Luận án Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học địa lý 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thế giới đang thay đổi một cách mạnh mẽ và nhiều mặt, trong đó Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu được xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện đại bởi nó đe doạ đến mục tiêu phát triển bền vững và tương […]

Read More

Luận án Phát triển cảm xúc thẩm mĩ và tư duy khái quát cho học sinh trong giờ học thơ trữ tình ở trung học phổ thông mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Phát triển năng lực ngƣời học là tƣ tƣởng cơ bản của các nền giáo dục tiên tiến, là trọng tâm của đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay Để hội nhập quốc tế, giáo dục Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ […]

Read More

Luận án Kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành chính của cán bộ văn phòng cấp xã/ phường mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Trong hoạt động của chính quyền địa phương, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã (bao gồm xã, phường, thị trấn) đang là một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu, bởi lẽ chính quyền cấp xã là cấp hành […]

Read More

Luận án Lịch sự trong phỏng vấn báo chí mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong xu thế toàn cầu hóa, giao tiếp trên phương tiện truyền thông đại chúng đóng một vai trò quan trọng và ngày càng được tăng cường. Cùng với sự phát triển của công nghệ in ấn và các phương tiện truyền thông, chưa bao giờ báo chí lại mở rộng với quy […]

Read More