[block id=”bo-sung-1″]

Nghiên cứu về“Tăng cường phối hợp giữa các cơquanquản lý nhà nước trong khu vực
dịchvụ” là một trong những nghiên cứu được tiến hành trong dựán “Nâng cao năng lực quản
lý và thúc đẩy Thương mại dịch vụ ởViệt Nam trong bối cảnhhội nhập quốc tế” (dựán
VIE/02/009 MPI-UNDP).Mục tiêu chính của nghiên cứu là tiến hành:
– Xem xét và đánh giá hệthống hiện hành các cơquan quản lý nhà nước trong khu vực
dịch vụvà thương mại dịch vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của
các cơquannày.
– Phân tích thực trạng phối hợp giữacác bộ/cơquan quản lý nhà nước trong khu vực
dịch vụ.
– Đưa ra một sốlựa chọn vàkiến nghị đểcải thiện việc phối hợp giữa cácbộ/cơquan
quản lý nhà nước trong khu vực dịch vụ ởViệt Nam.
ỞViệt nam, khu vực dịch vụbao gồm tất các ngành không thuộc khuvực công nghiệp và
nông nghiệp theo hệthống phân ngành kinhtếban hành năm 1993. Nghiên cứu vềsựphối
hợp giữa các cơquanquản lý nhà nước đốI với khu vực dịch vụnghĩa là nghiên cứu sựphối
hợp giữa các cơquannày trong việc thực hiện tất cảcác chức năngquản lý nhà nước, như
lập kếhoạch/chiến lược phát triển, hoạch định chính sách, theo dõi và đánh giá việc thực hiện
chính sách vàchiến lược/kếhoạch, đàm phán quốc tế, giải quyết tranhchấp và cung cấp các
dịch vụcông. Do nền kinh tếlà một thểthống nhất, tất cảcác ngành trong nền kinh tếliên kết
chặt chẽvới nhau và vì vậy, việc nghiên cứu sựphối hợp giữa các cơquan quản lý nhà nước
khu vực dịch vụcần được đặt trongbối cảnhphối hợp giữa các ngànhnói chungcó tập trung
vào một đặc điểm cụthểcủa khu vực dịch vụ ởViệt Nam. Một số đặc điểm chính của khu vực
dịch vụ ởViệt Nam gồm:
– Khu vực dịch vụ được coi nhưlà khu vực không tạo ra của cảI vật chất theo quan
điểm truyền thống;
– Thịtrường dịch vụchưa phát triển mạnh mẽ;
– Các hoạt động dịchvụtựphục vụtrong tổnggiá trịsản phẩm khu vực dịch vụvẫn
chiếm tỷtrọng tương đối cao;

– Các dịch vụtri thức và công nghệcao còn ởmức độrất khiêm tốn.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog18

 

Bạn đang xem nội dung tài liệu Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với các ngành dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP
GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
Bản thảo
Hà Nội, tháng 5/2006
Lêi nãi ®Çu
§©y lµ b¸o c¸o ®−îc thùc hiÖn trong khu«n khæ Dù ¸n “T¨ng c−êng n¨ng lùc Qu¶n lÝ vµ Xóc
tiÕn ho¹t ®éng Th−¬ng m¹i DÞch vô ë ViÖt Nam trong Bèi c¶nh Héi nhËp – VIE/02/009″, do Ch−¬ng
tr×nh Ph¸t triÓn cña Liªn HiÖp Quèc (UNDP) tµi trî, Vô Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−
(MPI) lµ c¬ quan thùc hiÖn. Dù ¸n bao gåm 4 hîp phÇn: (i)- Hç trî kÜ thuËt trong x©y dùng khung chiÕn
l−îc tæng thÓ cña ngµnh dÞch vô ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ cña ViÖt Nam nh»m b¶o ®¶m
sù phèi hîp l©u dµi gi÷a c¸c c¬ quan vµ gi÷a c¸c ph©n ngµnh dÞch vô trong x©y dùng chÝnh s¸ch vµ triÓn
khai chÝnh s¸ch trong khu vùc dÞch vô; (ii)- C¶i thiÖn c¸c dßng th«ng tin vÒ th−¬ng m¹i dÞch vô; (iii)-
§¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh vµ t¸c ®éng cña tù do ho¸ c¸c ngµnh dÞch vô ®èi víi ®Êt n−íc vµ con
ng−êi; vµ (iv)- T¨ng c−êng nguån nh©n lùc trong th−¬ng m¹i dÞch vô.
Theo nh− môc tiªu cô thÓ vµ kÕ ho¹ch triÓn khai cña hîp phÇn 1, Dù ¸n ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn
nghiªn cøu vÒ “T¨ng c−êng c«ng t¸c phèi hîp gi÷a c¸c C¬ quan qu¶n lÝ Nhµ n−íc vÒ Ngµnh DÞch vô.”
B¸o c¸o ®Ò cËp tíi c¬ cÊu tæ chøc hiÖn nay cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ dÞch vô vµ
th−¬ng m¹i dÞch vô cña ViÖt Nam, chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nµy;
rµ so¸t kÜ l−ìng c¸c v¨n kiÖn ph¸p lÝ hiÖn ®ang ®−îc ¸p dông trong c«ng t¸c qu¶n lÝ nhµ n−íc ®èi víi khu
vùc dÞch vô vµ c¸c ho¹t ®éng phèi hîp thùc tÕ trong ngµnh; ®ång thêi ®−a ra c¸c ph−¬ng ¸n vµ ®Ò xuÊt
nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®iÒu phèi gi÷a c¸c bé ngµnh cã liªn quan tíi viÖc ph¸t triÓn & qu¶n lÝ ngµnh
dÞch vô còng nh− th−¬ng m¹i dÞch vô cña ®Êt n−íc.
§Ò ¸n nghiªn cøu do nhãm nghiªn cøu cña ViÖn nghiªn cøu Qu¶n lÝ Kinh tÕ Trung ¦¬ng, cïng
c¸c céng t¸c viªn tõ c¸c Bé: B−u chÝnh ViÔn th«ng; Tµi chÝnh; Y tÕ; Gi¸o dôc; Lao ®éng, Th−¬ng Binh
vµ X· héi; Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam; vµ Tæng côc Du lÞch.
Xin ch©n thµnh c¸m ¬n ¤ng Tr−¬ng V¨n §oan, Thø tr−ëng Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu t−; ¤ng Hå
Quang Minh, Vô tr−ëng Vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− ; ¤ng Th¸i Do·n Töu, Phã Vô
tr−ëng Vô Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−, Phã Gi¸m ®èc Dù ¸n. TiÕn sÜ Maria Cristina
Hernandez, Cè vÊn kÜ thuËt cao cÊp cña Dù ¸n ®· tham gia gãp ý x©y dùng ®Ò c−¬ng vµ hç trî hoµn
thiÖn B¸o c¸o.
§ång thêi còng xin c¸m ¬n ¤ngThanks Richard Jones, t− vÊn ®éc lËp, ®· hiÖu ®Ýnh b¶n b¸o c¸o
cuèi cïng; Bµ §ç ThÞ NguyÖt Nga, C¸n bé Ch−¬ng tr×nh, UNDP, ®· hç trî cho viÖc xuÊt b¶n b¸o c¸o;
còng nh− ®¹i diÖn cña c¸c c¬ quan chÝnh phñ ®· cung cÊp th«ng tin vµ d÷ liÖu cho b¸o c¸o vµ ®· tham
gia trong c¸c cuéc héi th¶o tham vÊn, gãp ý hoµn thiÖn b¸o c¸o nµy.
NguyÔn ChÝ Dòng
Vô tr−ëng
Vô Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô
Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−
Gi¸m ®èc dù ¸n VIE/02/009
Dự án VIE/02/009- Thương mại Dịch vụ
Mục lục
Từ viết tắt………………………………………………………………………………………………………. v
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………..vi
BÁO CÁO TÓM TẮT……………………………………………………………………………………… viii
PHẦN I: VAI TRÒ CỦA KHU VỰC DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ, SỰ CẦN THIẾT
PHẢI PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ KHU VỰC DỊCH VỤ
VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KHÁI NIỆM VỀ PHỐI HỢP ………………………………… 1
CHƯƠNG 1. KHU VỰC DỊCH VỤ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ………………… 1
1. Bối cảnh chung ……………………………………………………………………………… 1
2. Vai trò của các ngành dịch vụ ở Việt Nam trong công cuộc phát triển
kinh tế-xã hội ………………………………………………………………………………………… 1
2.1. Dịch vụ góp phần tăng trưởng GDP …………………………………………………. 1
2.2. Dịch vụ tạo công ăn việc làm và hỗ trợ giảm nghèo ………………………………. 3
2.3. Dịch vụ phát triển đã tạo cơ sở mạnh mẽ cho việc áp dụng khoa hoc và công
nghệ mới………………………………………………………………………………………………… 3
2. Khu vực dịch vụ và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 . 4
3. Sự cần thiết phải phối hợp giữa các cơ quan nhà nước quản lý khu vực
dịch vụ ………………………………………………………………………………………………….. 5
CHƯƠNG II: KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP ……………………………… 9
1. Khái niệm, tiêu chí và phương thức phối hợp:…………………………………………………. 9
1.1. Khái niệm …………………………………………………………………………………….. 9
1.2. Tiêu chí về phối hợp tốt: …………………………………………………………………. 9
1.3. Các phương thức phối hợp:………………………………………………………….. 10
1.4. Cơ chế phối hợp ………………………………………………………………………….. 11
1.5. Xu thế phối hợp …………………………………………………………………………… 12
1.6. Các hoạt động phối hợp liên ngành chủ yếu ……………………………………. 13
2. Phối hợp trong khu vực dịch vụ: sự phức tạp và vấn đề liên quan …….. 13
CHƯƠNG III: PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH- KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC…………….. 16
1. Thiếu các cơ chế phối hợp trong khu vực dịch vụ và thương mại dịch vụ
– thực tiễn phổ biến ở nhiều quốc gia …………………………………………………… 16
2. Phối hợp trong quá trình đàm phán WTO/GATS – kinh nghiệm của một
số nước ………………………………………………………………………………………………. 17
2.1. Các sáng kiến của JITAP – Các Ủy ban liên ngành (IICs) ……………….. 17
2.2. Các qui trình phối hợp và tham vấn phục vụ công tác đàm phán GATS19
(1) Về phối hợp trong nội bộ chính phủ………………………………………………. 19
(2) Về tham vấn trong nước ……………………………………………………………… 20
3. Kinh nghiệm phối hợp trong khu vực dịch vụ nói chung………………… 21
PHẦN II ……………………………………………………………………………………………………….. 25
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC DỊCH VỤ VÀ THỰC TRẠNG PHỐI HỢP
GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DỊCH VỤ ………………………………. 25
CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC DỊCH VỤ……………….. 25
1. Khu vực dịch vụ và phân ngành kinh tế tại Việt Nam …………………………. 25
2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các
ngành dịch vụ ……………………………………………………………………………………… 27
2.1. Dịch vụ bưu chính viễn thông ………………………………………………………… 28
2.2. Dịch vụ về máy tính: …………………………………………………………………….. 29
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý khu vực dịch vụ ii
Dự án VIE/02/009- Thương mại Dịch vụ
2.3. Giáo dục và Đào tạo…………………………………………………………………….. 30
2.4. Dịch vụ Y tế ……………………………………………………………………………….. 30
2.5. Dịch vụ Bảo hiểm ………………………………………………………………………… 30
2.6. Dịch vụ ngân hàng:………………………………………………………………………. 31
2.8. Dịch vụ tư vấn quản lý và một số ngành/tiểu ngành dịch vụ chưa có sự
phân công quản lý nhà nước rõ ràng…………………………………………………….. 33
CHƯƠNG V: SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI
VỚI KHU VỰC DỊCH VỤ – THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM …………………………………. 35
1. Khung pháp lý cho sự phối hợp giữa các cơ quan chịu trách nhiệm quản
lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ…………………………………………………….. 35
1.1. Quy định về phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng
và kiểm tra thực thi các chính sách và chiến lược/kế hoạch phát triển:………. 35
1.2. Các quy đinh cụ thể của các ngành về phối hợp giữa các cơ quan quản lý
nhà nước khu vực dịch vụ trong thực hiện các chức năng quản lý nhà nước: 37
2. Thực trạng phối hợp trong ngành dịch vụ theo các loại hình phối hợp . 41
2.1. Phối hợp chiến lược……………………………………………………………………… 41
2.2. Phối hợp phân bổ ………………………………………………………………………… 43
2.3. Phối hợp tác động ……………………………………………………………………….. 47
2.4. Phối hợp hoạt động ……………………………………………………………………… 49
2.5. Phối hợp thẩm quyền …………………………………………………………………… 51
2.6. Phối hợp sự kiện/khủng hoảng ………………………………………………………. 54
3. Thực tiễn phối hợp trong khu vực dịchvụ – các hình thức phối hợp …… 55
3.1. Thành lập một nhóm soạn thảo/ban chỉ đạo/tổ công tác, bao gồm các đại
diện của các bộ/cơ quan và ban ngành có liên quan……………………………….. 55
3.2. Lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ/cơ quan liên quan …………………….. 56
3.3. Lấy ý kiến thông qua tổ chức các hội thảo tham vấn…………………………. 56
3.4. Lấy ý kiến chuyên gia …………………………………………………………………… 57
3.5. Mạng chia sẻ thông tin …………………………………………………………………. 57
4. Đánh giá chung về hiệu quả phối hợp……………………………………………….. 57
PHẦN III- CÁC NGUYÊN TẮC, THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ KẾ
HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG PHỐI
HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC
DỊCH VỤ ……………………………………………………………………………………………………… 59
CHƯƠNG VI: CÁC NGUYÊN TẮC, THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG
PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ
KHU VỰC DỊCH VỤ ………………………………………………………………………………….. 59
1. ………………………………………………………………………………………………………… 59
Một số giải pháp nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước
quản lý khu vực dịch vụ……………………………………………………………………….. 59
1.1. Cải tổ bộ máy Nhà nước……………………………………………………………….. 59
1.2. Quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ………………………………………. 61
1.3. Văn phòng Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá
công tác phối hợp trong quản lý nhà nước giữa các cơ quản quản lý khu vực
dịch vụ ở cấp trung ương, Văn phòng Bộ và Văn phòng UBND- ở cấp Bộ và
cấp tỉnh…………………………………………………………………………………………….. 61
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý khu vực dịch vụ iii
Dự án VIE/02/009- Thương mại Dịch vụ
1.4. Thiết lập mạng lưới giữa các ngành dịch vụ có liên quan………………….. 61
1.5. Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin kém………………………………………….. 62
1.6. Hai bước trong quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ……….. 62
1.7. Đổi mới lập kế hoạch để đảm bảo phối hợp phân bổ tốt ……………………. 64
1.8. Hoàn thiện hệ thống theo dõi và đánh giá đi đến quản lý dựa trên kết
quả 65
1. 9. Có cơ chế khuyến khích và biện pháp xử phạt khi phối hợp tốt và kém. 65
1.10. Xây dựng năng lực cho các cán bộ quản lý và nhân viên của các bộ/cơ
quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ ……………… 65
2. Các nguyên tắc và thách thức đối với việc tăng cường phối hợp tốt giữa
các cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý khu vực dịch vụ…………….. 66
2.1. Các nguyên tắc tăng cường phối hợp tốt giữa các cơ quan nhà nước quản
lý khu vực dịch vụ ………………………………………………………………………………. 66
2. 2. Các thách thức trong phối hợp giữa các cơ quan nhà nước quản lý khu
vực dịch vụ ……………………………………………………………………………………….. 67
3. Kế hoạch hành động thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường phối hợp
giữa các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý khu vực dịch vụ …………………. 67
MỘT SỐ KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………… 69
PHỤ LỤC 1: CÁC BỘ CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢ N LÝ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ …… 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………….. 80
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý khu vực dịch vụ iv
Dự án VIE/02/009- Thương mại Dịch vụ
Từ viết tắt
Bộ KHĐT: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ TC Bộ Tài chính
Bộ NV Bộ NộI Vụ
BCVT Bưu chính viễn thông
BHXHVN Bảo hiểm Xã hộI Việt Nam
CA Công an
CCHCC CảI cách hành chính công
CN Công nghiệp
CNTT Công nghệ thông tin
CNTT&TT Công nghệ thông tin và truyền thông
CPRGS Chiến lược Tăng trưởng và Đói nghèo toàn diện
DFID Cơ quan Phát phát triển quốc tế của Anh
GDĐT Giáo dục và Đào tạo
FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
GATS Hiệp định chung về Thương mạI dịch vụ
HĐND HộI đồng Nhân dân
HIV/AIDS HộI chứng mất khả năng miễn dịch
KHCN Khoa học và Công nghệ
MTEF Khung chi tiêu trung hạn
NĐ/CP Nghị định/Chính phủ
NG Ngoại Giao
NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NNPTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
ODA Hỗ trợ Phát triển Chính thức
OECD Tổ chức Phát triển Hợp tác Kinh tế
PTKTXH Phát triển Kinh tế- xã hội
QP Quốc phòng
SARS Hội chứng viêm đường hô hấp cấp
Sở KHĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở NV Sở Nội Vụ
Sở TC Sở Tài chính
TCDL Tổng cục Du lịch
TCTK Tổng cục Thống kê
TDĐG Theo dõi và Đánh giá
TTNVQG Trung tâm nhân văn quốc gia
VHTT Văn hoá Thông tin
Viện CLPT Viện Chiến lược Phát triển
Viện NCQLKTTƯ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
VPCP Văn phòng Chính phủ
UNDP Chương trình phát triển Liên hiệp quốc
UNCTAD Hội nghị về Thương mại và Phát triển của Liên hiệp Quốc
UBND Uỷ ban Nhân dân
WTO Tổ chức Thương mại Thế giới
XD Xây dựng
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý khu vực dịch vụ v
Dự án VIE/02/009- Thương mại Dịch vụ
MỞ ĐẦU
Nghiên cứu về “Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong khu vực
dịchvụ” là một trong những nghiên cứu được tiến hành trong dự án “Nâng cao năng lực quản
lý và thúc đẩy Thương mại dịch vụ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” (dự án
VIE/02/009 MPI-UNDP). Mục tiêu chính của nghiên cứu là tiến hành:
– Xem xét và đánh giá hệ thống hiện hành các cơ quan quản lý nhà nước trong khu vực
dịch vụ và thương mại dịch vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của
các cơ quan này.
– Phân tích thực trạng phối hợp giữa các bộ/cơ quan quản lý nhà nước trong khu vực
dịch vụ.
– Đưa ra một số lựa chọn và kiến nghị để cải thiện việc phối hợp giữa các bộ/cơ quan
quản lý nhà nước trong khu vực dịch vụ ở Việt Nam.
Ở Việt nam, khu vực dịch vụ bao gồm tất các ngành không thuộc khu vực công nghiệp và
nông nghiệp theo hệ thống phân ngành kinh tế ban hành năm 1993. Nghiên cứu về sự phối
hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đốI với khu vực dịch vụ nghĩa là nghiên cứu sự phối
hợp giữa các cơ quan này trong việc thực hiện tất cả các chức năng quản lý nhà nước, như
lập kế hoạch/chiến lược phát triển, hoạch định chính sách, theo dõi và đánh giá việc thực hiện
chính sách và chiến lược/kế hoạch, đàm phán quốc tế, giải quyết tranh chấp và cung cấp các
dịch vụ công. Do nền kinh tế là một thể thống nhất, tất cả các ngành trong nền kinh tế liên kết
chặt chẽ với nhau và vì vậy, việc nghiên cứu sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước
khu vực dịch vụ cần được đặt trong bối cảnh phối hợp giữa các ngành nói chung có tập trung
vào một đặc điểm cụ thể của khu vực dịch vụ ở Việt Nam. Một số đặc điểm chính của khu vực
dịch vụ ở Việt Nam gồm:
– Khu vực dịch vụ được coi như là khu vực không tạo ra của cảI vật chất theo quan
điểm truyền thống;
– Thị trường dịch vụ chưa phát triển mạnh mẽ;
– Các hoạt động dịch vụ tự phục vụ trong tổng giá trị sản phẩm khu vực dịch vụ vẫn
chiếm tỷ trọng tương đối cao;
– Các dịch vụ tri thức và công nghệ cao còn ở mức độ rất khiêm tốn.
Nghiên cứu đã tiến hành xem xét các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước khu
vực dịch vụ, bối cảnh chung về sự phối hợp trong việc quản lý nhà nước nói chung và giữa
các các cơ quan quản lý khu vực dịch vụ nói riêng. Ngoài ra, một cuộc điều tra tại Hà Nội,
Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế về thực trạng phối hợp giữa các cơ quản quản lý nhà nước trong
một số ngành dịch vụ như Bưu Chính Viễn Thông, Tài Chính, Giáo dục và Đào Tạo, Lao
động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng và Du lịch ở cấp
trung ương và địa phương để khảo sát ý kiến của các nhà cung cấp và người sử dụng về
thực trạng phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước khu vực dịch vụ. Dựa trên kết quả
phỏng vấn và nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích những khó khăn và thách
thức đối với sự phối hợp và đưa ra những kiến nghị nhằm cải thiện sự phối hợp giữa các cơ
quan quản lý nhà nước khu vực dịch vụ.
Nghiên cứu gồm có ba phần chính với sáu chương sau:
Phần I: Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước khu vực dịchvụ – cơ sở lý luận
Chương 1: Vai trò của khu vực dịch vụ trong phát triển kinh tế
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý khu vực dịch vụ vi
Dự án VIE/02/009- Thương mại Dịch vụ
Chương 2: Khái niệm và phương thức phối hợp.
Chương 3: Kinh nghiệm quốc tế về phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước
Phần II: Quản lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý
nhà nước khu vực dịch vụ
Chương IV: Quản lý nhà nước khu vực dịch vụ ở Việt Nam
Chương V: Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước khu vực dịch vụ – thực
trạng ở Việt Nam
Phần III: Các nguyên tắc, một số giải pháp và thách thức đối với việc tăng cường phối hợp
giữa các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ, và kế hoạch
hành động thực hiện tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà
nước đối với khu vực dịch vụ
Chương VI: Các nguyên tắc, một số giải pháp và thách thức đối với việc tăng cường phối hợp
giữa các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ, và kế hoạch
hành động thực hiện tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà
nước đối với khu vực dịch vụ
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý khu vực dịch vụ vii
Dự án VIE/02/009- Thương mại Dịch vụ
BÁO CÁO TÓM TẮT
I. Cơ sở lý luận:
Dịch vụ ngày càng trở nên quan trọng trên thế giới cũng như trong nền kinh tế Việt Nam. Các
ngành dịch vụ bao gồm tất cả mọi hoạt động đáp ứng nhu cầu của cá nhân và cộng đồng
bằng các sản phẩm phi vật chất và dịch vụ. Các ngành dịch vụ có mối quan hệ và tác động tới
tất cả các ngành kinh tế khác cũng như tới toàn bộ cuộc sống của con người. Các ng

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với các ngành dịch vụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *