 31.481.237.440.000 đồng
Tổng số chi nhánh: 180 chi nhánh trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc
1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
Ngân hàng: là một ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích.
Bảo hiểm: cung cấp các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ được thiết kế phù hợp trong tổng thể các sản phẩm trọn gói của BIDV tới khách hàng.
Chứng khoán: cung cấp đa dạng các dịch vụ môi giới, đầu tư và tư vấn đầu tư cùng khả năng phát triển nhanh chóng hệ thống các đại lý nhận lệnh trên toàn quốc.
Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư các dự án, trong đó nổi bật là vai trò chủ trì điều phối các dự án trọng điểm của đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành
1.4. Nhân lực
Hơn 24.000 cán bộ, nhân viên là các chuyên gia tư vấn tài chính được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm được tích luỹ và chuyển giao trong hơn nửa thế kỷ BIDV luôn đem đến cho khách hàng lợi ích và sự tin cậy.
1.5. Mạng lưới
Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 180 chi nhánh và trên 798 điểm mạng lưới, 1.822 ATM, 15.962 POS tại 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.
Mạng lưới phi ngân hàng: Gồm các Công ty Chứng khoán Đầu tư (BSC), Công ty Cho thuê tài chính, Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ (BIC)
Hiện diện thương mại tại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc…
Các liên doanh với nước ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID-Public (đối tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Việt (với đối tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – VRB (với đối tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp BIDV (đối tác Singapore), Liên doanh quản lý đầu tư BIDV – Việt Nam Partners (đối tác Mỹ), Liên doanh Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife
Hiện diện thương mại: rộng khắp tại Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc và Đài Loan (Trung Quốc)
1.6. Tầm nhìn
Trở thành Ngân hàng có chất lượng, hiệu quả, uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
1.7. Sứ mệnh
BIDV luôn đồng hành, chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện đại, tốt nhất cho khách hàng; cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ đông; tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp và lợi ích xứng đáng cho mọi nhân viên; và là ngân hàng tiên phong trong hoạt động phát triển cộng đồng
Phân tích xu hướng biến động của các chỉ tiêu thông qua mô hình CAMELS
( Thực trạng phân tích các chỉ tiêu trong giai đoạn 2010 – 2014 theo bản báo cáo bạch do BIDV công bố đến 31/12/2015 )
Vốn tự có ( C )
Về quy mô vốn
Ta thấy quy mô VCSH và vốn điều lệ của ngân hàng ngày càng tăng với tốc độ nhanh, đều đặn qua các năm, điều này thể hiện sự phát triển và tăng lên về quy mô, số lượng các chi nhánh, khách hàng. Tuy nhiên năm 2011, vốn điều lệ giảm 1.616 tỷ do đây là năm BIDV đang triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Về hệ số an toàn vốn CAR
Tỷ lệ an toàn vốn của BIDV luôn đáp ứng quy định của nhà nước là >= 9%, tuy nhiên tỷ lệ này biến động qua các năm, chỉ cao hơn chuẩn của ngân hàng của nhà nước từ 1-2%, đặc biệt năm 2014 tỷ lệ này gầm chạm ngưỡng 9%. Nguyên ngân của hiện tượng này là do khả năng sinh lời của BIDV bị giảm sút và đặc thù hoạt động là ngân hàng đi đầu trong việc triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ.Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn giữ ở mức tối thiểu giúp cho ngân hàng tránh được rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng
2.2 Chất lượng tài sản (A )
Về tài sản :BIDV là ngân hàng với quy mô tài sản đứng đầu toàn hệ thống.Tổng tài sản của BIDV tăng liên tiếp qua các năm trong giai đoạn 2010-2014, tỷ lệ tăng trưởng cao đạt 15,4 % trong cả thời kỳ thể hiện BIDV đã tiến hành mở rộng và phát triển mạng lưới sản xuất kinh doanh, thu hút thêm đối tượng khách hàng từ đó làm tăng dư nợ tín dụng
Về tỷ lệ dư nợ tín dụng
Dư nợ tín dụng có tốc độ tăng trưởng cao, tương đương với tốc độ tăng của tài sản. Từ 2010 -2014, nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng sau khủng hoảng, các ngân hàng đua nhau cạnh tranh về lãi suất và chất lượng dịch vụ để tăng dư nợ tín dụng, BIDV đã thể hiện vị thế là một trong những ngân hàng có tiềm lực tài chính tốt, tạo được uy tín và lòng tin trong lòng khách hàng, có lượng vốn dồi dào đáp ứng được nhu cầu của thị trường
Về tỷ lệ nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm và duy trì ổn định quanh mức 2%, thể hiện tình trạng nợ xấu của BIDV đã được quản lý tốt. Để có được điều này ngoài việc tích cực thu hồi các khoản nợ đến hạn, cơ cấu lại các khoản nợ thì BIDV đã phải bán 22.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC, trở thành “ quán quân “ bán nợ cho VAMC. Đây là một quyết định đúng đắn đã giúp BIDV ngày càng tăng trưởng và phát triển mà vẫn duy trì sự an toàn cho toàn bộ hệ thống
2.3 Năng lực quản lý (M)
Đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, năng lực lãnh đạo tốt, ứng phó nhạy bén với các biến động thị trường. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT Ông Trần Bắc Hà – có kinh nghiệm làm việc hơn 20 năm tại BIDV
Năng lực quản lý của bộ máy lãnh đạo còn thể hiện ở việc cách xử lý và ứng phó với các biến động của thị trường. Trong giai đoạn 2010 -2010, với định hướng ngân hàng bán lẻ đã giúp BIDV vinh dự được tạp chí Asian Banker bình chọn là ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam ( 2015 )
2.4 Khả năng sinh lời (E )
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản của BIDV giảm dần qua các năm 2010 – 2013, năm 2014 có sự tăng lên nhẹ. Nguyên nhân của việc này là do lợi nhuận sau thuế giảm đồng thời quy mô tài sản tăng, khiến cho ROA giảm. Tuy nhiên năm 2014, lợi nhuận sau thuế của BIDV đạt mức tăng trưởng ngoạn mục, lớn hơn tỷ lệ tăng tổng tài sản làm ROA trong năm này tăng lên. Tỷ lệ này thể hiện khả năng của HĐQT trong việc chuyển tài sản của ngân hàng thành thu nhập của BIDV tuy có nhiều biến động nhưng đã vượt qua giai đoạn khó khăn chuyển sang giai đoạn tăng trưởng và phát triển
Xu hướng biến động của tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /VCSH bình quân (ROE ) gần giống với xu hướng biến động của ROA, giảm dần từ 2010 – 2013 và tăng lên vào năm 2014. Điều này phản ánh thu nhập mà các cổ đông nhận được từ hoạt động kinh doanh ngân hàng có giảm sút do sự tăng lên về quy mô VCSH ( năm 2012, BIDV tiến hành cổ phần hóa ) đồng thời lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn này có giảm sút
Nhận diện loại hình NHTM, đối tượng khách hàng mục tiêu, các sản phẩm nổi bật
3.1 Loại hình NHTM
Mô hìnhNgân hàng thương mại cổ phần. BIDV cũng là doanh nghiệp nhà nước loại đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty nhà nước.
3.2 Đối tượng khách hàng mục tiêu:
Các loại khách hàng của BIDV
Doanh nghiệp: có nền khách hàng doanh nghiệp lớn nhất trong hệ thống các Tổ chức tín dụng tại Việt Nam bao gồm các tập đoàn, tổng công ty lớn; các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Định chế tài chính: BIDV là sự lựa chọn tin cậy của các định chế lớn như World Bank, ADB, JBIC, NIB Ngoài ra, BIDV có quan hệ đối tác với hơn 800 ngân hàng lớn trên thế giới.
Cá nhân: Hàng triệu lượt khách hàng cá nhân đã và đang sử dụng dịch vụ của BIDV.
Từ năm 2010 trở lại đây, chiến lược kinh doanh của BIDV chuyển từ thị trường bán buôn sang thị trường bán lẻ. Khách hàng doanh nghiệp của BIDV đa phần là các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả hoặc là những doanh nghiệp vừa và nhỏ không minh bạch về thuế và tài chính đã bị giảm thiểu để tập trung vào khách hàng cá nhân. Thực tế, với việc chuyển sang đối tượng khách hàng mục tiêu cá nhân để cung cấp các dịch vụ bán lẻ, BIDV đã trở thành ngân hàng bán lẻ số 1 Việt Nam trong 2 năm liên tiếp 2015 và 2016.
3.3 Các sản phẩm nổi bật của BIDV:
Ngân hàng: là một ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích.
Bảo hiểm: cung cấp các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ được thiết kế phù hợp trong tổng thể các sản phẩm trọn gói của BIDV tới khách hàng.
Chứng khoán: cung cấp đa dạng các dịch vụ môi giới, đầu tư và tư vấn đầu tư cùng khả năng phát triển nhanh chóng hệ thống các đại lý nhận lệnh trên toàn quốc.
Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư các dự án, trong đó nổi bật là vai trò chủ trì điều phối các dự án trọng điểm của đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành
4. Xu hướng phát triển kinh doanh của BIDV trong những năm gần đây
4.1 Định hướng ngân hàng bán lẻ
Phát triển các dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại dần tách khỏi sự phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước. Chiến lược 2011-2015 đã xác định định hướng chú trọng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ rõ rệt và phấn đấu trở thành ngân hàng chiếm thị phần lớn trong hoạt động bán lẻ trên thị trường Việt nam. Thực tế hoạt động bán lẻ trong giai đoạn qua đã có những thay đổi (huy động vốn dân cư có tốc độ tăng trưởng bình quân là 22,1%, đạt tỷ trong 45% trên tổng huy động vốn, đang là NH trong top 5 các NH có dư nợ bán lẻ lớn nhất). Trong thời gian tới, BIDV đặt mục tiêu nâng tỷ trọng huy động vốn dân cư lên mức trên 51% vào 2015 và tín dụng bán lẻ tăng lên mức trên 18% đến 2015 (đứng trong top 3 NHBL có qui mô lớn nhất Việt nam về tín dụng bán lẻ)
Đối tượng Khách hàng mục tiêu: bao gồm khách hàng dân cư (cá nhân, hộ gia đình) có thu nhập ổn định và mức thu nhập từ trung bình trở lên; khách hàng là hộ sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…
Sản phẩm: Cung cấp cho khách hàng một danh mục sản phẩm, dịch vụ chuẩn, đa dạng, đa tiện ích, theo thông lệ, chất lượng cao, dựa trên nền công nghệ hiện đại và phù hợp với từng đối tượng khách hàng trong đó tập trung phát triển một số sản phẩm chiến lược như:  tiền gửi, thẻ, ngân hàng điện tử, tín dụng tiêu dùng, tín dụng nhà ở, tín dụng hộ SX-KD.
4.2 Sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm
Tín dụng: Đa dạng hóa cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực và đối tượng khách hàng; Đảm bảo tăng trưởng về quy mô gắn liền với đảm bảo chất lượng tín dụng. Đặc biệt là chiến lược về sản phẩm “ Tín dụng tiêu dùng “ .Hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV tập trung đáp ứng nhu cầu vay vốn của các khách hàng cá nhân và hộ gia đình để tiêu dùng và phục vụ sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2009, BIDV đã xây dựng chiến lược phát triển hoạt động bán lẻ tập trung vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, hiện dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 67% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ và có xu hướng ngày càng tăng. Với nền khách hàng cá nhân rộng lớn, BIDV hướng tới cung cấp các sản phẩm tín dụng đa dạng, chuẩn hóa và tập trung phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng, đồng thời thiết kế sản phẩm tín dụng phù hợp với từng phân khúc khách hàng, bao gồm: cho vay mua nhà, sửa chữa nhà ở với thời hạn tối đa lên tới 15 năm, cho vay tín chấp tiêu dùng (vay lương, thấu chi tài khoản…), cho vay mua ô tô phục vụ nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu sản xuất, kinh doanh, cho vay du học, cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu, cho vay trả góp, cho vay cầm cố và chiết khấu GTCG, thẻ tín dụng (Visa, Master…), các sản phẩm tín dụng bán lẻ khác…  theo đó, giai đoạn 2011-2015, BIDV  xác

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Quản trị ngân hàng: Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản của 1 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn gần đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *