[block id=”bo-sung-1″]

Quá trình sản xuất muốn tiến hành được phải có đầy đủ sự hội tụ của ba yếu tố : sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động. Trong đó, sức lao động đóng vai trò là yếu tố quan trọng nhất. Sức lao động lại là tài nguyên tiềm ẩn nằm bên trong con người và cần được khai thác. Nó là tài nguyên vì tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Hay nguồn nhân lực chính là sức mạnh của quốc gia. Quốc gia có dân số càng đông thì sức mạnh càng lớn.
Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào nên việc tận dụng lợi thế này là rất cần thiết. Nguồn nhân lực này sẽ tạo ra giá trị gia tăng rất cao. Tuy nhiên, điều kiện phát triển kinh tế chưa cao nên nguồn nhân lực này đôi khi lại tạo ra sự bất lợi, hạn chế sự phát triển khác của quốc gia. Vì vậy, một chiến lược sử dụng nguồn nhân lực có sẵn này cần phải được đề ra. Chiến lược này có thể đi từ cung lao động hoặc phía cầu lao động cũng có thể là đồng thời từ hai phía.
Trong phạm vi bài này, tôi xin nghiên cứu từ phía cầu lao động để thấy được thực trạng đang diễn ra, nguyên nhân của thực trạng từ đó để ra biện pháp kích cầu cả về số lượng và chất lượng nhằm phát huy tối đa sức mạnh có sẵn này.
2. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu:
 Số lượng cầu lao động.
 Chất lượng cầu lao động.
3. Phạm vi nghiên cứu
 Về mặt không gian: nghiên cứu tình hình cầu lao động ở Việt Nam trong thời gian qua.
 Về mặt thời gian: đặc biệt nghiên cứu cầu lao động trong giai đoạn 1996 -2003.

thi_truong_lao_dong_de_tai_cau_lao_dong_va_cac_giai_phap_kic

 

docx29 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thị trường lao động – Đề tài: Cầu lao động và các giải pháp kích cầu lao động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ
BỘ MÔN QUẢN TRỊ
—————
ĐỀ ÁN
MÔN: THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Đề tài:
Cầu lao động và các giải pháp kích cầu lao động
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẦU LAO ĐỘNG VÀ KÍCH CẦU LAO ĐỘNG 5
1.1. Khái niệm, cơ sở xác định cầu lao động. 5
1.2. Các nhân tố hưởng đến cầu lao động 6
1.3. Khái niệm, sự cần thiết và biện pháp kích cầu lao động 10
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CẦU LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 13
2.1. Tình hình cung lao động cả nước thời kì 1996 -2003 13
2.2. Tình hình chung về cầu lao động ở nước ta giai đoạn 1996 -2000 14
2.3. Lao động có việc làm chia theo thành phần kinh tế 14
2.4. Lao động có việc làm chia theo nhóm ngành kinh tế 17
2.5. Lao động có việc làm phân theo giới tính, thành thị và nông thôn. 19
2.6. Lao động có việc làm phân theo độ tuổi 21
2.7. Lao động có việc làm theo trình độ chuyên môn kĩ thuật 21
2.8. Các yếu tố tác động đến cầu lao động 22
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KÍCH CẦU LAO ĐỘNG 24
3.1. Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu kinh tế hợp lý 24
3.2. Khai thác tiềm năng kinh tế tư nhân và các yếu tố tăng việc làm tự thân 24
3.3. Điều chỉnh tiền lương hợp lý giữa các khu vực. 25
3.4. Khuyến khích tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trong nước. 25
3.5. Nâng cao chất lượng cung lao động 25
3.6. Sử dụng các công nghệ sản xuất sử dụng nhiều lao động 26
KẾT LUẬN 27
TÀI LIỆU THAM KHẢO 29
LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của nghiên cứu đề tài
Quá trình sản xuất muốn tiến hành được phải có đầy đủ sự hội tụ của ba yếu tố : sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động. Trong đó, sức lao động đóng vai trò là yếu tố quan trọng nhất. Sức lao động lại là tài nguyên tiềm ẩn nằm bên trong con người và cần được khai thác. Nó là tài nguyên vì tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Hay nguồn nhân lực chính là sức mạnh của quốc gia. Quốc gia có dân số càng đông thì sức mạnh càng lớn.
Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào nên việc tận dụng lợi thế này là rất cần thiết. Nguồn nhân lực này sẽ tạo ra giá trị gia tăng rất cao. Tuy nhiên, điều kiện phát triển kinh tế chưa cao nên nguồn nhân lực này đôi khi lại tạo ra sự bất lợi, hạn chế sự phát triển khác của quốc gia. Vì vậy, một chiến lược sử dụng nguồn nhân lực có sẵn này cần phải được đề ra. Chiến lược này có thể đi từ cung lao động hoặc phía cầu lao động cũng có thể là đồng thời từ hai phía.
Trong phạm vi bài này, tôi xin nghiên cứu từ phía cầu lao động để thấy được thực trạng đang diễn ra, nguyên nhân của thực trạng từ đó để ra biện pháp kích cầu cả về số lượng và chất lượng nhằm phát huy tối đa sức mạnh có sẵn này.
2. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu:
Ø Số lượng cầu lao động.
Ø Chất lượng cầu lao động.
3. Phạm vi nghiên cứu
Ø Về mặt không gian: nghiên cứu tình hình cầu lao động ở Việt Nam trong thời gian qua.
Ø Về mặt thời gian: đặc biệt nghiên cứu cầu lao động trong giai đoạn 1996 -2003.
4. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lí luận, đánh giá thực trạng cầu lao động trong thời gian qua của Việt Nam để thấy được các kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của các thực trạng đó. Từ đó đề ra các biện pháp kích cầu lao động hợp lý, đúng đắn nhất nhằm đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng nguồn nhân lực quốc gia.
5. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp được sử dụng trong đề án bao gồm: phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp.
6. Tài liệu sử dụng
Đề án sử dụng các tài liệu có được từ các nguồn: báo, tạp chí, mạng internet, sách tham khảo, giáo trình của các môn có liên quan (kinh tế vi mô, kinh tế lao động, phân tích lao động xã hội ).
7. Kết cấu của đề án
Đề án gồm có 3 chương chính:
Ø Chương 1: Cơ sở lí luận về cầu lao động và các giải pháp kích cầu.
Ø Chương 2: Đánh giá cầu lao động ở Việt Nam trong giai đoạn 1996 – 2003.
Ø Chương 3: Các biện pháp kích cầu lao động.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẦU LAO ĐỘNG VÀ KÍCH CẦU LAO ĐỘNG
1.1. KHÁI NIỆM, CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CẦU LAO ĐỘNG
1.1.1. Khái niệm cầu lao động
Trong phạm vi nền kinh tế, cầu lao động là nhu cầu sức lao động của nền kinh tế ở một thời kì nhất định và bao gồm cả mặt số lượng và chất lượng, là khả năng thu hút sức lao động của nền kinh tế. Cầu lao động thường được biểu hiện thông qua chỉ tiêu việc làm.
Trên thị trường lao động, cầu lao động là lượng lao động mà người thuê có thể thuê ở mỗi mức giá chấp nhận.
Việc làm là mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập, không bị pháp luật ngăn cấm. Những hoạt động này thể hiện dưới các hình thức:
Ø Làm việc được trả công dưới dạng bằng tiền hoặc hiện vật.
Ø Các công việc tự làm để thu lợi cho bản thân.
Ø Làm các công việc nhằm tạo thu nhập (bằng tiền hoặc hiện vật ) gia đình mình nhưng không hưởng tiền công, tiền lương.
Người có việc làm là người đủ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân mà trong tuần lễ liền kề trước thời điểm điều tra có thời gian làm việc không ít hơn mức chuẩn quy định cho người được coi là người có việc làm.
Người thất nghiệp là người đủ 15 tuổi trở lên thuộc nhóm dân số hoạt động kinh tế mà trong tuần lễ khảo sát không có việc làm nhưng có nhu cầu làm việc và sẵn sàng làm việc nhưng không tìm được việc.
1.1.2. Cơ sở xác định cầu lao động
Nhu cầu về sản phẩm xuất hiện làm phát sinh nhu cầu về lao động để sản xuất ra sản phẩm đó. Bởi vậy, cầu lao động được coi là cầu dẫn xuất hoặc cầu gián tiếp.Điều đó có nghĩa là lượng cầu một loại lao động nào đó sẽ được xác định trên cơ sở giá trị sản phẩm biên của lao động (giá trị sản phẩm biên là mức sản lượng tăng thêm khi thuê thêm mỗi công nhân). Với điều kiện tiền công = giá trị sản phẩm biên của lao động thì nhu cầu thuê lao động sẽ tăng thêm khi giá trị sản phẩm biên của lao động còn lớn hơn mức thuê (tiền công). Nếu giá trị biên của lao động nhỏ hơn tiền công thì cầu lao động sẽ bị thu hẹp.
1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU LAO ĐỘNG
1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng cầu lao động
1.2.1.1. Cầu sản phẩm
Cầu lao động là cầu dẫn xuất tức là phụ thuộc vào cầu sản phẩm. Khi cầu sản phẩm tăng để đáp ứng khối lượng hàng hóa tăng thêm đó thì buộc các doanh nghiệp phải mở rộng sản xuất thuê thêm công nhân để sản xuất. Điều đó có nghĩa là cầu lao động tăng lên.
Xã hội phát triển, người lao động có thu nhập cao thì nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cũng thay đổi. Cầu tiêu dùng hàng hóa thiết yếu sẽ chuyển dần sang cầu tiêu dùng các hàng hóa xa xỉ, các hàng hóa chất lượng cao. Khi đó các ngành này buộc phải thuê những lao động có trình độ, tay nghề tức là cầu lao động có chất lượng sẽ tăng lên. Thu nhập cao cũng tác động đến hình thức tiêu dùng và hình thành hai xu hướng: một là, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nước ngoài, hai là, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trong nước. Cầu hàng hóa nước ngoài tăng lên thì sản xuất trong nước giảm, không phát triển được thậm chí phải thu hẹp và số chỗ việc làm được tạo ra cũng sẽ giảm. Ngược lại, cầu hàng hóa sản xuất nội địa tăng sẽ làm quy mô sản xuất trong nước mở rộng, cầu lao động tăng lên. Vậy, cầu sản phẩm tác động rất mạnh đến cầu lao động.
1.2.1.2. Năng suất lao động
Năng suất lao động (NSLĐ) là “Sức sản xuất của lao động cụ thể có ích”. Tăng NSLĐ là rút ngắn thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất một đơn vị hàng hóa.
Tăng NSLĐ tác động đến cầu lao động theo hai chiều khác nhau, có thể làm tăng cầu lao động cũng có thể là làm giảm. NSLĐ tăng trong khi kế hoạch quy mô sản xuất không thay đổi theo hướng tăng lên thì lượng lao động cần thiết để sản xuất khối lượng hàng hóa đó sẽ giảm tức là cầu lao động sẽ giảm. Ngược lại, NSLĐ tăng và kế hoạch khối lượng hàng hóa sản xuất ra tăng lên thì cầu lao động để sản xuất sẽ tăng lên.
1.2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế
Kinh tế phát triển là điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lượng doanh nghiệp hoạt động, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh. Mặt khác, phát triển kinh tế làm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thay đổi theo chiều hướng tích cực tăng cả về số lượng và chất lượng. Vì vậy, cầu lao động làm việc trong nền kinh tế sẽ tăng không những số lượng mà cả chất lượng.
1.2.1.4. Giá cả sức lao động
Tiền lương chính là giá cả của sức lao động mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động. Giá cả sức lao động được hợp thành từ 3 bộ phận sau:
Ø Một là, giá trị những tư liệu sinh hoạt về vật chất và tinh thần cần thiết để tái tạo sức lao động, duy trì đời sống công nhân.
Ø Hai là, phí tổn đào tạo công nhân.
Ø Ba là, giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho con cái công nhân.
Giá cả sức lao động ảnh hưởng rất lớn đến cầu lao động. Trong trường hợp giá cả sức lao động tăng mạnh để tối hiểu hóa chí phí sản xuất, các doanh nghiệp có thể dùng các giải pháp thay thế như tăng vốn đầu tư trang bị, đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị máy móc, tăng NSLĐ. Với điều kiện kĩ thuật hiện có là rẻ nhất thì việc tăng giá cả SLĐ sẽ tạo thiên hướng cho các doanh nghiệp mua sắm, sử dụng các kĩ thuật, các công nghệ cần ít lao động. Khi đó, cầu lao động sẽ giảm đáng kể ở các doanh nghiệp và người lao động sẽ không có việc làm là việc đương nhiên xảy ra. Tiền lương thấp, các công nghệ sản xuất đắt tương đối cùng với việc tối thiểu hóa chi phí sản xuất thì việc sử dụng nhiều lao động thay thế sẽ là giải pháp tốt nhất lúc này, tạo động lực tăng cầu lao động.
1.2.1.5. Giá cả các nguồn lực khác
Giá cả các nguồn lực khác tác động đến cầu lao động theo hai xu hướng khác nhau. Giả sử nguồn lực khác ở đây là yếu tố vốn (K). Ta sẽ xem xét tác động của vốn đến lao động (L) như thế nào?
Trường hợp một, K và L là hai nhân tố bổ sung hoàn toàn tức là giá cả của nhân tố này thay đổi sẽ làm cầu của nhân tố kia thay đổi theo chiều ngược lại. Nghĩa là, nếu giá cả của vốn K tăng lên thì cầu về nhân tố K sẽ giảm do điều kiện giữa K và L thì cầu lao động sẽ giảm xuống. Tương tự nếu giá cả của SLĐ tăng lên thì cầu nhân tố K sẽ giảm.
Trường hợp hai, K và L là hai nhân tố thay thế hoàn toàn. Theo tính chất của mối quan hệ này thì giá của nhân tố này thay đổi sẽ làm cầu của nhân tố kia thay đổi cùng chiều. Vậy, giá cả của K tăng sẽ làm tăng cầu lao động và ngược lại.
1.2.1.6. Chi phí điều chỉnh lực lượng
Với mục tiêu tối thiểu hóa chi phí sản xuất nên các doanh nghiệp luôn phải so sánh giữa chi phí đào tạo nhân viên đang làm việc trong nội bộ công ty sang làm một công việc mới hay là tuyển dụng một lao động mới từ bên ngoài vào làm công việc tương tự. Nếu chí phí thuê lao động bên ngoài tiết kiệm hơn thì nhu cầu lao động sẽ tăng lên ngược lại thuê lao động từ bên ngoài với giá cao thì họ sẽ tận dụng nguồn lao động nội bộ tức là cầu lao động sẽ giảm.
1.2.1.7. Chế độ chính sách quy định của Nhà nước
Đây là nhân tố tác động gián tiếp đến việc làm hay cầu lao động. Chế độ chính sách này có thể tác động đến người lao động và cả người sử dụng lao động. Xét khía cạnh các doanh nghiệp, chế độ chính sách quy định của Nhà nước như: tăng tiền lương tối thiểu, tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp khó khăn, phức tạp, Nếu các nhân tố này tác động theo chiều hướng tích cực cho doanh nghiệp thì chắc chắn làm cầu lao động tăng ngược lại theo chiều hướng tiêu cực, kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp tức là cầu lao động giảm.
1.2.1.8. Chính sách tạo việc làm
Cung lao động ngày càng gia tăng trong khi nhu cầu lao động chưa cao tạo nên tỉ lệ thất nghiệp luông ở mức khá cao. Trước tình trạng đó, các chính sách tạo việc làm của Nhà nước lại càng trở nên quan trọng và ý nghĩa hơn. Các chương trình tạo việc làm: phát triển vùng kinh tế mới, các làng nghề truyền thống, càng được mở rộng và khuyến khích phát triển thì số chỗ việc làm được tạo ra càng nhiều.
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cầu lao động
1.2.2.1. Chất lượng sản phẩm mà lao động đó làm ra
Cầu lao động được phát sinh từ cầu sản phẩm do đó số lượng cũng như chất lượng cầu lao động phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng cầu sản phẩm. Sản phẩm sản xuất không đòi hỏi chất lượng cao thì để tối thiểu hóa chi phí sản xuất các doanh nghiệp sẽ chỉ thuê những lao động tay nghề, trình độ thấp, những lao động phổ thông chưa qua đào tạo. Ngược lại những sản phẩm yêu cầu một chất lượng thật sự cao: sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp, tính năng ưu việt, thì lao động ở đây đòi hỏi phải có một trình độ nhất định đáp yêu cầu của công việc nếu thuê các lao động tay nghề thấp thì sản phẩm làm ra sẽ không đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.
1.2.2.2. Chất lượng của công việc
Mỗi công việc khác nhau đòi hỏi sự thực hiện của các loại lao động khác nhau, khác nhau về trình độ, tuổi tác, giới tính, Sự khác biệt về đòi hỏi các loại lao động là do chất lượng của bản thân công việc đó quyết định. Chất lượng công việc và trình độ của công nhân tỉ lệ thuận với nhau. Chất lượng công việc càng cao thì trình độ của người lao động thực hiện công việc đó càng cao và ngược lại.
1.2.2.3. Trình độ kĩ thuật và trình độ quản lý
Trình độ kĩ thuật của doanh nghiệp càng cao: máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất cao, kho chứa kĩ thuật cao, Để sử dụng được các kĩ thuật này đòi hỏi lao động phải có chất lượng cao. Ưu điểm của những người lao động này là dễ dàng tiếp thu các kiến thức về sử dụng các kĩ thuật hiện đại, thời gian hướng dẫn ngắn lại đạt hiệu quả cao đặc biệt những người lao động này có trình độ nên họ biết các nguyên lí trong vận hành kĩ thuật để đạt được hiệu quả cao nhất của máy móc với chất lượng sản phẩm cao nhất.
1.2.2.4. Tình hình phát triển kinh tế
Kinh tế phát triển chắc chắn nhu cầu về tiêu dùng, về sản xuất phải nâng lên trình độ cao hơn. Điều đó đòi hỏi trình độ sản xuất phải cao hơn trước kia rất nhiều. Trong khi đó con người lại là nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất của quá trình sản xuất. Nó đòi hỏi con người phải được cải tiến về mặt chất lượng hay chất lượng cầu lao động tăng lên.
1.2.2.5. Chính sách của Nhà nước
Chính sách của Nhà nước tác động đến chất lượng cầu lao động chủ yếu là thông qua chính sách giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, sử dụng nguồn nhân lực này. Chính sách giáo dục – đào tạo đúng hướng, phù hợp với xu thế thì chất lượng lao động sẽ cao, đáp ứng được nhu cầu của thời đại.
Ngoài ra, chính sách thu hút các công ty nước ngoài có chất lượng đầu tư vào nước ta cũng tác động rất lớn. Nếu những công ty này đòi hỏi lao động có trình độ tức là chất lượng lao động buộc phải có những thay đổi đáp ứng điều kiện này còn ngược lại thì chất lượng này sẽ giảm.
1.2.2.6. Chất lượng cung lao động
Chất lượng của cung lao động được đánh giá thông qua chỉ tiêu thể lực và trí lực. Thể lực chính là sức khỏe, khả năng làm việc còn trí lực là trình độ học vấn, chuyên môn của người lao động để có thể thực hiện được những công việc đòi hỏi tay nghề cao.
Cầu lao động chính là một bộ phận nằm trong cung lao động. Do đó, chất lượng cung lao động sẽ quyết định trực tiếp cầu lao động.
1.3. KHÁI NIỆM, SỰ CẦN THIẾT VÀ BIỆN PHÁP KÍCH CẦU LAO ĐỘNG
1.3.1. Khái niệm kích cầu lao động
Kích cầu lao động là việc sử dụng các biện pháp tác động nhằm làm tăng cầu lao động cả về mặt số lượng và chất lượng.
Các biện pháp này là rất khác nhau phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội của từng nước trong từng thời điểm nhất định.
1.3.2. Tại sao phải kích cầu lao động
Những kết quả đạt được sau quá trình kích cầu lao động chính là những lí do giải thích tại sao phải kích cầu lao động.
Về mặt kinh tế
Kích cầu lao động tức là tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, giảm thất nghiệp tăng thu nhập cho người lao động từ đó làm tăng GDP. Kích cầu lao động trong khu vực công nghiệp, dịch vụ sẽ tạo điều kiện cho người lao động tạo ra giá trị gia tăng cao hơn so với thu nhập của lao động trong khu vực nông- lâm- nghư nghiệp. Đồng thời sẽ đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người lao động.
Thu nhập tăng không chỉ đảm bảo các nhu cầu của người lao động mà còn giúp họ nuôi sống gia đình. Nhờ đó họ sẽ yên tâm làm việc, tích cực gắn bó với công việc với doanh nghiệp.
Về mặt xã hội
GDP tăng đến lượt nó sẽ làm tăng tích lũy vốn mở rộng sản xuất. Các cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế được chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng. Với một nền kinh tế phát triển thì các vấn đề xã hội là rất được chú trọng như: giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, các chương trình phúc lợi, Từ đó tạo điều kiện phát triển con người, nâng cao trình độ tay nghề của người lao động.
Các vấn đề tệ nạn xã hội phát sinh là do người lao động không có việc làm hợp pháp trong khi nhu cầu tiêu dùng của con người là luôn tồn tại kể cả khi họ không tạo ra thu nhập.Vì vậy, con người muốn sống được thì buộc họ phải làm mọi việc miễn là có cái để ăn, để mặc kể cả là những việc làm bị Nhà nước nghiêm cấm như: trộm cắp, đâm thuê, chém mướn, Tăng cầu lao động sẽ làm cho những người này có việc làm, cắt giảm thời gian rảnh rỗi của họ để không sinh ra các tệ nạn: đánh bạc, nghiện hút, đặc biệt là tạo ra thu nhập để họ trang trải cuộc sống, thõa mãn những nhu cầu thiết yếu. Đây là tác dụng rất có ý nghĩa về xã hội của cầu lao động.
1.3.3. Biện pháp kích cầu lao động.
Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cầu lao động do đó các biện pháp kích cầu lao động cũng rất phong phú. Ta có thể chỉ ra một số biện pháp kích cầu lao động cả số lượng và chất lượng như sau:
+ Tăng cầu sản phẩm không chỉ số lượng hàng hóa tiêu dùng mà cả khía cạnh chất lượng.
+ Thúc đẩy phát triển kinh tế
+ Nâng cao chất lượng cung lao động
+ Chính sách của Nhà nước: chính sách tạo việc làm, chế độ quy định đối với các doanh nghiệp, xây dựng các vùng kinh tế mới,
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CẦU LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996 – 2003
2.1. TÌNH HÌNH CUNG LAO ĐỘNG CẢ NƯỚC THỜI KỲ 1996-2003
Biểu 1. Lực lượng lao động 1996 – 2003 (Triệu người)
Năm
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Tổng số
35,187
35,335
36,808
37,902
38,325
39,125
40,415
41,313
(Nguồn: Lao động việc làm ở Việt Nam 1996-2003. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. Hà Nội 2004)
Lực lượng lao động (LLLĐ) của nước ta tăng lên đáng kể qua các năm. Theo số liệu thì LLLĐ năm 1996 là 35,187 triệu người đến năm 2003 con số này đã là 41,313 triệu người tức là tăng thêm 6,126 triệu người. Tốc độ tăng hàng năm là 2,32%. Điều đó cho thấy cung lao động của nước ta rất dồi dào.
Tuy nhiên, mức tăng như vậy là khá cao, tạo sức ép rất lớn trong vấn đề tạo việc làm cho người lao động. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị vẫn cao, tỉ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn chưa triệt để. Đặc biệt, số lượng cung lao động lớn nhưng chất lượng lao động lại rất thấp, chủ yếu là lao động giản đơn, lao động phổ thông, chưa đào tạo về tay nghề hoặc chuyên môn kĩ thuật. Đây là hạn chế rất lớn của cung lao động nước ta.
Nguyên nhân: tốc độ tăng cao của dân số thời kì trước đã làm cho số người bước vào độ tuổi lao động ngày càng cao và tăng lên liên tục qua các năm. Mặt khác tốc độ tạo việc làm không đáp ứng kịp tốc độ gia tăng cung lao động nên thất nghiệp cao. Ngoài ra, chất lượng lao động thấp không đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng đã góp phần làm tăng tỉ lệ thất nghiệp.
2.2. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CẦU LAO ĐỘNG Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996-2000
Biểu 2. Lao động có việc làm ở Việt Nam giai đoạn 1996-2003 (Triệu người)
Năm
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Tổng số
33,978
34,352
34,801
35,679
36,205
37,677
39,286
39,585
(Nguồn: Lao động việc làm ở Việt Nam 1996-2003. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. Hà Nội 2004)
Theo bảng số liệu trên, lao động có việc làm thường xuyên ở nước ta liên tục tăng trong thời kì 1996 – 2003, năm 1996 chỉ có 33,978 triệu người có việc làm đến năm 2003 có 39,585 triệu người, trung bình mỗi năm có khoảng 800 nghìn người có việc làm thêm. Trong đó tăng nhiều nhất là năm 2002 so với năm 2001 một lượng tuyệt đối là 1069 nghìn người, năm tăng ít nhất là năm 2003 so với năm 2002 số người là 299 nghìn. Tốc độ tăng trung bình chưa cao 2,21%.
Lao động có việc làm hàng năm tăng giải quyết được phần nào việc làm cho người lao động nhưng con số này chưa thực sự cao, chưa thực sự cân đối với lượng cung lao động tăng lên tương ứng hàng năm. Do đó

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Thị trường lao động – Đề tài: Cầu lao động và các giải pháp kích cầu lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *