[block id=”bo-sung-1″]

Báo cáo trình bày tổng quan về Theo dõi và Đánh giá (TD&ĐG) trong khuôn khổ của
chủ đề Quản lý vì các Kết quả phát triển (QLKQPT), chú ý đến cách tiếp cận dựa trên
kết quả trong quản lý hành chính công mà trong đó có sự đóng góp của ODA (Viện trợ
Phát triển chính thức). Báo cáo tập trung vào các áp lực bên trong và bên ngoài nhằm
vào kết quả, tháo gỡ các khía cạnh khác nhau của TD&ĐG cũng như các cấp độ thực
hiện TD&ĐG khác nhau, xác định các khó khăn trong hệ thống TD&ĐG phục vụ cho
quản lý các kết quả phát triển, xem xét các sáng kiến đẩy mạnh cách tiếp cận dựa trên
kết quả trong việc lập chương trình phát triển quốc tế, bao gồm cả khung hiệu quả hoạt
động quốc gia và các đánh giá được thực hiện chung. Báo cáo kết thúc với phần trình
bày về xây dựng năng lực cho hệ thống TD&ĐG và những khía cạnh chính trị, tổ chức
và kỹ thuật cần phải xem xét

theo_doi_va_danh_gia_tang_cuong_cac_ket_qua_phat_trien_ho

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 1264 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Theo dõi và Đánh giá: Tăng cường các kết quả phát triển (Hội nghị bàn tròn lần thứ ba về Quản lý các kết quả phát triển), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

1
Hội nghị bàn tròn quốc tế lần thứ ba
Quản lý vì các kết quả phát triển
Hà Nội, Việt Nam – 5-8 tháng 2 năm 2007
Theo dõi và Đánh giá:
Tăng cường các kết quả phát triển
Nghiên cứu cơ sở cho
Hội nghị bàn tròn quốc tế lần thứ ba về
Qủan lý vì các kết quả phát triển
Hà Nội, Việt Nam
5-8 tháng 2 năm 2007
2
Hội nghị bàn tròn lần thứ ba về Quản lý các kết quả phát triển
Chủ đề: Theo dõi và Đánh giá
Sử dụng Theo dõi và Đánh giá để Tăng cường các kết quả phát triển
Báo cáo trình bày tổng quan về Theo dõi và Đánh giá (TD&ĐG) trong khuôn khổ của
chủ đề Quản lý vì các Kết quả phát triển (QLKQPT), chú ý đến cách tiếp cận dựa trên
kết quả trong quản lý hành chính công mà trong đó có sự đóng góp của ODA (Viện trợ
Phát triển chính thức). Báo cáo tập trung vào các áp lực bên trong và bên ngoài nhằm
vào kết quả, tháo gỡ các khía cạnh khác nhau của TD&ĐG cũng như các cấp độ thực
hiện TD&ĐG khác nhau, xác định các khó khăn trong hệ thống TD&ĐG phục vụ cho
quản lý các kết quả phát triển, xem xét các sáng kiến đẩy mạnh cách tiếp cận dựa trên
kết quả trong việc lập chương trình phát triển quốc tế, bao gồm cả khung hiệu quả hoạt
động quốc gia và các đánh giá được thực hiện chung. Báo cáo kết thúc với phần trình
bày về xây dựng năng lực cho hệ thống TD&ĐG và những khía cạnh chính trị, tổ chức
và kỹ thuật cần phải xem xét.
Theo dõi và Đánh giá trong khuôn khổ Quản lý vì Các kết quả phát triển
Quản lý vì các kết quả phát triển (QLKQPT) là một sáng kiến có lồng ghép nhiều khía
cạnh. Sáng kiến được đưa ra nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ đối tác phát triển toàn
cầu có hiệu quả hơn và định hướng theo kết quả hơn, sử dụng nhiều công cụ quản lý
hiệu quả hoạt động thực tiễn. Nó phản ánh sự đồng thuận giữa các đối tác về tầm quan
trọng của quản lý hiệu quả trong viện trợ phát triển quốc tế, dựa trên kinh nghiệm quản
lý hành chính công trong hơn 30 năm qua. Quản lý dựa trên kết quả được xem là một
công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng cũng như tác động của các nỗ lực phát
triển.
Khái niệm QLKQPT được dựa trên các lý thuyết quản lý sự thay đổi và sự thay đổi trong
phát triển, trong đó những khái niệm cốt lõi của các lý thuyết đó là:
• định hướng theo mục đích; việc đặt ra các mục đích và kết quả rõ ràng sẽ đưa
ra mục tiêu cho thay đổi cũng như cơ hội để đánh giá xem liệu sự thay đổi có
diễn ra hay không
• quan hệ nhân quả; nhiều đầu vào và hoạt động sẽ cho ta đầu ra, kết quả và tác
động một cách lôgic, hay cònh gọi là ‘chuỗi kết quả’
• liên tục cải tiến; việc đánh giá kết quả thường kỳ sẽ giúp ta có cơ sở để điều
chỉnh (điều chỉnh chiến lược và chiến thuật) nhằm đảm bảo chương trình đi đúng
hướng cũng như có thể tối đa hoá kết quả của các chương trình được thực hiện.
Các áp lực phải tập trung vào kết quả từ bên trong và bên ngoài
Có nhiều áp lực buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về công việc của mình
cũng như phải thể hiện các kết quả đã đạt được. Những áp lực này bao gồm Mục tiêu
Phát triển Thiên nhiên kỷ, trong đó đặt ra các mục đích và mục tiêu cụ thể phải đạt được
đến năm 2015 cũng như cách thức theo dõi và đánh giá tiến độ đã đạt được cho đến lúc
này. Các báo cáo Chiến lược Giảm nghèo Quốc gia, những công cụ phát triển quan
trọng ở các quốc gia nghèo nhất đòi hỏi phải có hệ thống TD&ĐG đo lường được những
3
tiến bộ đã đạt được và một cam kết về giải trình và minh bạch đối với các kết quả có thể
đánh giá đo lường được.
Hơn nữa, những tiến trình thay đổi trong chính bản thân các nước đang phát triển, trong
đó có quá trình phân cấp phân quyền, thương mại hoá và tư nhân hoá càng buộc người
ta phải đi theo hướng quản lý dựa trên kết quả, nâng cao sự cần thiết của TD&ĐG ở
cấp địa phương, vùng và quốc gia. Ngay cả khi chính phủ giảm vai trò cung cấp hàng
hoá và dịch vụ công của mình, chính phủ vẫn cần phải theo dõi và đánh giá tác động
của các chính sách, chương trình của mình, bất kể ai đang thực hiện các chính sách,
chương trình đó. Ngoài ra, trong hầu hết các tổ chức tài trợ và tổ chức phi chính phủ,
quản lý dựa trên kết quả hiện nay cũng là một xu hướng và người ta ngày càng kêu gọi
đối tác quốc gia, vùng và địa phương áp dụng mạnh mẽ hơn nữa cách tiếp cận dựa trên
kết quả trong theo dõi và đánh giá.
Theo dõi và Đánh giá
Theo dõi và Đánh giá có chức năng khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, cái nọ củng cố
cho cái kia. Theo dõi là một chức năng liên tục, sử dụng việc thu thập dữ liệu về các chỉ
số đã xác định nhằm giúp cho ngưới quản lý và các bên có liên quan chính thấy được
mức độ tiến bộ và thành tựu đạt được của các mục tiêu cũng như tiến triển trong sử
dụng nguồn vốn phân bổ của một biện pháp can thiệp phát triển đang diễn ra. Đánh giá
là việc đánh giá hệ thống và có mục tiêu một dự án, chương trình hoặc chính sách đang
được thực hiện hoặc đã kết thúc, thiết kế, thực hiện và kết quả nhằm mục đích xác định
tính phù hợp và thực hiện mục tiêu, hiệu quả phát triển, hiệu lực, tác động và tính bền
vững của nó.1
Trong quản lý dựa trên kết quả, có sử dụng chuỗi kết quả (xem hộp 2 dưới đây). Chuỗi
kết quả cho thấy các hoạt động, thông qua chuỗi quan hệ nhân quả trung gian, sẽ giúp
thực hiện các mục tiêu của dự án, chương trình và chính sách đó như thế nào. Đào tạo
nông dân về kỹ thuật nông nghiệp có thể dẫn đến thay đổi trong tập quán canh tác mà
nhờ đó năng suất được cải thiện, thu nhập và đời sống hộ gia đình được nâng cao. Đào
tạo cán bộ khuyến nông và xây dựng năng lực thể chế là một công cụ quan trọng khác
1 Xem Chú giải các thuật ngữ chính trong cuốn Đánh giá và Quản lý dựa trên Kết quả do OECD/DAC biên
soạn trên
Hình 1: Tầm quan trọng của việc Đánh giá Kết quả
Nếu không đánh giá kết quả, bạn không thể thấy được thành công từ
những thất bại
Nếu không nhận ra thành công, bạn không thể hưởng thành quả đó
Nếu không thể hưởng thành quả đó, có thể bạn đang phải nếm mùi thất
bại
Nếu không nhận ra thành công, bạn không thể học hỏi được gì từ thành
công đó
Nếu bạn không nhận ra thất bại, bạn không thể sửa chữa nó
Nếu chứng minh được kết quả, bạn có thể giành được sự ủng hộ của
công chúng
Nguồn: Kusek & Rist 10 bước xây dựng Hệ thống Theo dõi và Đánh giá dựa trên Kết quả
4
giúp đạt được mục tiêu này. Thông qua các chỉ số được xây dựng ở từng bước, người
ta có thể đánh giá liệu những thay đổi mong muốn có thực sự xảy ra hay không và ở
mức độ nào. Xác định những khía cạnh đã thực hiện tốt, chưa tốt sẽ cung cấp thông tin
quan trọng sử dụng cho việc quản lý quá trình thay đổi cũng như tối đa hoá lợi ích cho
nhóm dân chúng mục tiêu.
TD&ĐG thường chủ yếu tập trung vào quá trình thực hiện, xem xét các hoạt động có
được thực hiện đúng thời gian và kết quả đạt được. Trong quản lý dựa trên kết quả,
TD&ĐG được sử dụng không chỉ trả lời cho caau hỏi “họ có thực hiện không?”, mà còn
đánh giá mức độ các hoạt động và đầu ra đóng góp vào việc đạt được các kết quả và
tác động như thế nào, cố gắng trả lời câu hỏi cuối cùng “đời sống của người dân được
cải thiện đến đâu?” và “đã có một môi trường thuận lợi được tạo ra để đạt được kết quả
đó hay không?”. Quan niệm của các bên có liên quan về thay đổi cũng được quan tâm.
Ngoài nâng cao trách nhiệm giải trình, hệ thống TD&ĐG còn giúp các bên có liên quan
học hỏi từ chính hành vi của mình cũng như nâng cao kiến thức về loại dự án, chương
trình và chính sách nào có hiệu quả, lý do tại sao. Nền tảng kiến thức nâng cao có thể
được sử dụng để cải tiến chương trình và chính sách phát triển hơn nữa sau đó.
Mô hình 10 bước cho xây dựng Hệ thống Theo dõi và Đánh giá dựa trên Kết quả
Một mô hình 10 bước đã được xây dựng nhằm phát triển và duy trì hệ thống theo dõi và
đánh giá.2 Nội dung chính của các vấn đề được nhất trí chung trong mô hình 10 bước
cho hệ thống TD&ĐG dựa trên kết quả là từ bước 2 đến 9. Ngoài ra, mô hình còn gồm
các điều kiện tiên quyết cần có khi xây dựng hệ thống TD&ĐG (bước 1: đánh giá sự sẵn
sàng) và bước cuối cùng để duy trì hệ thống trong tổ chức (xem hộp 3 dưới đây).
2 Xem Kusek & Rist, Mười bước trong Hệ thống Theo dõi và Đánh giá dựa trên kết quả, Sổ tay cho các nhà
thựuc thi phát triển. Washington DC, Ngân hàng Thế giới, 2004 tại địa chỉ
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/27/000160016_20040827154900/Rendered/PDF/29
6720PAPER0100steps.pdf
Hộp 2: Chuỗi kết quả trong Quản lý dựa trên kết quả
Tác động Mục tiêu ở cấp độ cao mà biện pháp can thiệp phát triển nhằm đóng góp vào .
Kết quả Ảnh hưởng có thể hoặc trong ngắn hạn và trung hạn của kết quả can thiệp
Đầu ra Sản phẩm, tư liệu sản xuất và dịch vụ có được từ một can thiệp phát triển; cũng có
thể gồm cả những thay đổi phát sinh từ biện pháp can thiệp có liên quan đến kết
quả đạt được.
Hoạt động Hoạt động hoặc công việc thực hiện mà thông qua đó các đầu vào như vốn, hỗ trợ
kỹ thuật và các loại nguồn lực khác được huy động để sản sinh ra các đầu ra cụ
thể.
Đầu vào Nguồn tài chính, con người và vật lực sử dụng cho biện pháp can thiệp phát triển
Thuật ngữ của OECD/DAC: Chú thích các thuật ngữ chính trong Đánh giá và Quản lý dựa trên kết
quả
5
Mười bước trong mô hình không nhất thiết phải theo thứ tự. Thông thường người ta cần
phải kết hợp nhiều bước cùng một lúc hoặc có thể không đi theo thứ tự nào giữa các
bước. Các bước có thể được áp dụng ở các cấp độ khác nhau: tổ chức, chính sách,
chương trình và dự án. Trên cơ sở cấp độ được áp dụng, các bước này có phạm vi ảnh
hưởng và tính phức tạp khác nhau.
Không chỉ có một cách “đúng đắn” trong xây dựng hệ thống TD&ĐG của chính phủ hay
các tổ chức. Có nhiều giái pháp lựa chọn và cơ hội dựa trên giai đoạn phát triển của
một quốc gia, mức độ phức tạp cảu bối cảnh đất nước và ở địa phương, năng lực hiện
có, yêu cầu trước mắt và sự lựa chọn chính trị. Các bộ phận khác nhau trong chính phủ
có thể học hỏi lẫn nhau cũng như cộng đồng tài trọ và các tổ chức xã hội dân sự vậy.
Họ ngày càng quan tâm đến thể chế hoá hệ thống theo dõi và đánh giá trong (hoặc một
phận của) tổ chức mình.
Các cấp độ thực hiện TD&ĐG khác nhau trong Lập chương trình Phát triển
Các thách thức đối với TD&ĐG cần được giải quyết trên nhiều cấp độ. Đã và đang có
sự chuyển dịch từ cách tiếp cận từng dự án riêng lẻ sang cách tiếp cận chương trình và
ngành. Trong TD&ĐG, thực tế này đã dẫn đến việc xây dựng khung TD&ĐG dựa trên
Hộp 3: 10 bước xây dựng Hệ thống Theo dõi và Đánh giá dựa trên Kết quả
1 Thực hiện Đánh giá tính sẵn sàng
2 Thoả thuận về Kết quả để Theo dõi và Đánh giá
3 Chọn chỉ số chính để Theo dõi Kết quả
4 Dữ liệu cơ sở về chỉ số – HIện nay chúng ta đang ở đâu?
5 Lập kế hoạch Cải thiện – Chọn các Mục tiêu kết quả
6 Theo dõi kết quả
7 Vai trò của Đánh giá
8 Báo cáo Kết quả phát hiện
9 Sử dụng Kết quả phát hiện
10 Duy trì hệ Hệ thống TD&ĐG trong Tổ chức
Nguồn: 10 bước xây dựng Hệ thống Theo dõi và Đánh giá dựa trên Kết quả
Hình 4: Sự cần thiết phải có Theo dõi và Đánh giá
Theo dõi và Đánh giá là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu có thể
được sử dụng để cải thiện cách thức thực hiện kết quả của các tổ chức và
chính phủ. Chính phủ cần phải có hệ thống phản hồi hiệu quả hoạt động tốt
cũng như việc chính phủ phải có nguồn tài lực, nhân lực và hệ thống giải
trình vậy.
Nguồn: Kusek & Rist, 10 bước xây dựng Hệ thống Theo dõi và Đánh giá dựa trên Kết quả
6
chương trình hoặc ngành. Nhiều tổ chức phát triển, trước yêu cầu ngày càng gia tăng
về giải trình, đã xây dựng hệ thống TD&ĐG để trình bày kết quả đạt được, đặc biệt ở
cấp văn phòng quốc gia. Xem hộp 5 dưới đây về các cấp độ áp dụng hệ thống TD&ĐG
khác nhau.
Với nhiều quan hệ đối tác được hình thành nhằm vươn tới các mục tiêu phát triển, hệ
thống TD&ĐG cần phải bao trùm các nỗ lực lớn hơn của quan hệ đối tác chứ không
phải nỗ lực của từng tổ chức tham gia. Ngoài ra, còn có một khó khăn nữa là Mục tiêu
Phát triển Thiên nhiên kỷ thực tế đòi hỏi phải có hệ thống TD&ĐG dựa trên kết quả
không chỉ đơn thuần ở cấp độ quốc gia, nó đòi hỏi phải có sự hợp tác và phối hợp giữa
các hệ thống quốc gia và hệ thống của các tổ chức nằm trong Liên hợp quốc, các nhà
tài trợ song phương và đa phương, xã hội dân sự và các tổ chức khác có liên quan.
Inherent Challenges in M&E systems for MfDR
Những thách thức tiềm ẩn trong hệ thống TD&ĐG đối với QLKQPT
Có nhiều thách thức tiềm ẩn trong việc áp dụng và thể chế hoá các cách tiếp cận dựa
trên kết quả đối với hệ thống TD&ĐG. Quan trọng là tìm được sự cân bằng ở các lĩnh
vực khác nhau:
™ Cân bằng nhu cầu và yêu cầu của các bên liên quan bao gồm cả trong nước và
nước ngoài cũng như công chúng. Điểm quan trọng ở đây là hệ thống TD&ĐG
cố gắng trả lời câu hỏi của ai, Điều này có liên quan đến việc chia sẻ sự sở hữu
hệ thống TD&ĐG giữa các bên có liên quan. Ưu tiên cụ thể của một quốc gia
theo quan điểm của đối tác trong nước cần phải được cân bằng với quan điểm
chung của các tổ chức tài trợ, phản ánh chính sách và ưu tiên của tổ chức họ.
™ Cân bằng trong hệ thống TD&ĐG mối quan tâm đến các cấp độ khác nhau của
nhuỗi kết quả, bao gồm đầu vào, hoạt động, đầu ra, tác động và mối liên kết
giữa chúng. Do mối quan hệ giữa đầu ra và hoạt động dễ xác định hơn nên có
Hộp 5: Các cấp độ áp dụng TD&ĐG khác nhau
Cấp dự án: xem xét các nỗ lực tập trung trong tương đối ngắn hạn, thường do một tổ chức
tài trợ phối hợp với các cơ quan đối tác tiến hành
Cấp chương trình: nỗ lực dài hạn hơn, do một hoặc nhiều tổ chức tài trợ hợp tác với nhiều
cơ quan đối tác tiến hành
Cấp ngành: xem xét cách tiếp cận chương trình ngành dài hạn hơn với sự tham gia của
nhiều nhà tài trợ và các cơ quan đối tác của một ngành cụ thể
Cấp tổ chức: toàn bộ nỗ lực trong chương trình của một tổ chức tài trợ, kết hợp với các tổ
chức tài trợ khác và đối tác
Cấp quốc gia: ảnh hưởng của tất cả các chương trình của các nhà tài trợ quốc tế và nỗ lực trong
nước (ODA và nguồn ngoài ODA) đối với phát triển và xoá đói giảm nghèo
Cấp khu vực: xem xét ảnh hưởng của các chính sách và biện pháp can thiệp cụ thể thực
hiện trong một khu vực và thông tin tổng thể về số liệu thống kê quốc gia nhằm so sánh xu
hướng và mô hình phát triển giữa các khu vực
Cấp toàn cầu: xem xét ảnh hưởng của các chính sách và biện pháp can thiệp cụ thể thực
hiện trên toàn cầu và thông tin tổng thể về số liệu thống kê quốc gia nhằmấc định xu hướng
và mô hình phát triển trên toàn cầu.
7
xu hướng quản lý tập trung vào những khía cạnh này trong suốt quá trình theo
dõi hoạt động, và do vậy thườngốc ít nguồn lực dành cho theo dõi, đánh giá kết
quả và đánh giá tác động.
™ Đối với mục đích quản lý, thường cần có tính chính xác và chất lượng dữ liệu ở
mức độ vừa phải (chuỗi uqn hệ nhân quả mạnh và dễ dự đoán) còn đánh giá tác
động đòi hỏi tính chính xác và chất lượng phương pháp ở cấp độ cao hơn. Do
vậy, cần phải cân bằng các mức độ chính xác và chất lượng phương pháp, trong
điều kiện sử dụng dữ liệu khác nhau.
™ Cân bằng giữa trách nhiệm giải trình và học hỏi. Trách nhiệm giả trình có xu
hướng đánh giá những cái đã xảy ra còn học hỏi lại có xu hướng nhìn về tương
lai hơn. Đối với trách nhiệm giải trình, người ta có thể muốn chủ yếu tập trung
xem liệu đầu ra đã đạt được hay chưa, bởi vì đây là những khía cạnh mà quản lý
chịu trách nhiệm trực tiếp. Đối với học hỏi, người ta sẽ đặc biệt lưu ý đến kết quả
khi chứng minh cách tiếp cận nào thựuc sự đã mang lại sự thay đổi trong cuộc
sống của người nghèo.
™ Cân bằng cách tiếp cận từ dưới lên mà trong đó các nhà quản lý ở địa phương
đã tập hợp số liệu của địa phương mình, có quyền tự quyết tương đối trong việc
sử dụng dữ liệu đó trong quá trình ra quyết định, nhằm quản lý kết quả và tiếp
cận từ trên xuống, trong đó các nhà quản lý chịu trách nhiệm đối với kết quả đạt
được thông qua dãy chỉ số chuẩn được tổng hợp ở cấp độ tổ chức.
Cần phải đưa ra lựa chọn dựa trên điều kiện cụ thể khi thực hiện TD&ĐG, cân bằng các
yếu tố káhc nhau theo cách thức phù hợp với điều kiện của quốc gia và địa phương.
Sáng kiến nhằm đẩy mạnh TD&ĐG trong các chương trình phát triển quốc tế
Mặc dù hệ thống TD&ĐG được quan tâm đáng kể trong các hội thảo quốc tế về
QLKQPT3 cũng như vấn đề theo dõi trong quá trình lập kế hoạch chiến lược xoá đói
giảm nghèo, việc thực hiện TD&ĐG vẫn chủ yếu nằm trong giới hạn thực hiện dự án và
chương trình truyền thống của các tổ chức đơn lẻ. Tuy nhiên, có nhiều sáng kiến nổi
bật, trong đó có khung hiệu quả hoạt động quốc gia, đánh giá và thảo luận chung về tác
động tổng thể của ODA ở cấp quốc gia. Ngoài ra, có nhiều cơ hội quan trọng cho việc
đánh giá tác động mà chúng ta có thể học hỏi thêm.
Nhiều tổ chức đã xây dựng chương trình quốc gia và khung hoạt động tổ chức như
USAID, DFID và Ngân hàng Thế giới nhằm đánh giá kết quả. Tiếp cận ở cấp độ quốc
gia, ngành và chương trình của quốc gia đã tập trung sự chú ý của họ vào các mục tiêu
và kết quả cấp cao hơn, đồng thời cho thấy quan điểm chiến lược hơn đối với quản lý
hiệu quả hoạt động. Chúng dựa trên giả định có sự kết hợp gia tăng về cách thức đánh
giá tiến độ.
Đồng đánh giá4 (đánh giá chung) đã chuyển từ sáng kiến của nhiều nhà tài trợ sang
nhấn mạnh nhiều hơn vào sự tham gia của đối tác, phản ánh sự quan tâm hơn đến
quan hệ đối tác cũng như sự làm chủ của quốc gia trong quá trình phát triển và đánh giá
của họ. Hiện nay, có xu hướng chuyển sang đánh giá có sự “lai ghép” của nhiều đối tác.
Đánh giá kiểu này bao gồm nhiều hình thức phức tạp hơn, trong đó trách nhiệm có thể
3 Cũng được trình bày trong Tuyên bố Paris, trong đó Quản lý Kết quả có một vị trí nổi bật. Xem Tuyên bố
Paris tại
4 Tổng hợp các kinh nghiệm về đồng đánh giá được trình bày trong Nghiên cứu Hệ thống Đánh giá OECD
DAC Joint Evaluations: Recent Experiences, Lessons Learned and Options for the Future.
8
được giao cho một hoặc nhiều tổ chức, một số phần được thực hiện chung trong khi
một số phần khác được thực hiện riêng lẻ, các đánh giá riêng lẻ nhưng song song được
gắn kết với nhau theo nhiều cách, hay có thể liên quan đến nhiều đánh giá riêng lẻ
được gắn kết với nhau bằng một khung đánh giá chung. Chuyển sang các phương thức
tài trợ khác nhau gồm cả tiếp cận ngành và hỗ trợ ngân sách chung đã thúc đẩy nhu
cầu phải có đồng đánh giá bởi vì các kiểu cơ cấu hỗ trợ này có xu hướng làm lu mờ tác
động dễ nhận thấy của các tổ chức tài trợ, buộc các tổ chức này phải đánh giá tác động
của toàn bộ nỗ lực chung của họ. Hơn nữa, đồng đánh giá giảm chi phí giao dịch, tạo
cơ hội học hỏi về các cấp độ khác.
Thảo luận về cách thức đánh giá viện trợ phát triển thông qua đánh giá tổng tác động
của ODA ở cấp độ quốc gia mới được bắt đầu. Cho đến nay đã có nhiều mô hình được
đưa ra song chưa có sự đồng thuận chung giữa các nhà tài trợ. Giá trị gia tăng của cấp
tiếp cận này cũng chưa được xác định rõ ràng, cũng như nó sẽ được thực hiện theo
cách hợp lý về phương pháp như thế nào.
Mặc dù đánh giá tác động là một công cụ quan trọng để tìm hiểu xem cách tiếp cận nào
thực thi có hiệu quả trong những bối cảnh nào nhưng mới chỉ có một vài đánh giá tác
động nghiêm túc về mặt phương pháp được tiến hành.5 Để có thông tin về các chương
trình phát triển, cần phải có các nghiên cứu tập trung trong đó các biện pháp can thiệp
phát triển và tiếp cận được gắn kết với kết quả theo cách đáng tin cậy, sử dụng kết hợp
các phương pháp hợp lý. Với chi phí và công sức cần có cho đánh giá, cần phải có tăng
cường phối kết hợp giữa các nước và tổ chức nhằm đánh giá thứ tự ưu tiên của các
nghiên cứu. Ngoài ra, đánh giá theo chủ điểm, đánh giá cấp độ trung và kết quả đánh
giá chiến lược giữa các tổ chức và đối tác có thể cung cấp thêm thông tin.
Trước đây, quản lý dựa trên kết quả đôi lúc hơi bị tham vọng, tạo ra hệ thống với quá
nhiều chỉ số. Hệ thống TD&ĐG cần phải tương xứng với nỗ lực phát triển. Thay vì một
hệ thống quá chi tiết và cồng kềnh, ngưòi ta cần phải xây

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Theo dõi và Đánh giá: Tăng cường các kết quả phát triển (Hội nghị bàn tròn lần thứ ba về Quản lý các kết quả phát triển)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *